הדפסה דו-צדדית | Acrobat‏, Reader או גרסאות מוקדמות יותר

Adobe Acrobat ו-Acrobat Reader תומכים בהדפסה דו-צדדית אם המדפסת תומכת באפשרות זו. אפשרויות המדפסת מנוהלות על ידי מנהל ההתקן של המדפסת, לא על ידי Acrobat או Reader. עיין במדריך למשתמש של המדפסת כדי לוודא תמיכה בהדפסה דו-צדדית (דופלקס, גב לגב, חזית וגב או דו-צדדית).

הדפסה דו-צדדית ב-Acrobat או ב-Acrobat Reader

רלוונטי ל-Windows ו-macOS

 1. ב-Acrobat או Acrobat Reader, בחר את תפריט ההמבורגר (Windows), או את התפריט File (macOS)‎‏ > Print.

 2. בתיבת הדו-שיח של המדפסת, בחר באפשרות Print on both sides of paper.

  הדפסת דופלקס

 3. בחרו ב-Print.

הגדרות לתצורה של הדפסה דו-צדדית

הגדר את תכונות המדפסת ב-Windows

אם אינך רואה אפשרות להדפסה דו-צדדית, ייתכן כי תכונה זו אינה מופעלת.

 1. בחר התחל > הגדרות > Bluetooth והתקנים > מדפסות וסורקים.

 2. בחר את המדפסת שלך ובחר העדפות הדפסה.

 3. בחר מתקדם.

 4. הרחב את אפשרויות מסמך > תכונות מדפסת.

 5. בחר באפשרויות הרצויות, ולאחר מכן בחר On (מופעל) מתוך התפריט המוקפץ. אם אינך רואה אפשרויות להדפסה דו-צדדית ולהידוק בשדכן, אזי המדפסת שבחרת אינה תומכת בתכונות אלה.

 6. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ שוב על אישור כדי לצאת מתיבת הדו-שיח.

בחר את הגדרות ממשק CUPS להדפסה דו-צדדית ב-macOS

ב-macOS, הגדרות המדפסת גוברות על אלו של Acrobat או של Acrobat Reader. אם אירעו בעיות בהדפסה דו-צדדית ב-Acrobat או ב-Acrobat Reader, התאם את ההגדרות דרך ממשק הניהול של Mac CUPS. CUPS (שהיה מכונה בעבר Common UNIX Printing System) הוא שירות הדפסה ברשת המשמש מחשבי Mac. הוא מאפשר להגדיר מדפסות ברשת ולהתאים אישית את האפשרויות של המדפסות. כברירת מחדל, ממשק האינטרנט של CUPS מושבת ב-Mac.

הערה:

להגדרות של CUPS יש עדיפות על הגדרות ההדפסה של Acrobat או Acrobat Reader.

 1. פתח את היישום Terminal ב-Mac שלך. כדי לפתוח את Terminal, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בסמל Finder ב-Dock שלך. בחר Go‏ > Utilities. פתח את Terminal.
  • בתפריט הימני העליון של Mac, בחר בסמל Spotlight () והקלד Terminal. פתח את Terminal.
 2. לאחר קבלת ההנחיה, הקלד sudo cupsctl WebInterface=yes ולחץ על Return

 3. הזן את הסיסמה של מחשב Mac שלך כשתקבל את ההנחיה ולחץ על Return.

 4. סגור את Terminal.

 5. פתח את Safari או כל דפדפן אחר, הקלד http://localhost:631 בשורות הכתובת ולחץ על Return. דף האינטרנט של CUP מוצג.

  ממשק מנהל המערכת CUPS

 6. עבור אל הכרטיסיה Printers ובחר במדפסת שלך מהרשימה.

  רשימת המדפסות בממשק מנהל המערכת CUPS

 7. ברשימה הנפתחת Administration, בחר Set Default Options.

  הגדרת אפשרויות ברירת מחדל עבור המדפסת

 8. כדי להפעיל הדפסה דו-צדדית, בחר Long-edge Binding או Short-Edge Binding עבור האפשרות Two-Sided. כדי להשבית הדפסה דו-צדדית בחר Off.

  אפשרויות הדפסה דו-צדדית

 9. כדי לשמור את השינויים בחר Set Default Options.

 10. כעת תצורת המדפסת מוגדרת. פתח מסמך PDF ב-Acrobat או Acrobat Reader והדפס את ה-PDF.

 

הדפסה דו-צדדית באמצעות מדפסת רגילה

אם המדפסת אינה תומכת בהדפסה דו-צדדית, באפשרותך להדפיס את המסמך ידנית תוך שימוש בשני צדי הנייר. השלבים משתנים בהתאם לאופן שבו המדפסת מזינה ופולטת את הדפים. בצע מספר הדפסות ניסיון בהתאם להוראות כדי להבין כיצד להזין את הדפים חזרה לתוך המדפסת.

המדפסת פולטת את הדפים עם הפנים כלפי מטה

אם המדפסת שלך פולטת את הדפים עם הפנים כלפי מטה ובסדר מספרי (החל מעמוד ראשון), האופייני למדפסות לייזר, פעל בהתאם להוראות הבאות.

 1. ב-Acrobat או Acrobat Reader, בחר את תפריט ההמבורגר (Windows), או את התפריט File (macOS)‎‏ > Print.

 2. בחר Reverse pages ובחר Even pages only במקטע 'עמודים להדפסה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'. בתרחיש זה, האפשרות 'הפוך עמודים' מבטיחה שרצף הדפים יהיה נכון.

 3. בחר הדפסה.

 4. אם מספר הדפים הכולל הנו אי זוגי, הוסף גיליון נייר ריק כדי שיישאר גיליון להדפסת הדף האי זוגי האחרון.

 5. החזר את ערימת הגיליונות המודפסים למגש הזנת הנייר (המקור), כדי שהצדדים הבלתי מודפסים יודפסו גם הם. הפנה את החלק העליון של הגיליונות כלפי המדפסת. ודא כי קצות הגיליונות שטוחים ולא מקומטים.

 6. בחר בתפריט ההמבורגר   (Windows) או בתפריט File‏ (macOS) > הדפסה, ובחר Odd pages onlyבלבד במקטע 'Pages to Print' בתיבת הדו-שיח 'Print'. (הפעם אל תבחר באפשרות Reverse Pages [דפים הפוכים].)

 7. בחר Print.

המדפסת פולטת את הדפים עם הפנים כלפי מעלה

אם המדפסת פולטת את הדפים בסדר הפוך (העמוד האחרון תחילה), פעל לפי ההוראות הבאות. הדפים נפלטים מהמדפסת עם הפנים כלפי מעלה (מצב נפוץ במדפסות הזרקת דיו).

 1. ב-Acrobat או Acrobat Reader, בחר את תפריט ההמבורגר (Windows), או את התפריט File (macOS)‎‏ > Print.

 2. בחר ven pages only במקטע 'עמודים להדפסה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'.

 3. בחר Print.

 4. אם מספר הדפים הכולל הנו אי זוגי, הוסף גיליון נייר ריק כדי שיישאר גיליון להדפסת הדף האי זוגי האחרון.

 5. החזר את ערימת הגיליונות המודפסים למגש הזנת הנייר (המקור), כדי שהצדדים הבלתי מודפסים יודפסו גם הם. הפנה את החלק העליון של הגיליונות כלפי המדפסת. ודא כי קצות הגיליונות שטוחים ולא מקומטים.

 6. בחר את תפריט ההמבורגר (Windows), או את התפריט File (macOS)‎‏‏ > Print.

 7. בחר הפוך עמודים ובחר עמודים אי-זוגיים בלבד במקטע 'עמודים להדפסה' בתיבת הדו-שיח 'הדפסה'. בתרחיש זה, האפשרות 'הפוך עמודים' מבטיחה רצף דפים נכון.

 8. בחר Print.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?