Arbejde med XML

Adobe InDesign CS5 er et af mange programmer, der kan oprette og bruge XML. Når du har mærket indhold i en InDesign-fil, arkiverer og eksporterer du filen som XML, så den kan bruges til andre formål i en anden InDesign-fil eller et andet program. På samme måde kan du importere en XML-fil i InDesign og bede InDesign om at vise og formatere XML-dataene, som du ønsker det.

Om XML

XML (Extensible Markup Language) er en metode til at tilpasse data i en fil eller automatisere processen med at erstatte data i én fil med data fra en anden fil. XML benytter mærker til at beskrive dele af en fil, f.eks. en overskrift eller en tekstenhed. Disse mærker markerer data, så de kan arkiveres i en XML-fil og håndteres korrekt, når de bliver eksporteret til andre filer. Tænk på XML som en dataoversættelsesmekanisme. XML-mærker bruges til markering af tekst og andet indhold i en fil, så programmer kan genkende og vise dataene.

Sprog, der kan udvides

XML regnes for at være et sprog, der kan udvides, fordi brugere kan oprette deres egne XML-mærker. Der kan oprettes et mærke til hver type oplysning, som skal tilpasses. XML-mærker indeholder ikke oplysninger om, hvordan data skal vises eller formateres. XML-mærker bruges kun til identifikation af indhold.

I InCopy kan du f.eks. oprette mærket Overskrift1 og knytte det til alle overskrifter på første niveau i et dokument. Når du har arkiveret dokumentet som en XML-fil, kan Overskrift1-indholdet importeres og bruges af ethvert program, der kan læse XML, i form af en webside, et trykt katalog, en adressebog, en prisliste eller en databasetabel.

InDesign er et af mange programmer, der kan oprette og bruge XML. Når du har mærket indhold i en InDesign-fil, arkiverer og eksporterer du filen som XML, så den kan bruges til andre formål i en anden InDesign-fil eller et andet program. På samme måde kan du importere en XML-fil i InDesign og bede InDesign om at vise og formatere XML-dataene, som du ønsker det.

Adobe InCopy er et af mange programmer, der kan lave og bruge XML. Når du har mærket indhold i en InCopy-fil, arkiverer og eksporterer du filen som XML, så den kan bruges til andre formål i en anden InCopy-fil eller et andet program.

I InCopy kan du oprette XML-mærker og mærke dele af et dokument, selv hvis du ikke har erfaring med XML. InCopy sørger for XML-programmeringen i baggrunden og opretter XML-koden for dig, når du eksporterer et dokument i XML-format.

Bemærk:

XML-mærker bør ikke forveksles med InCopy-mærket tekst. Du kan finde flere oplysninger om mærket tekst, som er anden måde at eksportere og importere InCopy-indhold på, ved at se mærket pdf-tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_dk (PDF).

XML-datastruktur

Elementet er grundstenen i XML-data. Element er betegnelsen for data, som er blevet mærket. I XML-filer indlejres elementer i andre elementer for at danne en hierarkisk struktur til dataene.

Du kan se XML-datastrukturen i strukturruden, som viser elementernes hierarki og rækkefølge. I XML-strukturen er underordnede elementer indeholdt i overordnede elementer, hvor sidstnævnte også selv kan være underordnede elementer. Set fra den anden retning kan overordnede elementer indeholde underordnede elementer, og de underordnede elementer kan selv være overordnede elementer for andre underordnede elementer.

Det følgende billede viser f.eks. et kapitel-element, der indeholder (er overordnet element for) flere opskrift-elementer. Hvert af opskrift-elementerne er igen overordnet element for elementerne opskriftnavn, ingredienser, instruktioner, noter og portioner. Alle elementerne er indeholdt i Rod-elementet, der vises øverst i strukturruden.

XML i InDesigns strukturrude (til venstre) og indsat i layout (til højre)

Det følgende billede viser f.eks. et kapitel-element, der indeholder (er overordnet element for) et opskrift-element. Opskrift-elementet er igen overordnet element for elementerne opskriftnavn og ingredienser. Alle elementerne er indeholdt i elementet Tekstenhed, der altid vises øverst i strukturruden.

InCopy-dokument formateret med XML-mærker

XML-værktøjer

InCopy indeholder strukturruden og panelet Mærker, der bruges til arbejde med XML-indhold. Strukturruden viser alle elementerne i dokumentet og deres hierarki. For at du nemmere kan identificere hvert element, viser InCopy elementkoden og et ikon, der angiver typen af indhold. Strukturruden kan derudover vise de første ord af teksten i et element, også kaldet en tekststump. En tekststump må ikke forveksles med en snippetfil, som er en fil med objekter til genbrug.

Strukturrude (til venstre) og panelet Mærker (til højre)

A. Trekant til at udvide eller minimere elementer B. Element (indsat i layout) C. Element (ikke i layout) D. Snippet E. Elementmærke 

Strukturrude (til venstre) og panelet Mærker (til højre)

A. Trekant til at udvide eller minimere elementer B. Element indsat i layout C. Snippet D. Elementmærke 

Strukturruden giver dig mulighed for at få vist, redigere og styre XML-elementer. Du bruger strukturruden på mange måder, når du arbejder med XML. Når du f.eks. skal indsætte importeret XML-indhold i layoutet, kan du trække elementer fra strukturruden direkte til en side. Du kan også bruge strukturruden til at justere elementernes hierarki. Du kan tilføje elementer, attributter, kommentarer og behandlingsinstruktioner ved hjælp af strukturruden.

I panelet Mærker angives mærker til elementer. Du kan importere, eksportere, tilføje, slette og omdøbe mærker. Du bruger panelet Mærker til at føje elementmærker til det indhold, du vil eksportere til XML, og til at føje mærker til rammer, før du importerer XML indhold til dem.

I panelet Mærker angives mærker til elementer. Du kan importere, eksportere, tilføje, slette og omdøbe mærker. Du bruger panelet Mærker til at tilføje elementmærker til det indhold, du vil eksportere til XML.

Om DTD-filer

Hvis du vil dele XML-data med andre, skal I være enige om et standardsæt af mærkenavne og elementattributter, så alle i gruppen bruger og anvender mærker på den samme måde. En metode til delingshåndtering af XML-data er at bruge en DTD-fil (Document Type Definition).

En DTD-fil indeholder et sæt elementer og attributter, som medlemmerne af gruppen kan bruge. Den definerer også regler om, hvor elementer kan vises i strukturhierarkiet. DTD-filen kan f.eks. kræve, at titelelementet er et underordnet element til tekstenhedselementet, fordi titlen skal vises inde i tekstenhedselementet. Hvis du afmærker en titel uden at afmærke det tekstenhedselement, den vises i, afmærker DTD-filen titelelementet som ugyldigt. Du kan søge efter og markere ugyldige strukturelle fejl i en InDesign-fil med en DTD-fil. Dette kaldes validering.

Hvis du vil bruge en DTD-fil (hvis dokumentet ikke allerede indeholder en fil), skal du indlæse den i dokumentet. Derved importeres elementnavnene fra DTD-filen til panelet Mærker. Andre, der har indlæst den samme DTD-fil, har de samme elementnavne, hvilket sikrer, at alle i gruppen bruger de samme elementer. De importerede elementer er låst, hvilket betyder, at de ikke kan slettes eller omdøbes, medmindre DTD-filen slettes fra dokumentet.

Selvom du ikke kan importere en DTD-fil i InCopy, er de DTD-filer, du har importeret i InDesign tilgængelige, når du redigerer tekstenheden i InCopy. Du kan få vist DTD-filen i InCopy og validere tekstenheder i forhold til den for at sikre, at mærkerne er blevet tilføjet korrekt.

DTD-fil åbnet til visning i InCopy

XML-regelsæt

XML-regelsæt er instruktionssæt, som er skrevet i et scriptsprog, f.eks. JavaScript eller AppleScript, og som evaluerer XML-data og udfører bestemte handlinger, hvis data opfylder bestemte betingelser. Hver regel består af mindst én betingelse og mindst én handling. En regel evaluerer XML-data i forhold til betingelserne, og hvis en betingelse er opfyldt, udføres den relevante handling. En XML-regel kan for eksempel angive, at et bestemt format (en handling) skal anvendes, hvis Afsnit-elementet er placeret under Underoverskrift-elementet (en betingelse). Eller XML-reglen kan angive, at en ny ramme skal oprettes og et produktbillede skal importeres (handlinger), hver gang elementet Produkt forekommer. XML-regler er metoder til dynamisk oprettelse og formatering af layout baseret på XML.

Klargøre XML-filer til K4- eller InCopy-arbejdsforløb

Hvis du vil oprette filer med XML-koder, som skal bruges i K4- eller InDesign/InCopy-arbejdsforløbmiljøer, skal du muligvis tilpasse den metode, du anvender til forberedelse af strukturen og import af XML i InDesign-filer.

Du kan importere XML i InDesign ved hjælp af følgende to metoder: fletning eller tilføjelse. Med fletning erstattes den eksisterende struktur. Med tilføjelse foretages der en tilføjelse til en eventuelt eksisterende struktur. I begge tilfælde er det vigtigt, at rodelementet ikke er knyttet til en tekstramme. Brug enten standardelementet med navnet "Rod", eller omdøb dette element baseret på det aktuelle arbejdsforløb eller de aktuelle behov. Husk at kontrollere, at rodelementet ikke er knyttet til en tekstramme.

Du kan få flere oplysninger om brugen af XML i K4- eller InCopy-arbejdsforløb ved at kontakte systemadministratoren.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?