Tilføje tekst

Tilføje tekst

Du kan tilføje tekst ved at skrive, indsætte eller importere tekst fra en anden fil. Generelt kan du benytte standard tekstbehandlingsteknikker til at arbejde med tekst i InCopy. Vælg tekstværktøjet i værktøjspanelet, og brug derefter de teknikker, der beskrives nedenfor. Disse metoder fungerer på samme måde i spalte-, tekstenheds- og layoutvisning, uanset om indholdet er lænket til Adobe InDesign®.

Indtaste

Klik med indsættelsespunktet hvor du ønsker at tilføje tekst, og begynd at skrive.

Markere

Træk, dobbeltklik, eller klik tre gange for at markere enkelte tegn, ord, linjer eller afsnit (afhængigt af hvad du har angivet under Indstillinger). Eller klik et sted i indholdet, og vælg Rediger > Marker alle.

Sætte ind

Kopier eller klip tekst, klik på den ønskede placering, og vælg Rediger > Sæt ind. Hvis du ønsker at fjerne formateringen af den indsatte tekst, skal du vælge Rediger > Indsæt uden formatering. Hvis du ønsker at tilføje eller fjerne mellemrum efter behov, skal du markere Juster afstanden automatisk når der klippes og indsættes ord under Tekst i dialogboksen Indstillinger.

Du kan også bruge Rediger > Indsæt uden gitterformatering for at indsætte tekst i et rammenet, så den indsatte tekst bevarer den kopierede teksts indstillinger for skrifttype, skrifttypestørrelse og tegnafstand.

Slette

Marker den tekst, du ønsker at slette, og vælg Rediger > Fjern.

Du kan også importere tekst direkte fra et andet tekstdokument.

Importere filer

Du kan importere tekst fra andre InCopy-tekstenheder, Microsoft® Word, Microsoft Excel og alle programmer, der kan eksportere tekst i RTF-format (Rich Text Format) eller rent tekstformat. Alle filformater, der kan importeres, står i dialogboksen Indsæt i InCopy (i Windows® i menuen Filtype og i Mac OS i panelet til højre).

Dokumentformatering og formater

Du kan importere filer med eller uden formatering. Hvis du importerer filer med formatering, importerer InCopy de fleste tegn- og afsnitsformateringsattributter fra tekstfiler, men ignorerer de fleste oplysninger om sidelayout, som f.eks. sideskift, margener og spalteindstillinger (som kan indstilles i InDesign). InCopy importerer generelt alle formateringsoplysninger, der er angivet i tekstbehandlingsprogrammet, undtagen oplysninger om tekstbehandlingsfunktioner, der ikke findes i InCopy.

Hvis InCopy har et importfilter til et program, kan du beslutte, hvilke formater der skal importeres, og hvilken formatering der skal benyttes, hvis der er en navnekonflikt.

Bemærk:

InDesign kontrollerer formaterne i lænkede InCopy-tekstenheder. Når du indsætter en InCopy-tekstenhed i InDesign, tilsidesættes alle importerede formater i InCopy-dokumentet i InDesign, hvis der er modstridende formatnavne.

Arkivere filer til import

Hvis dit tekstbehandlingsprogram kan gemme filer i mere end et filformat, kan du prøve at benytte det format, der er i stand til at bevare mest formatering — enten programmets oprindelige filformat eller et udvekslingsformat som f.eks. Rich Text Format (RTF).

Du kan importere filer, der er oprettet i nyere versioner af Microsoft Word. Hvis du indsætter en fil fra et andet tekstbehandlingsprogram eller fra Word 95 for Windows eller tidligere, f.eks. Word 6, skal du åbne filen i det oprindelige program og gemme den i et kompatibelt Word-format eller i RTF-format, der bevarer det meste af formateringen.

Indsætte (importere) tekst

Ved store mængder tekst er kommandoen Indsæt den nyttigste måde at importere indholdet på. InCopy understøtter en række forskellige tekstbehandlings-, regnearks- og tekstfilformater. Graden, hvormed den originale formatering bibeholdes, afhænger af importfilteret for filtypen og af de indstillinger, du vælger, når du indsætter filen. Du kan også åbne Word-, tekst- og RTF-filer direkte i InCopy.

 1. Klik med tekstværktøjet  der, hvor du ønsker at få vist teksten.
 2. Vælg Filer > Indsæt.
 3. Marker Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt, hvis du ønsker at vise en dialogboks med importindstillingerne for den filtype, du er ved at indsætte.
 4. Marker den tekstfil, du vil indsætte, og klik derefter på Åbn. Hvis du holder Skift nede, mens du klikker på Åbn, vises dialogboksen Importindstillinger, selvom Vis importindstillinger ikke er markeret.
 5. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis en dialogboks viser importindstillingerne for den filtype, du indsætter, skal du vælge de ønskede indstillinger og klikke på OK.

  • Hvis det dokument, du importerer, indeholder skrifter, der ikke er tilgængelige i dit system, åbnes en dialogboks for at informere dig om skrifterstatningen. Hvis du foretrækker at angive andre erstatningsskrifter, skal du klikke på Find skrift og vælge alternativerne.

Bemærk:

Hvis den tekst, der importeres i dokumentet, er fremhævet med pink, grøn eller en anden farve, har du sandsynligvis aktiveret en eller flere tekstombrydningsindstillinger. Åbn sektionen Tekstombrydning i dialogboksen Indstillinger, og se, om indstillingerne er aktiveret under Fremhæv. Hvis den indsatte tekst f.eks. er formateret med skrifter, der ikke findes i InCopy, fremhæves teksten med lyserød.

Importindstillinger

Når du importerer Word-, Excel- og mærkede tekstfiler, kan du bestemme, hvordan disse filer skal importeres.

Importindstillinger for Microsoft Word- og RTF

Hvis du vælger Vis importindstillinger, når du indsætter en Word-fil eller en RTF-fil, kan du vælge mellem følgende indstillinger:

Tekst til indholdsfortegnelse

Importerer indholdsfortegnelsen som en del af teksten i tekstenheden. Disse indgange importeres som ren tekst.

Indekstekst

Importerer indekset som en del af teksten i tekstenheden. Disse indgange importeres som ren tekst.

Fodnoter

Importerer Word-fodnoter. Fodnoter og referencer bevares, men sidenummereringen ændres med udgangspunkt i indstillingerne for fodnoter i dokumentet. Hvis fodnoterne fra Word ikke importeres korrekt, kan du prøve at gemme Word-dokumentet i RTF-format og derefter importere RTF-filen.

Slutnoter

Importerer slutnoter som en del af teksten sidst i tekstenheden.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Fjern formater og formatering fra tekst og tabeller

Fjerner formatering, f.eks. skrifttype, tekstfarve og tekstformat, fra den importerede tekst, herunder tekst i tabeller. Afsnitsformater og indlejret grafik importeres ikke, når denne indstilling er valgt.

Bevar lokale tilsidesættelser

Når du vælger at fjerne formater og formatering fra tekst og tabeller, kan du bevare den tegnformatering, f.eks. fed skrift og kursiv, der er anvendt på dele af et afsnit, ved at markere Bevar lokale tilsidesættelser. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du vil fjerne al formatering.

Konverter tabeller til

Når du vælger at fjerne formater og formatering fra tekst og tabeller, kan du vælge at konvertere tabeller til grundlæggende, uformaterede tabeller eller uformateret tabulatorsepareret tekst.

Hvis du vil importere uformateret tekst og uformaterede tabeller, skal du importere teksten uden formatering og derefter indsætte tabeller fra Word i InCopy.

Bevar formater og formatering i tekst og tabeller

Bevarer Word-dokumentets formatering i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Du kan angive, hvordan formater og formatering skal bevares, ved hjælp af indstillingerne under afsnittet Formatering.

Manuelle sideskift

Bestemmer, hvordan sideskift fra Word-filen formateres i InDesign eller InCopy. Vælg Bevar sideskift for at bruge samme sideskift som i Word, eller vælg Konverter til spalteskift eller Ingen skift.

Importere indlejret grafik

Bevarer indlejret grafik fra Word-dokumentet i InCopy.

Importer ubenyttede formater

Importerer alle formater fra Word-dokumentet, også selvom formaterne ikke anvendes på tekst.

Konverter punkttegn og nummerering til tekst

Importerer punkttegn og nummerering som faktiske tegn, så afsnittets udseende bevares. Tallene i nummereringen opdateres dog ikke automatisk, når listeelementerne ændres.

Registrer ændringer

Hvis du vælger denne indstilling, vises markeringer fra Registrer ændringer i Word-dokumentet i InCopy-dokumentet. I InDesign kan du se registrerede ændringer i Teksteditor.

Importer formater automatisk

Importerer formater fra Word-dokumentet i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Hvis der vises en gul advarselstrekant ved siden af Konflikter i formatnavne, har ét eller flere afsnits- eller tegntyper i Word-dokumentet samme navn som et format i InCopy.

Du kan angive, hvordan disse konflikter i formatnavne skal løses, ved at vælge en indstilling i menuerne Konflikt i afsnitstyper og Konflikt i tegntype. Hvis du vælger Brug InCopy-formatdefinition, formateres den importerede tekst på baggrund af InCopy-formatet. Hvis du vælger Omdefiner InCopy-format, formateres den importerede tekst på baggrund af Word-formatet, og eksisterende InCopy-tekst, som er formateret med Word-formatet, ændres. Hvis du vælger Omdøb automatisk, omdøbes de importerede Word-formater. Hvis formatet Underoverskrift f.eks. findes i InCopy og Word, omdøbes det importerede Word-format til Underoverskrift_wrd_1, hvis Omdøb automatisk er valgt.

Bemærk:

InCopy konverterer afsnits- og tegntyper, men ikke formater med punktopstillede og nummererede lister.  

Tilpas import af formater

Giver dig mulighed for at markere, hvilket InCopy-format der skal anvendes til hvert Word-format i det importerede dokument, ved hjælp af dialogboksen Tilknytning af format.

Arkiver forudindstilling

Gemmer de nuværende indstillinger for import af Word til senere brug. Angiv indstillingerne for import, klik på Arkiver forudindstilling, indtast navnet på formatet, og klik på OK. Næste gang du importerer et Word-format, kan du vælge det format, som du har oprettet i menuen Format. Klik på Anvend som standard, hvis det markerede format skal anvendes som standard for import af Word-dokumenter fremover.

Importindstillinger for tekstfiler

Hvis du vælger Vis importindstillinger, når du indsætter en tekstfil, kan du vælge følgende indstillinger:

Tegnsæt

Angiver det computertegnsæt, f.eks. ANSI, Unicode UTF8 eller Windows CE, der er brugt til at oprette tekstfilen. Standardindstillingen er det tegnsæt, der svarer til standardsproget og platformen i InDesign eller InCopy.

Angiver det computertegnsæt, f.eks. ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS eller Chinese Big 5, der er brugt til at oprette tekstfilen. Standardindstillingen er det tegnsæt, der svarer til standardsproget og platformen i InDesign eller InCopy.

Platform

Angiver, om filen er oprettet i Windows eller Mac OS.

Sæt ordbog til

Angiver den ordbog, der skal bruges af den importerede tekst.

Ekstra vognretur

Angiver, hvordan eksterne afsnitsskift importeres. Vælg Fjern ved slutningen af hver linje eller Fjern mellem afsnit.

Erstat

Erstatter det angivne antal mellemrum med en tabulering.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Importindstillinger for Microsoft Excel

Når du importerer en Excel-fil, kan du vælge mellem følgende indstillinger:

Ark

Angiver det regneark, du vil importere.

Vis

Angiver, om arkiverede brugerdefinerede eller personlige visninger skal importeres eller ignoreres.

Celleudsnit

Angiver celleudsnittet med et kolon (:) (f.eks. A1:G15). Hvis der er navngivne udsnit i regnearket, vises disse navne i menuen Celleudsnit.

Importer skjulte celler, der ikke er arkiveret i visningen

Omfatter celler, der er formateret som skjulte celler i Excel-regnearket.

Tabel

Angiver, hvordan regnearksoplysningerne vises i dokumentet.

Formateret tabel

InCopy forsøger at bevarer den samme formatering, som der bruges i Excel, selvom det muligvis ikke er muligt at bevare tekstformateringen i de enkelte celler. Hvis der er tale om et lænket regneark og ikke et indlejret regneark, tilsidesættes enhver formatering, der er foretaget i tabellen i InCopy, når kæden opdateres.

Uformateret tabel

Tabellen importeres uden formatering fra regnearket. Når denne indstilling er valgt, er det muligt at anvende et tabelformat på den importerede tabel. Hvis du formaterer tekst ved hjælp af afsnits- og tegnformater, bevares formateringen, selvom du opdaterer lænken til regnearket.

Uformateret tekst med tabulatorstop

Tabellen importeres som tabulatorsepareret tekst, der kan konverteres til en tabel i InDesign eller InCopy.

Kun formateret en gang

InDesign bevarer den samme formatering som den, der er brugt i Excel i forbindelse med den første import. Hvis regnearket er lænket frem for integreret, tilsidesættes de formateringsændringer, der er foretaget i regnearket, i den lænkede tabel, når du opdaterer lænken. Denne indstilling er ikke tilgængelig i InCopy.

Tabelformat

Anvender det tabelformat, der angives, på det importerede dokument. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Uformateret tabel er valgt.

Cellejustering

Angiver cellejusteringen for det importerede dokument.

Medtag indlejret grafik

Bevarer indlejret grafik fra Excel-dokumentet i InCopy.

Antal decimalpladser, der skal medtages

Angiver antallet af decimalpladser i tal i regnearket.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Importindstillinger for mærket tekst

Du kan importere (eller eksportere) en tekstfil, der kan udnytte formateringsfunktioner i InCopy, ved at bruge mærket tekstformat. Mærkede tekstfiler er tekstfiler med oplysninger, der beskriver den formatering, som InCopy skal anvende. Korrekt mærket tekst kan beskrive næsten alt, hvad der kan vises i en InCopy-tekstenhed, herunder alle afsnitsattributter, tegnattributter og specialtegn.

Du kan finde oplysninger om angivelse af mærker ved at se i PDF-filen med mærket tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_dk (PDF).

Følgende indstillinger er tilgængelige, når du importerer en mærket tekstfil og vælger Vis importindstillinger i dialogboksen Indsæt.

Anvend typografiske anførselstegn

Sikrer, at importeret tekst indeholder venstre og højre anførselstegn (“ ”) og apostroffer (’) i stedet for lige anførselstegn (" ") og apostroffer (').

Fjern tekstformatering

Fjerner formatering, f.eks. skrifttype, tekstfarve og tekstformat, fra den importerede tekst.

Løs tekstformatkonflikter ved hjælp af

Angiver, hvilket tegn- eller afsnitsformat der skal anvendes, når der er en konflikt mellem formatet i den mærkede tekstfil og formatet i InDesign-dokumentet. Vælg Publikationsdefinition for at anvende den definition, der allerede findes for formatet i InDesign-dokumentet. Vælg Definition for mærket fil for at bruge formatet, som det er defineret i den mærkede tekst.

Vis liste over problemmærker før indsætning

Viser en liste over mærker, der ikke kan genkendes. Hvis der vises en liste, kan du vælge at annullere eller fortsætte importen. Hvis du fortsætter, ser filen måske ikke ud som forventet.

Importere Buzzword-dokumenter

Buzzword er en webbaseret teksteditor, som kan bruges til at oprette og gemme tekstfiler på en webserver. I InCopy CS5 kan du importere og eksportere tekst fra Buzzword-dokumenter.

Når du importerer et Buzzword-dokument, oprettes et URL-baseret hyperlink til Buzzword-dokumentet på serveren. Når Buzzword-dokumentet opdateres uden for InCopy, kan du bruge panelet Lænker til at opdatere den importerede version i InCopy. Det fjerner dog eventuelle ændringer af Buzzword-teksten, som du har foretaget i InCopy.

Bemærk:

Buzzword-programmet på Acrobat.com er kun tilgængeligt på engelsk, fransk og tysk.

 1. Vælg Filer > Indsæt fra Buzzword.

 2. Hvis du ikke allerede er logget på CS Live, skal du klikke på Log på, angive din e-mail-adresse og adgangskode og derefter klikke på Log på.

  Når du er logget på, indeholder dialogboksen Indsæt Buzzword-dokumenter en liste over de Buzzword-dokumenter, du kan importere.

 3. Marker et eller flere dokumenter, du vil importere, eller indsæt URL-adressen på Buzzword-dokumentet i feltet Indsæt URL.

 4. Angiv en eller flere af følgende indstillinger, og klik derefter på OK.

  Vis importindstillinger

  Hvis du vælger denne indstilling, vises dialogboksen Indstillinger for Buzzword-import, før du indsætter filen.

  Erstat det markerede element

  Vælg denne indstilling for at erstatte det objekt, der aktuelt er markeret i dokumentet.

  Lænk til dokument

  Vælg denne indstilling for at oprette en lænke mellem Buzzword-dokumentet og den indsatte tekst. Hvis du opretter en lænke og opdaterer Buzzword-dokumentet, angiver panelet Lænker, at filen er ændret. Hvis du opdaterer linket, bliver teksten i InCopy opdateret. Formateringsændringer, du har foretaget af denne tekst i InCopy, går dog tabt.

  Anvend netformat

  Formaterer den importerede tekst i henhold til netattributter.

 5. Hvis du vælger Vis importindstillinger, skal du angive indstillinger i dialogboksen Indstillinger for Buzzword-import.

  Denne dialogboks indeholder de fleste af de indstillinger, der også findes i dialogboksen Indstillinger for RTF-import. Se Importindstillinger for Microsoft Word og RTF. Buzzword har i øjeblikket ikke nogen formatfunktion, så ingen af formatindstillingerne er tilgængelige på nuværende tidspunkt.

 6. Brug den indlæste tekstmarkør til at klikke og trække for at oprette en tekstramme.

Skrive asiatisk tekst ved hjælp af metoden til input på linjen

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Avanceret tekst (Windows), eller InCopy > Indstillinger  > Avanceret tekst (Mac OS).
 2. Marker Brug input på linjen til ikke-latinsk tekst, og klik derefter OK.

Du kan tilføje 2‑byte- og 4‑byte-tegn ved hjælp af en eventuel systeminputmetode. Denne metode er især nyttig ved indtastning af asiatiske tegn.

Du kan bruge et særligt inputprogram til at angive asiatisk tekst direkte i tekstrammer.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?