Zpracování písem v aplikaci Acrobat Distiller při vytváření souborů PDF

Důležité připomenutí:

V lednu 2023 ukončí společnost Adobe podporu pro písma Type 1. Další podrobnosti najdete v článku nápovědy Ukončení podpory písem Postscript Type 1 .

Co je zde probráno

Při převodu dokumentů do formátu PDF v aplikaci Adobe Acrobat Distiller mají na výsledný výstup vliv použitá písma. (Acrobat Distiller je funkce aplikace Adobe Acrobat i samostatná aplikace.) Typ písma (například písmo TrueType nebo PostScript) má vliv na celkový vzhled textu v souboru PDF a také na to, zda lze v textu vyhledávat, upravovat jej a tisknout.

V tomto dokumentu se dozvíte, jakým způsobem aplikace Acrobat Distiller zpracovává písma a jak můžete vylepšit kvalitu výstupního souboru PDF.

Písma systému Windows a Mac OS

Aplikace Acrobat Distiller dokáže rozpoznat všechna písma systému Windows a Mac OS. Způsob zpracování informací o písmu se však odvíjí od typu použitého písma (například písmo TrueType).

Mezi typy písem používaných v systému Windows patří písma Type 1 (neboli písma PostScript ), písma Type 3, bitmapová (rastrová) a vektorová písma systému Windows, písma TrueType a písma OpenType od společnosti Adobe (v systému Windows 2000 a XP). Mezi typy písem používaných v systému Mac OS patří písma Type 1, písma Apple TrueType dFont, písma TrueType a písma OpenType od společnosti Adobe.

Při výběru informací vkládaných do vytvářeného souboru PDF se aplikace Acrobat Distiller kromě typu písma řídí také znakovou sadou písma. Znakové sady písem Type 1 mohou například obsahovat jednu nebo více znakových sad, jako například ISO Latin 1, znaky pro profesionální použití, kapitálky a minuskové číslice (SC & OSF), symboly, cyrilice nebo kandži:

-- Znaková sada ISO Latin 1 (standardní znaková sada Type 1) zahrnuje standardní znaky anglické, francouzské, italské a německé abecedy a také interpunkční znaménka a číslice.

-- Ve znaková sadě pro profesionální použití jsou k dispozici znaky zlomků a ligatury anglické abecedy.

-- Součástí znakové sady kapitálek a minuskových číslic jsou speciálně navržená písmena a číslice, pomocí nichž lze přizpůsobit vzhled dokumentu.

-- Znaková sada symbolů neobsahuje znaky abecedy, ale speciální netextové znaky.

-- Znaková sada cyrilice sestává ze znaků abecedy jazyků, jako je ruština a ukrajinština.

-- Znaková sada kandži (japonština) obsahuje dvoubajtové japonské znaky. Informace o tom, kdy lze v souborech PDF použít a zobrazit písma kandži, naleznete v tomto dokumentu v části „Písma kandži“.

Zpracování písem v aplikaci Acrobat Distiller

K úspěšnému převodu dokumentu do formátu PDF musí aplikace Acrobat Distiller následujícím způsobem vytvořit odkaz na jednotlivá písma v původním dokumentu, neboť dokument se nejprve převádí do formátu PostScript a poté do formátu PostScript.

Zjištění názvu písma PostScript

Aplikace Acrobat Distiller vyhledá název písma PostScript a přidá jej do dokumentu PDF. Názvy písem PostScript bývají obvykle uvedeny v tabulce názvů písma. (V tabulce názvů jsou uloženy informace o písmu, jako například jeho název, styl a autorská práva.) Není-li k dispozici název písma PostScript, použije aplikace Acrobat Distiller systémový název písma. Pokud například původní dokument obsahuje písmo TrueType nainstalované v systému, odvodí aplikace Acrobat Distiller hodnotu BaseFont a FontName z tabulky názvů písma.

Jestliže se jedná o písmo Type 42, aplikace Acrobat Distiller pro písmo vytvoří tabulku názvů na základě odpovídajícího systémového písma (písma Type 42 obvykle neobsahují tabulku názvů). Další informace o písmech Type 42 naleznete v tomto dokumentu v části „Písma TrueType“ kapitoly „Vliv typů písma na text v souborech PDF“.

Přidání deskriptorů písem

Aplikace Acrobat Distiller do každého vytvořeného souboru PDF přidá deskriptory písem Type 1, která používají znakovou sadu ISO Latin 1. Když soubor PDF otevřete v počítači, ve kterém jsou daná písma nainstalována, aplikace Acrobat tato písma použije k zobrazení a tisku souboru. Pokud nejsou daná písma v počítači nainstalována, aplikace Acrobat na základě jejich deskriptoru vytvoří náhradní písma, která jsou původním písmům podobná.

Vkládání písem

Je-li povoleno vkládání písem, aplikace Acrobat Distiller vkládá písma TrueType a Type 3 a také písma Type 1, která nepoužívají znakovou sadu ISO Latin 1 (například symboly nebo znaky pro profesionální použití). V aplikaci Acrobat Distiller 7.0 lze vkládat i písma OpenType, ale vlastnosti písma OpenType, které lze vložit, určuje aplikace, v níž byl původní dokument vytvořen. Pokud vložíte písmo OpenType, které vychází z písma Type 1, vloží jej aplikace Acrobat Distiller jako písmo CFF/Type 2. Písma OpenType odvozená z písem TrueType se v aplikaci Acrobat Distiller vkládají jako písma TrueType.

Písmo vložené do dokumentu PDF lze vždy použít k zobrazení a tisku bez ohledu na to, zda je či není nainstalováno v počítači. Pokud však písmo není nainstalováno, nelze v souboru PDF upravovat text. Když se pokusíte upravit text vytvořený pomocí vloženého písma, které není v počítači nainstalováno, zobrazí se upozornění aplikace Acrobat a použije se náhradní písmo.

Oprávnění k písmům

Aplikace Acrobat Distiller respektuje a zachovává oprávnění k původním písmům, i když je soubor PDF znovu převeden. Písma s omezenými oprávněními nelze vložit a při jejich převodu se v aplikaci Acrobat Distiller zobrazí chyba. K zobrazení chyby může rovněž dojít, pokud se pokusíte vložit písma bez formátu kódování znaků, jako jsou písma WinAnsi nebo MacRoman.

Převod písem

Pokud aplikace Acrobat Distiller nemůže nalézt nebo rozpoznat potřebné informace o písmu, nahradí jej. Ve výjimečných případech jej převede na bitmapové obrazy, takže nelze změnit jeho velikost, upravovat jej ani v něm vyhledávat. Aplikace Acrobat Distiller na bitmapové obrazy obvykle převádí písma PCL a vektorová písma systému Windows (obrysová písma). Další informace naleznete v tomto dokumentu v kapitole „Zpracování písem TrueType ovladačem tiskárny s podporou jazyka PostScript v systému Windows“.

Deskriptory písem

Aplikace Acrobat Distiller spolu s každým vloženým písmem přidá i jeho deskriptor (informace o daném písmu). Deskriptor může obsahovat následující informace:

Deskriptor Význam deskriptoru
Ascent Maximální výška znaků písma bez akcentů od účaří
CapHeight Souřadnice y horního okraje rovných verzálek (například písmeno E), měřeno od účaří
Descent Maximální dolní dotah znaků písma od účaří
Flags Atributy písma, například neproporciální písmo, patkové písmo, symboly, rukopisné písmo, kurzíva, kapitálky, verzálky a podobně
FontBBox Nejmenší možná velikost rámečku ohraničujícího oblast, kterou zaberou všechny znaky znakové sady umístěné přes sebe
ItalicAngle Úhel hlavních svislých tahů ve stupních, obvykle záporná hodnota
StemV Šířka svislých dříků znaků
AvgWidth Průměrná šířka znaků písma
FontFile Úplný obrys písma (K dispozici pouze v případě, že jsou písmo nebo jeho podmnožina vloženy.)
Leading (volitelné) Požadovaný proklad mezi řádky textu
MaxWidth (volitelné) Maximální šířka znaků písma
MissingWidth (volitelné) Šířka použitá u znaků bez definované hodnoty (znaky nezahrnuté ve znakové sadě)
StemH (volitelné) Šířka vodorovného tahu znaků
XHeight (volitelné) Souřadnice y horního okraje malých písmen bez horního dotahu (například písmeno z), měřeno od účaří
FontFamily (volitelné) Rodina písma (Například písmo „Times Bold Italic“ patří do rodiny písma „Times“.)
FontStretch (volitelné) Varianta písma ovlivňující míru roztažení znaků (Možné hodnoty jsou například UltraCondensed, SemiCondensed, Normal nebo Expanded.)
FontWeight (volitelné) Tloušťka neboli tučnost písma

Vliv typů písma na text v souborech PDF

Použitý typ písma může mít vliv na zobrazení dokumentu PDF i jeho tisk a také na to, zda lze text upravovat a vyhledávat v něm.

Bitmapová písma

Pokud soubor PDF obsahuje písma převedená na bitmapové obrazy, nejsou tyto obrazy v prohlížeči zpracovány jako písma. Zobrazují se a tisknou jako běžné bitmapové obrazy. V textu převedeném na bitmapy však nelze vyhledávat ani jej není možné upravovat.

Písma dFont (pouze v systému Mac OS X)

Jedná se o nativní písma systému Mac OS X, která jsou stejná jako soubory standardní sady písem pouze s tím rozdílem, že zdroje písma jsou uloženy v datové části souboru. Aplikace Acrobat Distiller zpracovává písma dFonts stejně jako jiná písma TrueType v systému Mac OS.

Písma kandži

Soubory PDF s písmy kandži lze vytvořit jak ve verzi pro kandži, tak v anglické verzi aplikace Acrobat Distiller. (U anglické verze aplikace Acrobat Distiller je potřeba nainstalovat balíček pro podporu příslušných písem.) Aplikace Acrobat automaticky zobrazí asijská písma vložená v souboru PDF. Pokud nejsou asijská písma vložena, lze je v aplikaci Acrobat zobrazit po nainstalování balíčku pro podporu příslušných písem. Informace o instalaci těchto balíčků naleznete v dokumentu „Zobrazení a tisk asijských písem v souborech PDF v produktech Acrobat používajících latinku“.

Písma MM (Multiple Master)

Vzhledem k tomu, že u písem MM (například písmo Minion MM) se vytváří specifické instance písma na základě vlastností dokumentu a použití písma, nemůže je aplikace Acrobat Distiller vložit do souboru. Aplikace Acrobat Distiller místo toho přidá podmnožinu písma s jedinečným identifikátorem. Písma MM nelze v aplikaci Acrobat vložit ani upravovat, protože jejich instance se vytvářejí dynamicky. Technická podpora společnosti Adobe používání písem MM nedoporučuje, pokud chcete mít možnost písma upravit nebo vložit v aplikaci Acrobat. Další informace naleznete v dokumentu „Obecné informace o písmech Multiple Master“ (328600).

Písma OpenType od společnosti Adobe

Formát OpenType vychází z formátu Type 1. V jednom souboru písma jsou zahrnuta obrysová, rozměrová i bitmapová data. Formát OpenType podporuje rozšířené typografické funkce, které většina aplikaci zatím neumí využít. Tyto aplikace proto písma OpenType detekují a zpracovávají jako písma TrueType. To má vliv i na způsob vkládání písem OpenType od společnosti Adobe do souborů PDF. Pro vkládání písem OpenType od společnosti Adobe, která vychází z formátu Type 1, platí požadavky na vkládání písem Type 1. Na vkládání písem OpenType odvozených z formátu TrueType se vztahují stejné požadavky jako pro písma TrueType.

V aplikaci Acrobat Distiller 7.0 lze písma OpenType od společnosti Adobe vložit, pokud nastavíte kompatibilitu s formátem PDF 1.6, ale možnosti specifické pro písma OpenType budou k dispozici pouze v aplikaci Acrobat 7.0. (Zvolte možnost Nastavení > Upravit nastavení Adobe PDF, klikněte na kartu Všeobecné a v rozbalovací nabídce Kompatibilita vyberte volbu Acrobat 7.0 (PDF 1.6).)

Písma tvořená symboly

Vzhledem k tomu, že každé písmo tvořené symboly obsahuje jedinečné znaky a znakové sady, aplikace Acrobat Distiller tento typ písem vždy vkládá do souboru, aby nedošlo k jejich nahrazení.

Písma TrueType

Písma TrueType, která mají oprávnění k instalaci a úpravám, lze v aplikaci Acrobat Distiller vložit do souboru PDF. Pokud u písma nejsou tato oprávnění k dispozici, aplikace Acrobat Distiller vloží do souboru podmnožinu písma (pouze ty znaky písma, které jsou v dokumentu použity).

Poznámka:Podmnožiny písem TrueType nejsou zaznamenány v souboru protokolu aplikace Acrobat Distiller. V aplikaci Acrobat v dialogovém okně atributů textu nástroje retušování textu jsou písma sice uvedena jako vložená, ale podmnožinu písma nelze pomocí tohoto nástroje upravit, protože systém nedokáže rozpoznat jedinečný identifikátor podmnožiny písma a namapovat ji na původní písmo TrueType v systému. Pokud podmnožinu písma upravíte pomocí nástroje retušování textu, aplikace Acrobat písmo nahradí ekvivalentním bezpatkovým nebo patkovým písmem.

V závislosti na způsobu zápisu informací o písmu do souboru PostScript nemusí být v souborech PDF vytvořených pomocí aplikace Acrobat Distiller možné vyhledávat v textu, u kterého je použito písmo TrueType. Tiskárny s podporou jazyka PostScript v těchto případech převedou písmo TrueType na písmo Type 42, které nejlépe zachová vlastnosti písma včetně možnosti vyhledávání. Hlavním účelem formátu písma Type 42 je umožnit překladačům jazyka PostScript stahování písem, která nejsou ve formátu PostScript (písma TrueType). Písmo Type 42 je vlastně písmo TrueType vložené v „obálce“ vytvořené pomocí jazyka PostScript. Obvykle jej generuje ovladač tiskárny, aby bylo možné stáhnout písma TrueType do tiskárny s podporou jazyka PostScript, u níž je k dispozici modul pro rastrování písem TrueType. V tomto případě provádí převod písma TrueType přímo aplikace Acrobat Distiller, díky čemuž lze vytvořit co nejvěrnější popis původního písma TrueType. Mezi faktory, které mohou mít vliv na informace o písmu, patří aplikace, v níž byl vytvořen soubor PostScript, a dále pak samotné písmo, ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript a soubor PPD (PostScript Printer Description). Pokud v souboru PDF vytvořeném pomocí aplikace Acrobat Distiller nelze vyhledávat v textu naformátovaném písmem TrueType, upravte jeden či více z těchto faktorů a vytvořte soubor znovu.

Informace zapíše do souboru PostScript buď aplikace, která generuje kód PostScript, nebo ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript. Další informace naleznete v dokumentaci k dané aplikaci nebo v tomto dokumentu v kapitole „Zpracování písem TrueType ovladačem tiskárny s podporou jazyka PostScript v systému Windows“.

Type 1 písma

Převod písem Type 1 do formátu PDF je spolehlivý jak z hlediska vzhledu, tak i zachování možnosti vyhledávání. V případě vkládání do souboru PostScript není potřeba písma Type 1 (nebo jejich podmnožinu) převádět do jiného formátu. Při použití těchto písem v aplikaci Acrobat Distiller tak dosáhnete nejkvalitnějšího výsledku.

Chcete-li vložit písma Type 1, musí být splněny následující podmínky:

1. V dialogovém okně Nastavení Adobe PDF na kartě Písma je písmo uvedeno v seznamu Vždy vložit a možnost Vložit všechna písma je povolena.

2. Nejsou použity žádné symboly (s výjimkou symbolu pí).

3. Velikost písma je v povoleném rozsahu (hodnota CharStrings dict leng je větší než 115 a zároveň menší než 229). Hodnotu CharStrings dict leng lze zjistit v aplikaci pro úpravu písem.

Type 3 písma

K popisu písem Type 3 se využívají všechny možnosti programovacího jazyka PostScript, takže může obsahovat vlastnosti, které nejsou u písem Type 1 k dispozici, například stínování, barva a výplň. Písma Type 3 však nejsou optimalizována s ohledem na velikost či výkon, a proto mohou znaky vypadat tučnější než odpovídající znaky písma Type 1.

Písma Type 3 se vždy vkládají do souborů PDF, a jsou tedy v aplikaci Acrobat nebo Adobe Reader vždy dostupná (s výjimkou systému Mac OS X, který písma Type 3 nepodporuje). Aplikace Acrobat a Adobe Reader převede znaky písma Type 3 na bitmapové obrazy a následně je zobrazí. Při tisku na tiskárnu s podporou jazyka PostScript odešle aplikace Acrobat nebo Adobe Reader písmo do tiskárny s podporou jazyka PostScript prostřednictvím jejího ovladače. Při tisku na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript se vytisknou bitmapové obrazy. Znaky písem Type 3 ze znakové sady ISO Latin 1 se v souboru PDF převedou na prohledávatelný text, ale znakové sady obsahující symboly nikoli. Soubory PDF s vloženými písmy Type 3 mají obvykle větší velikost než soubory s vloženými písmy Type 1.

Zpracování písem TrueType ovladačem tiskárny s podporou jazyka PostScript v systému Windows

Při odesílání písem TrueType prostřednictvím ovladače tiskárny s podporou jazyka Adobe PostScript jako písem ve formátu Type 42 (v systému Windows 2000 a XP se označují jako původní písma TrueType) nebo CID (Character Identifier, identifikátor znaků) (v případě dvoubajtových písem a písem Unicode) přiřadí ovladač tiskárny znakům písma specifické identifikátory písma, nikoli standardní identifikátory písma, takže aplikace Acrobat Distiller do souboru PostScript vloží podmnožinu písma.

Vložením podmnožiny písma zmenší ovladač tiskárny velikost souboru, čímž se zrychlí převod souboru PostScript. Tento proces probíhá bez ohledu na to, zda je ve volbách tiskové úlohy nastavena možnost Vložit všechna písma.

Chcete-li při tisku na tiskárnu Adobe PDF vložit celé písmo, je třeba v dialogovém okně nastavení tiskárny Adobe PDF na kartě Písma povolit možnost Neposílat písma do Adobe PDF.

U ovladače tiskárny Adobe PostScript (AdobePS) pro systém Windows 98 a NT 4.0 je k dispozici nastavení, pomocí kterého lze nastavit způsob odesílání písem do tiskárny nebo jejich vložení do souboru PostScript. U ovladače tiskárny Pscript5 (pscript5.dll) nebo novějšího pro systém Windows 2000 nebo novější je k dispozici možnost pro nastavení stahování písem TrueType, pomocí níž lze nastavit způsob odesílání písem TrueType do tiskárny nebo jejich vložení do souboru PostScript. Nastavení můžete změnit v dialogovém okně Vlastnosti ovladače (v systému Windows 98 a NT 4.0) nebo v dialogovém okně Upřesňující nastavení (v systému Windows 2000 a XP). Nastavení se liší v závislosti na parametrech, které jsou určeny v souboru PPD tiskárny. U ovladače tiskárny s podporou jazyka PostScript od společnosti Microsoft pro systém Windows 98 a NT 4.0 není k dispozici tolik možností nastavení odesílání písem jako u ovladače AdobePS. Ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript od společnosti Microsoft například nepodporuje odeslání písem TrueType jako písem Type 42 nebo obrysových písem.

Pří výběru nastavení se řiďte následujícími pokyny:

Nastavení způsobu odesílání písem (v systému Windows 98 nebo NT 4.0) nebo možnosti stáhnutí písem TrueType (v systému Windows 2000 a XP)

Výsledek

Obrys (ovladač AdobePS pro systém Windows 98 nebo NT, ovladač pscript5.dll pro systém Windows 2000 nebo XP)

Pokud vyberete tuto možnost, tiskárna při zobrazení a tisku písma vychází z obrysových parametrů písma. Text vypadá, jako by se jednalo o skutečné písmo, ale informace o písmu nejsou zachovány. Tato možnost se často používá, pokud nelze písmo vložit kvůli licenčním omezením. Obrysová písma neumožňují úpravy ani vyhledávání.

Bitmapa (ovladač AdobePS a ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript systému Windows, ovladač pscript5.dll pro systém Windows 2000 nebo XP)

Pokud vyberete tuto možnost, tiskárna převede písma TrueType na bitmapy formátu Type 3. Pokud nepoužíváte možnost Type 42 (původní) nebo ji nemůžete použít, lze pomocí této možnosti lépe napodobit původní písmo TrueType. Narozdíl od skutečných písem Type 3 však nelze v bitmapách formátu Type 3 vyhledávat. Tuto možnost použijte u textu, který má velikost 14 bodů nebo méně, nebo při tisku na tiskárně s nízkým rozlišením. Nepoužívejte ji u souborů určených pro přenos (například soubory EPS), protože může zvýšit jejich velikost.

Původní písmo TrueType (ovladač AdobePS a ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript systému Windows)

Při převodu dokumentu obsahujícího písma TrueType nerozpozná aplikace Acrobat Distiller jazyk kódování písma (protože se nejedná o písmo PostScript) a nahradí jej písmem PostScript ve formátu Type 1. Pokud písma TrueType odešlete jako písma Type 42, zachová se jejich vzhled a nedojde k nahrazení písmy Type 1. Tato možnost je nejlepší, jestliže chcete zachovat možnost vyhledávání v textu. Tu však ovlivňují i další faktory.

Neodesílat (ovladač AdobePS a ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript systému Windows)

Při výběru této možnosti nepřidá ovladač tiskárny do souboru PostScript informace o písmu TrueType. Doporučuje se pouze u tiskáren a síťových služeb zařazování tisku, které poskytují písma.

Mezní hodnota velikosti pro stažení jako rastrové nebo obrysové písmo (ovladač AdobePS a ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript systému Windows)

Tato možnost udává maximální velikost písma v bodech, při které je písmo odesláno jako bitmapa, nikoli jako obrys. Pokud nastavíte hodnotu 1, písma se nebudou odesílat jako bitmapy.

Písmo Softfont nebo písmo zařízení (ovladač AdobePS pro systém Windows NT a ovladač tiskárny s podporou jazyka PostScript systému Windows NT)

Pokud vyberete písmo softfont, odešle tiskárna informace o popisu písma. Díky nim lze zachovat vzhled textu, ale nebude možné v něm vyhledávat. Při výběru písma zařízení vám ovladač tiskárny umožní upravit tabulku nahrazování písem tak, aby bylo ke každému nainstalovanému písmu přiřazeno písmo, které je k dispozici v tiskárně. V tomto případě není přesně zachován vzhled textu, ale lze v něm vyhledávat.

Další informace

Zobrazení a tisk asijských písem v souborech PDF v produktech Acrobat používajících latinku

328600: Obecné informace o písmech Multiple Master

 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?