Legge til tekst

Legge til tekst

Du kan legge til tekst ved å skrive, lime eller importere inn tekst fra en annen fil. Stort sett bruker du vanlige tekstbehandlingsteknikker når du arbeider med tekst i InCopy. Velg typeverktøyet  i verktøykassen, og bruk teknikkene som er beskrevet nedenfor. Disse metodene fungerer på samme måte i korrektur-, artikkel- og layoutvisning, uansett om innholdet er koblet til Adobe InDesign® eller ikke.

Inntasting

Klikk for å angi stedet der du vil legge til tekst, og begynn å skrive inn tekst.

Merke

Dra, dobbeltklikk eller trippelklikk for å velge tegn, ord, linjer eller avsnitt enkeltvis (avhengig av valgene som er gjort under Innstillinger). Eller klikk hvor som helst i innholdet, og velg Rediger > Marker alt.

Lime inn

Kopier eller klipp ut tekst, klikk der du vil lime inn teksten, og velg Rediger > Lim inn. Hvis du vil fjerne formateringen til den innlimte teksten, velger du Rediger > Lim inn uten formatering. Hvis du vil legge til eller fjerne mellomrom etter behov, velger du Juster mellomrom automatisk ved utklipping og innliming av ord i Tekst-delen i dialogboksen Innstillinger.

Du kan også bruke Rediger > Lim inn uten rutenettformat for å lime inn tekst i et rammerutenett, slik at den innlimte teksten beholder skrifttypen, skriftstørrelsen og tegnavstandsinnstillingene til den kopierte teksten.

Slette

Marker teksten du vil slette, og velg Rediger > Slett.

Du kan også importere tekst direkte fra et annet tekstdokument.

Importere filer

Du kan importere tekst fra andre InCopy-artikler, Microsoft® Word, Microsoft Excel og andre programmer som kan eksportere tekst i rikt tekstformat (RTF) eller rent tekstformat. Alle filformatene som kan importeres, er oppført i dialogboksen Monter i InCopy Place (på menyen Filtype for Windows® og i listen til høyre for Mac OS).

Dokumentformatering og maler

Du kan importere filer med eller uten formatering. Hvis du importerer filene med formatering, importerer InCopy de fleste formateringsattributter for tegn og avsnitt fra tekstfiler, men mesteparten av informasjonen om sidelayout, f.eks. innstillinger for sideskift, marger og spalter (som du kan angi i InDesign), ignoreres. Vanligvis importerer InCopy all formateringsinformasjon som er angitt i tekstbehandlingsprogrammet, unntatt funksjoner som ikke er tilgjengelige i InCopy.

Hvis InCopy har et importfilter for et program, kan du bestemme hvilke maler som skal importeres, og hvilken formatering som skal brukes hvis det oppstår en navnekonflikt.

Merk:

InDesign kontrollerer stilene i koblede InCopy-artikler. Når du monterer en InCopy-artikkel i InDesign, overskriver InDesign eventuelle importerte maler i InCopy-dokumentet hvis det oppstår konflikter mellom malnavn.

Arkivere filer for import

Hvis tekstbehandlingsprogrammet ditt kan arkivere filer i mer enn ett filformat, bør du bruke det formatet som kan beholde mest formatering – enten det opprinnelige filformatet til programmet eller et datautvekslingsformat som rikt tekstformat (RTF).

Du kan importere filer som ble opprettet i de nyeste versjonene av Microsoft Word. Hvis du vil montere en fil fra et annet tekstbehandlingsprogram eller fra Word 95 for Windows eller tidligere, f.eks. Word 6.0, åpner du filen i originalprogrammet og arkiverer den i et kompatibelt Word-format eller i RTF-format, som beholder det meste av formateringen.

Montere (importere) tekst

Når du skal importere store tekstblokker, er det enklest å bruke kommandoen Monter. InCopy støtter mange forskjellige tekstbehandlings-, regneark- og tekstfilformater. Hvor mye av den opprinnelige formateringen som beholdes, er avhengig av importfilteret for filtypen og valgene du gjør når du monterer filen. Du kan også åpne Word-, tekst- og RTF-filer direkte i InCopy.

 1. Velg typeverktøyet  , og klikk der du vil at teksten skal vises.
 2. Velg Fil > Monter.
 3. Velg Vis valg for import i dialogboksen Monter hvis du vil vise en dialogboks med importvalg for filtypen du monterer.
 4. Merk tekstfilen du vil montere, og velg deretter Åpne. (Hvis du holder nede Skift og klikker på Åpne, vises dialogboksen Importvalg selv om Vis importvalg ikke er valgt.)
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis en dialogboks viser importvalg for filtypen du monterer, angir du valgene dine og velger OK.

  • Hvis dokumentet du importerer, inneholder skrifttyper som ikke er tilgjengelige på systemet ditt, åpnes en dialogboks som informerer om erstatningen av skrifttyper. Hvis du heller vil angi andre skrifttypeerstatninger, velger du Finn skrift og angir alternativene.

Merk:

Hvis teksten du importerer til dokumentet, inneholder tekstutheving i rosa, grønt eller en annen farge, har du antakelig aktivert ett eller flere tekstjusteringsvalg. Åpne Metode for tekstjustering i dialogboksen Innstillinger, og legg merke til hvilke innstillinger som er aktivert under Utheving. Hvis den monterte teksten for eksempel er formatert med skrifttyper som ikke finnes i InCopy, utheves teksten i rosa.

Importvalg

Når du importerer Word- og Excel-filer samt kodede tekstfiler, kan du angi hvordan filene importeres.

Importvalg for Microsoft Word- og RTF-filer

Hvis du velger Vis valg for import når du monterer en Word-fil eller en RTF-fil, kan du velge mellom disse valgene:

Tekst i innholdsfortegnelse

Importerer innholdsfortegnelsen som en del av teksten i artikkelen. Disse oppføringene importeres som ren tekst.

Stikkordregistertekst

Importerer stikkordregisteret som en del av teksten i artikkelen. Disse oppføringene importeres som ren tekst.

Fotnoter

Importerer Word-fotnoter. Fotnoter og fotnotereferanser beholdes, men nummereres på nytt i henhold til fotnoteinnstillingene for dokumentet. Hvis Word-fotnotene ikke importeres riktig, kan du prøve å arkivere Word-dokumentet i RTF-format og importere RTF-filen.

Sluttnoter

Importerer sluttnoter som en del av teksten på slutten av artikkelen.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Fjern maler og formatering fra tekst og tabeller

Fjerner formatering som skriftsnitt, skriftfarge og skriftstil fra den importerte teksten, inkludert tekst i tabeller. Hvis dette valget er angitt, importeres ikke avsnittsmaler og innebygd grafikk.

Behold lokale overstyringer

Når du velger å fjerne maler og formatering fra tekst og tabeller, kan du velge Behold lokale overstyringer for å beholde tegnformatering, for eksempel fet og kursiv, som er brukt for deler av et avsnitt. Deaktiver dette valget hvis du vil fjerne all formatering.

Konverter tabeller til

Når du velger å fjerne maler og formatering fra tekst og tabeller, kan du konvertere tabeller til enkle tabeller uten formatering eller til tabulatordelte tabeller uten formatering.

Hvis du vil importere uformatert tekst og formaterte tabeller, importerer du først teksten uten formatering, og deretter limer du inn tabellene fra Word i InCopy.

Behold maler og formatering fra tekst og tabeller

Beholder formateringen fra Word-dokumentet i InDesign- eller InCopy-dokumentet. Du kan bruke de andre valgene under Formatering til å angi hvordan maler og formatering skal beholdes.

Manuelle sideskift

Angir hvordan sideskift fra Word-filen formateres i InDesign eller InCopy. Velg Behold sideskift hvis du vil bruke de samme sideskiftene som i Word, eller velg Konverter til spalteskift eller Ingen skift.

Importer innebygd grafikk

Beholder innebygd grafikk fra Word-dokumentet i InCopy.

Importer ubrukte maler

Importerer alle maler fra Word-dokumentet selv om malene ikke er brukt på tekst.

Konverter punktmerking og nummerering til tekst

Importerer punktmerking og nummerering som faktiske tegn, noe som bevarer utseendet til avsnittet. I nummererte lister oppdateres imidlertid ikke numrene automatisk når listeobjektene endres.

Spor endringer

Hvis du velger dette alternativet, vises Spor endringer-markeringer fra Word-dokumentet i InCopy-dokumentet. I InDesign viser du endringssporinger i Artikkelredigering.

Importer maler automatisk

Importerer maler fra Word-dokumentet til InDesign- eller InCopy-dokumentet. Hvis det vises en gul varseltrekant ved siden av Malnavnkonflikter, har én eller flere avsnitts- eller tegnstiler fra Word-dokumentet samme navn som en InCopy-mal.

Du kan bestemme hvordan disse malnavnkonfliktene skal løses, ved å angi et valg fra listene Avsnittsmalkonflikter og Tegnmalkonflikter. Hvis du velger Bruk maldefinisjonen i InCopy, formateres den importerte malteksten i henhold til InCopy-malen. Hvis du velger Omdefiner InCopy-mal, formateres den importerte malteksten i henhold til Word-malen, og eksisterende tekstformatering i InCopy endres i henhold til Word-malen. Hvis du velger Endre navn automatisk, endres navnet på Word-malen(e) som importeres. Hvis for eksempel malen Underoverskrift finnes både i InCopy og Word, endres navnet på Word-malen som importeres, til Underoverskrift_wrd_1 når Endre navn automatisk er aktivert.

Merk:

InCopy konverterer avsnitts- og tegnstiler, men ikke punktmerkede og nummererte listemaler.  

Tilpass malimport

Gjør det mulig å bruke dialogboksen Maltilordning til å bestemme hvilken InCopy-mal som skal brukes for hver Word-mal i det importerte dokumentet.

Lagre forvalg

Arkiverer gjeldende importvalg for Word til senere bruk. Angi importvalg, velg Arkiver forvalg, skriv inn navnet på forvalget, og velg OK. Neste gang du importerer en Word-mal, kan du velge forvalget du opprettet, fra listen Forvalg. Velg Angi som standard hvis du vil at valgt forvalg skal brukes som standard for import av Word-dokumenter.

Importvalg for tekstfiler

Hvis du velger Vis valg for import når du monterer en tekstfil, kan du velge mellom disse valgene:

Tegnsett

Angir datamaskintegnsettet, for eksempel ANSI, Unicode UTF8 eller Windows (CE), som ble brukt til å opprette tekstfilen. Standardvalget er tegnsettet som samsvarer med standardspråket og -plattformen i InDesign eller InCopy.

Angir datamaskintegnsettet, for eksempel ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS, Kinesisk, Big 5, som ble brukt til å opprette tekstfilen. Standardvalget er tegnsettet som samsvarer med standardspråket og -plattformen i InDesign eller InCopy.

Plattform

Angir om filen ble opprettet i Windows eller Mac OS.

Angi ordliste til

Angir ordlisten som teksten som importeres, skal bruke.

Ekstra linjeskift

Angir hvordan ekstra avsnittsskift importeres. Velg Fjern på slutten av hver linje eller Fjern mellom avsnitt.

Erstatt

Erstatter det angitte antallet mellomrom med en tabulator.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Importvalg for Microsoft Excel

Når du importerer en Excel-fil, kan du velge mellom disse valgene:

Arbeidsbok

Angir arbeidsboken du vil importere.

Vis

Angir om eventuelle egendefinerte visninger skal importeres, eller om de skal ignoreres.

Celleområde

Angir området med celler, der et kolon (:) angir området (for eksempel A1:G15). Hvis det er områder med navn i arbeidsboken, vises disse navnene under Celleområde.

Import av skjulte celler er ikke arkivert i Vis

Inkluderer celler som er formatert som skjulte celler i Excel-regnearket.

Tabell

Angir hvordan regnearkinformasjon vises i dokumentet.

Formatert tabell

InCopy prøver å bevare formateringen som er brukt i Excel. Det kan imidlertid hende at formateringen av tekst i hver celle ikke bevares. Hvis regnearket er koblet og ikke innebygd, overstyres eventuell formatering som er angitt for tabellen i InCopy, hvis du oppdaterer koblingen.

Uformatert tabell

Tabellen importeres fra regnearket uten formatering. Hvis dette valget er angitt, kan du bruke en tabellmal for den importerte tabellen. Hvis du formaterer tekst ved hjelp av avsnitts- og tegnmaler, bevares formateringen selv om du oppdaterer koblingen til regnearket.

Uformatert tabulatordelt tekst

Tabellen importeres som tabulatordelt tekst, som du deretter kan konvertere til en tabell i InDesign eller InCopy.

Formatert bare en gang

InDesign beholder den samme formateringen som ble brukt i Excel, under den første importen. Hvis regnearket er tilkoblet fremfor innebygd, ignoreres formateringsendringer du har gjort i regnearket, i den koblede tabellen når du oppdaterer koblingen. Dette valget er ikke tilgjengelig i InCopy.

Tabellmal

Bruker tabellmalen du har angitt for det importerte dokumentet. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har angitt Uformatert tabell.

Cellejustering

Angir cellejusteringen for det importerte dokumentet.

Inkluder innebygd grafikk

Beholder innebygd grafikk fra Excel-dokumentet i InCopy.

Antall desimalplasser som skal inkluderes

Angir antallet desimalplasser for regnearktall.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Importvalg for kodet tekst

Du kan importere (eller eksportere) en tekstfil som kan dra nytte av formateringsmulighetene i InCopy, ved å bruke formatet for kodet tekst. Kodede tekstfiler er tekstfiler med informasjon som beskriver formateringen du vil skal brukes i InCopy. Riktig kodet tekst kan beskrive så godt som alt som kan vises i en InCopy-artikkel, inkludert alle avsnittsnivåattributter, tegnnivåattributter og spesialtegn.

Hvis du vil ha mer informasjon om å spesifisere koder, kan du se PDF-filen om kodet tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_no (PDF).

Følgende valg er tilgjengelige når du importerer en kodet tekstfil og Vis valg for import er valgt i dialogboksen Monter.

Bruk typografiske anførselstegn

Kontrollerer at importert tekst inneholder venstre og høyre anførselstegn (“ ”) og apostrofer (’) i stedet for rette anførselstegn (" ") og apostrofer (').

Fjern tekstformatering

Fjerner formatering som skriftsnitt, skriftfarge og skriftstil fra den importerte teksten.

Løse tekstmalkonflikter ved hjelp av

Angir hvilken tegn- eller avsnittsmal som skal brukes når det oppstår en konflikt mellom malen i den kodede tekstfilen og malen i InDesign-dokumentet. Velg Trykksaksdefinisjon hvis du vil bruke definisjonen som allerede eksisterer for malen i InDesign-dokumentet. Velg Definisjon av kodet fil hvis du vil bruke malen slik den er definert i den kodede teksten.

Vis liste over problemkoder før montering

Viser en liste over koder som ikke godtas. Hvis en slik liste vises, kan du velge mellom å avbryte eller fortsette importen. Hvis du fortsetter, kan det hende at filen ikke får forventet utseende.

Importere Buzzword-dokumenter

Buzzword er et webbasert tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og lagre tekstfiler på en webserver. I InCopy CS5 kan du importere tekst fra og eksportere tekst til Buzzword-dokumenter.

Når du importerer et Buzzword-dokument, blir det opprettet en URL-kobling til Buzzword-dokumentet på serveren. Når Buzzword-dokumentet oppdateres utenfor InCopy, kan du bruke Koblinger-panelet til å oppdatere den importerte versjonen i InCopy. Dette fører imidlertid til at endringer du gjør i Buzzword-teksten i InCopy, blir fjernet.

Merk:

Buzzword-programmet på Acrobat.com er bare tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk.

 1. Velg Fil > Plasser fra Buzzword.

 2. Hvis du ikke allerede har logget på CS Live, klikker du Sign In, angir e-postadresse og passord og klikker Sign In.

  Når du har logget på, viser dialogboksen Place Buzzword Documents en liste over Buzzword-dokumenter som du kan importere.

 3. Velg ett eller flere dokumenter som du vil importere, eller lim inn URL-adressen til Buzzword-dokumentet i Paste URL-feltet.

 4. Velg ett av følgende alternativer, og klikk deretter OK.

  Vis valg for import

  Hvis du velger dette alternativet, vises dialogboksen Buzzword-importvalg før du monterer filen.

  Erstatt valgt objekt

  Velg dette alternativet for å erstatte det markerte objektet i dokumentet.

  Kobling til dokument

  Velg dette alternativet for å opprette en kobling mellom Buzzword-dokumentet og den monterte teksten. Når du oppretter en kobling og oppdaterer Buzzword-dokumentet, angir Koblinger-panelet at filen er endret. Hvis du oppdaterer koblingen, oppdateres teksten i InCopy. Formateringsendringer du har gjort i teksten i InCopy, går imidlertid tapt.

  Bruk rutenettformat

  Formatere den importerte teksten på nytt i henhold til rutenettattributtene.

 5. Hvis du valgte Vis valg for import, angir du innstillinger i dialogboksen Buzzword-importvalg.

  Denne dialogboksen inneholder mye av de samme alternativene som du finner i dialogboksen Valg for RTF-import. Se Importvalg for Microsoft Word- og RTF-filer. Gjeldende Buzzword-versjon har ikke noen malfunksjon, og ingen av malalternativene er gyldige per i dag.

 6. Klikk eller dra med den lastede tekstmarkøren for å opprette en tekstramme.

Skrive inn asiatisk tekst ved hjelp av innebygde inndata

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Avansert tekst (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Avansert tekst (Mac OS).
 2. Velg Bruk innebygde inndata for ikke-latinsk tekst, og velg deretter OK.

Du kan bruke en systeminndatametode til å legge inn tegn på 2 og 4 byte hvis denne metoden er tilgjengelig. Denne metoden er spesielt nyttig til å skrive inn asiatiske tegn.

Du kan bruke et spesielt tilbakemeldingsprogram for å skrive inn asiatisk tekst direkte i tekstrammer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet