Transformace grafiky

Nástroj poloha – přehled

Po kliknutí na nástroj poloha  v panelu nástrojů můžete pracovat s vybranými grafikami buď přímo, společně s příkazem Transformovat (Objekt > Transformovat), nebo s příkazem v kontextové nabídce, případně s použitím klávesových zkratek posunovat grafiku uvnitř jejího rámečku.

Nástroj poloha je dynamický, automaticky se mění podle konkrétního stavu:

 • Když se umístí po použití příkazu Soubor > Umístit přímo nad prázdný grafický rámeček nebo rámeček s nepřiřazeným obsahem, změní se na ikonu načtené grafiky  a tím vyznačí, že do tohoto rámečku můžete importovat grafiku.

 • Při jeho umístění přímo nad grafiku se změní na nástroj ručička, což označuje, že můžete grafiku vybrat a pracovat s ní uvnitř rámečku.

 • Při umístění nad táhlo ohraničovacího rámečku včleněné grafiky se změní na šipku změny velikosti, která označuje, že můžete tažením změnit velikost grafiky.

 • Při umístění nad grafický rámeček nebo kontejner nejvyšší úrovně pro vnořené rámečky se změní na ikonu vybraného objektu , která označuje, že můžete vybrat grafiku nebo vnořený rámeček pod ukazatelem. Samotný rámeček vybrat nemůžete.

 • Při umístění nad textový rámeček se změní na kurzor ve tvaru I , který označuje textový kurzor.

Nastavení voleb nástroje poloha

Když použijete nástroj Poloha  k přemístění grafiky, můžete několik sekund podržet tlačítko myši, aby se zobrazil dynamický grafický náhled (potlačený obraz) všech částí obrazu, které jsou mimo rámeček. Zobrazení a prodlevu tohoto náhledu můžete nastavit.

 1. Dvojitě klikněte na nástroj poloha  v panelu nástrojů.
 2. Z nabídky Zobrazit maskovanou část obrazu vyberte, jak chcete během tažení zobrazovat celý obraz nebo jeho zobrazování zcela vypněte.

Transformace grafiky

Můžete použít příkazy k posunutí, změně velikosti, otočení a zkosení grafik.

Posunutí grafiky

 1. Zkontrolujte, zda je rámeček s požadovaným objektem vyhrazený pro vás, a pak vyberte objekt nástrojem poloha  .
 2. Zvolte Objekt > Transformovat > Přemístit.
 3. V dialogovém okně Přemístit proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zadejte vodorovnou a svislou vzdálenost, o kterou chcete grafiku posunout. Kladné hodnoty posunou objekt dolů a doprava na ose x; záporné hodnoty posunou objekt nahoru a doleva.

  • Chcete-li posunout objekt o přesnou vzdálenost a úhel, zadejte vzdálenost a úhel posunutí. Velikost úhlu se měří ve stupních od osy x. Kladné hodnoty úhlu znamenají pohyb proti směru hodinových ručiček; záporné hodnoty úhlu určují pohyb po směru hodinových ručiček. Můžete také zadat velikost úhlu mezi 180° a 360°, která se převede na odpovídající zápornou hodnotu (například hodnota 270° se převede na –90°).

 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Náhled, chcete-li si prohlédnout efekt před jeho provedením.

  • Chcete-li objekt posunout, klikněte na OK.

Změna velikosti grafiky

 1. Zkontrolujte, zda je rámeček s požadovaným objektem vyhrazený pro vás, a pak vyberte objekt nástrojem poloha  .
 2. Zvolte Objekt > Transformovat > Změnit velikost.
 3. V dialogovém okně Změnit velikost zkontrolujte, zda je vybraná ikona Zachovat proporce, pokud chcete zachovat relativní výšku a šířku objektu. Odznačte tuto ikonu, pokud chcete změnit velikost hodnoty X a Y nezávisle; tato volba ale může vést ke zkreslení obrazu.
 4. Zadejte vodorovnou a svislou hodnotu změny velikosti buď v procentech (například 90 %), nebo jako hodnotu vzdálenosti (například 6p).

  Hodnoty změny velikosti mohou být záporná čísla.

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Náhled, chcete-li si prohlédnout efekt před jeho provedením.

  • Chcete-li změnit velikost objektu, klikněte na OK.

Poznámka:

Chcete-li změnit velikost grafiky v určitém směru, pomocí nástroje poloha přetáhněte táhlo vybrané grafiky. Stisknutí klávesy Shift vynutí proporcionální změnu velikosti.

Otočení grafiky

 1. Zkontrolujte, zda je rámeček s požadovaným objektem vyhrazený pro vás, a pak vyberte objekt nástrojem poloha  .
 2. Zvolte Objekt > Transformovat > Otočit.
 3. Do textového pole Úhel zadejte úhel otočení ve stupních. Záporný úhel otočí objekt po směru hodinových ručiček, kladný úhel otočí objekt proti směru hodinových ručiček.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Náhled, chcete-li si prohlédnout efekt před jeho provedením.

  • Chcete-li otočit objekt, klikněte na OK.

Zkosení grafiky

 1. Zkontrolujte, zda je rámeček s požadovaným objektem vyhrazený pro vás, a pak vyberte objekt nástrojem poloha  .
 2. Zvolte Objekt > Transformovat > Zkosit.
 3. Zadejte nový úhel zkosení v dialogovém okně Zkosení.

  Úhel zkosení je mírou zešikmení aplikovaného na objekt vzhledem k čáře kolmé na osu zkosení. (Úhel zkosení se měří po směru hodinových ručiček od platné osy.)

 4. Určete osu, podle které se objekt zkosí. Objekt můžete zkosit podle vodorovné, svislé nebo natočené osy.

  Pokud zvolíte natočenou osu, zadejte požadovaný úhel osy ve stupních, vzhledem ke kolmé ose.

 5. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte Náhled, chcete-li si prohlédnout efekt před jeho provedením.

  • Chcete-li zkosit objekt, klikněte na OK.

Vymazání transformací obrázku

 1. Zkontrolujte, zda je rámeček s požadovaným objektem vyhrazený pro vás, a pak vyberte objekt nástrojem poloha  .
 2. Vyberte možnosti Objekt > Transformace > Vymazat transformace.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online