Justere tekst

Justere tekst

Tekst kan justeres (flugte) med en eller begge kanter (eller justeringer) i en tekstramme. Når teksten flugter med begge kanter, siges det, at den er justeret. Du kan vælge at justere al tekst i et afsnit undtagen den sidste linje (Venstrejusteret eller Højrejusteret), eller du kan justere teksten i et afsnit inkl. den sidste linje (Juster alle linjer). Hvis der kun er nogle få tegn på den sidste linje, kan det være en god ide at benytte et særligt sluttegn for tekstenheden og oprette et justeret mellemrum.

Justify Left (left) and Justify All (right)

Bemærk:

Når du justerer alle tekstlinjer og bruger Adobe-afsnitsombryderen, flytter InDesign teksten for at sikre, at afsnittet har en ensartet teksttæthed og ser pænt ud. Du kan finjustere mellemrum i justeret tekst.

Når du indstiller centreringen, eller justerer tekst i et rammelinjenet, justeres teksten ikke længere nøjagtigt med nettet. Du kan også specificere afsnitsjusteringen for alle afsnit i rammelinjenettet.

 1. Marker tekst.
 2. Klik på én af knapperne for Justering (Venstrejusteret, Centreret, Højrejusteret, Sidste linje venstrejusteret, Sidste linje centreret, Sidste linje højrejusteret og Juster alle linjer) i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.
 3. Klik eventuelt på Juster mod ryg eller Juster væk fra ryg.

  Når du anvender Juster mod ryg i et afsnit, højrejusteres tekst på en venstre side, men når samme tekst bevæger sig over på (eller hvis rammen flyttes over til) en højre side, venstrejusteres den. Det samme gælder, når du anvender Juster væk fra ryg i et afsnit, hvor tekst på en venstre side venstrejusteres, mens tekst på en højre side højrejusteres.

  I lodrette rammer har justering til eller væk fra ryggen ikke nogen effekt, da tekstjusteringen er parallel med ryggens retning.

Bemærk:

Hvis den venstre side af en tekstlinje skal venstrejusteres, og den højre skal højrejusteres, skal du placere indsættelsespunktet på det sted, hvor du vil højrejustere teksten, trykke på Tab og højrejustere resten af linjen.

Justere afsnit efter et grundlinjenet

Når du formaterer afsnit i en almindelig tekstramme, kan det være nyttigt at justere afsnit efter grundlinjenettet. Tekst i et rammelinjenet er som standard justeret til emboks-centreret, men du kan også ændre individuelle afsnits justering af nettet, så det flugter med latinsk grundlinje, rammelinjenettets emboks eller ICF-rammelinjenettet.

Grundlinjenettet repræsenterer brødtekstens linjeafstand i et dokument. Du kan bruge flere af disse linjeafstandsværdier for alle elementer på siden for at sikre, at teksten altid flugter fra spalte til spalte og fra side til side. Hvis brødteksten i dokumentet f.eks. har en linjeafstand på 12 punkter, kan du angive en linjeafstand for overskriften på 18 punkter og indsætte 6 punkters afstand før de afsnit, som kommer efter overskrifterne.

Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

Foruden at angive justering af nettet kan du også angive, om det kun er den første linje i et afsnit til nettet, der skal justeres, eller ej. Når tegn i forskellige størrelser derudover er i den samme linje, kan du angive, hvordan de små tegn skal justeres i forhold til de større. Du kan finde flere oplysninger under Justering af tekst i forskellige størrelser.

Bemærk:

Når teksten er den samme størrelse som standardindstillingerne for rammelinjenettet, ændrer tekstplaceringen sig ikke, selv hvis du ændrer justeringen af nettet. Når du bruger en skrifttype eller størrelse, der er anderledes end standardrammeindstillingerne for teksten i et rammelinjenet, opstår der ændringer, når nettet justeres.

Rediger indstillingerne for grundlinjenettet under panelpunktet Linjenet i dialogboksen Indstillinger.

Du kan få vist grundlinjenettet ved at vælge Vis > Gitre og hjælpelinjer > Vis grundlinjenet. Grundlinjenettene vises i samme retning som tekstrammens skriveretning.

Bemærk:

Grundlinjenettet er kun synligt, hvis dokumentets zoomniveau er større end indstillingen for visningstærskel under indstillingerne for linjenet. Du skal måske zoome ind for at se grundlinjenettet.

Justere afsnit efter grundlinjenettet

 1. Marker tekst.
 2. Vælg Netjustering > Latinsk grundlinje i menuen i panelet Afsnit.

Justere kun den første linje efter grundlinjenettet

 1. Marker de afsnit, du vil justere.
 2. Vælg Juster kun første linje til net i menuen Afsnit eller i panelmenuen Kontrol.
 3. Klik på Juster efter grundlinjenet  i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.
 4. Vælg en anden indstilling end Ingen i Netjustering i panelet Afsnit eller i kontrolpanelets menu.

Når linjeafstanden er indstillet til en værdi, der er større end grundlinjenettet, opstår der automatisk gyoudori, der fastgør linjen til næste linje i nettet. Når linjeafstanden f.eks. er 16 punkter, og grundlinjenettet er 14 punkter, fastgøres teksten til gitterlinjen ved hver anden linje.

Hvis du vil justere teksten i midten af et grundlinjenet, over eller under virtuel tekst, eller over eller i bunden af en gennemsnitlig udskrivningsoverflade, skal du vælge en anden indstilling end Ingen i menuen Netjustering.

Justere afsnit efter et grundlinjenet

Grundlinjenettet repræsenterer brødtekstens linjeafstand i et dokument. Du kan bruge flere af disse linjeafstandsværdier for alle elementer på siden for at sikre, at teksten altid flugter fra spalte til spalte og fra side til side. Hvis brødteksten i dokumentet f.eks. har en linjeafstand på 12 punkter, kan du angive en linjeafstand for overskriften på 18 punkter og indsætte 6 punkters afstand før de afsnit, som kommer efter overskrifterne.

Når du bruger et grundlinjenet, sikrer du, at tekstelementerne placeres ensartet på en side. Du kan justere linjeafstanden for afsnittet for at sikre, at grundlinjen flugter med sidens underliggende net. Det er nyttigt, hvis tekstgrundlinjerne i flere spalter eller tilstødende rammer skal flugte. Rediger indstillingerne for grundlinjenettet under panelpunktet Linjenet i dialogboksen Indstillinger.

Du kan også nøjes med at justere kun den første linje i et afsnit i forhold til grundlinjenettet, hvilket gør det muligt for resten af linjerne at følge de angivne værdier.

Du kan få vist grundlinjenettet ved at vælge Vis > Gitre og hjælpelinjer > Vis grundlinjenet.

Bemærk:

Grundlinjenettet er kun synligt, hvis dokumentets zoomniveau er større end indstillingen for visningstærskel under indstillingerne for linjenet. Du skal måske zoome ind for at se grundlinjenettet.

Justere afsnit efter grundlinjenettet

 1. Marker tekst.
 2. Klik på Juster efter grundlinjenet  i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.
Bemærk:

Hvis du vil sikre, at tekstens linjeafstand ikke ændres, skal du sætte grundlinjenettets linjeafstand til den samme værdi som tekstens eller til en værdi, der er lig med tekstens linjeafstand gange x.

Justere kun den første linje efter grundlinjenettet

 1. Marker de afsnit, du vil justere.
 2. Vælg Juster kun første linje til net i menuen Afsnit eller i panelmenuen Kontrol.
 3. Klik på Juster efter grundlinjenet  i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.

Balancere overskrifter

Du kan tilpasse ujævnt justeret tekst over flere linjer. Denne funktion er særligt nyttigt til overskrifter med flere linjer, margincitater og centrerede afsnit.

Before and after applying Balance Ragged Lines to the title

 1. Klik i det afsnit, du vil balancere.
 2. Vælg Balancer ujævne linjer i menuen i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.

Denne funktion træder kun i kraft, hvis Adobe-afsnitsombryder er valgt.

Denne funktion er kun tilgængelig, når Justering er indstillet til at justere venstre/top, centreret eller justere højre/bund og når Adobe-afsnitsombryder er blevet anvendt.

Angive gyoudori

Gyoudori justerer et bestemt antal linjer i midten af et afsnit. Du kan bruge gyoudori til at fremhæve afsnit med en enkelt linje, f.eks. overskrifter eller titler. Hvis afsnittet har mere end én linje, kan du vælge Afsnit Gyoudori, således at hele afsnittet strækker sig over antallet af linjer.

Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)

 1. Under Gyoudori  i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet skal du angive det antal linjer, du vil centrere.
 2. Hvis du vil centrere hele afsnittet på tværs af det angivne antal linjer, skal du vælge Afsnit Gyoudori i menuen i panelet Afsnit eller i kontrolpanelmenuen.
Bemærk:

Gyoudori er indstillet til den grundlinjenetværdi, som er standard i tekstrammer.

Indstil afsnit gyoudori

Når du anvender gyoudori på et afsnit i mere end én linje, og du vælger Afsnit Gyoudori, kan du lade hele afsnittet spænde over det angivne antal gyoudori-linjer – ofte 2 afsnitslinjer på 3 netlinjer. Hvis denne indstilling ikke er valgt, vil hver linje i afsnittet strække sig over det angivne antal gyoudori-linjer, f.eks. 2 afsnitslinjer på 6 gitterlinjer.

Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)

 1. Marker det afsnit, som afsnits-gyoudori skal anvendes på.
 2. Vælg Afsnit Gyoudori i menuen i afsnitspanelet eller i kontrolpanelmenuen.
 3. Du kan justere linjeafstanden i afsnittet med gyoudori, så den passer til det ønskede layout.

Når afsnits-gyoudori bruges til at centrere afsnittet på en række gitterlinjer, afhænger linjeafstanden i hver linje af værdien for linjeafstanden eller af gitter-aki. Det kan være nødvendigt at justere linjeafstanden af hver linje for at udjævne dem, hvis standardværdien på 100 % automatisk linjeafstand anvendes rammegittertekst.

Oprette afsnit, der strækker sig over eller opdeler spalter

Du kan få et afsnit til at spænde over flere spalter i en tekstramme for at skabe en skrævende overskriftseffekt. Du kan vælge, om et afsnit skal spænde over alle spalterne eller et bestemt antal spalter. Når et afsnit er indstillet til at spænde over flere spalter i en tekstramme med flere spalter, bliver al tekst før det pågældende afsnit afbalanceret.

Du kan også inddele et afsnit i flere spalter i samme tekstramme.

Du kan se et videoselvstudium om oprettelse af afsnit, der spænder over flere spalter eller opdeler spalter, på www.adobe.com/go/lrvid5151_id_dk or http://tv.adobe.com/go/4952/.

Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

Afsnit, der spænder over spalter

 1. Placer indsættelsespunktet i afsnittet.

  Du kan også gøre denne funktion til en del af et afsnitsformat, f.eks. et overskriftsformat.

 2. Vælg Spænd over spalter i menuen i afsnitspanelet eller kontrolpanelet.

 3. Vælg Spænd over spalter i menuen Afsnitslayout.

 4. Vælg det antal spalter, afsnittet skal spænde over, i menuen Spænd over. Vælg Alle, hvis afsnittet skal spænde over alle spalterne.

 5. Hvis du vil tilføje ekstra afstand før eller efter afsnittet, skal du angive værdier for Afstand før spændvidde eller Afstand efter spændvidde og klikke på OK.

Afsnit, der er opdelt i spalter

 1. Placer indsættelsespunktet i afsnittet.

  Du kan også gøre denne funktion til en del af et afsnitsformat, f.eks. et overskriftsformat.

 2. Vælg Spænd over spalter i menuen i afsnitspanelet eller kontrolpanelet.

 3. Vælg Opdel spalter i menuen Afsnitslayout.

 4. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK:

  Underspalter

  Vælg det antal spalter, afsnittet skal opdeles i.

  Afstand før opdeling/afstand efter opdeling

  Tilføj afstand før eller efter det opdelte afsnit.

  Indvendigt spaltemellemrum

  Bestem afstanden mellem de opdelte afsnit.

  Udvendigt spaltemellemrum

  Bestem afstanden mellem det ydre af de opdelte afsnit og margenerne.

Justere tekst lodret i en tekstramme

Du kan justere eller fordele tekstlinjer i en ramme langs dens lodrette akse for at give teksten en ensartet lodret fordeling mellem rammer og spalter.

Ved hjælp af rammejustering, kan du justere tekst lodret (vandret, når du anvender lodret tekst) i en almindelig tekstramme, hvor grundlaget udgøres af rammen.

Du kan justere tekst i forhold til rammens top, midte eller bund ved at indstille afsnittets linjeafstand og afsnitsafstand. Du kan også justere teksten lodret, så linjeafstanden ensrettes uanset indstillingerne for linjeafstand og afsnitsafstand.

Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)

Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

Lodret tekstjustering fastsættes ud fra grundlinjens placering for hver tekstlinje i rammen. Husk følgende, når du udfører lodret justering:

 • Juster top/højre er grundlinjen for den første linje i topjusteret tekst. Indstillingen Forskydning af første grundlinje i dialogboksen Tekstrammeindstillinger påvirker denne værdi. Juster nederst/venstre er defineret som grundlinjen for den nederste linje i bundjusteret tekst.

 • Når indstillingen Gitterjustering anvendes på afsnit med Juster top/højre, Centreret justering, Juster bund/venstre, justeres alle linjer efter grundlinjenettet. Med indstillingen Justeret justeres kun første og sidste linje efter grundlinjenettet.

 • Hvis du justerer en tekstrammes justeringsværdier for Top og Bund i dialogboksen Tekstrammeindstillinger, kan du ændre placeringen af henholdsvis den første og sidste grundlinje.

 • Grundlinjen for den første linje i topjusteret tekst er defineret som rammens top. Indstillingen Forskydning af første grundlinje i dialogboksen Tekstrammeindstillinger påvirker denne værdi.

 • Grundlinjen for den første linje i bundjusteret tekst er defineret som rammens bund. Fodnotetekst justeres ikke.

 • Når indstillingen Juster efter grundlinjenet anvendes på afsnit med justeringen Top, Centreret eller Bund, justeres alle linjer efter grundlinjenettet. Med indstillingen Justeret justeres kun første og sidste linje efter grundlinjenettet.

 • Hvis du justerer en tekstrammes justeringsværdier for Top og Bund i dialogboksen Tekstrammeindstillinger, kan du ændre placeringen af henholdsvis den første og sidste grundlinje.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker en tekstramme med markeringsværktøjet.

  • Vælg tekstværktøjet , og klik i en tekstramme.

 2. Vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger.
 3. Vælg Top/højre, Center, Bund/venstre eller Juster i sektionen Lodret justering i dialogboksen Tekstrammeindstillinger.
 4. Vælg en af følgende indstillinger i rullemenuen Justering i sektionen Lodret justering i dialogboksen Tekstrammeindstillinger:
  • Hvis du vil justere teksten lodret fra rammens top og nedefter, skal du vælge Top. (Dette er standardindstillingen).

  • Hvis du vil centrere tekstlinjerne i rammen, skal du vælge Centreret.

  • Hvis du vil justere tekstlinjerne lodret fra rammens bund og opefter, skal du vælge Bund.

  • Hvis du vil fordele tekstlinjerne ensartet i lodret retning mellem rammens top og bund, skal du vælge Justeret.

 5. Hvis du vælger Justeret og vil forhindre, at linjeafstanden bliver uforholdsmæssig stor i forhold til afsnitsafstanden, skal du angive en værdi under Grænse for afsnitsafstand. Afstanden mellem afsnittene øges til den angivne værdi. Hvis teksten stadig ikke udfylder rammen, justeres linjeafstanden, indtil den er udfyldt. Grænseværdien for afsnitsafstanden anvendes sammen med indstillingerne Afstand før eller Afstand efter i panelet Afstand.
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  Bemærk:

  Vær særlig opmærksom i forbindelse med lodret justering af tekstrammer med flere spalter. Hvis den sidste spalte kun indeholder få linjer, kan der forekomme for mange blanktegn mellem linjerne.

 6. Klik på OK.
Bemærk:

Hvis du vil tilpasse Grænse for afsnitsafstand på en nem måde, skal du vælge Skærmversion og derefter klikke på pil op eller pil ned ved siden af værdien Grænse for afsnitsafstand, indtil afsnitsafstanden er tilpasset linjeafstanden.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?