Kryssreferanser

Hvis du skriver en brukerhåndbok eller et referansedokument, kan det hende at du vil inkludere en kryssreferanse til leseren fra én del av dokumentet til en annen. Eksempel: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skogmus på side 249. Du kan angi om en kryssreferanse skal avledes fra en avsnittstil, for eksempel en overskriftstil, eller fra et tekstanker du har opprettet. Du kan også angi formatet for kryssreferanser, for eksempel bare Sidetall eller Fullt avsnitt og sidetall.

Sette inn kryssreferanser

Bruk Hyperkoblinger-panelet til å sette inn kryssreferanser i dokumentet. Teksten som det henvises til, er målteksten. Teksten som genereres fra målteksten, er kildekryssreferansen.

Når du setter inn en kryssreferanse i dokumentet, kan du velge blant flere forhåndsutformede formater, eller du kan opprette et egendefinert format. Du kan bruke en tegnstil på hele kryssreferansekilden eller på teksten i kryssreferansen. Kryssreferanseformater kan synkroniseres på tvers av en bok.

Kildeteksten til en kryssreferanse kan redigeres og brytes over flere linjer.

Merk:

Kryssreferanser inkluderes i eksporterte Adobe PDF-filer hvis Hyperkoblinger er valgt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF i InDesign. Kryssreferanser inkluderes i den eksporterte SWF-filen hvis Inkluder hyperkoblinger er valgt i dialogboksen Eksporter SWF.

I frittstående InCopy-dokumenter kan du opprette og redigere kryssreferanser på samme måte som i InDesign. I utsjekkede artikler kan du opprette og redigere kryssreferanser til avsnitt i den samme artikkelen som kilden, til avsnitt i en annen utsjekket artikkel hvis InDesign-dokumentet er åpent, eller til tekstankere i en hvilken som helst artikkel i et hvilket som helst InDesign-dokument.

Sette inn kryssreferanser

A. Kryssreferansekilde i dokument B. Valgt målavsnitt C. Klikk her for å opprette eller redigere kryssreferanseformat. 

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du setter inn kryssreferanser, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

 1. Sett innsettingspunktet der du vil at kryssreferansen skal settes inn.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Sett inn kryssreferanse.

  • Velge Vindu > Tekst og tabeller > Kryssreferanser, og velg deretter Sett inn kryssreferanse på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

  • Klikk på knappen Opprett ny kryssreferanse  i Hyperkoblinger-panelet.

 3. I dialogboksen Ny kryssreferanse velger du Avsnitt eller Tekstanker på Kobling til-menyen.

  Hvis du velger Avsnitt, kan du opprette en kryssreferanse til et hvilket som helst avsnitt i dokumentet du angir.

  Hvis du velger Tekstanker, kan du opprette en kryssreferanse til en hvilken som helst tekst som du har opprettet et hyperkoblingsmål i. (Se Opprette et mål for hyperkobling.) Det er spesielt nyttig å opprette et tekstanker hvis du vil bruke annen tekst enn det faktiske målavsnittet.

 4. I feltet Dokument velger du dokumentet som inneholder målet som du vil henvise til. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på listen. Hvis dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom, finner filen og velger Åpne.
 5. Velg en avsnittsmal (for eksempel Head1) i boksen til venstre for å begrense antall valg, og velg deretter avsnittet du vil henvise til. (Eller, hvis Tekstanker er angitt, velger du tekstankeret.)
 6. Velg kryssreferanseformatet du vil bruke, på Format-menyen.

  Du kan redigere disse kryssreferanseformatene eller opprette dine egne. Se Bruke kryssreferanseformater.

 7. Angi utseendet på kildehyperkoblingen. Se Valg for utseende på hyperkobling.
 8. Velg OK.

Når du setter inn en kryssreferanse, vises det et tekstankermerke på begynnelsen av målavsnittet. Du kan vise dette merket når du velger Tekst > Vis skjulte tegn. Hvis dette merket flyttes eller slettes, fungerer ikke kryssreferansen.

Bruke kryssreferanseformater

Flere kryssreferanseformater vises som standard i dialogboksen Ny kryssreferanse. Du kan redigere disse formatene, slette dem eller opprette dine egne.

Merk:

Hvis du har slettet eller redigert kryssreferanseformater i dokumentet og vil gjenopprette dem til standardformatene, kan du velge Last inn kryssreferanseformater på panelmenyen og velge et dokument med formater som ikke kan redigeres. Du kan også synkronisere kryssreferanseformater i en bok.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om hvordan du redigerer kryssreferanser, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4024_id.

Opprett eller rediger kryssreferanseformater

I motsetning til andre forhåndsinnstillinger kan kryssreferanseformater redigere eller slettes. Når du redigerer et kryssreferanseformat, oppdateres eventuelle kildekryssreferanser som bruker dette formatet, automatisk.

I InCopy kan du bare opprette og redigere kryssreferanseformater i frittstående dokumenter. I oppdragsfiler bestemmes kryssreferanseformatene av InDesign-dokumentet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Definer kryssreferanseformater på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

  • Når du oppretter eller redigerer en kryssreferanse, velger du knappen Opprett eller rediger kryssreferanseformater .

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Kryssreferanseformater:
  • Hvis du vil redigere et format, velger du formatet til venstre.

  • Hvis du vil opprette et format, velger du et format som du vil basere det nye formatet på, og klikker deretter på knappen Opprett format . Da opprettes det et duplikat av det valgte formatet.

 3. I feltet Navn angir du navnet på formatet.
 4. I tekstboksen Definisjon legger du til eller fjerner tekst etter behov. Klikk på byggeblokkikonet  for å sette inn byggeblokker fra en meny. Klikk på spesialtegnikonet  for å velge tankestreker, mellomrom, anførselstegn og andre spesialtegn.
 5. Hvis du vil bruke en tegnstil på hele kryssreferansen, velger du Tegnstil for kryssreferanse, og deretter velger eller oppretter du tegnstilen fra menyen.

  Du kan også bruke Tegnmal-byggeblokken når du vil bruke en tegnmal på tekst i kryssreferansen.

 6. Velg Arkiver for å arkivere endringene. Velg OK når du er ferdig.

Byggeblokker for kryssreferanser

Byggeblokker

Resultat

Eksempel

Sidetall

Setter inn sidetallet.

på side <pageNum/>

på side 23

Avsnittstall

Setter inn avsnittstallet i en kryssreferanse til en nummerert liste.

Se <paraNum/>

Se 1

I dette eksemplet brukes 1 bare fra avsnittet 1. Dyr.

Avsnittstekst

Setter inn avsnittsteksten uten avsnittstallet i en kryssreferanse til en nummerert liste.

Se <paraText/>

Se Dyr

I dette eksemplet brukes 1 bare fra avsnittet 1. Dyr.

Fullt avsnitt

Setter inn hele avsnittet, inkludert avsnittstall og avsnittstekst.

Se <fullPara/>

Se 1. Dyr

Delvis avsnitt

Du kan bruke dette valget til å opprette en kryssreferanse til det første avsnittet, opp til det angitte skilletegnet, for eksempel et kolon eller en lang tankestrek.

Se <fullPara delim=”:” includeDelim=”usann”/>

Se kapittel 7

I dette eksemplet brukes bare Kapittel 7 fra tittelen Kapittel 7: Hunder og katter.

Angi skilletegnet (som : i dette eksemplet), og angi om skilletegnet skal ekskluderes (usann eller 0) eller inkluderes (sann eller 1) i kildekryssreferansen.

Se Opprette kryssreferanser til delvise avsnitt.

Tekstankernavn

Setter inn tekstankernavnet. Du kan opprette tekstankere ved å velge Nytt mål for hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Se <txtAnchrName/>

Se figur 1

Kapittelnummer

Setter inn kapittelnummeret.

i kapittel <chapNum/>

i kapittel 3

Filnavn

Setter inn filnavnet på måldokumentet.

i <fileName/>

i newsletter.indd

Tegnstil

Bruker en tegnmal på tekst i en kryssreferanse.

Se <cs name=”bold”><fullPara/></cs> på side <pageNum>

Se Dyr på side 23.

Angi tegnmalnavnet, og inkluder teksten som du vil bruke tegnmalen på, mellom kodene <cs name=””> og </cs>.

Se Bruke tegnmaler i en kryssreferanse.

Opprette kryssreferanser til delvise avsnitt

Du kan utforme kryssreferanseformater slik at de inneholder den første delen av et avsnitt. Hvis du for eksempel har overskrifter i dokumentet som ser slik ut: Kapittel 7 – Granada til Barcelona, kan du opprette en kryssreferanse som bare henviser til Kapittel 7.

Kryssreferanse til delvis avsnitt

A. Kryssreferansekilden slutter med en lang tankestrek (^_) B. usann ekskluderer den lange tankestreken fra kilden 

Når du setter inn byggeblokken Delvis avsnitt, må du gjøre to ting. Først må du angi skilletegnet mellom anførselstegnene. Skilletegnet er tegnet som avslutter avsnittet. Vanlige skilletegn omfatter kolon (Kapittel 7: Granada), punktum (Kapittel 7. Granada) og tankestreker (Kapittel 7 – Granada). Hvis du setter inn spesialtegn som lange tankestreker (^_), lange mellomrom (^m) og punkttegn (^8), angir du et valg fra menyen som vises når du klikker på spesialtegnikonet.

Deretter må du angi om skilletegnet skal ekskluderes (Kapittel 7) eller inkluderes (Kapittel 7 –). Bruk includeDelim=”usann” for å ekskludere skilletegnet og includeDelim=”sann” for å inkludere skilletegnet. I stedet for usann eller sann, kan du bruke henholdsvis 0 eller 1.

Bruke tegnstiler i en kryssreferanse

Hvis du vil fremheve et avsnitt med tekst i en kryssreferanse, kan du bruke Tegnstil-byggeblokken. Denne byggeblokken består av to koder. <cs name=”stilnavn”>-koden indikerer hvilken stil som brukes, og </cs>-koden avslutter tegnstilen. All tekst eller alle byggeblokker mellom disse kodene er formatert i den angitte stilen.

Bruke en tegnstil på en del av kryssreferansen

A. Denne koden bruker en tegnstil kalt Rød. B. Denne koden avslutter tegnstilformateringen. C. En tegnstil kalt Fet brukes på resten av kryssreferansekilden. 

 1. Opprett tegnstilen du vil bruke.
 2. I dialogboksen Kryssreferanseformater oppretter eller redigerer du formatet du vil bruke.
 3. I feltet Definisjon velger du teksten og byggeblokkene som du vil bruke avsnittstilen på.
 4. Velg Tegnstil på menyen til høyre for definisjonslisten.
 5. Skriv inn navnet på avsnittstilen mellom anførselstegnene nøyaktig slik det vises i Tegnstiler-panelet.

  Det skilles mellom store og små bokstaver i stilnavn. Hvis tegnmalen er i en gruppe, skriver du inn navnet på gruppen etterfulgt av et kolon før tegnmalen, for eksempel Malgruppe 1: Rød.

 6. Velg Arkiver for å arkivere formatet, og velg deretter OK.

Laste inn (importere) kryssreferanseformater

Når du laster inn kryssreferanseformater fra et annet dokument, erstatter de innkommende formatene eventuelle eksisterende formater som deler samme navn.

I InCopy kan du bare importere kryssreferanseformater i frittstående dokumenter. Du kan ikke importere formater fra et InCopy-dokument til et InDesign-dokument. Hvis det nye eller endrede formatet i InCopy kommer i konflikt med et format i InDesign-dokumentet når artikkelen sjekkes inn, får InDesign-formatet forrang.

 1. Velg Last inn kryssreferanseformater på menyen i Hyperkoblinger-panelet.
 2. Dobbeltklikk på dokumentet som inneholder kryssreferanseformatene som du vil importere.

Du kan også bruke kryssreferanseformater på tvers av dokumenter ved å synkronisere en bok.

Slette kryssreferanseformatene

Du kan ikke slette et kryssreferanseformat som er brukt på kryssreferanser i dokumentet.

 1. I dialogboksen Kryssreferanseformater velger du formatet du vil slette.
 2. Klikk på Slett format-knappen  .

Administrere kryssreferanser

Når du setter inn en kryssreferanse, angir Hyperkoblinger-panelet statusen til kryssreferansen. Ikoner angir for eksempel om målteksten skal vises på montasjebordet , en malside , et skjult lag , i overskytende tekst  eller i skjult tekst . Kryssreferanser som er koblet til slike målområder, er uløst. Panelet forteller deg også om målavsnittet er blitt redigert  (også kalt foreldet) eller mangler . Måltekst mangler hvis enten målteksten eller filen som inneholder målteksten, ikke blir funnet. Hold musepekeren over et hvilket som helst ikon for å vise en beskrivelse av et verktøytips.

I InCopy kan du bare administrere kryssreferanser hvis artikkelen sjekkes ut for redigering.

Oppdater kryssreferanser

Et oppdateringsikon angir at målteksten for kryssreferansen er blitt endret, eller at kildeteksten for kryssreferansen er blitt redigert. Du kan enkelt oppdatere kryssreferansen. Hvis målet flyttes til en annen side, oppdateres kryssreferansen automatisk.

Når du oppdaterer en kryssreferanse, fjernes alle formateringsendringer du har gjort i kildeteksten.

Når du skriver ut eller trykker, blir du varslet hvis kryssreferanser er foreldede eller uløste.

Merk:

Du kan også bruke Forhåndskontroll-panelet til å angi at du vil varsles når kryssreferanser er foreldet eller uløst. Når du definerer en profil, velger du Kryssreferanser i delen Tekst.

 1. Velg én eller flere foreldete kryssreferanser. Hvis du vil oppdatere alle kryssreferansene, må du kontrollere at det ikke er merket av for noen av dem.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på knappen Oppdater kryssreferanser-knappen  i Hyperkoblinger-panelet.

  • Velg Oppdater kryssreferanse på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

  • Velg Type > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Oppdater kryssreferanse.

Hvis du vil oppdatere alle kryssreferansene i en bok, velger du Oppdater alle kryssreferanser på menyen i Bok-panelet. Du blir varslet hvis noen av kryssreferansene forblir uløst.

Hvis den manglende målteksten er blitt flyttet til et annet dokument, eller hvis dokumentet som inneholder målteksten får nytt navn, kan du koble kryssreferansen på nytt. Når du kobler på nytt, fjernes alle endringer du har gjort i kildekryssreferansen.

 1. I delen Kryssreferanser i Hyperkoblinger-panelet velger du kryssreferansen du vil koble på nytt.
 2. Velg Koble kryssreferanse på nytt på menyen i Hyperkoblinger-panelet.
 3. Finn dokumentet som målteksten vises i, og velg deretter Åpne.

Hvis annen måltekst vises i dette dokumentet, kan du koble flere kryssreferanser på nytt.

Redigere kryssreferanser

Hvis du vil endre utseendet på kildekryssreferansen eller angi et annet format, kan du redigere kryssreferansen. Hvis du redigerer en kryssreferanse som er koblet til et annet dokument, åpnes dokumentet automatisk.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Valg for kryssreferanse.

  • I delen Kryssreferanser i Hyperkoblinger-panelet dobbeltklikker du på kryssreferansen du vil redigere.

  • Velg kryssreferansen, og velg deretter Valg for kryssreferanse på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

 2. Rediger kryssreferansen, og velg deretter OK.

Slette kryssreferanser

Når du sletter en kryssreferanse, konverteres kildekryssreferansen til tekst.

 1. I delen Kryssreferanser i Hyperkoblinger-panelet velger du kryssreferansen eller kryssreferansene du vil slette.
 2. Klikk på Slett-ikonet, eller velg Slett hyperkobling/kryssreferanse på panelmenyen.
 3. Velg Ja for å bekrefte.

Hvis du vil fjerne en kryssreferanse helt, kan du også velge kryssreferansekilden og slette den.

Redigere kildeteksten til kryssreferansen

Du kan redigere kildeteksten til kryssreferansen. Fordelen ved å redigere kryssreferansetekst er at du kan endre tegnavstand eller ordmellomrom etter behov ved manuskriptberegning eller gjøre andre endringer. Ulempen er at hvis du oppdaterer eller kobler kryssreferansen på nytt, fjernes alle lokale formateringsendringer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet