Odrážky a číslování

Vytvoření seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

V seznamu s odrážkami začíná každý odstavec znakem odrážky. V číslovaných seznamech každý odstavec začíná výrazem, který obsahuje číslo nebo písmeno a oddělovač, například tečku nebo závorku. Čísla v číslovaném seznamu se při přidání nebo odstranění odstavců ze seznamu automaticky aktualizují. Můžete změnit typ odrážky nebo styl číslování, oddělovač, atributy písma, znakové styly a typ a velikost mezery odsazení.

Textovým nástrojem nemůžete vybrat odrážky nebo čísla v seznamu. Místo toho upravte jejich formátování a mezeru odsazení v dialogovém okně Odrážky a číslování, v panelu Odstavec nebo v sekci Odrážky a číslování dialogového okna Odstavcové styly (pokud jsou odrážky nebo čísla součástí stylu).

Seznam s odrážkami a číslovaný seznam

Rychlý způsob, jak vytvořit seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, je napsat seznam, vybrat ho a pak kliknout na tlačítko Seznam s odrážkami nebo Číslovaný seznam v ovládacím panelu. Tato tlačítka umožňují zapnout nebo vypnout seznam a přepnout odrážky a čísla. Odrážky a čísla také můžete zahrnout do odstavcového stylu a pak můžete seznamy vytvářet přiřazením stylů odstavcům.

Poznámka:

Automaticky generované znaky odrážky a čísel nejsou ve skutečnosti vložené do textu. Proto je nemůžete vyhledat při hledání v textu nebo vybrat textovým nástrojem, pokud je nepřevedete na text. Odrážky a číslování se navíc nezobrazují v okně editoru článku (s výjimkou sloupce odstavcového stylu).

 1. Vyberte skupinu odstavců, ze kterých chcete vytvořit seznam, nebo kliknutím umístěte textový kurzor do místa, kde chcete seznam začít.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • V ovládacím panelu (v režimu odstavců) klikněte na tlačítko Seznam s odrážkami  nebo Číslovaný seznam . Chcete-li zobrazit dialogové okno Odrážky a číslování, podržte při kliknutí stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS).

  • Zvolte Odrážky a číslování v panelu Odstavec nebo v panelu Příkaz. Jako Typ seznamu zvolte buď Odrážky nebo Čísla. Určete požadovaná nastavení a pak klikněte na OK.

  • Aplikujte odstavcový styl, který obsahuje odrážky nebo číslování.

 3. Chcete-li, aby seznam pokračoval v dalším odstavci, posuňte textový kurzor na konec seznamu a stiskněte Enter nebo Return.
 4. Chcete-li ukončit seznam (nebo segment seznamu, pokud seznam bude dále v článku pokračovat), klikněte znovu na tlačítko Seznam s odrážkami nebo Číslovaný seznam v ovládacím panelu nebo zvolte Odrážky a číslování z nabídky panelu Odstavec.

Formátování seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu

 1. Textovým nástrojem  vyberte odstavce s odrážkami nebo číslované odstavce, které chcete přeformátovat.
 2. Jedním z následujících úkonů otevřete dialogové okno Odrážky a číslování:
  • Zvolte Odrážky a číslování z nabídky ovládacího panelu (v režimu odstavců) nebo z nabídky panelu Odstavec.

  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) klikněte na tlačítko Seznam s odrážkami  nebo na tlačítko Číslovaný seznam .

 3. V dialogovém okně Odrážky a číslování proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Změňte znak odrážky.

  • Změňte volby číslovaného seznamu.

  • V seznamu znakových stylů zvolte styl pro číslování nebo odrážky.

 4. Chcete-li změnit umístění odrážky nebo čísla, určete libovolné z následujících voleb:

  Zarovnání

  Zarovná odrážky nebo čísla doleva, doprava nebo na střed ve vodorovném místě vyhrazeném pro čísla. (Pokud je toto vyhrazené místo úzké, rozdíl mezi těmito třemi volbami nebude velký.)

  Levé odsazení

  Určuje velikost odsazení řádků následujících po prvním řádku.

  Odsazení prvního řádku

  Nastaví umístění odrážek nebo čísel.

  Chcete-li v dlouhých seznamech zarovnat interpunkci, zvyšte hodnotu odsazení prvního řádku. Chcete-li například, aby se čísla „9.“ a „10.“ zarovnala podle tečky, změňte volbu Zarovnání na hodnotu Vpravo a postupně zvyšujte hodnotu zarovnání odsazení prvního řádku, dokud se čísla nezarovnají (zkontrolujte, zda máte zapnutý náhled).

  Chcete-li vytvořit efekt zavěšeného odsazení, nastavte kladnou hodnotu levého odsazení (například 2p0) a potom nastavte stejnou zápornou hodnotu odsazení prvního řádku (například -2p0).

  Nastavení polohy

  Poznámka:

  Nastavení Levé odsazení, Odsazení prvního řádku a Poloha tabulátoru v dialogovém okně Odrážky a číslování jsou atributy odstavců. Proto změna těchto nastavení v panelu Odstavec změní také formátování číslovaného seznamu a seznamu s odrážkami

  Poloha tabulátoru

  Aktivuje polohu tabulátoru, aby se mezi odrážkou nebo číslem a začátkem položky seznamu vytvořilo nějaké místo.

Standardně odrážky a čísla přebírají část svého formátování od prvního znaku v odstavci, ke kterému jsou připojeny. Pokud je první znak v jednom odstavci jiný než první znaky v ostatních odstavcích, nemusí vzhled číslování nebo znaku odrážky souhlasit s ostatními položkami seznamu. Pokud si takové formátování nepřejete, vytvořte znakový styl pro čísla nebo odrážky a aplikujte tento styl na seznam pomocí dialogového okna Odrážky a číslování.

První slovo v kroku 3 nastavené na kurzívu způsobí, že číslování bude také kurzívou, pokud nevytvoříte znakový styl pro čísla a neaplikujete ho na seznam.

Změna znaků odrážek

Pokud nechcete použít existující znak odrážky, můžete přidat další znaky odrážky do mřížky Znak odrážky. Znak odrážky, který je k dispozici v jednom písmu, nemusí být k dispozici v jiných písmech. Můžete zvolit, zda se má pamatovat písmo pro znaky odrážky, které přidáte.

Pokud chcete použít odrážku, která je v určitém písmu (například ukazující ruku z Dingbats), nezapomeňte nastavit, aby se s touto odrážkou zapamatovalo i toto písmo. Když použijete základní znak odrážky, je pravděpodobně nejlepší pamatování písma nenastavovat, protože většina písem obsahuje svou verzi tohoto znaku odrážky. V závislosti na tom, zda jste vybrali volbu Pamatovat písmo s odrážkou, může přidaná odrážka odkazovat buď na hodnotu Unicode a určitou rodinu a řez písma, nebo pouze na hodnotu Unicode.

Poznámka:

Odrážky, které odkazují pouze na hodnotu Unicode (bez zapamatovaného písma), se zobrazují s červeným indikátorem „u“.

Dialogové okno Odrážky a číslování

A. Odrážka bez zapamatovaného písma B. Odrážka se zapamatovaným písmem 

Změna znaku odrážky

 1. Z nabídky ovládacího panelu nebo panelu Odstavec vyberte Odrážky a číslování.
 2. V dialogovém okně Odrážky a číslování vyberte Odrážky z nabídky Typ seznamu.
 3. Vyberte jiný znak odrážky, a pak klikněte na OK.

Přidání znaku odrážky

 1. V dialogovém okně Odrážky a číslování vyberte Odrážky z nabídky Typ seznamu a pak klikněte na Přidat.
 2. Vyberte glyf, který chcete použít jako znak odrážky. (Různé rodiny a řezy písem obsahují různé glyfy.)
 3. Pokud chcete, aby se s novou odrážkou zapamatovalo i právě zvolené písmo a řez, vyberte Pamatovat písmo s odrážkou.
 4. Klikněte na tlačítko Přidat.
Poznámka:

Seznam znaků odrážek je uložený v dokumentu, podobně jako odstavcové a znakové styly. Když vložíte nebo načtete odstavcové styly z jiného dokumentu, budou se v dialogovém okně Odrážky a číslování zobrazovat spolu s odrážkami definovanými v aktuálním dokumentu i znaky odrážek použité v importovaných stylech.

Odstranění znaku odrážky

 1. V dialogovém okně Odrážky a číslování vyberte Odrážky z nabídky Typ seznamu.
 2. Vyberte znak odrážky, který chcete odstranit, a klikněte na Odstranit. (První přednastavený znak odrážky nelze odstranit.)

Změna voleb číslovaného seznamu

Čísla v číslovaném seznamu se automaticky aktualizují, když přidáte nebo odstraníte odstavce v seznamu. Odstavce, které jsou součástí stejného seznamu, jsou číslované postupně. Tyto odstavce nemusejí být bezprostředně za sebou, pokud pro tyto odstavce definujete seznam.

Můžete také vytvořit víceúrovňový seznam, ve kterém jsou položky číslovány stupňovitě a jsou odsazeny do různých úrovní.

 1. Otevřete dialogové okno Odrážky a číslování.
 2. Pod Styl číslování vyberte z nabídky Formát typ číslování, který chcete použít.
 3. V poli Číslo použijte výchozí výraz – tečku (.) a mezeru tabulátoru (^t) – nebo vytvořte vlastní výraz pro číslování. Chcete-li zadat výraz pro číslování, odstraňte tečku za metaznakem čísla (^#) a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Místo tečky zadejte nějaký znak (například koncovou závorku) nebo více znaků.
  Poznámka:

  Můžete také vložit oddělovač plné šířky místo oddělovače poloviční šířky, což je užitečné zejména u svislého textu.

  • Zvolte položku (například Em pomlčku nebo Výpustku) z nabídky Vložit speciální znak.

  • Před metaznak čísla zadejte slovo nebo znak. Chcete-li například číslovat seznam otázek, můžete zadat slovo Otázka.

 4. Zvolte znakový styl pro vytvořený výraz. (Zvolený styl se aplikuje na celý výraz číslování, nejen na číslo.)
 5. V nabídce Režim zvolte jednu z následujících voleb:

  Pokračovat z předcházejícího čísla

  Čísluje seznamy postupně.

  Začít na

  Začne číslování číslem nebo jinou hodnotou, které zadáte do textového pole. Zadejte číslo, ne písmeno, i když seznam číslujete písmeny nebo římskými číslicemi.

 6. Nastavte všechny ostatní volby a klikněte na OK.

Definování seznamů

Definovaný seznam může být přerušený jinými odstavci a seznamy a může pokračovat ve více článcích a různých dokumentech v knize. Použijte definovaný seznam například k vytvoření víceúrovňové osnovy nebo k vytvoření průběžného seznamu s číslovanými názvy tabulek v celém dokumentu. Můžete také definovat seznamy pro samostatně číslované položky nebo položky s odrážkami, které se spolu střídají. Například v seznamu otázek a odpovědí definujte jeden seznam pro číslování otázek a jiný pro číslování odpovědí.

Definované seznamy se často používají ke sledování odstavců za účelem jejich číslování. Když vytvoříte odstavcový styl pro číslování, můžete tento styl přiřadit k definovanému seznamu. Odstavce v tomto stylu se pak číslují podle toho, kde se objevují v definovaném seznamu. Prvnímu odstavci se přiřadí číslo 1 („Tabulka 1“) a dalšímu odstavci číslo 2 („Tabulka 2“), i když se objeví o několik stránek dále. Protože oba odstavce patří ke stejnému definovanému seznamu, lze je očíslovat postupně bez ohledu na to, jak daleko od sebe jsou v dokumentu nebo v knize.

Definujte nový seznam pro každý typ položek, které chcete číslovat – například pro kroky postupu, tabulky a obrázky. Když definujete více seznamů, můžete jeden seznam přerušit jiným a zachovat posloupnost číslování v každém seznamu.

Poznámka:

Pokud se položky seznamu zobrazí v nezřetězených rámečcích na téže stránce, jsou očíslovány v pořadí, v jakém byly na stránku přidány textové rámečky. Chcete-li změnit pořadí položek, vyjměte a vložte jednotlivé textové rámečky v požadovaném pořadí.

Definované seznamy umožňují přerušit jeden seznam jiným.

Definování seznamu

 1. Zvolte Text > Seznamy s odrážkami a číslované seznamy > Definovat seznamy.
 2. Klikněte na Nový v dialogovém okně Definovat seznamy.
 3. Zadejte název seznamu a vyberte, zda chcete pokračovat v číslování v různých článcích a zda chcete pokračovat v číslování z předcházejících dokumentů v knize.
 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Po definování můžete seznam použít ve stylu odstavce, například jako styl pro tabulky, obrázky nebo uspořádané seznamy, a také ho můžete aplikovat pomocí ovládacího panelu a panelu Odstavec.

Poznámka:

Některé seznamy se definují automaticky. Například při importu číslovaného seznamu z dokumentu aplikace Microsoft Word definuje InDesign seznam pro dokument automaticky.

Úpravy definovaného seznamu

 1. Zvolte Text > Seznamy s odrážkami a číslované seznamy > Definovat seznamy.
 2. Vyberte seznam a klikněte na Upravit.
 3. Zadejte nový název seznamu nebo změňte výběr voleb Pokračovat v číslování.

Odstavcové styly, které jsou k seznamu přiřazeny, budou přiřazeny i nově pojmenovanému seznamu.

Odstranění definovaného seznamu

 1. Zvolte Text > Seznamy s odrážkami a číslované seznamy > Definovat seznamy.
 2. Vyberte seznam.
 3. Klikněte na Odstranit a pak vyberte jiný seznam nebo seznam [Výchozí], kterým se seznam nahradí.

Vytvoření odstavcového stylu pro průběžné seznamy

Chcete-li vytvořit průběžný seznam – seznam, který je přerušený jinými odstavci nebo prochází více články nebo dokumenty – vytvořte odstavcový styl a aplikujte ho na odstavce, které chcete do tohoto seznamu zahrnout. Chcete-li například vytvořit průběžný seznam tabulek v dokumentu, vytvořte odstavcový styl s názvem Tabulky, nastavte definovaný seznam jako součást tohoto stylu a pak aplikujte odstavcový styl Tabulky na všechny odstavce, které chcete mít v seznamu tabulek.

 1. Z nabídky panelu Odstavcové styly zvolte Nový odstavcový styl.
 2. Zadejte název stylu.
 3. Na levé straně dialogového okna Nový odstavcový styl klikněte na Odrážky a číslování.
 4. Jako Typ seznamu vyberte Odrážky nebo Číslování.
 5. Pokud vytváříte styl pro číslované seznamy, zvolte definovaný seznam z nabídky Seznam nebo zvolte Nový seznam a definujte seznam.
 6. Určete charakteristiky odrážek nebo číslování.
 7. V sekci Poloha odrážky nebo čísla v dialogovém okně Nový odstavcový styl nastavte mezeru odsazení. Chcete-li například vytvořit předsazení, zadejte 2p pro Levé odsazení a pro Odsazení prvního řádku zadejte -2p.
 8. Určete další atributy odstavcového stylu a pak klikněte na OK.

Vytváření víceúrovňových seznamů

Víceúrovňový seznam je seznam, který popisuje hierarchii vztahů mezi odstavci seznamu. Tyto seznamy se také nazývají seznamy osnovy, protože se podobají stupňovité osnově knihy. Schéma číslování seznamu (a také odsazení) vyjadřuje úroveň a podřízenost položek. Pro každý odstavec můžete vzhledem k odstavcům před ním a za ním určit, kam v seznamu patří. Ve víceúrovňovém seznamu můžete vytvořit až devět úrovní.

Víceúrovňový seznam s čísly a písmeny označujícími hierarchické úrovně

Chcete-li vytvořit víceúrovňový seznam, definujte seznam a pak pro každou požadovanou úroveň vytvořte odstavcový styl. Například seznam se čtyřmi úrovněmi vyžaduje čtyři odstavcové styly (každý přiřazený stejnému definovanému seznamu). Při vytváření jednotlivých stylů definujete formát číslování a formátování odstavců pro daný styl.

 1. Z nabídky panelu Odstavcové styly zvolte Nový odstavcový styl.
 2. Zadejte název stylu.
 3. Pokud jste již vytvořili styl pro víceúrovňový seznam, z nabídky Odvozen od zvolte styl, který přiřadíte vyšším úrovním; jinak zvolte Bez odstavcového stylu nebo Základní odstavec.
 4. Na levé straně dialogového okna Nový odstavcový styl klikněte na Odrážky a číslování.
 5. Z nabídky Typ seznamu zvolte Čísla.
 6. Z nabídky Seznam zvolte seznam, který jste definovali. Pokud jste ještě seznam nedefinovali, můžete z této nabídky zvolit Nový seznam a definovat ho nyní.
 7. Do pole Úroveň zadejte číslo, které popisuje, pro kterou úroveň víceúrovňového seznamu vytváříte styl.
 8. Z nabídky Formát zvolte typ číslování, který chcete použít.
 9. Do pole Číslo zadejte metaznaky nebo vyberte metaznaky z nabídek, a tím popište formát číslování, který chcete použít pro položky seznamu této úrovně.
  • Chcete-li zahrnout prefixy číslování z vyšších úrovní, zadejte text nebo klikněte na začátek pole Číslo a zvolte Vložit vyhrazené místo pro číslo a pak vyberte volbu Úroveň (například Úroveň 1) nebo zadejte ^ a pak úroveň seznamu (zadejte například ^1). V seznamu s první úrovní číslovanou 1, 2, 3, atd. a druhou úrovní číslovanou a, b, c, atd. začleněním prefixů první úrovně do čísel druhé úrovně vzniknou čísla druhé úrovně ve tvaru 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c.

  • Chcete-li vytvořit výraz pro číslování, zadejte interpunkci a metaznaky, nebo vyberte volby v seznamu Vložit speciální znak.

 10. Vyberte Znovu začít číslování na této úrovni po, aby číslování začalo znovu od 1, když se odstavec této úrovně objeví po odstavci vyšší úrovně; odznačte tuto volbu, chcete-li odstavce této úrovně číslovat postupně v celém seznamu bez ohledu na to, kde jsou tyto odstavce v hierarchii seznamu.

  Chcete-li začít číslovat znovu od začátku po určité úrovni nebo rozsahu úrovní, zadejte číslo této úrovně nebo rozsah (například 2-4) do pole Znovu začít číslování na této úrovni po.

 11. V oblasti Poloha odrážky nebo čísla zvolte volby Odsazení nebo Poloha tabulátoru, aby se položky na této úrovni odsadily dále než položky seznamu vyšších úrovní. Odsazení pomůže zvýraznit podřízené položky v seznamu.
 12. Klikněte na tlačítko OK.

V některých případech, například u číslovaných kroků, je nutné začít ve stejném článku číslovat od začátku. Chcete-li se vyhnout nutnosti ručně nastavovat číslování v číslovaném seznamu od začátku, vytvořte samostatný styl, který je stejný jako styl úrovně 1, ale s jednou výjimkou. Pro Režim zvolte Začít od a nadefinujte hodnotu 1. Nazvěte styl například „Restart úroveň 1“.

Vytváření průběžných popisků pro obrázky a tabulky

Průběžné popisky v dokumentu postupně číslují obrázky, tabulky a další položky. Například popisek prvního obrázku začíná slovy „Obrázek 1“, druhého „Obrázek 2“, atd. Chcete-li zajistit, aby obrázky, tabulky nebo podobné položky byly číslované postupně, definujte pro tuto položku seznam a pak vytvořte odstavcový styl, který bude obsahovat tuto definici seznamu. Ke schématu číslování odstavcového stylu můžete přidat také popisné výrazy, například „Obrázek“ nebo „Tabulka“.

Poznámka:

Položky seznamu se číslují v pořadí, ve kterém se přidávají do stránky. Chcete-li změnit pořadí položek, vyjměte a vložte jednotlivé položky v požadovaném pořadí.

 1. Vytvořte nový odstavcový styl a v sekci Odrážky a číslování dialogového okna Volby odstavcového stylu zvolte Čísla z nabídky Typ seznamu.
 2. Zvolte definovaný seznam z nabídky Seznam (nebo zvolte Nový seznam a definujte seznam).
 3. Pod Styl číslování vyberte z nabídky Formát typ číslování, který chcete použít.

  Vyberte například volbu A, B, C, D…, abyste vytvořili seznam „Obrázek A“, „Obrázek B“, atd.

 4. V poli Číslo zadejte popisné slovo a jakékoliv mezery nebo interpunkci (pokud jsou potřeba), spolu s metaznaky číslování.

  Chcete-li například vytvořit „Obrázek A“, zadejte slovo „Obrázek“ a mezeru před metaznak číslování (například Obrázek ^#.^t). Tím přidáte slovo „Obrázek“ následované pořadovým číslem (^#), tečkou a tabulátorem (^t).

  Poznámka:

  Chcete-li do průběžných popisků zahrnout čísla kapitol, v seznamu Číslo zvolte Vložit vyhrazené místo > Číslo kapitoly nebo zadejte ^h na místě, kde se má ve schématu číslování objevit číslo kapitoly.

 5. Dokončete styl a klikněte na OK.

Po vytvoření stylu ho aplikujte na textové popisky obrázků nebo nadpisy tabulek.

Poznámka:

Pomocí funkce Obsah můžete vygenerovat seznam tabulek nebo obrázků.

Nový začátek nebo pokračování číslování seznamu

InDesign nabízí příkazy pro nový začátek seznamu nebo jeho pokračování:

Nový začátek číslovaného seznamu

Umístěte do odstavce textový kurzor a z kontextové nabídky zvolte Začít číslování znovu nebo zvolte Text > Seznamy s odrážkami a číslované seznamy > Začít číslování znovu. V normálních seznamech tento příkaz přiřadí odstavci číslo 1 (nebo písmeno A) a změní ho na první odstavec seznamu. Ve víceúrovňových seznamech tento příkaz přiřadí vnořenému odstavci první číslo nižší úrovně.

Pokračování číslovaného seznamu

Zvolte Pokračovat v číslování z kontextové nabídky nebo zvolte Text > Seznamy s odrážkami a číslované seznamy > Pokračovat v číslování. Tento příkaz pokračuje v číslování seznamu, který byl přerušen poznámkou, grafikou nebo vnořenými položkami seznamu. InDesign nabízí také příkazy pro číslování seznamů, které začínají v jednom článku nebo knize a pokračují v jiném článku nebo knize.

Číslování seznamu z předcházejícího nebo aktuálního článku

Zda bude číslování seznamu v aktuálním článku pokračovat z předcházejícího článku nebo začne znovu závisí na tom, jak je seznam definovaný.

 1. Zvolte Text > Seznamy s odrážkami a číslované seznamy > Definovat seznamy.
 2. Vyberte seznam a klikněte na tlačítko Upravit.

  Nevyberte seznam Výchozí, protože tento seznam nemůže pokračovat v dalších článcích.

 3. Vyberte Pokračovat v číslování přes články, aby číslování seznamu navázalo na předcházející článek, nebo tuto volbu odznačte, aby seznam v aktuálním článku začal od 1 (nebo A).
 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Číslování seznamu z předcházejícího nebo aktuálního dokumentu v knize

Zda bude číslování seznamu pokračovat z předcházejícího dokumentu v knize nebo začne znovu v aktuálním dokumentu závisí na tom, jak je seznam definovaný.

 1. Zvolte Text > Seznamy s odrážkami a číslované seznamy > Definovat seznamy.
 2. Vyberte seznam a klikněte na tlačítko Upravit.
 3. Vyberte Pokračovat v číslování z předcházejícího dokumentu v knize, aby číslování seznamu navázalo na předcházející dokument (chcete-li tuto volbu aktivovat, musíte zvolit Pokračovat v číslování přes články), nebo tuto volbu odznačte, aby seznam v aktuálním dokumentu začal od 1 (nebo od A).
 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
Poznámka:

Chcete-li zajistit, aby se v knize správně aktualizovalo číslování, synchronizujte dokumenty v knize a v nabídce panelu knih zvolte Aktualizovat číslování > Aktualizovat všechna čísla.

Převedení odrážek nebo číslování seznamu na text

 1. Vyberte odstavce, které obsahují seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky panelu Odstavec zvolte Převést číslování na text nebo Převést odrážky na text.

  • Klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo se stisknutou klávesou Ctrl (Mac OS) na výběr a pak zvolte Převést číslování na text nebo Převést odrážky na text.

  Poznámka:

  Chcete-li odstranit čísla nebo odrážky seznamu, klikněte na tlačítko Číslovaný seznam nebo Seznam s odrážkami a tím zrušte aplikování formátování seznamu na vybraný text.

Další podobné

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?