Dokument nebo aplikace jsou přístupné, pokud je mohou používat lidé s postižením, např. s postižením pohybového aparátu, slepí či slabozrací uživatelé. Funkce usnadnění přístupu v aplikaci Acrobat Reader a ve formátu souborů PDF umožňují lidem s postižením používat soubory PDF s využitím zařízení pro čtení z obrazovky, pro zvětšení obsahu a tiskáren Braillova písma nebo bez nich.

Z usnadnění přístupu k souborům PDF mohou mít užitek všichni uživatelé. Struktura dokumentu, která např. umožňuje pomocí čtecího zařízení hlasitě přečíst obsah dokumentu PDF, také umožňuje přeformátování dokumentu a jeho zobrazení na malém displeji mobilních zařízení. Přednastavené pořadí polí ve formuláři PDF s usnadněním přístupu podobně pomůže všem uživatelům, nejen těm s pohybovým postižením, při vyplňování formuláře.

Nastavení předvoleb usnadnění přístupu

Aplikace Acrobat Reader nabízí několik předvoleb usnadňujících čtení souborů PDF osobám se zrakovým nebo pohybovým postižením. Tyto předvolby určují, jakým způsobem budou dokumenty PDF zobrazeny na obrazovce a přečteny čtecím zařízením.

Většina předvoleb vztahujících se k usnadnění přístupu je dostupná přes Průvodce nastavením přístupu, který zobrazuje na obrazovce pokyny pro nastavení těchto předvoleb. Některé předvolby ovlivňující usnadnění přístupu nejsou dostupné pomocí Průvodce nastavením přístupu. Patří mezi ně předvolby v kategoriích Čtení, Formuláře a Multimédia. Všechny předvolby můžete nastavit v dialogovém okně Předvolby.

Názvy některých předvoleb zobrazené v Průvodci nastavením přístupu jsou odlišné od názvů stejných předvoleb v dialogovém okně Předvolby

Nastavení předvoleb usnadnění přístupu pomocí Průvodce nastavením přístupu

 1. Spusťte Průvodce nastavením přístupu jedním z následujících úkonů:

  • Zvolte Úpravy Usnadnění přístupu Průvodce nastavením.
  • (Pouze Windows) Poprvé spusťte aplikaci Acrobat Reader, když je spuštěný program pro čtení z obrazovky nebo pro zvětšování zobrazení.
 2. Vyberte vhodnou volbu pro svůj asistenční software a zařízení.
  V průvodci nastavením se zobrazují pouze předvolby, které jsou vhodné pro váš asistenční software a zařízení, podle vybrané volby.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud v kterémkoli okamžiku kliknete na tlačítko Zrušit, použije aplikace Acrobat Reader výchozí nastavení předvoleb, která nastavuje průvodce (nedoporučuje se).

Nastavení předvoleb usnadnění přístupu v dialogovém okně Předvolby

Chcete-li přejít do dialogu předvoleb aplikace Acrobat Reader, vyberte možnost Upravit > Předvolby.
Nastavte příslušné předvolby pro svůj asistenční software a zařízení v různých panelech v dialogovém okně Předvolby.

Předvolby Usnadnění přístupu

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Usnadnění přístupu

 • Nahradit barvy dokumentu: Tuto předvolbu vyberte, chcete-li zvolit některou z kombinací kontrastních barev pro text a pozadí ze seznamu, nebo můžete vytvořit vlastní kombinaci barev. 
 • Vždy použít styl uspořádání stránek dokumentu: Odpovídá volbě Nahradit styl uspořádání stránek dokumentu v Průvodci nastavením přístupu.
 • Vždy použít nastavení zvětšení: Odpovídá volbě Nahradit zvětšení dokumentu v Průvodci nastavením přístupu.
 • Použít strukturu dokumentu pro určení pořadí tabulátoru, když není pořadí určené explicitně: Zlepší navigaci v polích formuláře a v odkazech v dokumentech, ve kterých není určené pořadí procházení polí pomocí tabulátoru.
 • Vždy zobrazovat kurzor pro výběr: Tuto volbu vyberte, pokud používáte program pro zvětšování zobrazení. Tato předvolba odpovídá volbě Vždy zobrazovat kurzor pro výběr v Průvodci nastavením přístupu.
 • Vždy používat systémovou barvu výběru: Když je tato předvolba vybraná, je výchozí barva výběru (modrá) nahrazena barvou určenou systémem.
 • Zobrazení portfolia v režimu souborů: Když je tato předvolba vybraná, zobrazí se v seznamu dílčí soubory portfolia PDF a podrobnosti o těchto souborech. Režim souborů nabízí lepší možnosti čtení pro lidi s postižením, například s postižením pohybového aparátu, slepé či slabozraké uživatele.

Předvolby usnadnění přístupu v panelu Dokumenty

 • Automaticky ukládat změny dokumentu do dočasného souboru každých: Když tato předvolba není vybraná, vypne se akce automatického ukládání. Pokaždé, když se dokument PDF uloží, musí program pro čtení z obrazovky nebo pro zvětšení zobrazení dokument znovu načíst. Tato předvolba odpovídá volbě Vypnout automatické ukládání dokumentu v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Formuláře

 • Barva zvýraznění polí a Barva zvýraznění vyžadovaných polí: Tyto předvolby určují, jaké barvy se používají pro zvýraznění polí formuláře, která lze vyplnit. Odpovídají volbám Barva zvýraznění polí a Barva zvýraznění vyžadovaných polí v Průvodci nastavením přístupu.
 • Automatické doplňování: Povoluje, aby aplikace Acrobat Reader automaticky nabízela dokončení některých položek v polích formulářů, takže vyplnění těchto polí pak vyžaduje méně stisknutí kláves. Tato předvolba neodpovídá žádné volbě v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Multimédia

 • Zobrazovat titulky, když jsou dostupné.
 • Přehrávat dabovaný zvuk, když je dostupný.
 • Zobrazovat přídavné textové popisy, když jsou dostupné.
 • Zobrazovat zvukový popis (nebo video popis nebo popisné video), když je dostupný.

Tyto předvolby neodpovídají žádným volbám v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Zobrazení stránky

 • Zvětšení: Nastaví zvětšení dokumentů na obrazovce a umožní uživatelům se slabým zrakem snadněji číst přeformátované PDF. Tato předvolba odpovídá volbě Nahradit zvětšení dokumentu v Průvodci nastavením přístupu.
 • Vyhladit text: Nastavuje vyhlazování textu. Chcete-li vypnout vyhlazování textu a změnit text na ostřejší a snadněji čitelný při použití programu pro zvětšení zobrazení, zvolte Žádné. Tato předvolba odpovídá volbě Vypnout vyhlazování textu v Průvodci nastavením přístupu.

Předvolby Usnadnění přístupu v panelu Čtení

 • Pořadí čtení: Určuje pořadí čtení dokumentů. Předvolby pro pořadí čtení jsou také v Průvodci nastavením přístupu.
 • Odvodit pořadí čtení z dokumentu (doporučeno): Interpretuje pořadí čtení netagovaných dokumentů pomocí propracované metody odvození struktury z analýzy rozvržení.
 • Pořadí čtení zleva doprava, shora dolů: Posílá text podle jeho umístění na stránce, čte se zleva doprava a pak shora dolů. Tato metoda je rychlejší než volba Odvodit pořadí čtení z dokumentu. Tato metoda analyzuje pouze text; pole formulářů se ignorují a tabulky se nerozpoznají jako tabulky.
 • Použít pořadí čtení v tiskovém streamu: Posílá text v pořadí, ve kterém se zaznamenal do tiskového streamu. Tato metoda je rychlejší než volba Odvodit pořadí čtení z dokumentu. Tato metoda analyzuje pouze text; pole formulářů se ignorují a tabulky se nerozpoznají jako tabulky.
 • Nahradit pořadí čtení v tagovaných dokumentech: Použije pořadí čtení určené v předvolbách Čtení místo pořadí, které určuje struktura tagů v dokumentu. Tuto předvolbu použijte pouze když budete mít problémy v nesprávně tagovaných PDF. Tato předvolba odpovídá volbě Změnit pořadí čtení v tagovaných dokumentech v Průvodci nastavením přístupu.
 • Stránka nebo dokument: Tato předvolba určuje, jaká část dokumentu se najednou pošle do programu pro čtení z obrazovky.  Není-li PDF otagováno, aplikace Reader analyzuje dokument a pokusí se odvodit svou strukturu a pořadí čtení. Tento proces může u dlouhého dokumentu trvat dlouho. Nastavte aplikaci Reader tak, aby posílala pouze právě viditelnou stránku, takže bude muset najednou analyzovat pouze malou část dokumentu. Toto rozhodnutí se liší podle velikosti a složitosti dokumentu a na vlastnostech programu pro čtení z obrazovky. Když aplikace Reader posílá informace do programu pro čtení z obrazovky, pro zvětšení zobrazení na obrazovce nebo dalšího asistenčního softwaru, zapisuje informace do vyrovnávací paměti, která je přímo dostupná pro asistenční software. Množství informací, které se posílají do této vyrovnávací paměti, může ovlivnit dobu provádění úkonů v aplikaci Reader, například otevírání dokumentu, přechod na další stránku, změna zobrazení a provádění příkazů.
 • Číst pouze právě viditelné stránky: Tato volba je nejlepší, když používáte program pro zvětšování zobrazení. Zvyšuje rychlost zpracování, protože software nemusí zpracovávat části dokumentu, které nejsou viditelné. Když aplikace Reader posílá do vyrovnávací paměti pouze právě viditelné stránky PDF, bude mít asistenční technologie přístup pouze k těmto stránkám. Nemůže přejít na další stránku, dokud tato stránka není viditelná a dokud aplikace Reader nepošle informace z této stránky do vyrovnávací paměti. Proto když je vybraná tato volba, musíte pro navigaci ze stránky na stránku v dokumentu použít navigační funkce aplikace Reader. Chcete-li, aby aplikace Reader posílala do asistenční technologie pouze právě viditelnou stránku, nastavte volbu pro Výchozí uspořádání stránek v předvolbách na Jedna stránka. Protože aplikace Reader posílá stránkové informace o všech viditelných stránkách, asistenční technologie dostává kromě informací o stránkách, které jsou viditelné, také informace o stránkách, které jsou viditelné jen částečně (například spodní část jedné stránky a horní část následující stránky). Pokud používáte jiné nastavení pro zobrazení stránky než je Jednastránka, například Průběžně, a pak zobrazíte následující stránku, technologie nebude správně sledovat, jaká část předcházející stránky se již přečetla nahlas. Pokyny pro nastavení výchozího uspořádání stránek na možnost Jedna stránka najdete v článku Předvolby pro prohlížení PDF. Tato volba odpovídá volbě Číst pouze právě viditelné stránky v Průvodci nastavením přístupu.
 • Číst celý dokument: Tato volba může být nejlepší, pokud používáte program pro čtení z obrazovky, který má vlastní navigaci a nástroje pro hledání, které vám jsou bližší než nástroje aplikace Acrobat.
 • Pro velké dokumenty číst pouze právě viditelné stránky: Tato volba je ve výchozím nastavení vybraná a je nejlepší, pokud používáte program pro čtení z obrazovky pro dlouhé nebo složité soubory PDF. Umožňuje, aby Acrobat posílal malé dokumenty celé, ale pro velké dokumenty se vrátil k posílání po stránkách. Tato předvolba odpovídá volbě Pro velké dokumenty číst pouze právě viditelné stránky v Průvodci nastavením přístupu.
 • Potvrdit před tagováním dokumentů: Výběr této volby umožní uživateli potvrdit volby, které se použijí předtím, než aplikace Acrobat připraví netagovaný dokument pro čtení. Tagování může být časově náročná procedura, zejména pro větší dokumenty. Tato předvolba odpovídá volbě Potvrzení před tagováním dokumentů v Průvodci nastavením přístupu.
 • Volby funkce Číst nahlas: Pomocí předvoleb nastavte hlasitost, rychlost a výšku hlasu, používaného pro funkci Číst nahlas. Můžete zvolit používání výchozího hlasu nebo libovolného z hlasů, poskytovaných operačním systémem. Při čtení bloků textu také můžete používat klávesy se šipkami nahoru a dolů. Tyto předvolby neodpovídají žádným volbám v Průvodci nastavením přístupu.

Alternativní klávesové zkratky namísto akcí prováděných pomocí myši

Aplikace Acrobat Reader DC a Acrobat DC mají stejné klávesové zkratky. Kompletní seznam naleznete v části klávesové zkratky nápovědy k aplikaci Acrobat DC.

Používání programu pro čtení z obrazovky nebo lupy pro zvětšení zobrazení na obrazovce

Pomocí průvodce nastavením přístupu můžete nastavit aplikaci Acrobat Reader DC jak pro používání lupy, tak pro čtení z obrazovky.

 • Vyberte možnost Úpravy > Přístup > Průvodce nastavením a poté na jednotlivých obrazovkách tohoto průvodce vyberte požadované volby.

Používání nástroje Číst nahlas pro převod textu na řeč

Číst nahlas je nástroj pro převod textu na řeč (Text-to-Speech, TTS), který je součástí aplikace Acrobat Reader DC. Funkce Číst nahlas čte nahlas text v PDF, včetně textu v poznámkách, alternativních textových popisů obrázků a polí k vyplnění. V tagovaných PDF se obsah čte v pořadí, v jakém je uveden ve stromu logické struktury dokumentu. V netagovaných dokumentech se pořadí čtení odhaduje, pokud není určené v předvolbách Čtení.

Funkce Číst nahlas využívá dostupné hlasy nainstalované v systému. Pro čtení PDF můžete vybrat hlasy SAPI 4 nebo SAPI 5 z aplikace pro převod textu na řeč nebo z jazykové aplikace, pokud je máte nainstalované. 

Pro použití nástroje Číst nahlas je nutné, aby byl v systému instalován Acrobat Reader DC a modul Text-to-Speech. V aplikaci Acrobat Reader musí být vybraný hlas, který jste nainstalovali. Dokument dále musí být vytvořen jako přístupný, jinak nebude vůbec přečten nebo budou jeho části čteny ve špatném pořadí.

Postup ověření nastavení v aplikaci Acrobat Reader:

 1. Chcete-li přejít do dialogu Předvolby aplikace Acrobat Reader, vyberte možnost Upravit Předvolby.

 2. V levém podokně vyberte možnost Čtení.

 3. V pravém podokně zrušte výběr položky Použít výchozí hlas a z rozevíracího seznamu vyberte hlas, který jste nainstalovali do počítače.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Funkce Číst nahlas není program pro čtení z obrazovky a některé operační systémy ji nepodporují.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Číst nahlas

Před použitím funkce Číst nahlas ji musíte aktivovat. Funkci Číst nahlas můžete deaktivovat, abyste uvolnili systémové prostředky a zvýšili výkon ostatních operací.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Zvolte Zobrazení > Číst nahlas > Aktivovat funkci Číst nahlas.
 • Zvolte Zobrazení > Číst nahlas > Deaktivovat funkci Číst nahlas.

Hlasité čtení polí formulářů PDF

 1. V panelu Čtení v dialogovém okně Předvolby v sekci Volby čtení nahlas vyberte Číst pole formulářů.
 2. Ve formuláři PDF stiskněte tabulátor, abyste vybrali první pole formuláře.
 3. Proveďte zadání a výběry podle potřeby a pak stisknutím tabulátoru přejděte do následujícího pole a tento postup opakujte, dokud nevyplníte celý formulář. Acrobat přečte stav vybraných zaškrtávacích polí a přepínacích tlačítek.

  Poznámka:

  Funkce Číst nahlas nereprodukuje stisknutí kláves. Chcete-li slyšet, co píšete, použijte funkci čtení z obrazovky.

Přeformátování textu v PDF

Soubor PDF můžete přeformátovat tak, aby se dočasně zobrazoval v jednom sloupci na celou šířku panelu dokumentu. Toto přeformátované zobrazení usnadňuje čtení dokumentu na mobilním zařízení nebo jeho zvětšení na standardním monitoru, aby nebylo nutné text při čtení vertikálně posouvat.

 • Text můžete přeformátovat výběrem příkazu Zobrazení > Zvětšení > Přeformátovat.

V přeformátovaném zobrazení se obvykle zobrazí pouze čitelný text. Mezi texty, které se nepřeformátují, patří formuláře, poznámky, pole digitálních podpisů a artefakty stránek, jako jsou čísla stránek, záhlaví a zápatí. Stránky, které obsahují jak čitelný text, tak i pole formulářů a digitálních podpisů, se nepřeformátují. Svislý text se přeformátuje na vodorovný.

Poznámka:

V přeformátovaném zobrazení nelze dokument, ukládat, upravovat ani tisknout.

O nástrojích operačního systému pro usnadnění přístupu

Nástroje pro usnadnění přístupu v systému Windows

Operační systémy Windows 10, Windows 8 a Windows 7 obsahují vestavěné nástroje, které umožňují rozšířený nebo alternativní přístup k informacím na obrazovce počítače. Předčítání je jednoduchá verze programu pro čtení z obrazovky. Lupa je nástroj pro zvětšení zobrazení na monitoru.

Začínáme s programem Předčítání v systému Windows 10.

Nastavení možnosti řeči v systému Windows 7.

Další informace o nastaveních převodu textu na řeč v operačních systémech Windows naleznete na webu společnosti Microsoft o usnadnění přístupu.

 

 

Nástroje pro usnadnění přístupu v systému Macintosh

Mac OS X obsahuje vestavěné nástroje, které umožňují rozšířený nebo alternativní přístup k informacím na obrazovce počítače.
Další informace o nástrojích pro usnadnění přístupu v operačním systému Mac OS X najdete na webu společnosti Apple®, Inc. o usnadnění přístupu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online