Adobe כוללת את ההרחבה של Acrobat עבור Chrome ב-Adobe Acrobat Reader DC, כדי שתוכל לפתוח בקלות קובצי PDF ב-Reader תוך כדי גלישה באינטרנט. לאחר התקנתה והפעלתה, ההרחבה:

 • תפתח קובצי PDF ביישום Acrobat Reader של שולחן העבודה.
 • תספק חוויית צפייה עקבית ומהימנה של PDF.
 • תעניק לך גישה לכל הכלים הנחוצים לך על מנת להוסיף הערות, למלא טפסים ולחתום על קובצי PDF.

הערה:

תוכל להשבית את ההרחבה בקלות בכל עת. ההרחבה לא קוראת את תוכן קובצי ה-PDF שלך או תוכן כלשהו באתרים שבהם תבקר.

התקן את הרחבת Acrobat Reader Chrome

ההרחבה אינה מותקנת באופן אוטומטי עם Acrobat Reader. אם Acrobat Reader הוא בעלי ה-PDF המוגדר כברירת מחדל במחשב שלך, תתבקש להתקין את ההרחבה כאשר תפעיל את Acrobat Reader. לאחר התקנת ההרחבה, עליך להפעיל אותה לפני השימוש.

שלבים להתקנה ולהפעלה של הרחבת Acrobat Reader Chrome:

 1. אם Acrobat Reader הוא בעלי ה-PDF המוגדר כברירת מחדל במחשב שלך, תתבקש להתקין את ההרחבה כאשר תפעיל את Acrobat Reader.

  הנחיה להתקנת הרחבת Chrome
  ההנחיה 'התקן את הרחבת Chrome' במקרה של עדכון Acrobat Reader

  הנחיה להתקנת הרחבת Chrome
  ההנחיה 'התקן את הרחבת Chrome' במקרה של התקנה חדשה של Acrobat Reader


 2. לחץ על Continue (המשך) או על Next (הבא). ההרחבה מותקנת ומתווספת ל-Chrome.

 3. פתח את Google Chrome. תראה הנחיה, כפי שמוצג בצילום המסך להלן. לחץ על הלחצן Enable extension (הפעל הרחבה).

  הפעל הרחבה

שימוש באפשרות "Open in Acrobat Reader" (פתח ב-Acrobat Reader) עבור קובצי PDF הנפתחים מדפדפן Chrome

בעת פתיחת PDF ב-Chrome, מוצגת לך הנחיה של Adobe Acrobat בפינה הימנית העליונה של החלון. לחץ על Open in Acrobat Reader (פתח ב-Acrobat Reader).

פתיחה ב-Acrobat Reader מ-Chrome

השבתת ההרחבה עבור Chrome

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההרחבה ולאחר מכן בחר באפשרות Manage extensions (ניהול הרחבות).

  Manage extensions (ניהול הרחבות)
 2. נקה את תיבת הסימון Enabled (מופעל).

  נקה את תיבת הסימון Enabled (מופעל)

ביטול הצטרפות לתוכנית שיפור המוצר

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההרחבה ולאחר מכן בחר באפשרות Manage extensions (ניהול הרחבות).

  Manage extensions (ניהול הרחבות)
 2. תחת Adobe Acrobat, לחץ על Options (אפשרויות).

  Options (אפשרויות)
 3. נקה את תיבת הסימון, ולאחר מכן לחץ על Save (שמור).

  נקה את תיבת הסימון Enabled (מופעל)

הסרת ההרחבה עבור Chrome

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההרחבה, ולאחר מכן בחר Remove from Chrome (הסר מ-Chrome).

  הסר את ההרחבה
 2. בהנחיה לאישור ההסרה, לחץ על Remove (הסר).

  אשר הסרה

נעילת תכונה להשבתת חוויית השימוש הראשון ביישום עבור הרחבת Chrome

אם אינך רוצה שמשתמשים יראו את החוויה ביישום עבור הרחבת Chrome, השתמש במקש נעילת התכונה כדילהסתיראותה.

ערך רישום: “ENABLE_CHROMEEXT” יתווסף תחת HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\Installer

סוג נתונים בוליאני: DWORD value > REG_SZ
Default Null

Version #

DC
HKLM Path HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\Installer
סיכום מציין אם לנעול את חוויית השימוש הראשון ביישום עבור הרחבת Chrome או לא
פרטים

הערכים האפשריים כוללים:

 • 0 או 1: מסתיר את חוויית השימוש הראשון ביישום.

כברירת מחדל, אם מקש זה לא קיים, המשתמשים יראו את החוויה ביישום.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת