Lábjegyzetek létrehozása

A lábjegyzet két, egymással összekapcsolt elemből áll: az egyik a lábjegyzet hivatkozási száma a szövegben, a másik a lábjegyzet szövege a hasáb alján. Lábjegyzeteket helyben hozhat létre vagy importálhat Word, illetve RTF formátumú dokumentumokból. A lábjegyzeteket a dokumentumba való felvételükkor a program automatikusan megszámozza. A számozás minden szövegegységben elölről kezdődik. A számozás stílusa, megjelenése és elrendezése szabályozható. Nem adhat hozzá lábjegyzeteket a lábjegyzetszöveghez.

A lábjegyzet szélessége akkora lesz, amekkora a szélessége annak a hasábnak, amely a Lábjegyzet-hivatkozás jelölőjét tartalmazza. A lábjegyzet nem tudja átlépni a hasábot a szövegkeretben.

 1. Helyezze a beszúrási pontot arra a helyre, ahová a lábjegyzet hivatkozási számát be szeretné szúrni.
 2. A Szöveg menüben kattintson a Lábjegyzet beszúrása parancsra.
 3. Írja be a lábjegyzet szövegét.
iu_22
Lábjegyzettel ellátott dokumentum

A. Hivatkozási szám B. Lábjegyzetszöveg 

Amikor Elrendezés nézetben gépel, a lábjegyzetterület tágul, míg a szövegkeret mérete változatlan marad. A lábjegyzetterület addig tágul felfelé, amíg el nem éri azt a sort, amelyben a hivatkozási szám található. Ennél a pontnál a program a következő oldalra töri a lábjegyzetet, ha ez lehetséges. Ha a lábjegyzet nem tördelhető a következő oldalra, illetve ha több szöveget ír a lábjegyzetterületre, mint amennyi elfér ott, a program a hivatkozási számot tartalmazó sort a következő oldalra viszi át, vagy egy túlszedettséget jelző ikont jelenít meg. Ebben az esetben célszerű lehet módosítani a szövegformázást.

Megjegyzés:

Ha a beszúrási pont lábjegyzetben áll, a Szöveg menü Ugrás lábjegyzet-hivatkozásra parancsára kattintva visszatérhet oda, ahol a gépelést felfüggesztette. Ha gyakran használja ezt a funkciót, érdemes billentyűparancsot hozzárendelni.

A lábjegyzetek számozásának és elrendezésének módosítása

A lábjegyzetek számozásának és elrendezésének módosítása a meglévő lábjegyzetekre és az összes új lábjegyzetre hatással van.

Megjegyzés:

Az InCopy alkalmazásban a lábjegyzetek számozását és elrendezését csak önálló dokumentumokban módosítsa. Az InDesign-dokumentumok lábjegyzet-beállításai felülírják az InCopy alkalmazásban a csatolt (kezelt) fájlokon végrehajtott módosításokat.

 1. A Szöveg menüben kattintson a Dokumentum lábjegyzet-beállításai parancsra.
 2. A Számozás és formázás lapon adja meg azokat a beállításokat, amelyek meghatározzák a lábjegyzetek hivatkozási számának és szövegének számozási sémáját és megjelenési formátumát.
 3. Kattintson az Elrendezés fülre, és adja meg azokat a beállításokat, amelyek az oldalak lábjegyzetterületének megjelenését szabályozzák.
 4. Kattintson az OK gombra.

Lábjegyzet-számozási és -formázási beállítások

A Lábjegyzet beállításai párbeszédpanel Számozás és formázás lapján a következő beállítások találhatók:

Számozás stílusa

Itt adhatja meg a lábjegyzetek hivatkozási számának formázási stílusát.

Kezdés

Itt adhatja meg a szövegegység első lábjegyzetének számát. A dokumentum összes szövegegységében ugyanazzal a számmal kezdődnek a lábjegyzetek. Ha egy könyv több, folyamatos oldalszámozású dokumentumot tartalmaz, minden fejezetben érdemes ott kezdeni a lábjegyzetek számozását, ahol az az előző fejezetben abbamaradt.

A Kezdés beállításnak elsősorban a könyvben található dokumentumok esetén veheti hasznát. A lábjegyzetszámozás nem folyamatos a könyv dokumentumaiban.

Számozás újrakezdése

Ha a dokumentum egy adott pontján újra szeretné kezdeni a számozást, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, majd az Oldal, az Ív vagy a Szakasz lehetőség kiválasztásával határozza meg, hogy hol kezdődjön elölről a lábjegyzetek számozása. Bizonyos számozási stílusok, például a csillaggal (*) jelölt, akkor a leghatékonyabbak, ha minden oldalon újrakezdődnek.

Elő- és utótagok megjelenítése

Akkor válassza ezt a beállítást, ha az elő- vagy utótagokat meg szeretné jeleníteni a lábjegyzetek hivatkozási számában, a szövegében vagy mindkettőben. Az előtagok a szám előtt (például [1), az utótagok a szám után (például 1]) állnak. Ez a beállítási lehetőség különösen akkor hasznos, ha a lábjegyzeteket bizonyos karakterek közé szeretné foglalni, például így: [1]. Írja be a kívánt karaktert vagy karaktereket, illetve válasszon egy lehetőséget az Előtag vagy az Utótag mezőben, esetleg mindkettőben. Különleges karakterek kiválasztásához az Előtag, illetve az Utótag vezérlő melletti ikonra kattintva jelenítse meg a menüt.

Megjegyzés:

Ha úgy véli, hogy a lábjegyzet hivatkozási száma túl közel áll az előtte lévő szöveghez, egy üres karakter előtagként való beszúrása javíthat a szövegképen. A hivatkozási számra karakterstílust is alkalmazhat.

Hely

Ez a beállítás a lábjegyzet hivatkozási számának megjelenési helyét határozza meg, ami alapértelmezésként a felső index pozíciója. Ha a számot karakterstílussal (például OpenType felsőindex-beállításokat tartalmazó stílussal) szeretné formázni, válassza a Normál alkalmazása lehetőséget, és adja meg a kívánt karakterstílust.

Ez a beállítás a lábjegyzet hivatkozási számának megjelenési helyét határozza meg, ami alapértelmezésként Ruby. A Normál alkalmazása hasznos, ha a hivatkozási szám helyét akarja formázni, a karakterstílus használatával.

Karakterstílus

A lábjegyzet hivatkozási számát karakterstílussal formázhatja, amelyet itt adhat meg. A felső index helyett például alkalmazhat normál pozíciójú, megemelt alapvonalú karakterstílust. A menü a Karakterstílusok panelen elérhető karakterstílusokat tartalmazza.

Bekezdésstílus

A lábjegyzet szövegére alkalmazhat bekezdésstílust, amellyel a dokumentum összes lábjegyzetét formázhatja. A menü a Bekezdésstílusok panelen elérhető bekezdésstílusokat tartalmazza. Az alapértelmezett beállítás az [Egyszerű bekezdés] stílus. Megjegyzendő, hogy az [Egyszerű bekezdés] stílus megjelenésében nem feltétlenül azonos a dokumentum alapértelmezett betűtípusáéval.

Elválasztó

Az elválasztó határozza meg azt az üres közt, amely a lábjegyzet száma és szövege között megjelenik. Módosításához jelölje ki vagy törölje a meglévő elválasztót, majd válasszon újat. Több karaktert is alkalmazhat elválasztóként. Üres közök beszúrásához használja a megfelelő metakaraktert (például a ^> karakterpár a félkvirt méretű köznek felel meg).

Lábjegyzet-elrendezési beállítások

A Lábjegyzet beállításai párbeszédpanel Elrendezés lapján a következő beállítások találhatók:

Lábjegyzetek folyamatos sorokban az oszlopok alatt

Ez a funkció folyamatos sorokba rendezi a lábjegyzeteket az oszlopok alatt.

Minimális térköz az első lábjegyzet előtt

Ez a beállítás határozza meg az adott hasáb alja és a lábjegyzet első sora közötti minimális távolságot. Negatív érték nem adható meg. A lábjegyzet bekezdésstílusában esetleg megadott Térköz előtte beállítást a program figyelmen kívül hagyja.

Lábjegyzetek közötti térköz

Ez a beállítás határozza meg az adott hasáb első lábjegyzetének utolsó bekezdése és a következő lábjegyzet első bekezdése közötti távolságot. Negatív érték nem adható meg. A lábjegyzet bekezdésstílusában esetleg megadott Térköz előtte vagy Térköz utána beállítást csak akkor veszi figyelembe a program, ha a lábjegyzet több bekezdésből áll.

Első Alapvonal eltolása

Ez a beállítás meghatározza a lábjegyzetterület kezdete (a lábjegyzet-elválasztó alapértelmezés szerinti pozíciója) és a lábjegyzetszöveg első sora közötti távolságot.

Szövegegység vége lábjegyzet elhelyezése a szöveg alján

Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az utolsó hasáb lábjegyzeteit közvetlenül a szövegegység utolsó keretében lévő szöveg alatt szeretné megjeleníteni. Ha nem adja meg a beállítást, a szövegegység utolsó keretében lévő esetleges lábjegyzetek a hasáb alján jelennek meg.

Lábjegyzetek felosztásának engedélyezése

Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, amikor a lábjegyzeteket az adott hasábból a következőbe át szeretné vinni, ha a lábjegyzet mérete meghaladja a rendelkezésére álló helyet a hasábban. Ha nem engedélyezi a felosztást, a lábjegyzet hivatkozási számát tartalmazó sor a következő hasábba kerül, vagy a szöveg túlszedetté válik.

Megjegyzés:

Ha a Lábjegyzetek felosztásának engedélyezése beállítás aktív is, az egyes lábjegyzetek átvitelét megakadályozhatja: helyezze a beszúrási pontot a lábjegyzet szövegébe, a Bekezdés panel menüjében kattintson a Beállítások megtartása parancsra, majd jelölje be a Sorok együtt tartása jelölőnégyzetet és A bekezdés összes sora választógombot. Ha a lábjegyzet több bekezdésből áll, a lábjegyzetszöveg első bekezdésében alkalmazza az Együtt a következő X sorral beállítást. A lábjegyzetszöveg felosztási helyét a Szöveg menü Töréskarakter beszúrása pontjában a Hasábtörés parancsra kattintva szabályozhatja.

iu_23
A következő hasábba átvitt lábjegyzet

Felső lénia

Adja meg a helyét és kinézetét a lábjegyzet elválasztóvonalának, amely a lábjegyzet szövege felett jelenik majd meg. Az elválasztóvonal (más néven lénia) az összes többi lábjegyzet felett megjelenik, amelyik egy külön keretbe kerül. A beállítás vagy az Első lábjegyzet a hasábban, vagy a Folyamatos lábjegyzetek beállítással együtt érvényes, aszerint hogy a menüben melyiket választja. Ezek a beállítások a bekezdéslénia megadásakor rendelkezésre állókhoz hasonlóan működnek. A lábjegyzetek elválasztóvonalának kikapcsolásához törölje a Lénia bekapcsolva jelölőnégyzetét.

Munka lábjegyzetszöveggel

A lábjegyzetszöveg szerkesztése közben vegye figyelembe az alábbiakat:

 • Ha a beszúrási pont a lábjegyzetszövegben áll, a Szerkesztés menü Minden kijelölése parancsa az adott lábjegyzet teljes szövegét kijelöli, más lábjegyzetet vagy szöveget azonban nem.

 • A lábjegyzetek között a nyílbillentyűkkel mozoghat.

 • A lábjegyzetszámozás nem folyamatos a könyv dokumentumaiban. Ha nem akarja, hogy a könyv minden dokumentumának egytől kezdődjön az oldalszámozása, akkor végső szerkesztés elkészültével manuálisan meg kell változtatnia a Kezdés értékét mindegyik dokumentumban.

 • A szövegegység-szerkesztőben a lábjegyzet ikonra kattintva kibonthatja vagy összecsukhatja a lábjegyzeteket. Az összes lábjegyzet kibontására vagy összecsukására a Szerkesztés menü Szövegegység-szerkesztő parancsára kattintva, a helyi menü Minden lábjegyzet kibontása, illetve a Minden lábjegyzet összecsukása parancsát használhatja.

 • Hasáb vagy Szövegegység nézetben a lábjegyzet ikonra kattintva kibonthatja vagy összecsukhatja a lábjegyzeteket. Az összes lábjegyzet kibontásához vagy összecsukásához kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Ctrl billentyű lenyomásával a bal gombbal (Mac OS) az egyik lábjegyzetre, és válassza a Minden lábjegyzet kibontása vagy a Minden lábjegyzet összecsukása parancsot.

 • A lábjegyzetszöveget kijelölheti, majd karakter- és bekezdésformázást alkalmazhat rá. A lábjegyzetek hivatkozási számát is kijelölheti és megjelenésüket így módosíthatja, de ajánlatos inkább a Dokumentum lábjegyzet-beállításai párbeszédpanelt használni.

 • Ha olyan szöveget vág ki vagy másol a vágólapra, amely lábjegyzet-hivatkozási számot tartalmaz, a program a lábjegyzet szövegét is a vágólapra másolja. Ha a szöveget másik dokumentumba másolja, a szövegben lévő lábjegyzetek az céldokumentum számozási és elrendezési jellemzőit veszik fel.

 • Ha a lábjegyzetszöveg elől véletlenül törli a lábjegyzet számát, a következő módon pótolhatja: helyezze a beszúrási pontot a lábjegyzetszöveg elejére, kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Control billentyű lenyomásával a bal gombbal (Mac OS), majd a helyi menüben válassza a Különleges karakter beszúrása > Jelölő > Lábjegyzet száma parancsot.

 • A szövegfolyatás nincs hatással a lábjegyzetszövegre.

 • Ha egy lábjegyzet-hivatkozási jelet tartalmazó bekezdésben törli a felülírásokat és a karakterstílusokat, a lábjegyzet-hivatkozási számok elveszítik a Dokumentum lábjegyzet-beállításai párbeszédpanelen rájuk alkalmazott jellemzőket.

Lábjegyzetek folyamatos sorokban az oszlopok alatt

Az összes lábjegyzet folyamatos sorokba helyezése az oszlopok alatt a dokumentumban:

 1. A Szöveg menüben kattintson a Dokumentum lábjegyzet-beállításai parancsra.

 2. Kattintson az Elrendezés fülre.

 3. Jelölje be a Lábjegyzetek folyamatos sorokban az oszlopok alatt négyzetet.

 4. Kattintson az OK gombra.

Lábjegyzet beállításai
Az összes lábjegyzet folyamatos sorokba helyezése az oszlopok alatt

Lábjegyzetek törlése

 1. Ha egy lábjegyzetet törölni szeretne, a szövegben jelölje ki a hivatkozási számát, és nyomja le a Backspace vagy a Delete billentyűt. Ha csak a lábjegyzetszöveget törli, a hivatkozási szám és a lábjegyzetszerkezet érintetlen marad.