Fodnoter

Oprette fodnoter

En fodnote består af to sammenkædede dele: Fodnotens referencenummer, som vises i teksten, og fodnotens tekst, som vises nederst i spalten. Du kan oprette fodnoter eller importere dem fra Word- eller RTF-dokumenter. Fodnoter nummereres automatisk, efterhånden som de indsættes i dokumentet. Nummereringen starter forfra i hver tekstenhed. Du kan styre nummerformatet, udseendet og layoutet for fodnoter. Du kan ikke indsætte fodnoter i fodnotetekst.

Fodnotetekstens bredde er baseret på bredden af den spalte, der indeholder fodnotereferencemærket. Fodnoter kan ikke strække sig over spalter i en tekstramme.

 1. Placer indsætningspunktet på det sted, hvor fodnotens referencenummer skal vises.
 2. Vælg Tekst > Indsæt fodnote.
 3. Indtast fodnoteteksten.
Fodnote indsat i dokument

A. Referencenummer B. Fodnotetekst 

Efterhånden som du skriver, udvides fodnoteområdet, mens tekstrammens størrelse forbliver uændret. Fodnoteområdet fortsætter med at udvide sig i opadgående retning, indtil det når linjen med fodnotehenvisningen. Når det sker, opdeles fodnoten til næste side, hvis det er muligt. Hvis fodnoten ikke kan opdeles, og hvis der tilføjes mere tekst, end der er plads til i fodnoteområdet, flyttes linjen med fodnotehenvisningen til næste side, eller der vises et overskudsikon. I så fald bør du overveje at ændre tekstformateringen.

Bemærk:

Når indsætningspunktet er i en fodnote, kan du vende tilbage til teksten ved at vælge Tekst > Gå til fodnotehenvisning. Hvis du ofte benytter denne mulighed, bør du overveje at oprette en tastaturgenvej.

Skift fodnotenummerering og -layout

De ændringer, du foretager i fodnotenummerering og -layout, påvirker eksisterende samt alle nye fodnoter.

Bemærk:

I InCopy er det kun muligt at ændre fodnotenummerering og -layout for enkeltstående dokumenter. Fodnoteindstillingerne i InDesign-dokumentet tilsidesætter eventuelle ændringer, der foretages i en lænket (styret) fil i InCopy.

 1. Vælg Tekst > Indstillinger for fodnoter i dokument.
 2. Markér de indstillinger, som skal benyttes til at angive nummerering og format for referencenummeret og fodnoteteksten, under fanen Nummerering og formatering.
 3. Klik på fanen Layout, og markér de indstillinger, der skal bestemme udseendet af sidens fodnoteafsnit.
 4. Klik på OK.

Indstillinger for fodnotenummerering og -formatering

Følgende indstillinger vises under Nummerering og formatering i dialogboksen Indstillinger for fodnote:

Nummereringstype

Vælg nummereringsformat for fodnotens referencenumre.

Start ved

Angiv det nummer, som skal anvendes til den første fodnote i tekstenheden. Hver tekstenhed i et dokument starter med det samme Start ved-nummer. Hvis du har en bog med løbende sidenummerering, som består af flere dokumenter, foretrækker du muligvis, at fodnotenummereringen i hvert kapitel fortsætter der, hvor det sidste kapitel slap.

Indstillingen Start ved er særligt nyttig i forbindelse med dokumenter i en bog. Fodnotenummerering sker ikke fortløbende på tværs af dokumenter i en bog.

Genstart nummerering for hver

Hvis du gerne vil have, at nummereringen starter forfra i dokumentet, skal du markere denne indstilling og vælge Side, Opslag eller Sektion for at angive, hvornår fodnotenummereringen skal starte forfra. Visse nummereringsformater, for eksempel asterisker (*), virker bedst, når de nulstilles for hver side.

Vis præfiks/suffiks i

Markér denne indstilling for at få vist præfikser eller suffikser i fodnotereferencen, fodnoteteksten eller i begge. Præfikser vises før tallet (f.eks. [1), og suffikser vises efter tallet (f.eks. 1]). Indstillingen er særlig anvendelig til placering af fodnoter i tegn, f.eks. [1]. Indtast ét eller flere tegn, eller marker en indstilling for Præfiks, Suffiks eller for begge. Du kan vælge specialtegn ved at klikke på ikonerne ud for kontrolelementerne Præfiks og Suffiks for at få vist en menu.

Bemærk:

Hvis fodnotens referencenummer er placeret for tæt på den foranstående tekst, kan du tilføje et blanktegn som præfiks. Du kan også anvende et tegnformat på referencenummeret.

Placering

Denne indstilling angiver udseendet af fodnotens referencenummer, der som standard er hævet skrift. Hvis du foretrækker at formatere nummeret ved hjælp af en tegntype (for eksempel en tegntype, som indeholder indstillinger for hævet OpenType-skrift), skal du vælge Anvend normal og angive tegntypen.

Denne indstilling angiver udseendet af fodnotens referencenummer, der som standard er Ruby. Det er praktisk at vælge Anvend normal, hvis du vil bruge en tegntype til at formatere placeringen af ​​referencenummeret

Tegntype

Du kan formatere fodnotens referencenummer ved hjælp af en tegntype. Du kan for eksempel vælge at bruge en tegntype med normal placering med en hævet grundlinje i stedet for at bruge hævet skrift. I menuen vises de tegntyper, der er tilgængelige i panelet Tegntyper.

Afsnitstype

Du kan vælge en afsnitstype, som formaterer fodnoteteksten i alle dokumentets fodnoter. I menuen vises de afsnitstyper, der er tilgængelige i panelet Afsnitstyper. Formatet [Grundlæggende afsnit] anvendes som standard. Bemærk, at formatet [Grundlæggende afsnit] muligvis ikke har samme udseende som standardskriftindstillingerne i dokumentet.

Separator

Separatoren bestemmer blanktegnet mellem fodnotens nummer og starten af fodnoteteksten. Hvis du vil ændre separatoren, skal du først markere og slette den nuværende separator og derefter vælge en ny. Du kan medtage flere tegn. Hvis du vil indsætte blanktegn, skal du bruge det relevante metategn, for eksempel ^m for langt mellemrum.

Layoutindstillinger for fodnote

Følgende indstillinger vises i afsnittet Layout i dialogboksen Indstillinger for fodnoter:

Stræk fodnoter på tværs af kolonner

Denne indstilling gør, at alle fodnoter i dokumentet strækker sig på tværs af kolonnerne.

Minimumafstand før første fodnote

Denne indstilling angiver, hvor stor afstand der som minimum skal være mellem den nederste del af spalten og den første fodnotelinje. Du kan ikke anvende en negativ værdi. Alle Afstand før-indstillinger i fodnoteafsnittet ignoreres.

Afstand mellem fodnoter

Denne indstilling angiver afstanden mellem det sidste afsnit i en fodnote og det første afsnit i den næste fodnote i en spalte. Du kan ikke anvende en negativ værdi. Værdierne Afstand før/Afstand efter i et fodnoteafsnit gælder kun, hvis fodnoten indeholder flere afsnit.

Forskydning af første grundlinje

Denne indstilling angiver afstanden mellem starten af området for fodnoten (der, hvor fodnotedeleren vises som standard) og den første linje i fodnoteteksten.

Placer fodnoter til slutningen af en tekstblok nederst i teksten

Markér denne indstilling, hvis du vil have vist fodnoterne i den sidste spalte lige under teksten i den sidste ramme i tekstenheden. Hvis du ikke markerer denne indstilling, vises alle fodnoter i tekstenhedens sidste ramme nederst i spalten.

Fodnoter må opdeles

Markér denne indstilling, hvis du gerne vil have, at fodnoterne opdeles midt i en kolonne, når fodnoten overskrider den afstand, der er til den i den pågældende kolonne. Hvis det ikke er tilladt at opdele, flytter den linje, der indeholder fodnotens referencenummer, til næste kolonne, da teksten ellers bliver til overskudstekst.

Bemærk:

Hvis Fodnoter må opdeles er aktiveret, har du stadig mulighed for at forhindre, at en enkelt fodnote deles op, ved at benytte denne fremgangsmåde: Placer indsætningspunktet i fodnoteteksten, vælg Hold tekst sammen i panelmenuen Afsnit, og markér indstillingerne Hold linjer sammen og Alle linjer i afsnittet. Hvis fodnoten indeholder flere afsnit, skal du bruge indstillingen Hold sammen med næste X linjer i det første afsnit i fodnoteteksten. Du kan styre, hvor fodnoten opdeles, ved at vælge Tekst > Indsæt skifttegn > Spalteskift.

Opdeling af fodnote i spalter.

Streg over

Angiv placeringen og udseendet af den opdelingslinje for fodnoten, som vises over fodnoteteksten. Der vises også en opdelingslinje (også kaldet en "separatorlinje") over al fodnotetekst, der fortsætter i en separat ramme. De indstillinger, du vælger, gælder for enten Første fodnote i en spalte eller Fortløbende fodnoter, afhængigt af hvad du har valgt i menuen. Disse indstillinger minder om indstillingerne for angivelse af en afsnitsstreg. Hvis du fjerne opdelingslinjen for fodnoten, skal du fjerne markeringen af Vis streg.

Arbejde med fodnotetekst

Vær opmærksom på følgende, når du redigerer fodnotetekst:

 • Hvis indsætningspunktet er i fodnotetekst, når du vælger Rediger > Markér alt, markeres al tekst i den pågældende fodnote, men ikke andre fodnoter eller anden tekst.

 • Brug piletasterne til at navigere gennem fodnoterne.

 • Fodnotenummerering sker ikke fortløbende på tværs af dokumenter i en bog. Hvis du ikke vil have nummereringen til at starte forfra i hvert dokument i bogen, skal du ændre værdien af Start ved i hvert dokument, når redigeringen er færdig.

 • Du kan udvide eller skjule fodnoter ved at klikke på fodnoteikonet i Teksteditor. Du kan udvide eller minimere alle fodnoter ved at vælge Vis > Teksteditor > Udvid alle fodnoter eller Minimer alle fodnoter.

 • Du kan udvide eller skjule fodnoter i Spaltevisning eller Tekstenhedsvisning ved at klikke på fodnoteikonet i Teksteditor. Du kan udvide eller skjule alle fodnoter ved at højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl og klikke (Mac OS) på en fodnote og vælge Udvid alle fodnoter eller Minimer alle fodnoter.

 • Du kan markere og anvende tegn- og afsnitsformatering på fodnotetekst. Du kan også markere og ændre udseendet på fodnotens referencenummer, men det anbefales, at du til det formål bruger dialogboksen Indstillinger for fodnote.

 • Når du klipper eller kopierer tekst, som indeholder fodnotens referencenummer, føjes fodnoteteksten også til udklipsholderen. Hvis du kopierer teksten over i et andet dokument, vil fodnoterne i den pågældende tekst bruge de karakteristika, der er brugt i det nye dokuments nummerering og layout.

 • Hvis du ved et uheld kommer til at slette fodnotenummeret i starten af fodnoteteksten, kan du få det frem igen ved at placere indsætningspunktet i starten af fodnoteteksten, højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl og klikke (Mac OS) og vælge Indsæt specialtegn > Mærker > Fodnotenummer.

 • Figursats påvirker ikke fodnotetekst.

 • Hvis du fjerner tilsidesættelser og tegnformater i et afsnit, som indeholder en markør for fodnotereference, vil referencenumrene miste de attributter, du har valgt i dialogboksen Indstillinger for fodnote.

Stræk fodnoter på tværs af kolonner

Sådan strækker du alle fodnoterne i dit dokument på tværs af kolonner:

 1. Vælg Tekst > Indstillinger for fodnoter i dokument.

 2. Vælg fanen Layout.

 3. Markér Stræk fodnoter på tværs af kolonner.

 4. Klik på OK.

Stræk alle fodnoter på tværs af kolonner

Slet fodnoter

 1. Du kan slette en fodnote ved at markere fodnotens referencenummer i teksten og derefter trykke på Backspace eller Delete. Hvis du kun sletter fodnoteteksten, vil fodnotens referencenummer og fodnotestrukturen stadig være der.

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?