Tabulatorer og indrykninger

Oversigt over dialogboksen Tabulatorer

Tabulatorer placerer teksten på et bestemt vandret sted i en ramme. Standardtabulatorindstillingerne afhænger af, hvad der er valgt under indstillingerne for den vandrette lineal i dialogboksen Enheder og intervaller.

Tabulatorer gælder i et helt afsnit. Den første tabulator, du indsætter, sletter alle standardtabulatorer til venstre for den. Efterfølgende tabulatorer sletter alle standardtabulatorer mellem de tabulatorer, du indsætter. Du kan definere venstre-, centrerede, højre- eller specialtegnstabulatorer.

Du kan angive tabulatorer ved hjælp af dialogboksen Tabulatorer.

Dialogboksen Tabulatorer

A. Knapper til tabulatorjustering B. Tabulatorposition C. Feltet Tabulatorfyldtegn D. Feltet Juster ved E. Tabulatorlineal F. Placer over ramme 

Når du gør dette i en lodret tekstramme, bliver dialogboksen Tabulatorer også lodret. Når retningen af dialogboksen Tabulatorer ikke svarer til tekstrammens retning, skal du klikke på magnetikonet for at fastgøre linealerne til den aktuelle tekstramme.

Lodrette tabulatorer

Åbning af dialogboksen Tabulatorer

 1. Klik i tekstrammen med tekstværktøjet.
 2. Vælg Tekst > Tabulatorer.

Hvis toppen af rammen er synlig, fastgøres dialogboksen Tabulatorer til den aktuelle tekstramme og bredden afstemmes efter den aktuelle spalte.

Når toppen af en vandret ramme vises, fastgøres dialogboksen Tabulatorer til toppen af den nuværende tekstramme, og bredden ændres, så den svarer til bredden i den aktuelle kolonne. Når en lodret ramme indeholder et tekstindsættelsespunkt, fastgøres dialogboksen Tabulatorer til højre side af tekstrammen, og den viste længde svarer til længden i den aktuelle kolonne.

Justere linealen i dialogboksen Tabulatorer med teksten

 1. Rul gennem dit dokument for at få vist toppen af indholdet i Layoutvisning.
 2. Rul gennem dokumentet for at vise toppen af tekstrammen.
 3. Klik på magnetikonet  i dialogboksen Tabulatorer. Dialogboksen Tabulatorer fastgøres til toppen af den spalte, hvor markeringen eller indsættelsespunktet er placeret.

Definition af tabulatorer

Du kan definere venstre-, centrerede, højre- eller specialtegnstabulatorer. Når du bruger specialtegnstabulatoren, kan du få tabulatoren til at flugte med et tegn, du vælger, f.eks. et kolon eller et dollartegn.

 1. Du kan få vist effekten af at ændre tabulatorindstillingerne ved at vælge Vis > Layoutvisning.
 2. Vælg tekstværktøjet , og klik for at placere indsætningspunktet i afsnittet.
 3. Tryk på tabulatortasten. Tilføj tabulatorer i de afsnit, hvor du vil indsætte afstand i vandret retning. (Du kan også indsætte tabulatorer, efter at du har oprettet tabulatorindstillingerne).
  Brug af tabulatorer til at justere tekst

 4. Vælg Tekst > Tabulatorer for at få vist dialogboksen Tabulatorer.
 5. Hvis du vil angive, hvilke afsnit der skal påvirkes, skal du markere et afsnit eller en gruppe afsnit.
  Bemærk:

  Hvis du indrykker en tabulator i begyndelsen af et afsnit i spalte- og tekstenhedsvisning, indrykkes teksten den samme længde uanset tabulatorens placering. Layoutvisning viser den faktiske længde af tabulatoren.

 6. Klik på en tabulatorjusteringsknap (venstre, højre, centreret eller decimal) i dialogboksen Tabulatorer for at angive, hvordan teksten ved den første tabulator skal justeres efter tabuleringens placering.
 7. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik et sted på tabulatorlinealen for at placere en ny tabulator.

  Tilføj en ny tabulatorindstilling

  • Indtast en placering i feltet X, og tryk på Enter eller Retur. Hvis X-værdien er markeret, kan du trykke på pil op eller ned for henholdsvis at øge eller mindske værdien med 1 punkt.
 8. Gentag trin 3 og 4 for efterfølgende tabulatorer med forskellige justeringer.
Den første tabulatorindstilling er højrejusteret, og den anden er venstrejusteret.

Bemærk:

Du kan indsætte et tabulatortegn i en tabel ved at vælge Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Tabulator.

Gentage tabuleringer

Kommandoen Gentag tabulering opretter flere tabulatorer på basis af afstanden mellem tabulatorstoppet og venstre indrykning eller det forudgående tabulatorstop.

 1. Klik for at placere et indsætningspunkt i afsnittet.
 2. Vælg et tabulatorstop på tabulatorpanelets lineal.
 3. Vælg Gentag tabulering i panelmenuen.
  Gentagne tabuleringer

  A. Knapper til tabulatorjustering B. Tabulatorstop på linealen C. Panelmenu 

Flytning, sletning og redigering af tabulatorindstillinger

Du kan flytte, slette og redigere tabulatorindstillinger ved hjælp af dialogboksen Tabulatorer.

Flytning af en tabulatorindstilling

 1. Vælg tekstværktøjet , og klik for at placere indsætningspunktet i afsnittet.
 2. Vælg en tabulator på linealen i dialogboksen Tabulatorer.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Indtast en ny placering for X, og tryk på Enter eller Retur.

  • Træk tabulatoren til den ønskede position.

Sletning af en tabulatorindstilling

 1. Klik for at placere et indsætningspunkt i afsnittet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk tabulatorstoppet væk fra linealen.

  • Vælg tabulatorstoppet, og vælg Slet tabulator i panelmenuen.

  • Hvis du vil gendanne standardtabulatorstoppene, skal du vælge Slet alle tabulatorer i panelmenuen.

Ændring af en tabulators justering

 1. Vælg en tabulator på linealen i dialogboksen Tabulatorer.
 2. Klik på en tabulatorjusteringsknap.
  Bemærk:

  Du kan også bladre igennem de fire justeringsindstillinger ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på tabulatorindstillingen.

Angive tegn for decimaltabulatorer

Du bruger decimaltabulatorer til at justere tekst efter et tegn, du angiver, f.eks. et komma.

 1. Brug tabulatorpanelet til at oprette eller vælge en decimaltabulator  på tabulatorlinealen.
 2. Indtast det tegn, du vil justere, i feltet Juster ved. Du kan indtaste eller indsætte et hvilket som helst tegn. Sørg for, at de afsnit du justerer, indeholder det pågældende tegn.
  Tekst justeret ved hjælp af en decimaltabulator

Tilføje tabulatorfyldtegn

Et tabulatorfyldtegn er et gentaget mønster af tegn, f.eks. en række prikker eller streger, mellem et tabulatorstop og den efterfølgende tekst.

 1. Vælg et tabulatorstop på tabulatorpanelets lineal.
 2. Indtast et mønster med op til otte tegn i feltet Fyldtegn, og tryk på Enter eller Retur. De indtastede tegn gentages over hele tabulatoren.
 3. Hvis du vil ændre skrifttypen eller anden formatering af fyldtegnet, skal du markere tabulatortegnet i tekstrammen og bruge tegnpanelet eller menuen Tekst til at anvende formatering.

Indsættelse af tabulatorer for højre indrykning

Med én handling kan du tilføje en højrejusteret tabulator ved den højre indrykning. På denne måde bliver det lettere at formatere tabuleret tekst, der strækker sig over en hel spalte. Tabulatorer for højre indrykning fungerer en smule anderledes end almindelige tabulatorer. En tabulator for højre indrykning:

 • Justerer al efterfølgende tekst efter højre kant på tekstrammen. Hvis det samme afsnit indeholder andre tabulatorer efter tabulatoren for højre indrykning, skubbes de og den tilhørende tekst til næste linje.

 • Er et specialtegn i teksten og angives ikke i dialogboksen Tabulatorer. Du kan tilføje en tabulator for højre indrykning fra en genvejsmenu, ikke fra dialogboksen Tabulatorer. Af den grund kan en tabulator for højre indrykning ikke indgå i en afsnitstype.

 • Adskiller sig fra værdien for Højre indrykning i panelet Afsnit. Værdien for Højre indrykning bevirker, at hele afsnittets højre kant holdes fri af tekstrammens højre kant.

 • Kan bruges sammen med et tabulatorfyldtegn. Tabulatorer for højre indrykning bruger tabulatorfyldtegnet for det første tabulatorstop efter højre margen, eller hvis dette ikke findes, det sidste tabulatorstop før højre margen.

 1. Vælg tekstværktøjet , og klik på en linje, hvor du vil tilføje en tabulator for højre indrykning.
 2. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Tabulator for højre indrykning.

Angive indrykninger

Indrykninger rykker teksten indad i forhold til rammens højre og venstre kant. Brug generelt indrykning af første linje i stedet for mellemrum eller tabuleringer, når første linje i et afsnit skal indrykkes.

En førstelinjeindrykning placeres i forhold til venstre margens indrykning. Hvis et afsnits venstre kant f.eks. er indrykket en pica, og indrykningen af første linje indstilles til en pica, indrykkes afsnittets første linje to pica i forhold til rammens eller justeringens venstre kant.

Du kan indsætte indrykninger ved hjælp af dialogboksen Tabulatorer, panelet Afsnit eller kontrolpanelet. Du kan også lave indrykninger, når du opretter opstillinger med punkter eller opstillinger med tal eller bogstaver.

Når du indstiller CJK-tegn, kan du bruge Mojikumi-indstillingen til at angive indrykningen for første linje. Hvis du angiver indrykningerne i Mojikumi-indstillinger i tekst, hvor den første linjeindrykning blev angivet i panelet Afsnit, kan du gøre tekstindrykningen til sumværdien af begge indrykninger.

Indsættelse af en indrykning ved hjælp af dialogboksen Tabulatorer

 1. Vælg tekstværktøjet , og klik i det afsnit, der skal indrykkes.
 2. Vælg Tekst > Tabulatorer for at få vist dialogboksen Tabulatorer.
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder sammen med indrykningsmærkerne  i dialogboksen Tabulatorer:
  • Træk det øverste mærke for at indrykke den første linje. Træk det nederste mærke for at flytte begge mærker og indrykke hele afsnittet.
  Indrykning af første linje (til venstre) og ingen indrykning (til højre)

  • Marker det øverste mærke, og indtast en værdi ved X for at indrykke den første tekstlinje. Marker det nederste mærke, og indtast en værdi for X for at flytte begge mærker og indrykke hele afsnittet.

Du kan få flere oplysninger om brug af dialogboksen Faner ved at se Oversigt over dialogboksen Fane.

Indsættelse af indrykninger ved hjælp af panelet Afsnit eller kontrolpanelet

 1. Vælg tekstværktøjet , og klik i det afsnit, der skal indrykkes.
 2. Juster de relevante indrykningsværdier i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet. Benyt f.eks. en af følgende fremgangsmåder:
  • Indryk hele afsnittet én pica ved at indtaste en værdi (f.eks. 1p) i feltet Venstre indrykning .

  • Indryk den første linje i et afsnit én pica ved at indtaste en værdi (f.eks. 1p) i feltet Venstre indrykning af første linje .

  • Opret en hængende indrykning på én pica ved at indtaste en positiv værdi (f.eks. 1p) i feltet Venstre indrykning og en negativ værdi (f.eks. ‑1p) i feltet Venstre indrykning af første linje. Se Definition af indrykninger.

Nulstilling af indrykninger

 1. Klik i det afsnit, hvor indrykningerne skal nulstilles.
 2. Vælg Nulstil indrykninger i menuen i dialogboksen Tabulatorer.

Oprettelse af en hængende indrykning

I en hængende indrykning indrykkes alle linjerne i et afsnit bortset fra den første linje. Hængende indrykninger er særligt anvendelige, når der skal indsættes indlejret grafik i starten af et afsnit.

Ingen indrykning (til venstre) og hængende indrykning (til højre)

 1. Vælg tekstværktøjet , og klik i det afsnit, der skal indrykkes.
 2. Angiv en værdi for venstre indrykning, der er større end nul, i dialogboksen Tabulatorer eller i kontrolpanelet.
 3. Hvis du vil angive en negativ værdi for venstre indrykning af første linje, skal du gøre et af følgende:
  • Indtast en negativ værdi for venstre indrykning af første linje i kontrolpanelet .

  • Træk det øverste mærke til venstre, eller marker mærket, og indtast en negativ værdi for X i dialogboksen Tabulatorer.

I de fleste tilfælde angiver du en negativ værdi, der svarer til værdien i trin 2. Hvis du f.eks. har angivet en venstre indrykning på 2 pica, er venstre indrykning af første linje typisk -2 pica.

Foretagelse af en højre-indrykning af den sidste linje i et afsnit

Du kan bruge indstillingen Højre indrykning af sidste linje til at tilføje en hængende indrykning i højre side af den sidste linje i et afsnit. Denne indstilling er særlig nyttig til højrejustering af priser i et salgskatalog.

Højre indrykning af sidste linje

 1. Indtast dine afsnit. Placer indsættelsespunktet før den tekst, der skal indrykkes, i den sidste linje i hvert afsnit, og vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Tabulator for højre indrykning.
 2. Marker afsnittene.
 3. Opret en højre indrykning i afsnit ved at angive en værdi (f.eks. 2p) i feltet Højre indrykning i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.
 4. Udlign værdien for højre indrykning i den tekst, som kommer efter tabulatoren, ved at indtaste en negativ værdi (f.eks. ‑2p) i feltet Højre indrykning af sidste linje i panelet Afsnit eller i kontrolpanelet.

Brug af Indryk hertil

Du kan bruge specialtegnet Indryk hertil til at indrykke linjer i et afsnit uafhængigt af værdien for afsnittets venstre indrykning. Specialtegnet Indryk hertil adskiller sig fra afsnittets venstre indrykning på følgende måder:

 • Indryk hertil er en del af tekstforløbet, som om det var et synligt tegn. Hvis teksten ombrydes, flyttes indrykningen med.

 • Indryk hertil påvirker alle linjer efter den linje, hvor du har indsat specialtegnet, så du kan nøjes med at indrykke nogle af linjerne i et afsnit.

 • Når du vælger Tekst > Vis skjulte tegn, er specialtegnet Indryk hertil  synligt.

Indryk hertil, specialtegn

 1. Vælg tekstværktøjet , og klik for at placere indsætningspunktet der, hvor indrykket skal være.
 2. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Andet > Indryk hertil.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?