Print_posters-as-banners

ניתן להדפיס מסמך בתבנית גדולה, כגון פוסטר או כרזה, על-ידי פיצול העמוד על גבי גיליונות נייר מרובים (נקרא "פריסת אריחים"). אפשרות החלוקה לאריחים מחשבת את מספר גיליונות הנייר הדרושים. ניתן לכוונן את גודל העותק המקורי כדי שיתאים לנייר ולציין את גודל החפיפה בין האריחים. אז ניתן לחבר את האריחים יחד.

Adobe Reader 9 או מוקדם יותר: Adobe Reader 9 או גרסאות מוקדמות יותר אינם מציעים את אפשרות פריסת האריחים.


 1. לחץ על File‏ > Print (קובץ > הדפסה).

 2. מהתפריט המוקפץ 'שינוי גודל עמוד', בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  • פריסת אריחים לעמודים גדולים  פריסת אריחים רק לעמודים שהם גדולים מהנייר.
  • פריסת אריחים לכל הדפים  פריסת אריחים לכל הדפים בקובץ ה-PDF.

  הערה:

  אם אפשרויות פריסת האריחים אינן בתפריט, ודא שהאפשרויות הבאות לא נבחרו בתיבת הדו-שיח 'הדפסה מתקדמת': הדפסה כתמונה או עבור Acrobat בלבד, הפרדות או הפרדות In-RIP‏. בדוק גם את הגרסה של Reader‏. 9 Reader אינו תומך בפריסת אריחים.

 3. הגדר את האפשרויות הבאות, בהתאם לצורך:

  • האפשרות שינוי גודל אריח  משנה את גודל העמודים לפי הכמות שתציין.
  • האפשרות חפיפה  קובעת את מידת החפיפה של כל אריח עם אריחים סמוכים.
  • האפשרות סימני חיתוך  מוסיפה סימני יישור לכל עמוד כדי לסייע לכם לחתוך את האזור החופף.
  • האפשרות תוויות  מוסיפה את שם הקובץ ואת מספר העמוד לכל "אריח".
  אפשרויות שינוי גודל עמוד
  עמודים עם שינוי גודל
 4. לחץ על OK או על Print.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת