Utligning og tegnavstand

Om utligning og tegnavstand

Utligning er prosessen for å øke eller redusere avstanden mellom bestemte bokstavpar. Tegnavstand brukes til å øke eller redusere luften i en tekstblokk.

Merk:

Verdier for utligning og tegnavstand påvirker japansk tekst, men vanligvis brukes disse alternativene til å justere aki mellom latinske tegn.

Utligningstyper

Du kan utføre utligning automatisk for type ved å bruke metrisk utligning eller optisk utligning. Metrisk utligning bruker utligningspar, som er inkludert i de fleste skrifttypene. Utligningspar inneholder informasjon om avstanden mellom bestemte bokstavpar. Her er noen av disse: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya og Yo.

InCopy bruker metrisk utligning som standard, slik at bestemte par utlignes automatisk når du importerer eller skriver inn tekst. Velg 0 for å deaktivere metrisk utligning.

Optisk utligning brukes til å justere avstanden mellom tilstøtende tegn basert på formene deres. Noen skrifter inneholder solide spesifikasjoner for utligningspar. Det kan imidlertid være lurt å bruke optisk utligning hvis en skrifttype bare inneholder et minimum av utligning eller ingen utligning i det hele tatt, eller hvis du bruker to forskjellige skriftsnitt eller størrelser i ett eller flere ord på en linje.

Optisk utligning justerer avstanden mellom tilstøtende tegn basert på formen, og er optimalisert for bruk med latinske tegnvarianter. Noen skrifter inneholder solide spesifikasjoner for utligningspar. Det kan imidlertid være lurt å bruke optisk utligning for Latinsk tekst i dokumentet ditt hvis en skrifttype bare inneholder et minimum av utligning eller ingen utligning i det hele tatt, eller hvis du bruker to forskjellige skriftsnitt eller størrelser i ett eller flere ord på en linje.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

Du kan også bruke manuell utligning, som er ideelt for justering av avstanden mellom to bokstaver. Kniping og manuell utligning er kumulativ, så du kan først justere individuelle bokstavpar og deretter endre luften i en tekstblokk uten å påvirke den relative utligningen til bokstavparene.

Ordutligning er ikke det samme som valget Ordmellomrom i dialogboksen Justering. Når du bruker ordutligning, endres utligningsverdien bare mellom det første tegnet i et ord og mellomrommet foran det.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

Slik måles utligning og tegnavstand

Du kan bruke utligning, tegnavstand eller begge på markert tekst. Tegnavstand og utligning måles i én tusendels gefirt. Dette er en målenhet som er relativ til den gjeldende tekststørrelsen. For en skrifttype på 6 punkt tilsvarer 1 gefirt 6 punkt, og for en skrifttype på 10 punkt tilsvarer 1 gefirt 10 punkt. Utligning og tegnavstand er helt proporsjonale i forhold til gjeldende tekststørrelse.

Kniping og manuell utligning er kumulativ, så du kan først justere individuelle bokstavpar og deretter endre luften i en tekstblokk uten å påvirke den relative utligningen til bokstavparene.

Når du klikker for å plassere innsettingspunktet mellom to bokstaver, viser InCopy utligningsverdier i Tegn-panelet og kontrollpanelet. Verdiene for metrikkutligning og optisk utligning (eller definerte utligningspar) vises i parenteser. Hvis du markerer et ord eller et tekstområde, viser InCopy verdiene for tegnavstand i Tegn-panelet og kontrollpanelet.

Bruke utligning på tekst

Du kan bruke en av to typer automatisk utligning: metrisk utligning eller optisk utligning, eller du kan justere avstanden mellom bokstaver manuelt.

Bruke metrisk utligning

 1. Plasser tekstinnsettingspunktet mellom tegnene du vil parutligne, eller marker tekst.
 2. Velg Metrikk på Utligning-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Velg Metrikk eller Metrikk – bare Roman på Utligning-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
Merk:

Hvis metrikk brukes på skrifter (inkludert noen japanske OpenType-skrifter) som ikke inneholder parutligningsinformasjon, blir avstand for hvert tegn satt til "0" og tegnkomprimering skjer ikke.

Hvis du vil unngå å bruke den innebygde utligningsinformasjonen for en skrifttype på markert tekst, velger du "0" på Utligning-menyen .

Merk:

Standardinnstillingen er Metrikk - bare Roman. Når Metrikk - bare Roman brukes til latinske OpenType-skrifter, er utligning det samme som når metrikk er valgt. Når Metrikk - bare Roman brukes til CJK OpenType-skrifter, vil bare de latinske tegnene utlignes med utligningspar som om metrikk ble angitt. CJK-tegn vil ikke utlignes, som om '0' ble angitt. Derfor kan du velge '0' til å slå av parutligning.

Merk:

Hvis du bruker metrisk utligning for skrifter i en japansk OpenType-skrift, anbefales det at du velger OpenType > Bruk proporsjonal metrikk fra menyen i kontrollpanelet. På den måten kan du unngå å gjøre unødvendige manuelle utligningsjusteringer.

Bruke optisk utligning

 1. Plasser tekstinnsettingspunktet mellom tegnene du vil parutligne, eller marker teksten du vil utligne.
 2. Velg Optisk på Utligning-menyen  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
Merk:

Optisk utligning er utformet på grunnlag av latinske tegnskjemaer. Du kan bruke denne funksjonen med CJK-skrifter, men du bør alltid sjekke resultatet av operasjonen.

Justere utligning manuelt

 1. Klikk med tekstverktøyet  for å angi et innsettingspunkt mellom to tegn.
  Merk:

  Du kan ikke utligne teksten manuelt hvis du har markert et tekstområde (du kan bare velge Metrikk, Optisk eller 0). Bruk kniping i stedet.

  Merk:

  Du kan ikke utligne teksten manuelt hvis du har markert et tekstområde (du kan bare velge Metrikk - bare Roman, Optisk eller 0). Bruk kniping i stedet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Skriv inn eller velg en numerisk verdi på Utligning-menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

  • Trykk på Alt+Pil venstre/høyre (Windows) eller Tilvalg+Pil venstre/høyre (Mac OS) for å redusere eller øke utligningen mellom to tegn.

Utligningen er den samme som verdien for Utligning under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger. Når du bruker snarveien og holder nede Ctrl eller Kommando, er utligningen lik verdien for Utligning ganget med fem.

Endre standard intervallverdi for utligning

 1. Under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger skriver du inn en ny verdi for Utligning og velger OK.

Slå av utligning for markert tekst

 1. Marker tekst.
 2. Skriv inn eller velg 0 på Utligning-menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Du kan også trykke på Alt+Ctrl+Q (Windows) eller Tilvalg+Kommando+Q (Mac OS) for å tilbakestille utligning og tegnavstand. Når du gjør dette, angis Metrikk for utligning, uavhengig av hvilket utligningsvalg som ble brukt tidligere.

Justere kniping

 1. Marker et område med tegn.
 2. Skriv inn eller velg en numerisk verdi for Tegnavstand  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Utheve tekst med egendefinert utligning og tegnavstand

I noen tilfeller må du være oppmerksom på tekst det brukes egendefinert utligning og tegnavstand for. Hvis du har aktivert innstillingen Egendefinert tegnavstand/utligning, er tekst med egendefinert tegnavstand eller utligning uthevet i grønt.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS).
 2. Velg Egendefinert tegnavstand/utligning, og velg deretter OK.

Justere utligning mellom ord

 1. Marker et tekstområde med tekstverktøyet  , og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil øke avstanden mellom markerte ord, trykker du på Alt+Ctrl+\ (Windows) eller Tilvalg+Kommando+\ (Mac OS).

  • Hvis du vil redusere avstanden mellom markerte ord, trykker du på Alt+Ctrl+Tilbake (Windows) eller Tilvalg+Kommando+Del (Mac OS).

  • Hvis du vil gange justeringsverdien for utligning med 5, holder du nede Skift når du bruker tastatursnarveien.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet