Tekstombrydning

Ombryde tekst

Tekstens udseende på siden afhænger af en kompleks samling processer kaldet tekstombrydning. I InCopy ombrydes teksten på den måde, der bedst afspejler de indstillinger, der er valgt for ordafstand, bogstavafstand, glyfskalering og orddeling.

InCopy indeholder to tekstombrydningsmetoder: Adobe-afsnitsombryder, der bruges som standard, og Adobe-linjeombryder. Begge metoder er tilgængelige i kontrolpanelmenuen. Du kan angive, hvilken ombrydningsmetode der skal bruges, i menuen i panelet Afsnit, dialogboksen Justering eller i kontrolpanelmenuen.

InCopy understøtter fire metoder, som er udviklet til skriftsætning, herunder Adobe japansk linjeombryder, Adobe japansk afsnitsombryder, Adobe-afsnitsombryder og Adobe-linjeombryder. Hver tekstombryder evaluerer mulige opdelinger for japansk og latinsk og vælger dem, der bedst afspejler de orddelings- og justeringsindstillinger, som er angivet for et givet afsnit. Adobe Japansk afsnitsombryder er valgt som standard. Der er flere oplysninger om disse indstillinger i Hjælp til InCopy.

InDesign Magazine indeholder en artikel om rettelse af kompositionsproblemer på Pas på faldgruberne.

Tekstombrydningsmetoder

InCopy indeholder to tekstombrydningsmetoder: Adobe-afsnitsombryder, der bruges som standard, og Adobe-linjeombryder. Begge metoder evaluerer mulige opdelinger og vælger dem, der bedst afspejler de orddelings- og justeringsindstillinger, du har angivet for et givet afsnit.

Adobe-afsnitsombryder

Evaluerer et netværk af opdelinger for et helt afsnit og kan dermed optimere tidligere linjer i afsnittet for at eliminere særligt grimme efterfølgende opdelinger. Afsnitsombrydningen giver en jævnere fordeling med færre bindestreger.

Afsnitsombryderen identificerer mulige opdelingssteder, evaluerer dem og giver dem en vægt efter principper som bogstavafstand, ordafstand og orddeling.

Bemærk:

Du kan bruge dialogboksen Orddeling til at bestemme forholdet mellem en bedre fordeling og færre bindestreger. (Se Dele ord i tekst).

Adobe-linjeombryder

Har en mere traditionel tilgang til ombrydning af tekst en linje ad gangen. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil begrænse ombrydningsændringer fra sene redigeringer.

Vælge en tekstombrydningsmetode til et afsnit

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Adobe-afsnitsombryder (standardindstillingen) eller Adobe-linjeombryder i afsnitspanelmenuen.

  • Vælg Justering i afsnitspanelmenuen eller i kontrolpanelmenuen, og vælg derefter en indstilling i menuen Tekstombryder.

Bemærk:

Du vil muligvis kunne få andre tekstombrydningsmoduler fra andre udbydere samt brugergrænseflader, som gør det muligt at justere computerens parametre.

Angive tekstombrydningsindstillinger

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows®) eller InCopy > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac OS).

 2. Du kan få problemer, der er knyttet til tekstombrydning, fremhævet på skærmen ved at vælge Fejl i sammenholdning af tekst og Orddelings- og justeringsfejl.

 3. Hvis du vil justere tekst, der ombrydes omkring et objekt, skal du vælge Juster tekst ved siden af et objekt.

 4. Under Mojikumi-kompatibilitetstilstande skal du bestemme, om du vil vælge Brug ny lodret skalering eller brug CID-baseret Mojikumi.

 5. Klik på OK.

Dele ord i tekst

De indstillinger, du vælger for orddeling og justering, påvirker linjernes vandrette afstand samt den æstetiske effekt af teksten på siderne. Orddelingsindstillingerne bestemmer, om ord kan deles, og hvis de kan, hvilke delinger der er tilladt.

Justering styres af de valgte justeringsindstillinger, den angivne ord- og tegnafstand, og om du har brugt glyfskalering. Du kan også justere enkeltord i smalle spalter, hvor teksten er formateret med lige margener.

Eda Warren viser en artikel om, hvordan du undgår kompositionsproblemer, på Pas på faldgruberne.

Justere orddeling manuelt

Du kan dele ord manuelt eller automatisk, eller du kan kombinere de to metoder. Den sikreste måde at foretage manuel orddeling på er at indsætte en diskret bindestreg, som ikke er synlig, medmindre ordet skal deles i slutningen af en linje. Indsættelse af en diskret bindestreg i begyndelsen af et ord forhindrer det i at blive delt.

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik der, hvor bindestregen skal indsættes.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Bindestreger og tankestreger > Diskret bindestreg.

  • Indsæt en diskret bindestreg ved at trykke på Ctrl+Skift+- (Windows) eller Kommando+Skift+- (Mac OS).

Bemærk:

Selvom du indsætter en diskret bindestreg i et ord, er det ingen garanti for, at ordet deles. Om ordet deles eller ej, afhænger af andre indstillinger for orddeling og tekstombrydning. Men indsættelse af en diskret bindestreg i et ord garanterer dog, at ordet kun kan deles, hvor den diskrete bindestreg er indsat.

Justere orddeling automatisk

Orddelingen baseres på ordlister, der kan arkiveres i en separat brugerordbogsfil på computeren eller i selve dokumentet. Hvis du vil sikre konsekvent orddeling, kan det være en idé at angive, hvilken ordliste der skal bruges, især hvis du vil sende dokumentet ud til et prepress-bureau, eller hvis du arbejder i en arbejdsgruppe.

 1. Du kan aktivere og deaktivere automatisk orddeling i et afsnit ved at markere eller fjerne markeringen ud for indstillingen Orddeling i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet. (Du kan også medtage denne indstilling i et afsnitsformat).

  Når du angiver indstillinger for automatisk orddeling, kan du bestemme forholdet mellem bogstavafstand og færre bindestreger. Du kan også undgå, at ord staves med stort begyndelsesbogstav samt orddeling af det sidste ord i et afsnit.

Angive indstillinger for automatisk orddeling for et afsnit

 1. Klik i et afsnit, eller marker det afsnitsudsnit, indstillingen skal gælde for.
 2. Vælg Orddeling i panelet Afsnit.
 3. Marker indstillingen Orddeling.
 4. Foretag eventuelle ændringer i følgende indstillinger, og klik derefter på OK:

  Ord med mindst _ bogstaver

  Angiver det mindste antal tegn, der skal være i ord, der deles.

  Efter første _ bogstaver / Før sidste _ bogstaver

  Angiver det mindste antal tegn, der skal være i starten eller slutningen af et ord, der kan deles af en bindestreg. Hvis du f.eks. angiver værdien 3, deles ordet aromatisk som aro‑ matisk frem for ar‑ omatisk eller aromat‑ isk.

  Orddelingsgrænse _ Bindestreger

  Angiver det maksimale antal bindestreger, der kan forekomme på fortløbende linjer. Nul betyder et ubegrænset antal bindestreger.

  Orddelingszone

  Angiv det antal tomme plads, der må være i slutningen af en linje i ikke-justeret tekst, før orddelingen starter. Denne indstilling gælder kun, når du bruger Enketlinjetekstombryderen sammen med ikke-justeret tekst.

  Bedre fordeling/færre bindestreger

  Du kan ændre balancen mellem disse indstillinger ved at justere skyderen i bunden af dialogboksen.

  Foretag orddeling af ord med store bogstaver

  Fjern markeringen ud for indstillingen, hvis du ønsker, at ord med stort begyndelsesbogstav deles.

  Dele det sidste ord

  Fjern markeringen ud for indstillingen Orddeling af sidste ord, hvis du ikke ønsker, at det sidste ord i et afsnit deles.

  Dele ord på tværs af spalter

  Fjern markeringen ud for denne indstilling, hvis du ikke ønsker, at ord skal deles på tværs af en spalte, ramme eller side.

Forhindre uønskede orddelinger

Hvis du bruger hårde bindestreger, kan du forhindre, at visse ord overhovedet deles, f.eks. egennavne eller ord, der bliver uheldige fragmenter, hvis de deles. Ved at bruge hårde mellemrum kan du også forhindre deling mellem flere ord, f.eks. ved initialer efterfulgt af et efternavn (J. P. Jacobsen).

Forebygge ombrydning af tekst

 1. Marker den tekst, du vil holde på samme linje.
 2. Vælg Ingen orddeling i menuen i panelet Tegn eller i kontrolpanelmenuen.
Bemærk:

Du kan også forhindre, at et ord deles, ved at indsætte en diskret bindestreg i begyndelsen af ordet. Indsæt en diskret bindestreg ved at trykke på Ctrl+Skift+- (Windows) eller Kommando+Skift+- (Mac OS).

Indsætte en hård bindestreg

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik der, hvor bindestregen skal indsættes.
 2. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Bindestreger og tankestreger > Hård bindestreg.

Oprette et hårdt mellemrum

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik der, hvor mellemrummet skal indsættes.
 2. Vælg Tekst > Indsæt blanktegn > Hårdt mellemrum (eller et andet blanktegn).

Hårdt mellemrum varierer i bredden, afhængig af punktstørrelse, justeringsindstillinger og indstillinger for ordmellemrum, mens Hårdt mellemrum (fast bredde) bevarer den samme bredde uafhængigt af konteksten.

Ændre justeringsindstillinger

Du kan bruge justeringspanelet til nøjagtigt at kontrollere ordafstand, bogstavafstand og glyfskalering. Justering af mellemrum er især nyttigt, når du arbejder med tekst med lige margener, men du kan også indstille mellemrum i tekst, der ikke er justeret.

Bemærk:

Ordafstand, tegnafstand og glyfskaleringer for justeringsindstillinger ignoreres ved CJK-tekst. Brug dialogboksen Mojikumi til at angive tegnafstand for CJK-tekst.

Justere mellemrum mellem ord og bogstaver i tekst med lige margener

 1. Indsæt markøren i det afsnit, du vil ændre, eller marker et tekstobjekt eller en ramme for at ændre alle afsnit i objektet eller rammen.
 2. Vælg Justering i afsnitspanelets menu.
 3. Angiv værdier for Ordmellemrum, Bogstavspatiering og Glyfmellemrum. Værdierne Minimum og Maksimum definerer et acceptabelt mellemrum for justerede afsnit. Værdien Ønsket definerer den ønskede spatiering for såvel justerede som ikke-justerede afsnit:

  Ordmellemrum

  Det mellemrum mellem ord, der fremkommer, når du trykker på mellemrumstasten. Værdierne for Ordmellemrum kan ligge på mellem 0 % og 1000 %. Ved 100 % indsættes der ikke ekstra mellemrum mellem ord.

  Bogstavmellemrum

  Afstanden mellem bogstaver, herunder knibnings- eller spatieringsværdier. Værdierne for bogstavmellemrum kan ligge på mellem ‑100 % og 500 %: ved 0 % tilføjes der ikke mellemrum mellem bogstaver; ved 100 % tilføjes et helt mellemrum mellem bogstaver.

  Glyfskalering

  Tegns bredde (en glyf er et hvilket som helst tegn i en skrifttype). Værdierne for glyfafstand kan ligge på mellem 50 % og 200 %.

  Bemærk:

  Mellemrumsindstillingerne gælder altid for et helt afsnit. Hvis du vil justere mellemrummet mellem nogle få tegn, men ikke i et helt afsnit, skal du bruge indstillingen Ordmellemrum.

 4. Vælg en indstilling for Justering af enkelt ord for at angive, hvordan afsnit bestående af enkeltord, skal justeres.

  I smalle spalter forekommer et enkelt ord af og til alene på en linje. Hvis afsnittet er indstillet til at have lige margener, kan et enkelt ord på en linje blive strakt ud. I stedet for at lade sådan et ord være justeret, kan du centrere det eller justere det ved venstre eller højre margen.

Angive glyfskalering i tekst med lige margener

 1. Klik for at placere et indsættelsespunkt i et afsnit, eller marker de afsnit, indstillingen skal gælde for.
 2. Vælg Justering i afsnitspanelets menu.
 3. Indtast værdier under Glyfafstand, under Minimum, Foretrukket og Maksimum. Klik derefter på OK.
Før (øverst) og efter (nederst) glyfskalering i tekst med lige margener

Bemærk:

Glyfskalering kan bidrage til at opnå en jævn justering, men værdier, der ligger mere end 3% fra standardværdien på 100%, kan give forvredne bogstaver. Medmindre du ønsker at opnå en specialeffekt, anbefales det, at du bruger små værdier til angivelse af glyfskalering, f.eks. 97–100–103.

Bruge et justeret mellemrum med justeret tekst

Når du bruger et justeret mellemrum, føjes der et variabelt mellemrum til den sidste linje i tekst med lige margener, dvs. mellem det sidste ord og sluttegnet for tekstenheden fra en dekorativ skrift. Det justerede mellemrum ser ud som et normalt ordmellemrum, når det bruges i tekst, der ikke har lige margener. I tekst med lige margener udvides det, så det optager al den ekstra plads på den sidste linje. Det kan gøre en stor forskel i den måde hele afsnittet formateres på af Adobe-afsnitsombryderen, hvis du bruger et justeret mellemrum.

Før og efter indsættelse af justeret mellemrum

 1. Vælg tekstværktøjet  , og klik lige foran sluttegnet for tekstenheden.
 2. Vælg Tekst > Indsæt blanktegn > Justeret mellemrum.
Bemærk:

Effekten af et justeret mellemrum er ikke synlig, før indstillingen Juster alle linjer anvendes i afsnittet.

Fremhæve linjer, som er for løse eller for stramme.

Der indgår mange elementer ud over ord- og bogstavmellemrum i ombrydning af en tekstlinje (f.eks. orddelingsindstillinger), og det er derfor ikke altid muligt at respektere dine indstillinger for ord- og bogstavmellemrum i InDesign. Men ombrydningsproblemerne i tekstlinjerne kan fremhæves med gult, hvor den mørkeste af de tre nuancer angiver de alvorligste problemer.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows®) eller InCopy > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac OS).
 2. Vælg Fejl i orddeling og justering, og klik på OK.
Adobe-logo

Log ind på din konto