Arkiver dokumenter

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil arkivere et eksisterende dokument med samme navn, velger du Fil > Arkiver innhold.

  • Hvis du vil arkivere et dokument med et nytt navn, velger du Fil > Arkiver innhold som, angir en plassering og et filnavn og velger Arkiver. Dokumentet med det nye navnet blir det aktive dokumentet.

  • Hvis du vil kopiere en artikkel eller grafikk med et nytt dokumentnavn, velger du Fil > Arkiver innholdskopi, angir en plassering og et filnavn og velger Arkiver. Den arkiverte kopien blir ikke det aktive dokumentet.

  • Hvis du vil arkivere en kopi av et dokument som en mal, velger du Fil > Arkiver innhold som, angir en plassering og et filnavn og velger deretter InCopy-mal under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

  • Hvis du vil arkivere alle artikler i dokumentet, velger du Fil > Arkiver alt innhold.

  • Hvis du vil arkivere en kopi av et dokument i et tekstformat, velger du Fil > Arkiver innhold som, angir en plassering og et filnavn og velger deretter Ren tekst eller Rikt tekstformat - RTF under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

Merk:

Selv om du arkiverer et behandlet (koblet) dokument, blir ikke koblingen oppdatert i InDesign-filen. Hvis du vil oppdatere artikkelen i filsystemet, følger du fremgangsmåten som er beskrevet i dokumentasjonen til arbeidsflytsystemet, eller be systemadministratoren om mer informasjon.

Inkludere forhåndsvisninger i arkiverte dokumenter

Når du bruker miniatyrvisninger av dokumenter og maler, er det enkelt å kjenne igjen filer i Adobe Bridge og Adobe Mini Bridge. Det lages en forhåndsvisning når du arkiverer et dokument eller en mal. Når et dokument forhåndsvises, vises et JPEG-bilde av første oppslag, mens når en mal forhåndsvises, vises et JPEG-bilde av alle sidene i malen. Du bestemmer selv størrelsen på forhåndsvisningen og hvor mange sider som skal vises. Du kan for eksempel velge forhåndsvisningen Ekstra stor 1024 x 1024 hvis du raskt vil skanne innholdet på en side med høy oppløsning før du åpner filen.

Du kan aktivere valget i Innstillinger eller i dialogboksen Arkiver som. Siden forhåndsvisninger både øker filstørrelsen og tiden det tar å arkivere dokumentet, kan du aktivere valget ved behov i dialogboksen Arkiver som.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning hver gang du arkiverer et dokument, velger du Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).

  • Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning for et bestemt dokument, velger du Fil > Arkiver som.

  • Hvis du vil inkludere en forhåndsvisning for et bestemt dokument, velger du Fil > Arkiver innhold som.

 2. Velg Arkiver alltid forhåndsvisningsbilder med dokumenter.
 3. Hvis du angir innstillinger for forhåndsvisning i dialogboksen Innstillinger, velger du antall forhåndsvisningssider på Sider-menyen og velger et alternativ på menyen Forhåndsvisningsstørrelse.

  Merk:

  Hvis du velger forhåndsvisning i dialogboksen Arkiver som, blir dette valget angitt også i dialogboksen Innstillinger, og standardinnstillingene for Sider og Forhåndsvisningsstørrelse blir brukt.

InCopy-filtyper

Du kan arbeide med flere forskjellige filtyper i InCopy.

InCopy-innholdsfiler (*.icml)

Dette er standard filtype når du eksporterer artikler eller grafikk fra InDesign, og når du arkiverer eller oppretter nye dokumenter i InCopy. Denne filtypen vises som InCopy-dokument i dialogboksen Eksporter eller Arkiver som.

InCopy CS3 Interchange-filer (*.incx)

Dette er en eldre filtype som ble brukt i InCopy CS3 og tidligere.

Oppdragsfiler (*.icma)

Disse filene er et delsett av et InDesign-dokument. De viser innhold og stiler samt sideoppsett fra den overordnede InDesign-filen. Oppdragsfiler kan vise ulike nivåer av visuell gjengivelse (trådramme, tilordnede oppslag eller alle oppslag). InDesign-brukeren angir disse valgene når han oppretter oppdragsfilen. Bare InDesign-brukere kan opprette oppdragsfiler, og bare InCopy-brukere kan åpne slike filer.

Eldre oppdragsfiler for InCopy CS3 brukte filtypen .inca.

Oppdragspakkefiler (*.icap)

Disse filene er oppdragsfiler som er komprimert i InDesign for distribusjon. Oppdragspakker inneholder oppdragsfilen, de tilordnede oppdragsfilene og eventuelle koblede bilder.

Eldre oppdragspakker for InCopy CS3 brukte filtypen .incp.

Malfiler (*.icmt)

Maler er nyttige som utgangspunkt for enkeltstående dokumenter fordi du kan forhåndsinnstille sidestørrelse, tekstområde, stiler (avsnitt og tegn), XML-koder, fargeprøver, forhåndskodet eksempelinnhold osv. Malfiler åpnes som dokumenter uten tittel og viser innhold og stiler, men ikke sideoppsett (layoutinformasjon fra et InDesign-dokument). Denne filtypen vises som InCopy-mal i dialogboksen Arkiver som.

InDesign-filer (*.indd)

Når filene vises i InCopy, gjengis InDesign-dokumentet nøyaktig med innhold, maler og layout for alle sideobjektene. InCopy-brukere kan bare redigere objekter som er gjort tilgjengelige for dem av InDesign-brukere. Andre objekter kan vises, men ikke redigeres.

Merk:

Du kan åpne flere ulike typer tekstfiler, blant annet Microsoft Word-, RTF- og TXT-filer, direkte i InCopy. Når du gjør det, vises importvalgene for filtypen.

Eksportere InCopy-dokumenter

Du kan arkivere hele eller deler av et InCopy-dokument i et annet filformat. I de fleste tilfeller eksporteres hver komponent (for eksempel tekstrammer og grafikk) i et InCopy-dokument til en egen fil. Unntaket er når du skal eksportere et InCopy-dokument til Adobe PDF, som kopierer all tekst og grafikk i et dokument til en enkelt PDF-fil.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil eksportere tekst, klikker du i teksten med typeverktøyet .

  • Hvis du vil eksportere grafikk, klikker du på grafikken med plasseringsverktøyet .

 2. Velg Fil > Eksporter.
 3. Angi et navn på og et arkiveringssted for det eksporterte innholdet, og velg deretter et format under Filtype.

  XML-formatet vises i listen bare hvis XML-koder har blitt lagt til i dokumentet. Hvis du eksporterer tekst og ikke ser en oppføring for tekstbehandlingsprogrammet ditt, må du kanskje eksportere teksten i et format som programmet kan importere, for eksempel rikt tekstformat Hvis tekstbehandlingsprogrammet ikke støtter noen av de andre InCopy-eksportformatene, bruker du et rent tekstformat (ASCII).

  Merk:

  Hvis du eksporterer i ASCII-format, fjernes alle tegnattributter fra teksten. Hvis du vil beholde all formatering, bruker du eksportfilteret for kodet tekst i InCopy.

 4. Velg Arkiver for å eksportere innholdet i formatet du har valgt.

Endre navn på InCopy-artikler

Når en artikkel eksporteres fra InDesign, får den et dokumentfilnavn med filtypen *.icml. InCopy bruker dette filnavnet som artikkelnavnet som vises i Oppdrag-panelet i InDesign og på artikkelskillelinjen. Til forskjell fra filnavnet er artikkelnavnet innebygd i filen.

 1. Hvis du vil endre et artikkelnavn manuelt, åpner du en artikkelfil i InCopy.
 2. Velg Fil > Informasjon om innholdsfil.
 3. Pass på at kategorien Beskrivelse er valgt, og skriv deretter inn et nytt navn for dokumenttittelen.

Merk:

Avhengig av arbeidsflytprosessene på systemet er det mulig at administratoren må endre artikkelnavnet for deg. Hvis du ikke kan endre artikkelnavnet ved å følge fremgangsmåten ovenfor, kontakter du arbeidsflytadministratoren.

Du kan også endre artikkelnavnet i Oppdrag-panelet når artikkelen er sjekket ut. Filnavnet endres imidlertid ikke på disken.

Eksportere innhold til Buzzword

Buzzword er et webbasert tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og lagre tekstfiler på en webserver. Når du eksporterer en artikkel til Buzzword, blir det opprettet en tekstfil på Buzzword-serveren.

 1. Marker tekst eller plasser innsettingspunktet i en tekstramme som er en del av artikkelen du vil eksportere.

 2. Gjør ett av følgende:

  • I InDesign velger du Fil > Eksporter for > Buzzword.

  • I InCopy velger du Fil > Eksporter til > Buzzword.

 3. Hvis du ikke allerede har logget på CS Live, klikker du Sign In, angir e-postadresse og passord og klikker Sign In.

 4. Angi navnet på Buzzword-dokumentet som skal opprettes, i dialogboksen Export Story For Buzzword. Klikk deretter OK.

Buzzword-dokumentet åpnes på Acrobat.com. Du kan deretter flytte dokumentet til et annet arbeidsområde og dele det med andre brukere.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet