תפריטים שעוצבו מחדש

קבל מידע על כל השינויים בתפריט ב-Dreamweaver 2017.

כל התפריטים ב- Dreamweaver עוצבו מחדש במהדורה זו כדי להקל על הגישה לפריטי התפריטים.

תפריטי Dreamweaver - תצלום בזק לפני ואחרי

הנה סקירה קצרה על התפריטים הקיימים ב-Dreamweaver 2015 וב-Dreamweaver 2017. 

Dreamweaver 2017

 • File
 • Edit
 • View‏
 • Insert
 • Tools
 • Find‏
 • Site
 • Window
 • Help

לסיכום:

 • התפריטים Modify, ‏Format וכן Command הוסרו, וכל המשימות שהיו בהם הועברו למקומות הולמים אחרים. לקבלת מידע נוסף, ראה תפריטים שהוסרו מ-Dreamweaver 2017.
 • התפריטים Tools ו-Find הם תפריטים חדשים שנוספו ב-Dreamweaver 2017, ומשימות מתפריטים אחרים הועברו אליהם. לקבלת מידע נוסף, ראה תפריטים שנוספו אל Dreamweaver 2017.
 • לקבלת מידע הדברים שהשתנו בתפריטים אחרים של Dreamweaver, נווט אל החלק הנדרש להצגת תצלום בזק של לפני ואחרי המציין מה נוסף, מה הוסר ומה הועבר למקום אחר.

תפריט File

פריטי התפריט הבאים נוספו בחלונית Files:

 • Page Properties הועבר מתוך Properties Page >‏ Modify אל Properties Page < File.
 • Attach Style Sheet הועבר מתוך Sheet Style Attach < Styles CSS < Format אל Sheet Style Attach < File.
 • האפשרות Preview in Browser הוחלפה באפשרות Real-time Preview.
 • אפשרויות Word Document ו-Excel Document הוסרו מ-Import.

אן שינויים נוספים בתפריט זה.

סרוק את התמונה הבאה כדי לקבל הבנה חזותית של פריטי התפריט שנוספו לתפריט File.

סיכום השינויים בתפריט File
סיכום השינויים בתפריט File

שינוי

פריט בתפריט

Comments

הוסר

 

תצוגה מקדימה בדפדפן

לקבלת פונקציונליות זו ניתן כעת ללחוץ לחיצה ימנית על שם הקובץ בסרגל הכלים Document וללחוץ על Open in Browser.

Import ‏> Word Document

Import ‏> Excel Document

עבור הפונקציונליות הזו, ניתן עכשיו לגרור את מסמך Word או Excel ישירות לדף של Dreamweaver (‏Design View).

נוספה

Attach Style Sheet

הועבר מ-Format > CSS Styles לתפריט File

תצוגה מקדימה בזמן אמת

תכונה חדשה ב-Dreamweaver 2017. מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף תצוגה מקדימה בזמן אמת.

Page Properties

הועבר מהתפריט Modify לתפריט File

תפריט Edit

התפריט Edit עבר שיפור לכלל בתוכו את המשימות הקשורות ב- Edit. 

כל המשימות הקשורות לעיצוב טקסט, פסקה ורשימה הועברו לתפריט Edit. 

פונקציות כגון Clear ו- Live Search הוסרו, ומשימות שאינן קשורות לעריכה הועברו לתפריטים אחרים.

סרוק את התמונה הבאה כדי לקבל הבנה חזותית על מה שהוסר, הועבר ונוסף. הטבלה שמתחת מסכמת אף היא את השינויים. 

סיכום השינויים בתפריט Edit
סיכום השינויים בתפריט Edit

שינוי פריט בתפריט Comments
הוסר Clear  
Live Search
Refresh Code Hints
הועברו Code Hint Tools                                       תפריט תלוי הקשר בתצוגה Code
Indent Code Code < Edit‬
Outdent Code
Balance Braces
Tag Libraries Tools > Tag Libraries
Find and Replace תפריט Find
Find Selection תפריט Find (גלוי בתצוגה Design בלבד)
Find Again תפריט Find (שמו השתנה ל-Find Next)
נוספה Quick Tag Editor הועבר מהתפריט Modify לתפריט Edit
Template Properties
Code

כולל אפשרויות עיצוב קוד 

Text כולל אפשרויות להזחת ולעיצוב טקסט
Paragraph Format הועבר מהתפריט Format לתפריט Edit
רשימה

תפריט View

ניתן לראות את סוגי השינויים הבאים בתפריט View:

 • התפריט View הוא ספציפי לתצוגה ב-Dreamweaver 2017. כלומר, אם אתה עובד ב- Code View, אפשרויות ספציפיות ל- Design אינן נראות. בדומה לכך, אם אתה עובד ב- Design View, אפשרויות ספציפיות ל- Code View אינן זמינות. אם אתה עובד ב- Split view, בהתאם לאופיו של ה- Split view, הן האפשרות Code והן האפשרות Design View, או Code ו- Live View זמינות.
 • מספר אפשרויות הועברו מחוץ לתפריט View. חלק מהן הועבר לתפריטים אחרים וחלק נמחק.

סרוק את התמונה הבאה והטבלה שמתחתיה כדי להבין אילו פריטי תפריט הם ספציפיים לתצוגה ב-Dreamweaver 2017.

פריטי תפריט ספציפיים לתצוגה ב-Dreamweaver CC 2017
פריטי תפריט ספציפיים לתצוגה ב-Dreamweaver 2017

פריטי תפריט

תוגה שחלה

מיקום ב-Dreamweaver 2017

Code View Options

‏Code View‏‏

Options View Code < View

 • Visual Aids
 • Style Rendering
 • Guides
 • Tracing Image
 • Grid
 • Window Size
 • Magnification
 • Rulers

Design View

Options View Design < View

‏Live View options‏‏‏‏

‏Live View‏

View > ‏Live View Options

סרוק את התמונה הבאה כדי לקבל הבנה חזותית על מה שהוסר והועבר. הטבלה שמתחת מסכמת אף היא את השינויים.  

אפשרויות שהועברו ונמחקו בתפריט View
אפשרויות שהועברו ונמחקו בתפריט View

שינוי פריט בתפריט Comments
הועבר
Split Vertically/Split Horizontally נמצא כעת בתוך View ‏> Split.
Hide Panels   נמצא כעת בתפריט Window.
Toolbars
Display External Files נמצא כעת בתוך View > ‏Related Files Options
הוסר Refresh Styles  
Toggle Live View  

תפריט Insert

התפריט Insert נשאר ללא שינוי. עם זאת, שם האפשרות Insert ‏> Favorites השתנה ל-Insert ‏> Customize Favorites ב-Dreamweaver 2017.

סיכום השינויים בתפריט Insert
סיכום השינויים בתפריט Insert

תפריט Site

פריטי התפריט הבאים הספציפיים לתפריט אתר בתפריט Site הועברו כעת אל Site‏ > Site Options‏:

 • Site-Specific Code Hints
 • Synchronize Sitewide
 • Check Links Sitewide
 • Change Link Sitewide

סיכום השינויים בתפריט Site
סיכום השינויים בתפריט Site

תפריט Window

החלונית History הושמטה מ-Dreamweaver 2017, ולכן פריט התפריט History הוסר מהתפריט Window.

בנוסף, אפשרויות הקשורות לסידור כגון Cascade, ‏Tile וכן Combine as Tabs הועברו תחת התפריט Window > ‏Arrange.

סרוק את התמונה הבאה כדי לקבל הבנה חזותית על מה שהוסר והועבר. הטבלה שמתחת מסכמת אף היא את השינויים.

סיכום השינויים בתפריט Window
סיכום השינויים בתפריט Window

שינוי פריט בתפריט Comments
הוסר History תכונה זו הושמטה מ-Dreamweaver 2017 ולכן פריט התפריט הזה הוסר. לקבלת מידע נוסף על תכונות שהושמטו, ראה תכונות שהושמטו מ-Dreamweaver 2017.
הועברו Cascade כל פריטי תפריט אלה הם הועבר מתחת לתפריט Window > ‏Arrange.
Tile
Combine as Tabs

תפריטים שהוסרו מ-Dreamweaver 2017

התפריטים הבאים הוסרו מ-Dreamweaver 2017:

כל המשימות הממוקמות בתוך תפריטים אלה הועברו לתפריטים מתאימים יותר. 

תפריט Modify

התפריט Modify הוסר מ-Dreamweaver 2017 ופריטי התפריט שבתוכו הועברו לתפריטים אחרים. 

סרוק את התמונה הבאה כדי להבין מבחינה חזותית היכן ממוקמים פריטי התפריט Modify ב-Dreamweaver 2017. הטבלה שמתחת מסכמת אף היא את השינויים.

פריטי תפריט שהועבר מחוץ לתפריט Modify
פריטי תפריט שהועבר מחוץ לתפריט Modify

פריט בתפריט מיקום חדש
Page Properties File‏ > Page Properties‬‏‫
Template Properties Properties Template < Edit
Manage Fonts ‎Tools‏ > Manage Fonts
Quick Tag Editor Edit‏ > Quick Tag Editor
Make Link Link < Edit 
Remove Link
Open Linked Page
Table Table < Edit
Image Image < Edit
Library Tools
Templates

תפריט Format

התפריט Format הוסר מ-Dreamweaver 2017 ופריטי התפריט שבתוכו הועברו לתפריטים אחרים. 

סרוק את התמונה הבאה כדי להבין מבחינה חזותית היכן ממוקמים פריטי התפריט Format ב-Dreamweaver 2017. הטבלה שמתחת מסכמת אף היא את השינויים.

פריטי תפריט שהועבר מחוץ לתפריט Format
פריטי תפריט שהועבר מחוץ לתפריט Format

פריט בתפריט מיקום חדש
Indent Edit < Text >
Outdent
Paragraph Format Edit
רשימה
HTML Style HTML < Tools
CSS Styles CSS < Tools

תפריט Commands

התפריט Commands הוסר מ-Dreamweaver 2017 ופריטי התפריט שבתוכו הועברו לתפריטים אחרים. 

סרוק את התמונה הבאה כדי להבין מבחינה חזותית היכן ממוקמים כעת פריטי התפריט Commands ב-Dreamweaver 2017. הטבלה שמתחת מסכמת אף היא את השינויים.

פריטי תפריט שהועבר מחוץ לתפריט Commands
פריטי תפריט שהועבר מחוץ לתפריט Commands

פריט בתפריט מיקום חדש
Edit Command List Commands < Tools
Check Spelling Tools‏ > Spell Check
Apply Source Formatting Code < Edit‬
Apply Source Formatting to Selection
Clean Up HTML Tools
Clean Up Word HTML
(Clean Up Web Fonts Script Tag (Current Page
Externalize JavaScript
Remove FLV Detection הושמטו
Optimize Image Optimize < Image < Edit
Sort Table Table < Edit > 

תפריטים שנוספו ל-Dreamweaver 2017

התפריטים הבאים נוספו ל-Dreamweaver 2017:

 • Tools - התפריט כולל כלים הקשורים ל-HTML‏, CSS, ספריות, תבניות, איות ופקודות.
 • Find‏‬ - כל האפשרויות הקשורות לחיפוש נמצאות כאן. לקבלת מידע נוסף, ראה חיפוש והחלפה של טקסט
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון