Podpora arabštiny a hebrejštiny v aplikaci CS6

Ve vydáních toho softwaru pro Střední východ a severní Afriku jsou k dispozici nové a vylepšené funkce pro práci v arabštině a hebrejštině.

Algoritmy sazby Adobe pro všechny jazyky

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Algoritmy sazby Adobe pro všechny jazyky vám umožňují vytvářet obsah v jazycích Středního východu. Můžete psát (a kombinovat) arabštinu, hebrejštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a další románské jazyky.

Mezi dostupnými algoritmy sazeb vybíráte z nabídky panelu Odstavec (Okna > Odstavec > nabídka panelu). Například v aplikaci InDesign můžete použít algoritmus odstavcové sazby Adobe pro všechny jazyky. V aplikaci Illustrator zase můžete využít středovýchodní jednořádkový algoritmus sazby.

Algoritmy sazby Adobe pro všechny jazyky
Algoritmy sazby Adobe pro všechny jazyky

Soubory můžete ukládat pod názvy v arabštině nebo hebrejštině.

Směr textu

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Chcete-li vytvořit obsah v arabštině a hebrejštině, můžete jako výchozí směr textu určit směr zprava doleva (RTL). V případě dokumentů, které obsahují text zleva doprava (LTR), však nyní můžete plynule přepínat mezi těmito dvěma směry.

Vyberte z nabídky Odstavec směr odstavce.

Výběr směru odstavce
Výběr směru odstavce

Pokud v tom samém odstavci kombinujete více jazyků, můžete určit směr textu na úrovni znaků. Směr textu na úrovni znaků můžete také určit, chcete-li vložit určitá data nebo čísla.

Z nabídky panelu Znak vyberte možnost Směr znaků a potom vyberte příslušný směr.

Směr znaků
Směr znaků

Směr psaní textu v článku

Platné pro aplikaci

InDesign CS 6

Když pracujete s arabskými a hebrejskými články, natéká článek obvykle zprava doleva. První sloupec musí být na pravé straně rámečku a následné sloupce se přidávají vlevo. Pokud vaše rozvržení obsahuje smíšený obsah, potom různé články potřebují různé směry.

Na panelu Článek (Okno > Text a tabulky > Článek) klikněte na směr článku.

Směr psaní textu v článku
Směr psaní textu v článku

Směr psaní textu v tabulce

Dostupné ve verzi

InDesign CS 6

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou nastavit směr tabulky vložené do dokumentu. Podle toho dojde k nastavení pořadí buněk a sloupců, výchozího jazyka a zarovnání textu. Pro uživatele arabštiny je prvním sloupcem sloupec zcela vpravo a další sloupce se přidávají za sloupec zcela vlevo v tabulce. Směr tabulky je také podporován v Editoru článku (Ctrl + Y).

Nastavení směru nové tabulky:

 1. Klikněte na možnost Tabulka > Vložit tabulku
 2. V dialogu Vložit tabulku vyberte v seznamu Směr směr tabulky.

Změna směru existující tabulky:

 1. Umístěte kurzor do tabulky
 2. Otevřete panel Tabulka (Shift + F9) a kliknutím na ikonu Tabulka zleva doprava nebo Tabulka zprava doleva nastavte směr tabulky.

V případě tabulek zprava doleva přejdou arabské a severoafrické verze automaticky na výchozí jazyk arabštinu. Hebrejská verze je nastavena na hebrejštinu. V případě tabulek zleva doprava přejdou arabské a hebrejské verze automaticky na výchozí jazyk angličtinu. Severoafrická verze přejde automaticky do francouzštiny.

Typy číslic

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Při práci v arabštině nebo hebrejštině můžete vybrat typ používaných číslic. Můžete vybrat mezi arabskými, hindskými a fársíjskými číslicemi.

Ve výchozím nastavení je v arabštině automaticky vybrána hindská verze a v hebrejštině arabské číslice. Pokud je ale potřeba, můžete přepnout do arabských číslic:

 1. Vyberte v zadaném textu příslušné číslice.
 2. Font, v němž se mají číslice zobrazit, vyberte na panelu Znaky (Ctrl+T) v seznamu Číslice.

Použití arabských číslic můžete zajistit tím, že vyberete volbu Při zápisu v arabských jazycích používat nativní číslice. Chcete-li tuto možnost použít, vyberte volby Úpravy > Předvolby > Další volby textu.

Výběr typu číslic
Výběr typu číslic

Směry vazby

Dostupné ve verzi

InDesign CS 6

Směr vazby určuje okraj, podle kterého je kniha svázána. Knihy napsané v jazyce zleva doprava jsou vázané vlevo. Dokumenty napsané v jazyce zprava doleva jsou svázány podél pravého okraje knihy.

Směr vazby můžete nastavit při tvorbě dokumentu
Směr vazby můžete nastavit při tvorbě dokumentu

V případě nového dokumentu můžete prostřednictvím dialogového okna Nový dokument zvolit použití vazby na pravé straně. Pokud již dokument existuje, můžete směr vazby upravit v dialogovém okně Nastavení dokumentu (Ctrl + Alt + P). Vybrat si můžete vazbu na levé nebo pravé straně.

Rozvržení stránky vpravo svázané knihy
Rozvržení stránky vpravo svázané knihy

Podpora starších fontů

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

V tomto vydání softwaru je možné používat i nadále tradičně používané fonty (například fonty AXT). Pro textové prvky se nicméně doporučuje používat novější fonty OpenType.

Ve výchozím nastavení je zapnuta ochrana chybějících glyfů (Upravit > Předvolby > Další volby textu). V situaci, kdy nejsou v používaném písmu glyfy k dispozici, se text zpracuje automaticky.

Výchozí písma

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Při instalaci verze pro Střední východ nebo severní Afriku je ve výchozím nastavení nastaven výchozí font písma podle jazyka instalace. Pokud jste například nainstalovali verzi podporující angličtinu a arabštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Arabic. Obdobně platí, že pokud jste nainstalovali verzi podporující angličtinu a hebrejštinu, bude výchozí font písma nastaven na font Adobe Hebrew (ve Photoshopu na Myriad Hebrew).

Automatické vkládání zarovnání kašida

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

V arabštině se text zarovnává do bloku tím, že se vkládají zarovnání kašida. Kašidy jsou do znaků arabštiny vkládány s cílem tyto znaky prodloužit. Nedochází k úpravám mezer. Chcete-li zarovnávat do bloku odstavce tvořené textem v arabštině, použijte automatické vkládání zarovnání kašida.

Vyberte odstavec a na panelu Odstavec (Okna > Text a tabulky > Odstavec) vyberte nastavení z rozbalovacího seznamu Vložit zarovnání kašida. Dostupné možnosti: Žádné, Krátké, Střední, Dlouhé nebo Stylistické. Kašidy se vkládají pouze tehdy, pokud je odstavec zarovnáván do bloku. Toto nastavení nelze použít pro odstavce, které používají nastavení zarovnání.

Chcete-li na určitou skupinu znaků použít zarovnání kašida, vyberte znaky a z nabídky panelu znaků vyberte kašidy.

Automatická zarovnání kašida
Automatická zarovnání kašida

Ligatury

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

V arabštině a hebrejštině můžete na páry znaků automaticky použít ligatury. Ligatury představují topografické zástupné znaky pro určité páry písmen (pokud jsou v daném písmu OpenType k dispozici).

Když z nabídky ovládacího panelu nebo panelu Znaky vyberete volbu Ligatury, vytvoří se standardní ligatura definovaná v písmu.

 1. Vyberte text.
 2. Z nabídky panelu Znaky nebo z nabídky ovládacího panelu vyberte možnost Ligatury.

Některá písma OpenType ale mohou obsahovat více ozdobných volitelných ligatur, které můžete použít, když zvolíte příkaz Volitelné ligatury. Tyto ligatury naleznete v umístění: panel Znaky > OpenType > Volitelné ligatury.

Zapnutí ligatur
Zapnutí automatických ligatur

Kopírování a vložení z aplikace Microsoft Word

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Text můžete zkopírovat z aplikace Microsoft Word a přímo ho vložit do dokumentu. Zarovnání a směr vloženého textu se automaticky nastaví na zarovnání a směr textu v arabštině nebo hebrejštině.

Dělení slov

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

Věty obsahující větší počet slov, než lze umístit na jeden řádek textu, automaticky obtékají i další řádek. Zarovnání textu, u něhož dochází k obtékání, někdy způsobuje, že se v řádku objevují nadbytečné mezery, které esteticky neladí a z pohledu lingvistiky jsou nesprávné. Dělení slov vám dává možnost slovo na konci řádku rozdělit pomocí rozdělovníku. Tento způsob rozložení věty způsobí, že věta následující řádek obtéká lépe.

Smíšený text: Na způsob dělení slov ve smíšeném textu má vliv funkce vkládající zarovnání kašida. Když jsou zarovnání kašida zapnuta, vkládají se zarovnání kašida ve všech vhodných případech a na text, který není v arabštině, se nepoužívá dělení slov. Když jsou zarovnání kašida vypnuta, používá se dělení slov pouze u textu, který není v arabštině.

Text v hebrejštině: Dělení slov je povoleno. Chcete-li dělení slov povolit a přizpůsobit nastavení, vyberte volby: panel Odstavec > nabídka panelu > nastavení dělení slov.

Možnosti dělení slov
Možnosti dělení slov

Hledání a nahrazení

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6

Uživatelé používající arabštinu a hebrejštinu mohou provádět fulltextové hledání a nahrazování. Kromě hledání a nahrazování jednoduchého textu můžete také hledat a nahrazovat text s určitými vlastnostmi. Mezi tyto vlastnosti patří diakritická znaménka, kašidy, speciální znaky (například Alef), číslice v různých jazycích (například číslice v  hindštině), a další.

Provedení fulltextového vyhledání a nahrazení:

 • V aplikaci InDesign vyberte možnost: Úpravy > Najít/Nahradit
 • Illustrator: Úpravy > Hledat a nahradit

V aplikaci InDesign můžete k vyhledání a nahrazení znaků mezi arabštinou, hindštinou a farsi použít kartu Transliterovat (Úpravy > Hledat/Nahradit). Můžete například vyhledat číslice napsané v hindštině a převést je na arabštinu.

Předvolby psaní zprava doleva

Dostupné ve verzi

InDesign CS 6

Neutrální znaky

Směr některých znaků v arabštině a hebrejštině se může jevit jako nejednoznačný. Nejasnosti týkající se směru znaků mohou způsobit zmatek ve směru a pořadí znaků. Postup, jak zajistit, aby byl směr takových znaků jasný a jednoznačný:

 1. Klikněte na možnost Úpravy > Předvolby > Zprava doleva
 2. Zaškrtněte políčko Vynutit směr neutrálních znaků podle vstupu z klávesnice.

Ovládání kurzoru

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou ovládat směr pohybu kurzoru při používání šipek na klávesnici. Seznam Pohyb kurzoru (Úpravy > Předvolby > Zprava doleva) obsahuje dvě možnosti, ze kterých si můžete vybrat:

 • Vizuální: Kurzor se pohybuje ve směru kláves šipek. Při stisknutí šipky doprava se kurzor na obrazovce pohybuje doprava.
 • Logický: Kurzor se pohybuje podle směru, ve kterém je zapisován příslušný jazyk. V arabštině a hebrejštině tedy platí, že při stisknutí šipky doprava se kurzor pohybuje vlevo (na následující znak v jazyce zprava doleva).

Číslování stránek a kapitol

Dostupné ve verzi

InDesign CS 6

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny používají nejčastěji používaný systém číslování ve svém regionu. Mezi nejpopulárnější systémy číslování patří:

 • Arabský: Arabský Abjad a Alef-Ba-Tah
 • Francouzský: Hebrejský biblický standard a Hebrejská nestandardní desítková soustava

Chcete-li vybrat nebo změnit systém číslování, přejděte do panelu Rozvržení > Volby číslování a oddílu a poté vyberte některou z možností v seznamu Styl.

Číslování stránek, oddílů a kapitol
Číslování stránek, oddílů a kapitol

Diakritická znaménka

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6, Photoshop CS6

U arabského písma slouží diakritika nebo diakritická znaménka ve formě glyfů a označuje délku souhlásek nebo krátké samohlásky. Diakritické znaménko se umisťuje nad nebo pod písmo. Chcete-li dosáhnout lépe stylizovaného textu (nebo, u některých písem, lepší čitelnosti), můžete nastavit svislou nebo vodorovnou polohu diakritických znamének:

 1. Vyberte text, který obsahuje diakritická znaménka.
 2. Na panelu Znaky změňte polohu diakritických znamének relativně ke skriptu. Můžete měnit hodnoty Nastavení vodorovné polohy diakritických znamének a Nastavení svislé polohy diakritických znamének.
Změna polohy diakritických znamének
Změna polohy diakritických znamének

Glyfy

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Illustrator CS6

Uživatelé arabštiny a hebrejštiny mohou používat glyfy z výchozí znakové sady. Pokud ale chcete procházet, vybrat a použít glyf z výchozí znakové sady nebo z jiné znakové sady, použijte panel Glyfy:

 • V aplikaci InDesign vyberte možnost: Okno > Text a tabulky > Glyfy
 • V aplikaci Illustrator vyberte možnost: Okno > Text > Glyfy
Procházení, výběr a použití glyfů
Procházení, výběr a použití glyfů

Zarovnané alternativy

Dostupné ve verzi

InDesign CS6, Photoshop CS6

Písmo může obsahovat alternativní tvary určitých písmen abecedy. Tyto varianty tvaru písmen jsou u některých písmen obvykle k dispozici ze stylistických nebo kaligrafických důvodů. Pro specifické požadavky se k zarovnání a zarovnání odstavců do bloku příležitostně používají i zarovnané alternativy.

Zarovnané alternativy lze zapnout na úrovni odstavce, kde se alternativy používají, kdykoli je to možné. Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout na úrovni znaků. Zarovnané alternativy jsou dostupné pouze u písem, do nichž je tato funkce integrována. Možnost zarovnané alternativy zapnout nebo vypnout je tudíž k dispozici pouze u podporovaných písem.

Arabská písma, která obsahují zarovnané alternativy: Adobe Arabic, Myriad Arabic a Adobe Naskh. Hebrejská písma, která obsahují zarovnané alternativy: Adobe Hebrew a Myriad Hebrew.

 • InDesign

Na úrovni odstavce: Okna > panel Odstavec > nabídka panelu > Zarovnání a poté vyberte příslušnou volbu ze seznamu Zarovnání

Na úrovni znaků: Okna > panel Znaky > nabídka panelu > volba Zarovnaná alternativamožnost.

 • Photoshop

Na úrovni znaků: Okna > panel Znaky > zaškrtávací políčko Zarovnané alternativy

Zbarvení diakritiky

Dostupné ve verzi

InDesign CS 6

V arabských textech lze diakritické značky různě zabarvovat ze stylistických či jiných důvodů. Diakritické značky mohou například zdůrazňovat určitý aspekt slova nebo věty. Pomocí dotazu Změnit barvu diakritiky v arabštině můžete vyhledat diakritické značky a změnit jejich barvu.

 1. Klikněte na příkaz Úpravy > Hledat/Změnit
 2. V seznamu Dotaz vyberte možnost Změnit barvu diakritiky v arabštině
 3. Pomocí tlačítek Změnit, Změnit vše nebo Změnit/Hledat můžete nahradit starší diakritické značky nově zbarvenými diakritickými značkami.

Tento dotaz můžete změnit podle svých požadavků a uložit.

Směr psaní v zobrazení Galerie a v Editoru článků

Dostupné ve verzi

InDesign CS 6

V arabštině a hebrejštině můžete označit směr, kterým píšete. Přejděte do dialogu Úpravy > Předvolby > Zobrazení editoru článku a zaškrtnutím políčka Označovat směr psaní aktivujte tuto funkci. Když je tato funkce aktivovaná, zobrazuje kurzor šipku označující směr psaní.

Vkládání speciálních znaků pro Střední východ

Dostupné ve verzi

InDesign CS 6

Některé znaky v arabštině a hebrejštině je obtížné vložit do textu. Arabské a hebrejské rozložení klávesnice také ztěžuje napsání nebo vložení těchto znaků. Chcete-li vložit znaky, jako je například hebrejský apostrof (gereš) nebo Maqaf, vyberte znak na panelu Znaky > nabídka panelu > Vložit speciální znak ME.

Vložit speciální znak ME
Vložit speciální znak ME

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online