Tekstjustering

Skrive tekst

Utseendet til teksten på en side er avhengig av mange kompliserte prosesser, som kalles tekstjustering. Ved bruk av de angitte innstillingene for ordmellomrom, bokstavmellomrom, tegnvariantskalering og orddeling justerer InCopy teksten på en måte som best støtter de angitte parameterne.

InCopy inneholder to metoder for tekstjustering: Adobe justeringsmetode for avsnitt (standardinnstillingen) og Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer (begge er tilgjengelige på menyen i kontrollpanelet). Du kan velge hvilken justeringsmetode du vil bruke fra menyen i Avsnitt-panelet, i dialogboksen Justering eller på menyen i kontrollpanelet.

InCopy støtter fire metoder utviklet for skriftjustering, inkludert Adobe-justeringsmetode for enkeltlinjer for japansk, Adobe-justeringsmetode for avsnitt for japansk, Adobe-justeringsmetode for avsnitt og Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer. Hver justeringsmetode beregner mulige linjeskift i japansk og latinsk tekst, og de som best stemmer overens med valgene for orddeling og justering du har angitt for et bestemt avsnitt, velges. Adobe japansk justeringsmetode for avsnitt er aktivert som standard. Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se Hjelp for InCopy.

InDesign Magazine har utgitt en artikkel om å løse justeringsproblemer på Pass på mellomrommene.

Komposisjonsmetoder

InCopy inneholder to metoder for tekstjustering: Adobe justeringsmetode for avsnitt (standardinnstillingen) og Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer. Begge metodene beregner mulige linjeskift, og de som best stemmer overens med valgene for orddeling og justering du har angitt for et bestemt avsnitt, velges.

Adobe-justeringsmetode for avsnitt

Beregner linjeskift ut fra et nettverk av brytningspunkt for et helt avsnitt. På denne måten kan tidligere linjer i et avsnitt forbedres for å fjerne dårlige brytningspunkt lengre nede i avsnittet. Avsnittsjustering gir jevnere fordeling av mellomrom og færre bindestreker.

Justeringsmetoden for avsnitt identifiserer mulige brytningspunkt, som evalueres og tilordnes prioritet basert på visse prinsipper, for eksempel jevn fordeling av bokstav- og ordmellomrom og orddeling.

Merk:

Du kan bruke dialogboksen Orddeling til å bestemme forholdet mellom bedre orddeling og færre bindestreker. (Se Dele ord i tekst.)

Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer

Bruker en tradisjonell tilnærming til tekstjustering der én linje behandles om gangen. Dette valget er nyttig hvis du vil begrense justeringsendringer fra redigering på et sent tidspunkt.

Velge en tekstjusteringsmetode for et avsnitt

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Adobe justeringsmetode for avsnitt (standard) eller Adobe justeringsmetode for enkeltlinjer på menyen i Avsnitt-panelet.

  • Velg Justering på menyen i Avsnitt-panelet eller menyen i kontrollpanelet, og velg deretter en innstilling på Tekstjustering-menyen.

Merk:

Plug‑in‑moduler med tekstjusteringsmotorer kan være tilgjengelige fra andre firmaer, inkludert grensesnitt du kan bruke til å endre parameterne til motoren.

Angi innstilinger for tekstjustering

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).

 2. Velg Brudd på samlede linjer og Brudd på bindestrek og justering hvis du vil bruke utheving på skjermen til å identifisere problemer med tekstjusteringen.

 3. Hvis du vil justere tekst som flyter rundt et objekt, velger du Juster tekst ved siden av et objekt.

 4. Du kan angi om du vil velge Bruk ny vertikal skalering eller Bruk Cid-basert Mojikumi under kompatibilitetsmoduser for Mojikumi.

 5. Velg OK.

Orddeling i tekst

Innstillingene du velger for orddeling og justering, påvirker de horisontale mellomrommene til linjer og utseendet til teksten på sidene. Valg for orddeling angir om ord kan deles. Hvis ordene kan deles, angir de hvordan de kan deles.

Justering kontrolleres av justeringsvalget du velger, ord- og bokstavmellomrommet du angir, og om du bruker tegnvariantskalering eller ikke. Du kan også justere enkeltord i smale spalter med fullstendig justert tekst.

Eda Warren har skrevet en artikkel om å unngå justeringsproblemer på Pass på mellomrommene.

Justere orddeling manuelt

Du kan dele ord manuelt eller automatisk, eller du kan bruke en kombinasjon av disse metodene. Det er tryggest å dele ord manuelt ved å sette inn en myk bindestrek. Dette gjør at en bindestrek bare vises når et ord må deles på slutten av en linje. Hvis du plasserer en myk bindestrek på begynnelsen av et ord, vil ikke ordet bli delt.

 1. Velg typeverktøyet  , og klikk der du vil sette inn bindestreken.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Bindestreker og streker > Myk bindestrek.

  • Trykk på Ctrl+Skift+- (Windows) eller Kommando+Skift+- (Mac OS) hvis du vil sette inn en myk bindestrek.

Merk:

Når du setter inn en myk bindestrek i et ord, vil ikke ordet automatisk bli delt med bindestrek. Om ordet deles, avhenger av andre innstillinger for orddeling og tekstjustering. Når du setter inn en myk bindestrek, garanterer det imidlertid at ordet bare kan deles der hvor bindestreken står.

Justere orddeling automatisk

Orddeling baseres på lister over ord som kan arkiveres i atskilte brukerordlister på datamaskinen eller i selve dokumentet. Du kan angi hvilken liste over ord du vil henvise til, for å få konsekvent orddeling. Dette er spesielt nyttig hvis du har tenkt å levere dokumentet til et grafisk servicebyrå, eller hvis du arbeider i en arbeidsgruppe.

 1. Hvis du vil slå av eller på automatisk orddeling for et avsnitt, aktiverer eller deaktiverer du valget Del ord i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet. (Du kan også inkludere dette valget i en avsnittsmal.)

  Når du angir valg for automatisk orddeling, kan du bestemme forholdet mellom bedre fordeling av mellomrom og færre bindestreker. Du kan også forhindre at ord med store forbokstaver og det siste ordet i et avsnitt deles.

Angi valg for automatisk orddeling for et avsnitt

 1. Klikk i et avsnitt, eller marker avsnittene du vil valgene skal gjelde for.
 2. Velg Orddeling på menyen i Avsnitt-panelet.
 3. Velg orddelingsvalget.
 4. Gjør endringer i følgende innstillinger etter behov, og velg deretter OK:

  Ord med minst _ bokstaver

  Angi det minste antallet tegn for ord med bindestrek.

  Etter første _ bokstaver og Før siste _ bokstaver

  Angi det minste antallet tegn på begynnelsen eller slutten av et ord som kan deles med en bindestrek. Hvis du for eksempel angir 3 for disse verdiene, deles aromatisk som aro‑ matisk i stedet for ar‑ omatisk eller aromat‑ isk.

  Orddeling _ Bindestreksbegrensning

  Angi det høyeste antallet bindestreker som kan forekomme på etterfølgende linjer. Null betyr et ubegrenset antall bindestreker.

  Orddelingssone

  Angi avstanden som tillates på slutten av en linje med tekst som ikke er justert, før et ord deles. Dette valget gjelder bare når du bruker tekstverktøyet for enkeltlinjer med tekst som ikke er justert.

  Jevnere mellomrom / Færre bindestreker

  Hvis du vil endre balansen mellom disse innstillingene, justerer du glidebryteren nederst i dialogboksen.

  Del ord med store bokstaver

  Deaktiver dette valget for å hindre at ord med stor forbokstav deles.

  Del siste ord

  Hvis du vil forhindre at det siste ordet i avsnitt deles, deaktiverer du dette valget.

  Del ord i hele spalten

  Deaktiver dette valget for å hindre at ord deles i hele spalten, i hele rammen eller på hele siden.

Forhindre uønskede orddelinger

Du kan forhindre at bestemte ord (for eksempel egennavn eller ord som blir stygge fragmenter når de deles) deles i det hele tatt, ved å bruke harde bindestreker. Ved å bruke harde mellomrom kan du også forhindre at flere ord deles, for eksempel klynger med initialer og et etternavn (P. T. Barnum).

Forhindre at tekst deles

 1. Marker teksten du vil beholde på én linje.
 2. Velg Ikke del på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
Merk:

Du kan også unngå deling av et ord ved å sette inn en myk bindestrek i begynnelsen av ordet. Trykk på Ctrl+Skift+- (Windows) eller Kommando+Skift+- (Mac OS) hvis du vil sette inn en myk bindestrek.

Sette inn en hard bindestrek

 1. Velg typeverktøyet  , og klikk der du vil sette inn bindestreken.
 2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Bindestreker og streker > Hard bindestrek.

Sette inn et hardt mellomrom

 1. Velg typeverktøyet  , og klikk der du vil sette inn mellomrommet.
 2. Velg Tekst > Sett inn mellomrom > Hardt mellomrom (eller et annet blanktegn).

Hardt mellomrom varierer i bredde avhengig av punktstørrelsen, justeringsinnstillingen og innstillingene for ordmellomrom, mens tegnet Hardt mellomrom (fast bredde) beholder samme bredde uavhengig av konteksten.

Endre justeringsinnstillingene

Bruk Justering-panelet til å kontrollere nøyaktig hvordan ordmellomrom, bokstavmellomrom og tegnvariantskalering skal brukes. Det er spesielt nyttig å justere mellomrommet i blokkjustert tekst, selv om du også kan justere avstand for tekst som ikke er blokkjustert.

Merk:

Ordavstand, tegnavstand og tegnskaleringer for justeringsinnstillingene ignoreres for CJK-tekst. Hvis du vil angi tegnavstand for CJK-tekst, kan du bruke dialogboksen Mojikumi.

Justere avstand mellom ord og bokstaver i blokkjustert tekst

 1. Plasser markøren i avsnittet du vil endre, eller merk et tekstobjekt eller en ramme for å endre alle avsnittene.
 2. Velg Justering (Justification) på panelmenyen Avsnitt (Paragraph).
 3. Angi verdier for Ordmellomrom (Word Spacing), Bokstavmellomrom (Letter Spacing) og Tegnskalering (Glyph Spacing). Minimums- og maksimumsverdiene definerer et område for godtatt mellomrom bare for blokkjusterte avsnitt. Verdien Ønsket definerer ønsket avstand for både blokkjusterte avsnitt og avsnitt som ikke er blokkjustert:

  Ordmellomrom

  Avstanden mellom ord som skapes når du trykker på mellomromstasten. Verdiene for Ordmellomrom varierer fra 0 % til 1 000 %. Ved 100 % legges det ikke til ekstra mellomrom mellom ord.

  Bokstavmellomrom

  Mellomrommet mellom bokstaver, inkludert verdier for utlikning eller kniping. Verdier for bokstavmellomrom kan variere fra -100 % til 500 %. Ved 0 % legges det ikke til mellomrom mellom bokstaver. Ved 100 % legges det til et helt mellomrom mellom bokstaver.

  Tegnskalering

  Bredden på tegn (en tegnvariant er et hvilket som helst skrifttegn). Verdier for tegnvariantskalering kan variere fra 50 % til 200 %.

  Merk:

  Alternativer for avstand brukes alltid på et helt avsnitt. Hvis du vil justere avstanden for noen få tegn, men ikke for et helt avsnitt, bruker du alternativet Kniping.

 4. Velg alternativet Justering av ett ord (Single Word Justification) for å angi hvordan du vil justere avsnitt med enkeltord.

  I smale spalter står av og til ett enkelt ord alene på en linje. Hvis du har angitt at hele linjen skal brukes i avsnittet, kan det hende at ett enkelt ord på en linje blir for utstrakt. I stedet for å la slike ord bruke hele linjen, kan du midtstille dem eller justere dem etter venstre eller høyre marg.

Angi tegnvariantskalering i justert tekst

 1. Plasser innsettingspunktet i et avsnitt, eller marker avsnittene du vil at valgene skal gjelde for.
 2. Velg Justering (Justification) på panelmenyen Avsnitt (Paragraph).
 3. Angi verdier for Maksimum, Minimum og Ønsket for Tegnvariantskalering. Velg OK.
Before (top) and after (bottom) glyph scaling in justified text

Merk:

Tegnvariantskalering kan hjelpe deg med å oppnå jevn justering, men verdier på over 3 % fra standardverdien på 100 % kan gi forvrengte bokstavformer. Hvis du ikke er ute etter en spesiell effekt, er det best å holde tegnvariantskalering på diskrete verdier, for eksempel 97–100–103.

Bruke et justert mellomrom med justert tekst

Hvis du bruker et justert mellomrom, legges det til et variabelt mellomrom mellom det siste ordet og tegnet som angir slutten på artikkelen, for eksempel en dekorativ skrifttype, på den siste linjen i et avsnitt som er justert til å bruke hele linjen. Hvis dette brukes med tekst som ikke er justert, vises det justerte mellomrommet som et vanlig ordmellomrom. I justert tekst utvides det og tar opp all tilgjengelig plass på den siste linjen. Hvis du bruker et justert mellomrom, kan dette ha stor betydning for hvordan hele avsnittet formateres av Adobe justeringsmetode for avsnitt.

Before and after adding a flush space character

 1. Velg typeverktøyet  , og klikk like foran tegnet som angir slutten på artikkelen.
 2. Velg Tekst > Sett inn mellomrom > Justert mellomrom.
Merk:

Effekten av et justert mellomrom blir ikke tydelig før du bruker valget Juster alle linjer på avsnittet.

Utheve linjer som er for tette eller for luftige

Siden tekstjustering av en linje med tekst innebærer mer enn ord- og bokstavmellomrom (for eksempel innstillinger for orddeling), kan det hende at innstillingene du angir for ord- og bokstavmellomrom, ikke alltid kan brukes. Justeringsproblemer i tekstlinjer kan utheves i gult. Den mørkeste av de tre nyansene angir de alvorligste problemene.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).
 2. Velg Brudd på bindestrek og justering, og velg OK.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din