Informace o umístění protokolů instalace najdete v článku Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolůa chyby najdete v souboru Install.log, který je umístěn ve složce installers.

Chyby stahování

Chybový scénář Typ chyby Kód chyby Chybová zpráva
Různé chyby stahování
souborů JSON
Opakovatelná Stejný jako u běžných chybových scénářů
při stahování
Stejná jako u běžných chybových scénářů při stahování
Obecná chyba stahování Závažná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Download error. Unable to reach Adobe servers. Check your Internet
connectivity and firewall settings, and then try again. (Chyba stahování. Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu.)
Chyba extrakce Závažná

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Tento kód chyby se v kódu
prozatím nepoužívá.)

Unable to extract files. Press Retry to download the product again. (Nelze extrahovat soubory. Stiskněte tlačítko Opakovat a stáhněte produkt znovu.)
Chyba kontroly podpisu Závažná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Tento kód chyby se v kódu
prozatím nepoužívá.)
The download appears corrupted.
Try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)


Chyba zpracování souboru
(interní chyba)

Závažná

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


The download appears corrupted.
Try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)
Chyba ověření Závažná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
The download appears corrupted.
Try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)
Nedostupná síť Opakovatelná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
No Network scrim. (Není k dispozici žádné síťové připojení.)
Žádná odezva serveru Opakovatelná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Server not responding. Check your Internet and firewall settings, and
then press Retry. (Server neodpovídá. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom stiskněte tlačítko Opakovat.)
Plný disk Opakovatelná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Insufficient disk space. Clear space on {0} and try again. (Na disku není dostatek místa. Uvolněte místo na disku {0} a zkuste to znovu.)
Chyba přístupových oprávnění
během stahování (uživatelská/systémová chyba)
Opakovatelná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Error writing to the temporary file location. Fix permissions for the
temporary location. If the problem persists, contact customer support. (Při zápisu do dočasného umístění souborů došlo k chybě. Nastavte správně oprávnění k dočasnému umístění. Pokud bude k problému docházet i nadále, kontaktujte podporu zákazníků.)
Server
nepodporuje vícestreamové stahování
(interní chyba).

Závažná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Download error. Unable to reach Adobe servers. Check your Internet
connectivity and firewall settings, and then try again. (Chyba stahování. Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu.)
Neplatná konfigurace stahování
(interní chyba)
Závažná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Download error. Unable to reach Adobe servers. Check your Internet
connectivity and firewall settings, and then try again. (Chyba stahování. Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu.)
Chyba proxy serveru Opakovatelná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Download error. Unable to reach Adobe servers. Check your Internet
connectivity and firewall settings, and then try again. (Chyba stahování. Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu.)
Neplatná adresa URL
Závažná

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(V případě neplatnosti
adresy URL pro ověření
se zobrazí kód HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
.)

Download error. Unable to reach Adobe servers. Check your Internet
connectivity and firewall settings, and then try again. (Chyba stahování. Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom to zkuste znovu.)
Chyba ověření Závažná HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
The download appears corrupted. Try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)

Chyby instalace

Chybový scénář Typ chyby Kód chyby Chybová zpráva
Soubor Setup.exe neexistuje nebo se nezdaří kontrola podpisu. Závažná REG_SETVALUE_FAILURE

This installation is
no longer functional. Uninstall it and download Creative Cloud again
from https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud. (Tato instalace již není funkční. Odinstalujte produkt a stáhněte si aplikaci Creative Cloud znovu na adrese https://creative.adobe.com/products/creative-cloud.)

Stáhnout

Obecná chyba nástroje PIM Závažná HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Neplatné ID relace (interní chyba) Závažná _GUID = 102 Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Neplatné argumenty pro nástroj PIM z panelu aplikací (interní chyba) Závažná ARGUMENTS = 103

Unable to install the product. Click Retry to download and install it
again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.) Stáhnout

Při instalaci

Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)

Při odinstalaci

Unable to uninstall the product. Click Retry
to uninstall again. (Produkt nelze odinstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a odinstalujte jej znovu.)

Chyba při čtení z databáze hdpim.db nebo zápisu do ní (poškozená instalace nebo nesprávná
oprávnění)
Poškození správce AAM HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Stáhnout

Instalace

Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)

Odinstalace 

Unable to uninstall the product. Click Retry
to uninstall again. (Produkt nelze odinstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a odinstalujte jej znovu.)

Chyba analýzy souborů XML (interní chyba) Závažná HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Unable to install the product. Click Retry to download and install it
again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Chyba související s formátem JSON,
například určité chybějící informace
Závažná HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 The download appears corrupted. Try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)
Zaneprázdnění relace nástroje PIM (interní chyba) Závažná _BUSY = 108 Another installer instance is running. Wait for it to finish and try again. (Je spuštěna jiná relace instalačního programu. Počkejte na její dokončení a zkuste to znovu.)
Žádný balíček jádra ve formátu JSON (interní chyba) Závažná

_NOT_SELECTED =
109

(Tento kód chyby se v kódu
prozatím nepoužívá.)

Unable to install the product. Click Retry to download and install it
again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Nelze vytvořit nové vlákno (chyba na úrovni systému). Závažná _CREATE_NEW_THREAD = 110 Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Chyba extrakce Závažná ERROR = 127 Unable to extract files. Retry to download the product again. (Soubory nelze extrahovat. Opakujte akci a stáhněte produkt znovu.)
Kontrola podpisu balíčku se nezdařila. Závažná _GENUINE = 128 The download appears corrupted. Try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)
Přerušení komunikace se souborem Setup.exe Opakovatelná HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Jakákoli jiná chyba související se souborem Setup.exe Opakovatelná HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Instalace do kořenového
adresáře
Závažná _IN_ROOT_DIR = 132 Unable to install the product in the root
directory. Select another install location in your preferences and try again.

(Produkt nelze nainstalovat do kořenového adresáře. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.)
Nedostatek místa na disku Závažná NOT_AVAILABLE = 133

Pokud je znám název
svazku:

Insufficient disk space. Free some space and
try again. (Na disku není dostatek místa. Uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.)

Pokud není znám název svazku:

Insufficient disk space.

Select another install location in your preferences or clear disk space, and then try again. (Na disku není dostatek místa. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace nebo uvolněte požadované místo a zkuste to znovu.)

Obecná chyba instalace Závažná _ERROR = 136

Unable to install the product. Click Retry to download and install
it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)

Neplatné parametry pro značku command v souboru PIMX balíčku Závažná INVALID_PARAMS = 137 Unable to install the product. Click Retry to download and install
it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
V systému není dostatek paměti, přidělení paměti se nezdařilo. Závažná NOMEMORY = 138 Unable to install the product because the system is low on memory.
Restart your computer and then try again. (Produkt nelze nainstalovat, protože v systému není dostatek paměti. Restartujte počítač a potom to zkuste znovu.)
Soubor PIMX balíčku je poškozený. Závažná _CORRUPT_XML = 139 The download appears corrupted. Please try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)
K adresáři instalace nejsou nastavena žádná oprávnění. Závažná

_NO_PERMISSION
= 140

(Tento kód chyby se v kódu
prozatím nepoužívá.)

Unable to install the product in the selected location due to permission
issues. Select another install location in your preferences and try again. (Produkt nelze kvůli problémům s oprávněními do vybraného umístění nainstalovat. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.)
Nelze zjistit verzi souboru pro kontrolu verze. Závažná VERSION = 141 Unable to install the product. Click Retry to download and install it again.

(Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
V souboru PIMX balíčku je použit neplatný token. Závažná

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142

(Tento kód chyby se v kódu
prozatím nepoužívá.)

Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Cesta ke zdrojovému souboru v souboru ZIP balíčku neexistuje. Závažná NOT_EXISTS = 143 The download appears corrupted. Try to download again. (Stažený soubor je zřejmě poškozený. Pokuste se jej stáhnout znovu.)
V adresáři se již nachází soubor se stejným názvem. Závažná PATH_ALREADY_USED = 145 File exists at the install path. Rename/delete the file and then try again (Soubor již v cestě instalace existuje. Přejmenujte jej nebo jej odstraňte a potom to zkuste znovu.)
Během instalace či odinstalace nelze přesunout soubor. Závažná při instalaci, při odinstalaci lze ignorovat FILE_MOVE_FAILURE = 146 Unable to move the file. Rename the file and then try again. (Soubor nelze přesunout. Přejmenujte jej a potom to zkuste znovu.)
Během instalace či odinstalace nelze zkopírovat soubor.

Závažná při instalaci,

při odinstalaci lze ignorovat

FILE_COPY_FAILURE = 147 Unable to copy the file. Check permissions and then try again. (Soubor nelze zkopírovat. Zkontrolujte oprávnění a potom to zkuste znovu.) 
Během instalace či odinstalace nelze adresář odstranit.

Závažná při instalaci,

při odinstalaci lze ignorovat

FILE_DELETION_FAILURE
= 150 

(Tento kód chyby se v kódu
prozatím nepoužívá.)

Unable to delete the file. Rename/delete the file and then try again. (Soubor nelze odstranit. Přejmenujte jej nebo jej odstraňte a potom to zkuste znovu.)
Během instalace či odinstalace nelze nastavit oprávnění k souboru. Lze ignorovat _PERMISSION_FAILURE = 154 Přidána do souborů protokolů
Nelze vytvořit
symbolický odkaz.
Závažná SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Unable to create the symbolic link. Click Retry to download and install
the product again. (Nelze vytvořit symbolický odkaz. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.)
Během instalace či odinstalace nelze odstranit symbolický odkaz.

Závažná při instalaci,

při odinstalaci lze ignorovat

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157 

(Tento kód chyby se v kódu
prozatím nepoužívá.)

Unable to delete the symbolic link. Check
permissions and then try again. (Nelze odstranit symbolický odkaz. Zkontrolujte oprávnění a potom to zkuste znovu.)
Během instalace nelze nastavit lokalizovaný zobrazovaný název souboru. Lze ignorovat _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Přidána do souborů protokolů
Během instalace nelze vytvořit klíč registru. Závažná REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Unable to write the registry value. Check permissions and then try again. (Nelze zapsat hodnotu registru. Zkontrolujte oprávnění a potom to zkuste znovu.)
Během instalace nelze odstranit klíč registru. Lze ignorovat REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Přidána do souborů protokolů
Během instalace či odinstalace nelze konfigurovat soubor s písmem. Lze ignorovat FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Přidána do souborů protokolů
Nelze vypnout reflexi wow64.

Závažná při instalaci,

při odinstalaci lze ignorovat

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Unable to install the product. Click Retry to download and install it again. (Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte jej a nainstalujte znovu.)
Během instalace nelze nastavit ikonu složky. Lze ignorovat FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Přidána do souborů protokolů
Během instalace či odinstalace nelze získat informace o zabezpečení souboru či složky. Lze ignorovat GET_ACL_FAILURE = 174 Přidána do souborů protokolů
Zadaný adresář instalace se nachází v síťovém umístění. Závažná PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Unable to install on a network drive. Select
another install location in your preferences and retry installing. (Na síťovou jednotku nelze instalovat. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a proveďte instalaci znovu.)
Zadaná cesta instalace obsahuje více znaků, než je povolené maximum. Závažná PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 The installation path selected is too long. Select another install location in your preferences and try again. (Vybraná cesta instalace je příliš dlouhá. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.)
Zadaná cesta instalace obsahuje neplatné znaky. Závažná _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 The installation path contains invalid characters. Select another
install location in your preferences and try again. (Cesta instalace obsahuje neplatné znaky. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a zkuste to znovu.)
Zadaná cesta instalace není úplná. Závažná PATH_NOT_FULL_PATH = 179 The installation path seems invalid. Select another install location in
your preferences and then try again. (Cesta instalace je zřejmě neplatná. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a potom to zkuste znovu.)
Zadaný jazyk
instalace je neplatný.

Závažná LANG_NOT_PRESENT = 180 The installation language seems invalid. Select another install language
in your preferences and then try again. (Jazyk instalace je zřejmě neplatný. Vyberte v předvolbách jiný jazyk instalace a potom to zkuste znovu.)
Nelze vytvořit alias.

Závažná při instalaci,

při odinstalaci lze ignorovat

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Unable to create the symbolic link. Click Retry to download and install
the product again. (Nelze vytvořit symbolický odkaz. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte produkt znovu.)
Nelze odstranit alias.

Závažná při instalaci,

při odinstalaci lze ignorovat

_DELETION_FAILURE = 152 Unable to delete the symbolic link. Check permissions and then try again (Nelze odstranit symbolický odkaz. Zkontrolujte oprávnění a potom to zkuste znovu.)
Na jednotku rozlišující malá a velká písmena nelze instalovat. Závažná _IS_CASE_SENSITIVE = 181 The installation path seems invalid. Select another install location in
your preferences and then try again. (Cesta instalace je zřejmě neplatná. Vyberte v předvolbách jiné umístění instalace a potom to zkuste znovu.)

Chyby odinstalace

Chybový scénář Typ chyby Kód chyby Zpráva
Soubor XML odinstalace chybí nebo je poškozený. Lze ignorovat HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Přidána do protokolů
Obecná chyba odinstalace Závažná HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Unable to uninstall the product. Click Retry to uninstall again. (Produkt nelze odinstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a odinstalujte jej znovu.)

Různé

Chybový scénář Typ chyby Kód chyby Zpráva
Konfliktní proces
Opakovatelná
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Podle aktuálního chování
Nejsou poskytnuta oprávnění se zvýšenou úrovní.
Opakovatelná
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Podle aktuálního chování

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online