Export dokumentu InCopy do Adobe PDF

Dokumenty InCopy můžete exportovat přímo do Adobe PDF. Exportovat můžete v zobrazení sloupců, článku nebo rozvržení. Pokud exportujete v zobrazení rozvržení, výsledkem je dokument PDF s nezměněným rozvržením a prvky návrhu. Naproti tomu dokument exportovaný v zobrazení sloupců nebo článku připomíná textové zobrazení, které vidíte v zobrazení sloupců nebo článku v prostředí InCopy. Může být vhodné exportovat článek InCopy v zobrazení sloupců nebo článku do PDF pro autory, redaktory a ostatní osoby zapojené do cyklu dokument – korektura, kteří nemusejí mít ve svých počítačích InCopy. Dokument PDF má stejné výhody, které nabízí zobrazení sloupců a článku InCopy, včetně maximální čitelnosti textu a funkcí pro anotace.

Poznámka:

Soubory Adobe PDF exportované z dokumentů Adobe InDesign®, které obsahují přetisky nebo efekty průhlednosti, se nejlépe zobrazí v aplikaci Acrobat 6.0 nebo novějším s vybranou volbou Náhled přetisků.

 1. Zvolte Soubor > Exportovat.
 2. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Adobe PDF. Zadejte název souboru, vyberte umístění souboru a pak klikněte na Uložit.
 3. Z nabídky Zobrazení vyberte Zobrazení sloupce a článek nebo Rozvržení.
 4. Podle potřeby změňte nastavení.

  Nastavení, které určíte, se uloží s aplikací a aplikuje se na každý nový dokument InCopy, který exportujete do PDF, dokud nezvolíte nová nastavení.

 5. Klikněte na Exportovat.

Poznámka:

InCopy při exportu do PDF zachová vazby z komentářů OPI (Open Prepress Interface) pro obrazy v dokumentu aplikace InDesign. Vazby OPI umožňují uživateli aplikace InDesign začlenit rychlé verze obrazů s nízkým rozlišením (náhledy) pro umístění na stránce. V konečném výstupu pak může buď InDesign, nebo poskytovatel předtiskových služeb automaticky nahradit náhledy verzemi s vysokým rozlišením.

Společné volby Adobe PDF

Existuje několik voleb, které jsou při exportu dokumentu do PDF společné pro zobrazení sloupců, článku a rozvržení.

Kompatibilita

Nastaví úroveň kompatibility souboru Adobe PDF. Pro dokumenty, které se budou široce distribuovat, byste měli nastavit volbu Acrobat 5 (PDF 1.4) a tím zajistit, že všichni uživatelé budou schopni si dokument prohlédnout a vytisknout. Pokud vytvoříte soubory s kompatibilitou Acrobat 8/9 (PDF 1.7), výsledné soubory Adobe PDF nemusí být kompatibilní s předcházejícími verzemi aplikace Acrobat.

Podmnožiny písem, když je podíl použitých znaků menší než

Nastaví práh pro vkládání celých písem na základě počtu znaků z písma použitých v dokumentu. Pokud procento znaků použitých v dokumentu pro určité písmo tuto hodnotu překročí, vloží se toto písmo celé. Jinak se vytvoří podmnožina znaků písma. Vložení celého písma zvětší velikost souboru PDF, ale pokud chcete, aby se všechna písma vložila celá, zadejte 0 (nula).

Zahrnout informace o stránce

Začlení název dokumentu, číslo stránky a datum a čas exportu souboru.

Zobrazit PDF po exportu

Otevře soubor PDF v nejnovější verzi aplikace Acrobat nainstalované v počítači. Chcete-li dosáhnout přesných výsledků, zajistěte, aby volba kompatibility odpovídala nejnovější nainstalované verzi aplikace Acrobat.

Volby Adobe PDF pro zobrazení sloupců a článku

Dialogové okno Export PDF obsahuje volby specifické pro zobrazení sloupců a článku.

Články

Exportuje jeden článek nebo více článků.

Písma

Obsahuje nastavení pro rodinu a řez písma, velikost a proklad písma pro exportovaný soubor. Tato nastavení nemění nastavení zobrazení na obrazovce v předvolbách zobrazení sloupců a článku.

Zahrnout informace o článku

V exportovaném souboru PDF se zobrazí titul, autor a popis dokumentu.

Zahrnout odstavcové styly

V exportovaném souboru PDF se zobrazí informace o odstavcových stylech ze sloupce informací zobrazovaného v zobrazení sloupců a článku.

Zahrnout včleněné poznámky

Exportuje všechny (nebo pouze viditelné) včleněné poznámky obsažené v dokumentu. Chcete-li zahrnout barvy poznámek přiřazené k jednotlivým osobám v projektu, vyberte Zobrazit pozadí poznámek v barvě.

Zahrnout sledované změny

Exportuje všechny (nebo pouze viditelné) sledované změny obsažené v dokumentu. Chcete-li zahrnout barvy úprav přiřazené k jednotlivým osobám v projektu, vyberte Zobrazit pozadí sledovaných změn v barvě.

Zahrnout přesné konce řádků

Exportuje konce řádků, jak se zobrazují v článku. Pokud tato volba není zaškrtnutá, řádky textu se zalamují podle šířky a orientace nejširšího okna článku.

Zahrnout čísla řádků

Provede export s čísly řádků zobrazovanými ve sloupci informací. Tato volba je k dispozici, pouze když je vybrané pole Zahrnout přesné konce řádků.

Vyplnit stránku (použít více sloupců)

Exportuje článek s použitím počtu a šířky sloupců, které určíte. Tato volba je k dispozici, pouze když je vybrané pole Zahrnout přesné konce řádků.

Poznámka:

Výběr malé šířky sloupce a velké velikosti písma (v oblasti Písma v této sekci) může způsobit, že se bude text v exportovaném výstupu překrývat.

Volby Adobe PDF pro zobrazení rozvržení

Následující volby jsou k dispozici pouze při exportu ze zobrazení rozvržení:

Všechna

Exportuje všechny stránky v současném dokumentu nebo v knize. To je výchozí nastavení.

Rozsah

Určí rozsah stránek, které se budou exportovat ze současného dokumentu. Rozsah můžete zadat pomocí pomlčky a oddělit více stránek nebo rozsahů čárkami. Tato volba není dostupná při exportu knihy.

Dvojstránky

Exportuje stránky společně, jako by byly svázané nebo vytištěné na stejném listu.

Poznámka:

Pro komerční tisk nevybírejte volbu Dvojstránky; jinak poskytovatel služeb nebude schopen stránky vyřadit.

Zahrnout poznámky jako anotace

Exportuje všechny poznámky jako anotace PDF.

Interaktivní elementy

Volbou Zahrnout vzhled přidáte do PDF položky jako například tlačítka a titulní obrazy videa.

Optimalizovat pro rychlé zobrazování z webu

Zmenší velikost souboru PDF a optimalizuje soubor PDF pro rychlejší zobrazování v prohlížeči webu změnou struktury souboru tak, aby ho bylo možné stahovat po jednotlivých stránkách (byte-serving).

Vložit miniatury stránek

Vytvoří v exportovaném souboru PDF miniatury obrazů.

Vytváření zabezpečených dokumentů PDF

Při exportu můžete omezit přístup k souboru Adobe PDF. Pokud soubory využívají omezení pro zabezpečení, ztlumí se všechny nástroje a položky nabídek vztahující se k omezeným funkcím.

Soubor PDF můžete zabezpečit tak, aby se pro otevření tohoto souboru vyžadovalo heslo uživatele a ke změně nastavení zabezpečení heslo správce. Pokud v souboru nastavíte jakákoliv omezení pro zabezpečení, měli byste také určit heslo správce, jinak může každý, kdo soubor otevře, tato omezení odstranit. Pokud je soubor otevřený pomocí hesla správce, zabezpečovací omezení jsou dočasně vypnutá. Pokud soubor obsahuje obě hesla, můžete ho otevřít pomocí kteréhokoli z nich.

Poznámka:

Nastavení volby Kompatibilita určuje úroveň šifrování. S volbou Acrobat 4 (PDF 1.3) se použije nižší úroveň šifrování (40bitové RC4), zatímco s ostatními volbami se použije vyšší úroveň šifrování (128bitové RC4 nebo AES).

 1. Zvolte Soubor > Exportovat.
 2. V nabídce Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Adobe PDF. Zadejte název a umístění souboru a klikněte na Uložit.
 3. Klikněte na Nastavení zabezpečení.
 4. V sekci Hesla určete požadovanou ochranu heslem:
  • Vyberte Vyžadovat heslo při otevření dokumentu a v textovém poli Heslo pro otevření dokumentu napište heslo, které uživatelé musí zadat, pokud chtějí otevřít soubor PDF.

  • Vyberte Vyžadovat heslo při změně oprávnění a hesel a v textovém poli Heslo pro práva napište heslo, které uživatelé musí zadat, pokud chtějí nastavit nebo změnit některou volbu zabezpečení v souboru PDF.

  Poznámka:

  Nemůžete použít stejné heslo v obou textových polích.

 5. V sekci Práva definujte úroveň povolených akcí uživatele:

  Nepovolit tisk

  Zabrání uživatelům vytisknout soubor Adobe PDF.

  Nepovolit změny dokumentu

  Zabrání uživatelům vyplňovat formuláře a provádět jakékoliv další změny souboru Adobe PDF.

  Nepovolit kopírování nebo vyjmutí, vypnout usnadnění přístupu

  Zabrání uživatelům vybírat text a grafiky.

  Nepovolit přidávání a změny poznámek a polí formulářů

  Zabrání uživatelům přidávat nebo měnit poznámky a pole formulářů, pokud otevřou soubor PDF v Adobe Acrobatu nebo jiném editoru PDF.

 6. Klikněte na Uložit a pak klikněte na Exportovat.