Opprette fotnoter

En fotnote består av to deler som er koblet sammen, nemlig fotnotereferansenummeret som vises i teksten, og fotnoteteksten som vises nederst i spalten. Du kan opprette fotnoter eller importere dem fra Word- eller RTF-dokumenter. Fotnoter nummereres automatisk etter hvert som de legges til i et dokument. Nummereringen startes på nytt for hver artikkel. Du kan angi nummereringsstil, utseende og layout for fotnoter. Du kan ikke legge til fotnoter i fotnotetekst.

Bredden på fotnoteteksten er basert på bredden på spalten som inneholder merket for fotnotereferansen. Fotnoter kan ikke utvide spalter i en tekstramme.

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at referansenummeret for fotnoten skal vises.
 2. Velg Tekst > Sett inn fotnote.
 3. Skriv inn fotnoteteksten.
iu_22
Fotnote som er lagt til i et dokument

A. Referansenummer B. Fotnotetekst 

Mens du skriver tekst i layoutvisning, utvides fotnoteområdet, men størrelsen på tekstrammen endres ikke. Fotnoteområdet utvides oppover til det når linjen med fotnotereferansen. Da deles fotnoten, og deler av fotnoteteksten plasseres på neste side hvis det er mulig. Hvis fotnoten ikke kan deles, og det legges til mer tekst enn det er plass til i fotnoteområdet, flyttes linjen som inneholder fotnotereferansen, til neste side, eller det vises et ikon for skjult tekst. I slike tilfeller bør du vurdere å endre tekstformateringen.

Merk:

Når innsettingspunktet er plassert i en fotnote, kan du velge Tekst > Gå til fotnotereferanse for å gå tilbake til det stedet i teksten der du la til fotnoten. Hvis du bruker dette valget ofte, kan du opprette en tastatursnarvei til det.

Endre nummerering og layout for fotnoter

Når du endrer nummerering og layout for fotnoter, påvirker det både eksisterende fotnoter og alle nye fotnoter.

Merk:

I InCopy må du bare endre valgene for nummerering og layout for fotnoter for frittstående dokumenter. Fotnoteinnstillingene for InDesign-dokumentet kommer til å overstyre alle endringer du gjør i en koblet (tilknyttet) fil i InCopy.

 1. Velg Type > Valg for dokumentfotnoter.
 2. Angi valg for nummerering og formatering av referansenummeret og fotnoteteksten under fanen Nummerering og formatering.
 3. Velg fanen Layout, og angi valg som bestemmer utseendet for fotnoteseksjonen av siden.
 4. Velg OK.

Valg for nummerering og formatering av fotnoter

Følgende valg vises i kategorien Nummerering og formatering i dialogboksen Fotnotevalg:

Nummereringsstil

Velg nummereringsstil for fotnotereferansenumre.

Start på

Angi nummeret som skal brukes for første fotnote i artikkelen. Den samme verdien brukes for første fotnote i alle artikler i et dokument. Hvis du har en bok med flere dokumenter og fortløpende sidenummerering, vil du kanskje fortsette fotnotenummereringen i hvert kapittel der den sluttet i forrige kapittel.

Valget Start på er spesielt nyttig for dokumenter i en bok. Nummerering av fotnoter fortsettes ikke på tvers av dokumenter i en bok.

Start nummerering på nytt hver

Hvis du vil at nummereringen skal starte på nytt innenfor dokumentet, merker du av for dette valget og velger Side, Oppslag eller Seksjon for å angi når fotnotenummereringen skal startes på nytt. Noen nummereringsstiler, for eksempel stjerner (*), fungerer best når de startes på nytt for hver side.

Vis prefiks/suffiks i

Bruk dette valget hvis du vil vise prefikser eller suffikser i fotnotereferansen, fotnoteteksten eller begge deler. Prefikser vises før nummeret (for eksempel [1), og suffikser vises etter nummeret (for eksempel 1]). Dette valget er spesielt nyttig hvis du vil plassere fotnoter inne i tegn, for eksempel [1]. Skriv inn ett eller flere tegn, eller angi et valg for Prefiks, Suffiks eller begge deler. Hvis du vil angi spesialtegn, velger du ikonene ved siden av prefiks- og suffikskontrollene for å vise en meny.

Merk:

Hvis du synes at fotnotereferansenummeret står for nær den foregående teksten, kan du kanskje rette på det ved å legge til et av mellomromstegnene som prefiks. Du kan også bruke en tegnmal for referansenummeret.

Plassering

Dette valget bestemmer hvordan referansenummeret for fotnoter skal se ut. Hevet skrift brukes som standard. Hvis du foretrekker å formatere nummeret ved hjelp av en tegnstil, (for eksempel en tegnstil som inneholder innstillinger for hevet OpenType-skrift), velger du Bruk normal og angir tegnstilen.

Dette valget bestemmer hvordan fotnotereferansenummeret skal se ut. Ruby brukes som standard. Valget Bruk normal er nyttig hvis du vil formatere referansenummerets plassering ved hjelp av en tegnstil.

Tegnstil

Kanskje du vil bruke en tegnstil for å formatere fotnotereferansenummeret. I stedet for å bruke hevet skrift, kan du for eksempel bruke en tegnstil med normal plassering og forhøyet linjeavstand. Alle tegnstiler som er tilgjengelige i Tegnmaler-panelet, vises på menyen.

Avsnittstil

Kanskje du vil bruke en avsnittsmal til å formatere fotnoteteksten for alle fotnoter i dokumentet. Alle avsnittsmaler som er tilgjengelige i Avsnittsmaler-panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Vær oppmerksom på at malen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Skilletegn

Skilletegnet bestemmer hvilken type mellomrom som skal vises mellom fotnotenummeret og begynnelsen på fotnoteteksten. Hvis du vil endre skilletegn, må du markere eller slette gjeldende skilletegn før du velger et nytt skilletegn. Du kan bruke flere tegn. Når du setter inn blanktegn, angir du riktig metategn, for eksempel ^m for langt mellomrom.

Valg for fotnotelayout

Følgende valg vises i kategorien Layout i dialogboksen Fotnotevalg:

Strekk fotnotene over kolonnene

Dette alternativet gjør at alle fotnotene i dokumentet strekkes over kolonnene.

Minste avstand før første fotnote

Dette valget brukes til å angi minimumsavstanden mellom slutten av spalten og første fotnotelinje. Du kan ikke angi en negativ verdi. Hvis det er oppgitt en verdi for Mellomrom før i fotnoteavsnittet, ignoreres denne innstillingen.

Avstand mellom fotnoter

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom siste avsnitt av en fotnote og første avsnitt av neste fotnote i en spalte. Du kan ikke angi en negativ verdi. Verdiene for Mellomrom før / Mellomrom etter i et fotnoteavsnitt gjelder bare hvis fotnoten inneholder flere avsnitt.

Forskyvning ved første grunnlinje

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom begynnelsen på fotnoteområdet (der fotnoteskillelinjen vises som standard), og den første linjen med fotnotetekst.

Sett fotnoter på slutten av artikkelen nederst i teksten

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnotene for den siste spalten, skal vises rett nedenfor teksten i artikkelens siste ramme. Hvis dette valget er deaktivert, vises eventuelle fotnoter i siste ramme av artikkelen, nederst i spalten.

Tillat delte fotnoter

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnoter skal brytes til neste spalte når de er for store til å få plass i fotnotefeltet for spalten. Hvis dette valget er deaktivert, flyttes linjen som inneholder referansenummeret for fotnoten, til neste spalte, eller teksten skjules.

Merk:

Hvis Tillat delte fotnoter er aktivert, kan du likevel hindre at enkeltstående fotnoter deles, ved å plassere innsettingspunktet i fotnoteteksten og velge Valg for tekstlinjer på menyen i Avsnitt-panelet. Deretter aktiverer du valgene Hold linjene samlet og Alle linjer i avsnitt. Hvis fotnoten inneholder flere avsnitt, bruker du valget Hold sammen med neste X linjer i første avsnitt i fotnoteteksten. Du kan velge Tekst > Sett inn skifttegn > Spalteskift for å bestemme hvor fotnoten skal deles.

iu_23
Fotnote som er brutt over to spalter.

Linje over

Angi plasseringen for og utseendet på fotnoteskillelinjen som vises over fotnoteteksten. Det vises også en skillelinje over eventuell fotnotetekst som fortsetter i en annen ramme. Valgene du angir, gjelder enten for første fotnote i spalten eller for fotnoter som fortsetter i andre spalter, avhengig av hvilket valg som er angitt på menyen. Disse valgene likner på valgene som vises når du angir en avsnittsstrek. Hvis du vil fjerne fotnoteskillelinjen, deaktiverer du Linje aktivert.

Arbeide med fotnotetekst

Merk følgende når du redigerer fotnoteteksten:

 • Hvis du velger Rediger > Marker alt når innsettingspunktet er plassert i fotnotetekst, markeres all teksten for denne fotnoten, men ikke resten av fotnotene eller teksten.

 • Bruk piltastene til å navigere mellom fotnoter.

 • Nummerering av fotnoter fortsetter ikke på tvers av dokumenter i en bok. Hvis du ikke vil at nummereringen skal starte på nytt i hvert dokument i boken, må du endre Start på-verdien manuelt i hvert dokument når du er ferdig med å redigere.

 • I Artikkelredigering kan du velge fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan vise eller skjule alle fotnoter ved å velge Vis > Artikkelredigering > Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.

 • I korrektur- eller artikkelvisning kan du klikke på fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan utvide eller skjule alle fotnoter ved å høyreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) en fotnote og velge Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.

 • Du kan velge og bruke tegn- og avsnittsformatering for fotnotetekst. Du kan også angi og endre utseendet på fotnotereferansenummeret, men dette anbefales å gjøres ved hjelp av dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

 • Når du klipper ut eller kopierer tekst som inneholder fotnotereferansenumre, plasseres fotnoteteksten også på utklippstavlen. Hvis du kopierer teksten til et annet dokument, får fotnotene i teksten den nummereringen og layouten som brukes i det nye dokumentet.

 • Hvis du ved et uhell sletter fotnotenummeret i begynnelsen av fotnoteteksten, kan du legge det til igjen ved å plassere innsettingspunktet i begynnelsen av fotnoteteksten, høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) og velge Sett inn spesialtegn > Merker > Nummer på fotnote.

 • Tekstflyt påvirker ikke fotnotetekst.

 • Hvis du fjerner overstyringer og tegnmaler for et avsnitt som inneholder et fotnotereferansemerke, mister fotnotereferansenummeret attributtene du tilordnet i dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

Strekke fotnotene over spaltene

Slik får du alle fotnotene i dokumentet til å strekkes over spaltene:

 1. Velg Type > Valg for dokumentfotnoter.

 2. Velg Layout-fanen.

 3. Mer av for Strekk fotnotene over kolonnene.

 4. Klikk på OK.

Fotnotevalg
Få alle fotnotene til å strekkes over spaltene

Slette fotnoter

 1. Hvis du vil slette en fotnote, markerer du fotnotereferansenummeret som vises i teksten, og deretter trykker du Tilbake eller Delete. Hvis du bare sletter fotnoteteksten, beholdes fotnotereferansenummeret og fotnotestrukturen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet