Print_double-sided

התוכנות Adobe Reader ו-Adobe Acrobat מאפשרות הדפסה דו-צדדית, אם המדפסת אכן תומכת בתכונה זו. מנהל המדפסת הוא השולט באפשרויות, ולא Adobe Acrobat או Adobe Reader. עיין במדריך של המדפסת כדי לדעת באילו תכונות היא תומכת. (הדפסה דו-צדדית נקראת גם 'דופלקס', 'גב לגב', 'חזית וגב' או 'משני הצדדים'.)


(Windows) הדפסה דו-צדדית ב-Acrobat‏, Reader DC

 1. ב-Acrobat או ב-Reader, בחר באפשרויות Home >‏ Print (ראשי > הדפס).

 2. בתיבת הדו-שיח של המדפסת, בחר באפשרות Print On Both Sides Of Paper (הדפסה על שני הצדדים של הנייר).

  הדפסת דופלקס
 3. לחץ על Print (הדפס).

(Mac) הדפסה דו-צדדית ב-Acrobat‏, Reader DC

 1. ב-Acrobat או ב-Reader, בחר באפשרויות Home >‏ Print (ראשי > הדפס).

 2. בתיבת הדו-שיח של המדפסת, בחר באפשרות Print On Both Sides Of Paper (הדפסה על שני הצדדים של הנייר).

  הדפסת דופלקס
 3. לחץ על Print (הדפס).

(Windows) הדפסה דו-צדדית ב-Acrobat‏, Reader 10 או גרסה מוקדמת יותר

 1. לחץ על File‏ > Print (קובץ > הדפסה).

 2. לחץ Properties (מאפיינים).

  לחץ על Properties (מאפיינים)
 3. הקש על הכרטיסייה Layout (פריסה). תיבת דו-שיח זו משתנה ממדפסת למדפסת. ייתכן כי תיבת הדו-שיח שלך אינה תואם לתיבות המופיעות להלן.

  בחר בכרטיסייה Layout (פריסה).
 4. בצע בחירה מתוך החלונית Print On Both Sides (הדפסה על שני הצדדים). בהתאם למנהל המדפסת, ניתן לקרוא לחלונית זו Double-sided printing (הדפסה דו-צדדית) או בשם דומה.אם אינך רואה חלונית בשם Print On Both Sides (הדפסה על שני הצדדים), אזי המדפסת שבחרת אינה תומכת בהדפסה דו-צדדית. לחלופין, תכונה זו כבויה (ראה Verify that printer features are turned on [ודא כי תכונות המדפסת מופעלות]).

 5. לחץ על OK, ולאחר מכן לחץ על OK שוב כדי להדפיס.

 
 

(Windows‏) Verify that printer features are turned on (ודא כי תכונות המדפסת מופעלות)

אם אינך רואה אפשרות להדפסה דו-צדדית, ייתכן כי תכונה זו אינה מופעלת.

 1. לחץ על Start‏ > Printers And Faxes (התחל > מדפסות ופקסים) (Windows XP) או על Start‏ > Devices and Printers (התחל > התקנים ומדפסות) (Windows 7).

 2. לחץ לחיצה ימנית על המדפסת ובחר באפשרות Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 3. לחצו על Advanced (מתקדם).

 4. הרחב את Document Options‏ > Printer Features (אפשרויות מסמך > תכונות מדפסת).

 5. בחר באפשרויות הרצויות, ולאחר מכן בחר On (מופעל) מתוך התפריט המוקפץ.אם אינך רואה אפשרויות להדפסה דו-צדדית ולהידוק בשדכן, אזי המדפסת שבחרת אינה תומכת בתכונות אלה.

 6. לחץ על OK, ולאחר מכן לחץ על OK שוב כדי לצאת מתיבת הדו-שיח.

(Mac OS) הדפסה דו-צדדית ב-Acrobat‏, Reader 10 או גרסה מוקדמת יותר

 1. לחץ על File‏ > Print (קובץ > הדפסה).

 2. (Reader X/Acrobat X) לחץ על הלחצן Printer (מדפסת) בתחתית תיבת הדו-שיח Print (הדפסה), ולאחר מכן, כאשר תתבקש, לחץ על Yes (כן).

  לחץ על הלחצן Printer (מדפסת)
 3. ודא כי תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) במצב מורחב על ידי לחיצה על החץ שמימין לתפריט המוקפץ Printer (מדפסת).

  מצב מורחב של תיבת הדו-שיח Print (הדפסה)
 4. בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה), בחר באפשרות Layout (פריסה) מתוך התפריט המוקפץ.

  בחר באפשרות Layout (פריסה)

  תיבת הדו-שיח (הדפסה) לאחר בחירה באפשרות Layout (פריסה) מהתפריט המוקפץ של מצב זה. מצב Long-edge binding (כריכה בצד הארוך) נבחר מהתפריט המוקפץ Two-Sided (דו-צדדית).

 5. מתוך התפריט המוקפץ Two-Sided (דו-צדדית), בחר באפשרות הכריכה הרצויה.

 6. לחץ על Print (הדפס), ולאחר מכן לחץ על OK מתיבת הדו-שיח הראשית Print (הדפסה).

הדפסה דו-צדדית באמצעות מדפסת רגילה

אם המדפסת אינה תומכת בהדפסה דו-צדדית, באפשרותך להדפיס את המסמך ידנית תוך שימוש בשני צדי הנייר. השלבים משתנים בהתאם לאופן שבו המדפסת מזינה ופולטת את הדפים. בצע כמה הדפסות ניסיון בהתאם להוראות כדי להבין כיצד להזין את הדפים חזרה לתוך המדפסת.

המדפסת פולטת את הדפים עם הפנים כלפי מטה

אם המדפסת פולטת את הדפים בסדר מספרי (החל מהעמוד הראשון), פעל לפי ההוראות הבאות. הדפים נפלטים מהמדפסת עם הפנים כלפי מטה (מצב נפוץ במדפסות לייזר).

 1. לחץ על File‏ > Print (קובץ > הדפסה).
 2. מתפריט המשנה המוקפץ, באזור Print Range (טווח הדפסה), בחר באפשרות Even Pages Only (עמודים זוגיים בלבד).

  בחר באפשרות Even Pages Only (עמודים זוגיים בלבד) מתפריט המשנה המוקפץ, באזור Print Range (טווח הדפסה)
 3. בחר באפשרות Reverse Pages (דפים הפוכים). בתרחיש זה, האפשרות Reverse Pages (דפים הפוכים) מבטיחה כי רצף הדפים יהיה נכון.

 4. לחץ על OK או על Print (הדפס).

 5. אם מספר הדפים הכולל הנו אי זוגי, הוסף גיליון נייר ריק כדי שיישאר גיליון להדפסת הדף האי זוגי האחרון.

 6. החזר את ערימת הגיליונות המודפסים למגש הזנת הנייר (המקור), כדי שהצדדים הבלתי מודפסים יודפסו גם הם. הפנה את החלק העליון של הגיליונות כלפי המדפסת. ודא כי קצות הגיליונות שטוחים ולא מקומטים.

 7. בחר באפשרות File‏ > Print (קובץ > הדפסה), ולאחר מכן בחר באפשרות (עמודים זוגיים בלבד) מתפריט המשנה. (הפעם אל תבחר באפשרות Reverse Pages [דפים הפוכים].)

  בחר באפשרות File‏ > Print Odd Pages (קובץ > הדפס עמודים זוגיים בלבד)
 8. לחץ על OK או על Print (הדפס).

המדפסת פולטת את הדפים עם הפנים כלפי מעלה

אם המדפסת פולטת את הדפים בסדר הפוך (העמוד האחרון תחילה), פעל לפי ההוראות הבאות. הדפים נפלטים מהמדפסת עם הפנים כלפי מעלה (מצב נפוץ במדפסות הזרקת דיו).

 1. לחץ על File‏ > Print (קובץ > הדפסה).

 2. מתפריט המשנה המוקפץ, באזור Print Range (טווח הדפסה), בחר באפשרות Even Pages Only (עמודים זוגיים בלבד).

  בחר באפשרות Even Pages Only (עמודים זוגיים בלבד) מתפריט המשנה המוקפץ, באזור Print Range (טווח הדפסה)
 3. לחץ על OK או על Print (הדפס).

 4. אם מספר הדפים הכולל הנו אי זוגי, הוסף גיליון נייר ריק כדי שיישאר גיליון להדפסת הדף האי זוגי האחרון.

 5. החזר את ערימת הגיליונות המודפסים למגש הזנת הנייר (המקור), כדי שהצדדים הבלתי מודפסים יודפסו גם הם.הפנה את החלק העליון של הגיליונות כלפי המדפסת. ודא כי קצות הגיליונות שטוחים ולא מקומטים.

 6. בחר באפשרות File‏ > Print (קובץ > הדפסה), ולאחר מכן בחר באפשרות (עמודים זוגיים בלבד) מתפריט המשנה.

 7. בחר באפשרות Reverse Pages (דפים הפוכים).בתרחיש זה, האפשרות Reverse Pages (דפים הפוכים) מבטיחה כי רצף הדפים יהיה נכון.

  בחר באפשרות Reverse Pages (דפים הפוכים).
 8. לחץ על OK או על Print (הדפס).

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת