מסמך זה יסייע לך לפתור בעיות או קפיאות המתרחשות בעת התקנה של Photoshop Elements ושל Adobe Premiere Elements ב-Mac OS. שגיאות מערכת יכולות להתבטא במגוון דרכים, כולל (בין השאר):

 • שגיאה כגון "היישום יצא באופן מפתיע. המערכת ויישומים אחרים לא הושפעו."
 • סמן או מסך קפוא
 • תיבת הדו-שיח ריקה או מהבהבת

גורמים שונים עשויים להפריע להתקנה, ביניהם התנגשויות בין מנהלי התקנים, תוכנות וחומרות, ורכיבים פגומים בקבצים מסוימים. משתני מערכת יכולים גם הם להפריע להתקנה. ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המערכת עבור הגרסה שאתה מתקין. 

ביצוע המשימות במסמך זה יכול לסייע לך בפתרון בעיות אלה ובזיהוי הגורם לבעיות ההתקנה.

הערה:

לפני שתתחיל בהתקנה, השבת את שומר המסך שלך. אם שומר המסך שלך מוגדר לבקשת סיסמה ושומר המסך מופעל בזמן שההתקנה מתבצעת, בעיה ידועה עשויה למנוע את הופעת תיבת הדו-שיח של הסיסמה. אם הבעיה מתרחשת, תצטרך להפעיל מחדש את המחשב ולהתחיל מחדש בהתקנה.

סעיפי פתרון הבעיות מתחילים עם פתרונות לבעיות הנפוצות ביותר ומתקדמים לפתרונות לבעיות נפוצות פחות (כמו לדוגמה, התנגשויות חומרה). בצע את סדרת הפתרונות בסדר שבו הם מובאים כדי לפסול מקורות אפשריים של הבעיה. רשום את הפעולות שאתה מבצע ואת התוצאות של כל פעולה, לרבות שגיאות או התנהגות בעייתית. אם תמצא לנכון לפנות לשירות התמיכה הטכני של Adobe, נציגי התמיכה יוכלו להשתמש במידע זה כדי להעניק לך סיוע טוב יותר.

אם אף אחד מהפתרונות המוצעים לא פותר את הבעיה, הסעיף 'פתרון בעיות מתקדם' מספק טיפים והפניות נוספים לפתרון בעיות.

הערה:

אם מופיעה תיבת דו-שיח עם ההודעה "מגדיר תצורת התקנה" או "בודק פרופיל מערכת..." במהלך ההתקנה, ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות עד לסיום שלב זה.

לפני שתתחיל

 • השבת באופן זמני חומות אש, תוכנות אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה של צד שלישי. השבתתם מזרזת את תהליך ההתקנה.
 • ודא כי אין עדכון מערכת הפעלה או עדכון יישום המתבצעים ברקע.
 • ודא שיש לך הרשאות מנהל מערכת במחשב.

בצע את סדרת המשימות כדי לפתור בעיות שהתעוררו במהלך ההתקנה. נסה שוב את ההתקנה לאחר כל שלב כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

1. ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המערכת המינימליות עבור המוצר שאתה מנסה להתקין. 

השתמש בקובץ ה-ReadMe לקבלת מידע אודות דרישות מערכת מינימליות. התיקייה ReadMe היא חלק מקובצי ההתקנה.

אם אתה מתקין את הגרסה האחרונה של המוצר, בדוק את דרישות המערכת עבור Photoshop Elements ו-Premiere Elements.

הערה:

כדי לבדוק מהי כמות זיכרון ה-RAM המותקנת, בחר About This Mac מתוך התפריט Apple. ערך הזיכרון מציין את כמות ה-RAM המותקנת.

2. פתרון בעיות במסגרת 'נסה וקנה'.

אם התקנת את גרסת הניסיון ורכשת עבורה מספר סידורי, עליך להפעיל את התוכנה.

אם אתה חווה בעיות כלשהן במהלך ההפעלה, ראה פתרון בעיות הפעלה | Mac OS X‏ (kb404115).

3. פתרון בעיות של מספרים סידוריים

אם תוכנית ההתקנה מחזירה את הודעת השגיאה "מספר סידורי לא חוקי" לאחר הזנת המספר הסידורי או במהלך ההפעלה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • מחק את המספר הסידורי בתיבת הטקסט של המספר הסידורי. לאחר מכן הזן אותו בדיוק כפי שהוא מופיע בצדו האחורי של מארז התקליטור של היישום, בהודעת הדואר האלקטרוני של ההרשמה או באתר הרישום.
 • הזן את המספר הסידורי תוך שימוש במקשי מספרים אחרים. לדוגמה, השתמש במקשי המספרים שמעל תווי האלפבית במקום במקשים המספריים שבלוח המקשים.
 • ודא שהקלדת נכון את הספרה אפס (0), ולא את האות O במקומה.
 • לקבלת מידע ליצירת קשר, בקר באתר האינטרנט של Adobe בכתובת www.adobe.com. בחר את האזור שלך מהתפריט שבראש הדף, ולאחר מכן לחץ על 'צור קשר איתנו'.

4. בדוק את ה-DVD ואת כונן ה-DVD.

לעתים, אבק או לכלוך על התקליטור או על ה-DVD עלולים להפריע להתקנה ולמנוע מכונן התקליטורים שלך לזהות את המדיה. בדוק אם יש על ה-DVD או על התקליטור של היישום לכלוך, אבק או טביעות אצבע. נקה בעדינות את החלק התחתון של הדיסק, מהמרכז החוצה, בעזרת מטלית רכה ונטולת מוך.

ודא שכונן התקליטורים מצליח לקרוא תקליטורים או תקליטורי DVD אחרים. אם לא, בדוק את התיבה או את מגש הטעינה של התקליטור כדי לזהות אם יש לכלוך כלשהו, ונקה אותו בעזרת מטלית רכה ונטולת מוך. אם עדיין לא ניתן לקרוא גם תקליטורים או תקליטורי DVD אחרים, צור קשר עם יצרן כונן התקליטורים או עם Apple Computer.

5. מחק את קובצי היישום שהותקנו בעבר.

קבצים המותקנים במהלך התקנה כושלת תופסים שטח דיסק קשיח ויכולים לגרום לבעיות בפעם הבאה שתפעיל את תוכנית ההתקנה. אם ניסיון התקנה נכשל, הסר את התוכנית, ולאחר מכן נסה להתקין מחדש. אם תנסה להתקין מחדש מבלי להסיר תחילה קבצים שהותקנו בעבר, ייתכן שתוכנת ההתקנה לא תצליח להחליף את הקבצים הקיימים. כמו כן, ייתכן כי בדיסק הקשיח לא יהיה מספיק מקום פנוי להתקין את היישום. אם ההתקנה מחדש עדיין לא מצליחה, הסר את המוצר באופן ידני.

כדי להסיר ניסיונות קודמים להתקנת המוצר:

 1. עבור אל Applications‏ (יישומים) > Utilities‏ (תוכניות עזר) > Adobe Installers (תוכניות התקנה של Adobe) או Applications‏ (יישומים) > <גרסת מוצר>.

 2. לחץ לחימה כפולה על Uninstall (הסר התקנה של) <גרסת מוצר>.

 3. כשתתבקש, הזן את סיסמת מנהל המערכת שלך.
 4. פעל לפי ההנחיות על-גבי המסך, ולאחר מכן לחץ על Uninstall (הסר התקנה).

 5. לאחר שההסרה הושלמה, הפעל מחדש את המחשב והתקן את המוצר.

6. התקן את המוצר משולחן העבודה.

רכיבי מערכת מסוימים – לדוגמה, מנהלי התקנים ותוכנות להגנה מפני וירוסים – עלולים להתנגש עם תוכנית ההתקנה ולגרום להתקנה לא שלמה או לכשל בהתקנה. כדי למנוע התנגשויות כאלה, התקן את המוצר משולחן העבודה.

 1. הכנס את תקליטור ההתקנה לכונן התקליטורים.
 2. העתק את תיקיית ההתקנה מהתקליטור אל שולחן העבודה.
 3. פתח את תיקיית ההתקנה בשולחן העבודה.
 4. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup, ופעל לפי ההנחיות שעל גבי מסך.

  הערה:

  אם הבעיה עדיין נמשכת, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה שוב את ההתקנה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

7. התקן עדכונים עדכניים של Mac OS X.

עדכונים למערכת ההפעלה Mac OS X עשויים לשפר את ביצועיה ואת התאימות שלה ליישומים השונים. את העדכונים למערכת ההפעלה Mac OS X ניתן לקבל מאתר האינטרנט של Apple, או לחלופין, בתפריט Apple, בחר ב-Software Update (עדכון תוכנה). לקבלת סיוע בהתקנת עדכונים, צור קשר עם התמיכה הטכנית של Apple.

 חשוב: לפני שתתקין עדכון מערכת, בדוק את דרישות המערכת עבור המוצר שלך כדי להבטיח תאימות. (בנוסף, בדוק גם פריטי תוכנה וחומרה של צד שלישי שבהם אתה משתמש עם המוצר שלך.) אם העדכון לא מופיע, צור קשר עם Adobe או עם היצרן של פריטי התוכנה או החומרה של צד שלישי.

טיפים ברמת ביניים לפתרון בעיות

אם המשימות בסעיף הקודם לא פותרות את הבעיה, נסה את משימות הביניים הבאות לפתרון בעיות.

8. התקן את המוצר שלך כשהפריט Login Items מושבת עבור חשבון המשתמש.

כדי להשבית הרחבות לא חיוניות הממוקמות בתיקיית המשתמש Login Items, לחץ על המקש Shift בעת אתחול המחשב. החזקת המקש Shift כשהוא לחוץ משביתה את היישומים שבתיקייה Login Items.

9. התקן את המוצר מתוך חשבון משתמש חדש.

במקרים מסוימים, חשבון משתמש עלול להיפגם ולמנוע מתוכנית ההתקנה גישה או יצירה של קבצים ותיקיות נחוצים. צור חשבון, היכנס לחשבון החדש ונסה להתקין את המוצר.

כדי ליצור חשבון משתמש:

 1. מהתפריט Apple, בחר System Preferences (העדפות מערכת).

 2. לחץ על Accounts (חשבונות).

 3. לחץ על סמל המנעול אם הוא סגור, והיכנס.
 4. לחץ על סימן הפלוס.
 5. צור חשבון משתמש. הקפד לזכור את הסיסמה החדשה ולהעניק את הרשאות ניהול המערכת של החשבון על-ידי בחירה באפשרות 'אפשר למשתמש לנהל מחשב זה'. במערכת Mac OS X 10.6, בחר באפשרות Administrator (מנהל מערכת) בתפריט הנפתח New Account (חשבון חדש).
 6. לחץ על Create Account (צור חשבון) וסגור את החלון Accounts (חשבונות).
 7. בחר Log Out (יציאה) מהתפריט Apple.
 8. היכנס לחשבון המשתמש החדש שיצרת.

10. הפעל את Disk Utility כדי לתקן את הרשאות הדיסק.

אם אתה מתחבר לחשבון עם הרשאות מנהל מערכת, אך עדיין לא מצליח להתקין או להפעיל את המוצר, ייתכן שהרשאות הדיסק שלך לא תקינות.

כדי לתקן את ההרשאות שלך באמצעות תוכנית השירות לדיסק:

 1. בחר באפשרות Go (עבור אל) > Applications (יישומים) > Utilities (תוכניות שירות) ולחץ לחיצה כפולה על היישום Disk Utility.

 2. לחץ על הכרטיסייה First Aid (עזרה ראשונה).

 3. בחר את אמצעי האחסון שבו ברצונך להתקין את המוצר שלך, ולאחר מכן לחץ על Repair Disk Permissions (תקן הרשאות דיסק).

  הערה:

  אם הבעיה עדיין נמשכת, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה שוב את ההתקנה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.

11. הסר גופנים מהתיקייה Fonts שבתיקייה Library לפני התקנת המוצר

 1. העתק את כל הגופנים מהתיקייה Fonts בתיקייה Library לתיקייה חדשה בשולחן העבודה.
 2. הפעל מחדש את המחשב.
 3. התקן את המוצר שלך.
 4. העבר את כל הגופנים אל התיקייה Fonts שבתיקייה Library לאחר השלמת ההתקנה.

לחלופין, באפשרותך להשבית גופנים ב-Mac OS X:

הערה: אם אתה משתמש בגרסה של Mac OS הקודמת ל-10.4.8, האפשרויות והתפריטים של Font Book יכולים להיות שונים במקצת.

 1. בטל את הפעלתם של כל כלי השירות לניהול גופנים, כגון Extensis Suitcase.
 2. הפעל את Font Book מתוך התיקייה Applications.
 3. בעמודה Collection (אוסף) לחץ על Computter (מחשב).
 4. בעמודה Font (גופן) בחר אחד משמות הגופנים, ובחר Edit (ערויכה) > Select All (בחר הכל).
 5. לחץ על Disable (השבת) תחת העמודה Font. (לחצן זה כולל תיבה עם תיבת סימון, והוא נמצא ליד הלחצן עם סימן הפלוס).
 6. לחץ על Disable כשתתבקש לאשר.
 7. בדוק מחדש את הבעיה שבה נתקלת עם תוכנית ההתקנה של המוצר. אם הבעיה נמשכת, אין זה סביר שהבעיה נובעת מגופן פגום. אם הבעיה לא מופיעה שוב, הגופן הבעייתי נמצא באוסף שהשבתת. ב-Font Book, הפעל גופן אחר גופן באוסף או במחשב ונסה לשחזר את הבעיה עד שתזהה את הגופן הבעייתי.

לאחר שתסיים את הבדיקה, בצע את השלבים הבאים כדי להחזיר את Font Book למצב המקורי:

 1. בעמודה Collection (אוסף) לחץ על Computter (מחשב).
 2. בעמודה Font (גופן) בחר אחד משמות הגופנים, ובחר Edit (ערויכה) > Select All (בחר הכל).
 3. לחץ על Enable (הפעל) מתחת לעמודה Font (לחצן זה מכיל תיבה ללא סימן ביקורת).

12. בדוק אם יש פגמים בדיסקים הקשיחים.

דיסק פגום עלול לגרום לשגיאות בהתקנה. בדוק את הדיסקים הקשיחים באמצעות תוכנית שירות לדיסק, כגון Apple Disk Utility.

כתב ויתור: Adobe אינה תומכת בתוכניות שירות לדיסק של צד שלישי, ומספקת את ההוראות הבאות כשירות בלבד. לקבלת תמיכה, צור קשר עם מפתח תוכנית השירות לדיסק.

כדי לבדוק אם הדיסק פגום באמצעות Apple Disk Utility (הכלולה בתקליטור המערכת):

 1. הפעל את המחשב מתקליטור המערכת.
 2. בחר Installer (תוכנית התקנה) > Open Disk Utility (פתח את Disk Utility). ב- Mac OS 10.6, בחר Utilities (תוכניות שירות) > Disk Utility.
 3. בחר את הדיסקים שברצונך לבדוק ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה First Aid (עזרה ראשונה).
 4. לחץ על Repair (תיקון) כדי לבדוק, ובמידת הצורך לתקן את הדיסקים שנבחרו.

13. בצע סריקה לאיתור וירוסים.

השתמש בתוכנת אנטי וירוס עדכנית כדי לבצע בדיקת וירוסים במערכת. ודא שתוכנת האנטי-וירוס מעודכנת בהגדרות הווירוסים האחרונות. למרות שזיהומי וירוסים הם נדירים, הם עלולים לגרום להתנהגות בלתי צפויה של המערכת, ובכלל זה שגיאות בהתקנה. ביצוע סריקות לאיתור וירוסים בקביעות (לדוגמה פעם ביום) תמנע פגיעה אפשרית בתוכנות המותקנות במחשב שלך. לקבלת הוראות להפעלת תוכנות אנטי-וירוס וקבלת עדכוני וירוסים אחרונים, עיין בתיעוד המתלווה לתוכנה שבה אתה משתמש.

טיפים מתקדמים לפתרון בעיות

אם המשימות בסעיפים הקודמים לא פתרו את הבעיה, ייתכן שתוכל לפתור את הבעיה על-ידי פירמוט מחדש של הדיסק הקשיח. תוכל גם לנסות לקבוע אם חומרה כלשהי מתנגשת עם המוצר שלך.

סירוב אחריות: Adobe אינה תומכת ברכיבי חומרה, ולפיכך השיטות המובאות כאן הן בגדר שירות בלבד. לקבלת סיוע נוסף, צור קשר ליצרן החומרה או למשווק מורשה. ניסיון לפתור בעיות חומרה בכוחות עצמך, עלול לגרום לביטול האחריות על המחשב.

הערה: לפני הסרה או סידור מחדש של פריטי חומרה, כבה את המחשב וציוד היקפי המחובר אליו ונתק אותם מהחשמל.

14. הפעל את המוצר שלך מכונן קשיח אחר או במחשב אחר.

התקן והפעל את המוצר שלך מכונן קשיח אחר המותקן באותו מחשב או מאותו כונן קשיח המותקן במחשב אחר. אם הבעיה נעלמה, הכונן הקשיח או לוח האם שבהם השתמשת לפני כן עלולים להיות הגורם. לקבלת סיוע, צור קשר עם היצרן הרלוונטי.

15. התקן בכונן קשיח אחר המוגדר ככונן אתחול.

התקן את תוכנות המערכת בכונן קשיח אחר (ולא במחיצה אחרת באותו כונן), ולאחר מכן הגדר אותו ככונן אתחול. במקרה כזה, התקן את המוצר שלך בכונן הקשיח החדש.

כדי להגדיר את כונן האתחול:

 1. בחר System Preferences מתוך תפריט Apple.
 2. בחר Startup Disk מתוך בחירות System.
 3. בחר את הכונן שבו ברצונך להתקין את תוכנות המערכת.
 4. הפעל מחדש את המחשב.

16. התקן מחדש את תוכנת המערכת.

התקן מחדש את מערכת ההפעלה או הפעל שחזור מערכת.

חשוב: הפעלת שחזור מערכת מוחקת את כל התוכן בדיסק הקשיח. הקפד לגבות את כל הקבצים שברצונך לשמור לכונן חיצוני, תקליטור או DVD.

לקבלת מידע נוסף על הפעלת שחזור תוכנה, עיין בתיעוד שלה או בקר בדף התמיכה של Apple וחפש אחר "System Restore" (שחזור מערכת).

פנייה לשירות הלקוחות

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת