Justere tekst

Justere tekst

Tekst kan justeres etter en av eller begge kantene (eller margene) til en tekstramme. Blokkjustering betyr at teksten er justert etter begge kantene. Du kan justere all tekst i et avsnitt bortsett fra den siste linjen (Venstrejuster eller Høyrejuster), eller du kan justere all tekst i et avsnitt inkludert den siste linjen (Juster alle linjer). Når det bare står noen få tegn på den siste linjen, kan det være lurt å bruke et spesielt avslutningstegn og deretter lage et justert mellomrom.

Justify Left (left) and Justify All (right)

Merk:

Når du justerer alle tekstlinjene og bruker Adobe justeringsmetode for avsnitt, flyttes tekst slik at avsnittet får konsekvent teksttetthet og ser pent ut. Du kan finjustere mellomrommene i justert tekst.

Når du midtstiller eller justerer etter tekst i et rammenettverk, justeres ikke teksten lenger nøyaktig etter rutenettet. Du kan også angi avsnittsjustering for alle avsnittene i rammenettverket.

 1. Marker tekst.
 2. Velg en av justeringsknappene (Venstrejuster, Midtstill, Høyrejuster, Midtjuster og Bruk hele linjen) i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. (Valgfritt) Velg Juster mot ryggen eller Juster fra ryggen.

  Når du bruker Juster mot ryggen for et avsnitt, høyrejusteres tekst på venstresider, men når den samme teksten flyter inn på en høyreside (eller hvis rammen flyttes til en høyreside), venstrejusteres den. Når du bruker Juster fra ryggen for et avsnitt, venstrejusteres tekst på venstresider, mens tekst på høyresider høyrejusteres.

  I vertikale rammer har det ingen hensikt å justere mot eller bort fra ryggen, ettersom teksten justeres parallelt med retningen på ryggen.

Merk:

Hvis du vil venstrejustere den venstre siden av en tekstlinje og høyrejustere den høyre siden, plasserer du først innsettingspunktet der du vil høyrejustere teksten. Trykk deretter på tabulatortasten, og høyrejuster resten av linjen.

Justere avsnitt etter registerlinjer

Når du formaterer avsnitt i en enkel tekstramme, kan det være spesielt nyttig å justere avsnitt etter registerlinjene. Tekst i et rammerutenett justeres til midten av boksen som standard, men du kan også endre individuell rutenettsjustering for paragrafen til å justere til latinsk grunnlinje, rammerutenettet i boksen eller rammerutenettets ICF.

Registerlinjene representerer linjeavstanden for brødtekst i et dokument. Du kan bruke trinn av denne verdien for linjeavstand for alle objekter på siden, slik at teksten alltid rettes opp mellom spalter og fra side til side. Hvis brødteksten i dokumentet har 12-punkts linjeavstand, kan du for eksempel angi 18 punkt som linjeavstand for overskriftene og bruke et mellomrom på 6 punkt foran avsnittene som følger overskriftene.

Grid alignment

A. Text aligned to the embox center B. Text aligned to the embox top C. Text aligned to the ICF 

I tillegg til å angi rutenettsjustering, kan du også angi om den første linjen i et avsnitt skal justeres etter rutenettet eller ikke. Når tegn i ulik størrelse er på samme linje, kan du også angi hvordan de små tegnene skal justeres i forhold til de større. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Justere tekst i forskjellige størrelser.

Merk:

Når teksten har samme størrelse som standardinnstilling for rammerutenett, endres ikke tekstplasseringen selv om du endrer justeringen av rutenettet. Når du bruker en skrift eller størrelse som er ulik standardinnstillingene for tekst i et rammerutenett, har endring av rutenettsjustering en effekt.

Du kan endre innstillingene for registerlinjene under Rutenett i dialogboksen Innstillinger.

Hvis du vil vise registerlinjer, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer. Registerlinjene vises i samme retning som skriveretningen for tekstrammen.

Merk:

Registerlinjene er bare synlige hvis dokumentet er zoomet inn mer enn terskelverdien i innstillingene for rutenett. Det kan hende at du må zoome inn for å kunne se registerlinjene.

Justere avsnitt etter registerlinjene

 1. Markere tekst.
 2. Velg Rutenettsjustering > Latinsk grunnlinje i avsnittspanelmenyen.

Justere bare den første linjen til registerlinjene

 1. Marker avsnittene du vil justere.
 2. Velg Juster bare første linje til rutenett på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Velg Lås til registerlinjer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 4. Velg et annet alternativ enn Ingen fra Rutenettsjustering i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Når linjeavstanden er satt til en verdi som er større enn registerlinjene, skjer automatisk gyoudori, som fester linjen til neste linje i rutenettet. Når linjeavstanden for eksempel er 16‑punkt og registerlinjene er 14‑punkt, fester teksten seg til rutenettlinjen for hver andre linje.

Hvis du vil justere tekst i midten av registerlinjen, over eller under virtuell brødtekst eller over eller under gjennomsnittlig utskriftsoverflate, kan du velge et annet alternativ enn Ingen fra menyen Justering av rutenett.

Justere avsnitt etter registerlinjer

Registerlinjene representerer linjeavstanden for brødtekst i et dokument. Du kan bruke trinn av denne verdien for linjeavstand for alle objekter på siden, slik at teksten alltid rettes opp mellom spalter og fra side til side. Hvis brødteksten i dokumentet har 12-punkts linjeavstand, kan du for eksempel angi 18 punkt som linjeavstand for overskriftene og bruke et mellomrom på 6 punkt foran avsnittene som følger overskriftene.

Ved bruk av registerlinjer oppnås en konsekvent plassering av tekstobjekter på en side. Du kan justere linjeavstanden for avsnittet slik at grunnlinjene for avsnittet justeres etter det underliggende rutenettet for siden. Dette er nyttig hvis du vil at tekstens grunnlinjer skal justeres i flere spalter, eller at tilstøtende tekstrammer skal justeres. Du kan endre innstillingene for registerlinjene under Rutenett i dialogboksen Innstillinger.

Du kan også justere bare den første linjen i et avsnitt etter registerlinjene, og la resten av linjene følge den angitte linjeavstanden.

Hvis du vil vise registerlinjer, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer.

Merk:

Registerlinjene er bare synlige hvis dokumentet er zoomet inn mer enn terskelverdien i innstillingene for rutenett. Det kan hende at du må zoome inn for å kunne se registerlinjene.

Justere avsnitt etter registerlinjene

 1. Markere tekst.
 2. Velg Lås til registerlinjer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
Merk:

Hvis du vil at linjeavstanden for teksten ikke skal endres, angir du samme linjeavstand for registerlinjene som for teksten. Du kan også bruke en faktor av denne verdien.

Justere bare den første linjen til registerlinjene

 1. Marker avsnittene du vil justere.
 2. Velg Juster bare første linje til rutenett på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Velg Lås til registerlinjer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Opprette balansert overskriftstekst

Du kan balansere ujevnt justert tekst over flere linjer. Dette er spesielt nyttig med overskrifter over flere linjer, uttrukne sitater og midtstilte avsnitt.

Before and after applying Balance Ragged Lines to the title

 1. Klikk i avsnittet du vil balansere.
 2. Velg Balanser ujevne linjer på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Denne funksjonen trer bare i kraft når Adobe justeringsmetode for avsnitt er valgt.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Justering er satt til venstre-/toppjustering, midtstilling eller justering til høyre/bunnen og når Adobe Paragraph Composer er brukt.

Angi Gyoudori

Gyoudori justerer et angitt antall linjer i midten av et avsnitt. Du kan bruke gyoudori til å markere enkeltlinjeavsnitt, som for eksempel overskrifter eller titler. Hvis avsnittet har mer enn én linje, kan du velge Gyoudori for avsnitt slik at hele avsnittet omfatter antallet linjer.

Gyoudori set to 2 (left) and gyoudori set to 3 (right)

 1. Fra Gyoudori i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet, angir du hvor mange linjer du vil midtstille.
 2. Hvis du vil midtstille hele avsnittet på tvers av det angitte antallet linjer, velger du Gyoudori for avsnitt fra menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
Merk:

Gyoudori er satt til registerlinjens verdi som standard i tekstrammer.

Angi gyoudori for avsnitt

Når du bruker gyoudori til et avsnitt med mer enn én linje, kan Gyoudori for avsnitt tillate at hele avsnittet strekker seg til det angitte antallet gyoudori-linjer, ofte 2 avsnittslinjer på 3 rutenettlinjer. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, dekker hver linje i avsnittet det angitte antallet gyoudori-linjer, for eksempel 2 avsnittslinjer på 6 rutenettlinjer.

Setting line deletion to 2 (left) and 3 (right)

 1. Velg avsnittet du vil bruke Gyoudori for avsnitt på.
 2. Velg Gyoudori for avsnitt fra menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Juster linjeavstanden for gyoudori-avsnittet slik at det passer dine behov for layouten.

Når gyoudori for avsnitt brukes til å midtstille avsnittet på en rekke rutenettlinjer, styres linjeavstanden for hver linje av avstanden, ikke av rutenett-aki. Det kan være nødvendig å justere linjeavstanden for hver linje for å fordele dem ut om standardvalget 100 % Automatisk linjeavstand for tekst i rammerutenett brukes.

Opprette avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter

Du kan strekke et avsnitt, for eksempel en overskrift, over flere spalter i en tekstramme. Du kan velge om avsnittet skal gå over alle spalter eller et angitt antall spalter. Når et avsnitt er angitt til å strekkes over flere spalter i en tekstramme med flere spalter, balanseres en eventuell tekst foran avsnittet.

Du kan også dele et avsnitt i flere spalter innenfor samme tekstramme.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du oppretter avsnitt som strekker seg over eller deler spalter, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid5151_id_no eller http://tv.adobe.com/go/4952/.

Paragraph spanning and splitting multiple columns

A. Heading that spans columns B. Split column 

Strekke et avsnitt over flere spalter

 1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.

  Du kan også bruke denne funksjonen som en del av en avsnittsmal, for eksempel en overskriftsmal.

 2. Velg Strekk ut kolonner på kontrollpanelmenyen eller menyen i Avsnitt-panelet.

 3. Velg Strekk ut kolonner på Avsnittslayout-menyen.

 4. Velg hvor mange spalter avsnittet skal gå over, på Strekk over-menyen. Velg Alle hvis du vil strekke avsnittet over alle spaltene.

 5. Hvis du vil legge til ekstra mellomrom før eller etter det utstrukkede avsnittet, angir du verdier for Mellomrom foran strekk ut og Mellomrom etter strekk ut og klikker OK.

Dele et avsnitt i spalter

 1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.

  Du kan også bruke denne funksjonen som en del av en avsnittsmal, for eksempel en overskriftsmal.

 2. Velg Strekk ut kolonner på kontrollpanelmenyen eller menyen i Avsnitt-panelet.

 3. Velg Del kolonner på Avsnittslayout-menyen.

 4. Angi følgende valg, og velg OK:

  Underkolonner

  Velg hvor mange spalter du vil dele inn avsnittet i.

  Mellomrom foran del / Mellomrom etter del

  Legg til mellomrom før og etter det delte avsnittet.

  Innv. spaltemellomrom

  Angi mellomrommet mellom de delte avsnittene.

  Utvendig spaltemellomrom

  Angi mellomrommet mellom ytterkanten av de delte avsnittene og margene.

Justere tekst vertikalt i en tekstramme

Du kan justere og fordele tekstlinjer i en ramme langs den vertikale aksen, slik at du enklere kan holde teksten konsekvent vertikalt mellom rammer og spaltene i dem.

Ved hjelp av rammejustering kan du justere tekst vertikalt (horisontalt ved bruk av vertikal tekst) i en enkel tekstramme med rammen som grunnlag.

Du kan justere tekst etter toppen, midten eller bunnen av rammen ved å bruke verdiene for linjeavstand og avsnittsmellomrom for hvert avsnitt. Du kan også justere tekst vertikalt, slik at det blir lik avstand mellom linjene uavhengig av verdiene for linjeavstand og avsnittsmellomrom.

Vertical justification—Bottom (left) and Justify (right)

Top of horizontal frame (upper left), center alignment (upper right), bottom (lower left), and justified (lower right)

Vertikal tekstjustering beregnes ut fra grunnlinjeplasseringen til hver tekstlinje i rammen. Vær oppmerksom på følgende når du justerer vertikalt:

 • Justering mot toppen/høyre defineres som grunnlinjen til den første linjen med toppjustert tekst. Valget Forskyvning ved første grunnlinje i dialogboksen Valg for tekstramme påvirker denne verdien. Justering mot bunnen/venstre defineres som grunnlinjen til den siste linjen med bunnjustert tekst.

 • Når valget rutenettjustering brukes på avsnitt med topp-/høyre-, midt- eller bunn-/venstrejustering, justeres alle linjene etter registerlinjene. Hvis du bruker valget Juster, låses bare den første og siste linjen til registerlinjene.

 • Hvis du justerer verdiene for øvre eller nedre rammemarg for en tekstramme i dialogboksen Valg for tekstramme, endrer du plasseringen av henholdsvis den første eller den siste grunnlinjen.

 • Toppen av rammen defineres som grunnlinjen til den første linjen med toppjustert tekst. Valget Forskyvning ved første grunnlinje i dialogboksen Valg for tekstramme påvirker denne verdien.

 • Bunnen av rammen defineres som grunnlinjen til den siste linjen med bunnjustert tekst. Fotnotetekst justeres ikke.

 • Når du bruker valget Lås til registerlinjer på avsnitt med topp-, midt- eller bunnjustering, justeres alle linjene etter registerlinjene. Hvis du bruker valget Juster, låses bare den første og siste linjen til registerlinjene.

 • Hvis du justerer verdiene for øvre eller nedre rammemarg for en tekstramme i dialogboksen Valg for tekstramme, endrer du plasseringen av henholdsvis den første eller den siste grunnlinjen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker en ramme med markeringsverktøyet.

  • Klikk i en tekstramme med typeverktøyet .

 2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
 3. I seksjonen Vertikal justering i dialogboksen Valg for tekstramme, velger du topp-/høyre-, midt-, bunn-/venstrejustering eller blokkjustering.
 4. Velg ett av følgende valg for Juster under Vertikal justering i dialogboksen Valg for tekstramme:
  • Hvis du vil justere teksten vertikalt nedover fra toppen av rammen, velger du Topp. (Dette er standardinnstillingen.)

  • Hvis du vil midtstille tekstlinjene i rammen, velger du Midtstill.

  • Hvis du vil justere teksten vertikalt oppover fra bunnen av rammen, velger du Bunn.

  • Hvis du vil fordele tekstlinjene jevnt mellom toppen og bunnen av rammen, velger du Juster.

 5. Hvis du velger Juster og vil forhindre at verdien for linjeavstand blir uproporsjonalt større enn verdien for avsnittsmellomrom, angir du en verdi for Grense for avsnittsmellomrom. Avstanden mellom avsnittene økes opptil verdien du angir. Hvis teksten fortsatt ikke fyller rammen, justeres avstanden mellom linjene til rammen er fylt. Grenseverdien for avsnittsmellomrom brukes i tillegg til verdien for Mellomrom foran eller Mellomrom etter, som angis i Avsnitt-panelet.
  Paragraph spacing limit set to zero (left) and 1 pica (right)

  Merk:

  Vær forsiktig med å justere tekstrammer med flere spalter vertikalt. Hvis den siste spalten bare inneholdt noen få linjer, kan det vises for stor avstand mellom linjene.

 6. Velg OK.
Merk:

En enkel måte å justere verdien for Grense for avsnittsmellomrom på, er å velge Forhåndsvisning og deretter klikke på Pil opp eller Pil ned ved siden av verdien for Grense for avsnittsmellomrom til avsnittsmellomrommet ser ut til å være balansert med linjeavstanden.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet