Zásady životního cyklu podpory

K dispozici je úplný seznam produktů společnosti Adobe pro podniky a seznam období poskytování technické podpory v rámci zásad životního cyklu podpory.

Možnosti podpory a údržby pro podniky

 • Základní programy podpory a údržby pro podniky

  Stávající program podpory a údržby a starší program platinové podpory a prémiové podpory a údržby poskytují podporu k produktu maximálně po dobu pěti let (v závislosti na produktu a obvykle od tří do pěti let, viz tabulka produktů). Podpora je poskytována od data všeobecné dostupnosti produktu počínaje verzí „.0“ daného produktu, tedy základní verze. Podpora pro všechny produkty odvozené od základní verze – lokalizované verze, menší upgrady, další operační systémy apod – končí s podporou základní verze. Mezi takové produkty patří i verze s tečkou nebo dvěma tečkami a konektory.

 • Rozšířená podpora a údržba

  V rámci tohoto programu získá vaše společnost po skončení základního období podpory další dva roky podpory a údržby. Díky rozšířené podpoře a údržbě bude společnost moci využít prodlouženou dobu podpory a získá tak čas potřebný k naplánování migrace na nejnovější technologii společnosti Adobe.

 • Samoobslužná podpora starší verze

  Díky této možnosti budou moci zákazníci využívat rok podpory navíc. V online svépomoci můžete vyhledávat odpovědi na otázky ohledně produktů.

Plánování: Pomoc společnosti Adobe při určování požadavků vaší organizace

Pokud vaše firma zvažuje zakoupení podpory a údržby nebo chce přidat jednu z nových možností podpory do aktuální smlouvy o podpoře, máte informace o produktech, službách a datech životního cyklu podpory na dosah ruky. Získat je můžete na internetu nebo telefonicky.

 • Prohlédněte si tabulku se začleněnými produkty a příslušnými obdobími podpory.
 • Obraťte se na zástupce, který má na starost váš účet Adobe a který vám pomůže určit vhodný vlastní program podpory na základě požadavků vaší společnosti.
 • Pokud svého zástupce neznáte a chtěli byste s některým zástupcem společnosti Adobe mluvit, zavolejte na telefonní číslo 888-649-2990.

1Poznámka

Volitelné programy v rámci zásad podpory společnosti Adobe jsou nyní k dispozici, ale stávající zákazníci je budou moci začít využívat až po příštím obnovení smlouvy o údržbě a podpoře. Společnost Adobe upozorní zákazníka nejméně jeden rok před plánovaným ukončením životního cyklu podpory daného produktu. Prozatím zůstávají platné stávající smlouvy o údržbě a podpoře a to beze změny.

Chcete-li získat informace o ročním poplatku za podporu, obraťte se na zástupce, který má na starosti váš účet společnosti Adobe. Aktuální podpora a údržba je zákazníkům k dispozici za následujících podmínek:

Obnovení. Při obnovování podpory a údržby pro komerční software společnosti Adobe uvedený na seznamu produktů společnosti Adobe, za podmínky, že podpora verze softwaru nebyla ukončena, bude roční poplatek za podporu vypočítán (i) za počáteční období, roční poplatek za podporu bude určen během počátečního nákupu, (ii) za první obnovené období, pokud k obnovení dojde, roční poplatek za podporu určený během počátečního nákupu se zvýší o tři procenta (3 %), (iii) za druhé až čtvrté obnovené období, pokud k obnovení dojde, roční poplatek za podporu za bezprostřední předcházející obnovené období bude zvýšen o tři procenta (3 %), (iv) a za páté a další obnovená období, menší část z 20 % z tehdy aktuální ceníkové ceny za software nebo roční poplatek za podporu za bezprostřední předcházející obnovené období zvýšený o příslušný index spotřebitelských cen (CPI)* za roční období předcházející datu obnovení.

Rozšířená podpora. Pokud bude podpora verze programu licencovaného zákazníkem ukončena podle definice v části 1 e) výše, zákazník může zakoupit rozšířenou podporu na maximální dobu, tedy další dva (2) roky, která začne datem ukončení podpory programu, pokud je k dané verzi programu taková rozšířená podpora k dispozici. Informace o programech, jejichž podpora byla nebo brzy bude ukončena, a o datech počátku dostupnosti rozšířené podpory podle verze produktu jsou publikovány na webu společnosti Adobe na adrese www.adobe.com/support. Pokud zákazník zakoupí rozšířenou podporu, roční poplatek za první rok podpory a/nebo za obnovení (druhý rok) bude činit dalších 25 % z ročního poplatku za podporu za aktuální období obnovení.

Pokud je rozšířená podpora obnovena, poplatek za obnovení bude odpovídat ročnímu poplatku za podporu za předchozí rok zvýšenému o příslušný index spotřebitelských cen (CPI)* za období jednoho roku předcházejícího datu obnovení. Pokud zákazník upgraduje na další hlavní verzi softwaru, například upgraduje z verze 4.0 na verzi 5.0, roční poplatek za podporu upgradované verze bude činit menší část z dvaceti procent (20 %) tehdy aktuální ceníkové ceny licenčního poplatku za upgradovanou verzi nebo roční poplatek za podporu za poslední období obnovení před obnovením v rámci rozšířené podpory zvýšený o příslušný index spotřebitelských cen (CPI)* za období jednoho roku předcházejícího datu obnovení.

* Pro oblast USA a Mexika je výše indexu CPI publikována americkým úřadem Department of Labor, Bureau of Labor Statistics. V Kanadě je výše indexu CPI publikována bankou Bank of Canada.

Ukončení.

 1. Společnost Adobe poskytuje výše uvedené služby podpory v rámci této smlouvy po dobu jednoho (1) roku od data služby podpory („počáteční datum“) („počáteční období“). Tato smlouva bude automaticky obnovena na dobu následujícího jednoho (1) roku, pokud jedna ze zúčastněných stran nedoručí druhé zúčastněné straně psané oznámení o zrušení obnovení nejméně třicet (30) dnů před koncem tehdy aktuálního období. Pokud se tak nestane, zašle společnost Adobe zákazníkovi fakturu na roční poplatek za podporu (definovaný níže). Pokud bude tato smlouva porušena, zákazníkovi mohou být před obnovením platnosti níže uvedených služeb podpory naúčtovány další poplatky.
 2. Služby podpory mohou být ukončeny společností Adobe z důvodu: že zákazník nezaplatí za služby podpory; že zákazník služby podpory používá protiprávně nebo podvodně; nebo že zákazník poruší licenční smlouvu nebo vlastnická práva. Pokud společnost Adobe ukončí služby podpory v důsledku porušení licenční smlouvy nebo vlastnických práv, přestane zákazník okamžitě používat software, odstraní jej ze všech svých počítačů, ve kterých je nainstalovaný, a vrátí společnosti Adobe všechna média obsahující software i všechny související materiály. Části 2, 5, 7 a 8 zůstanou platné i po vypršení platnosti nebo ukončení této smlouvy. Pokud vyprší platnost služeb podpory, bude zákazník používat software, ke kterému se vztahuje tato smlouva, v souladu se smluvními podmínkami této smlouvy a/nebo příslušné licenční smlouvy se společností Adobe.

2Poznámky k produktu

Nové zásady podpory společnosti Adobe se nevztahují na všechny produkty společnosti Adobe. Zásady se například nevztahují na produkty společnosti Adobe, u kterých již společnost Adobe oznámila datum ukončení podpory této společnosti, a v některých případech může společnost Adobe určit alternativní období podpory v závislosti na požadavcích zákazníka. Na toto rozhodnutí má společnost Adobe výhradní právo.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online