Et dokument eller en applikasjon er tilgjengelig hvis personer med funksjonshemninger, for eksempel bevegelseshemmede, blinde, og svaksynte, kan bruke det. Tilgjengelighetsfunksjonene i Acrobat Reader og PDF-filformatet gjør det mulig for mennesker med funksjonshemminger å bruke PDF-filer med eller uten skjermlesere, skjermforstørrere eller skrivere for blindeskrift.

Å gjøre PDF-dokumenter tilgjengelige er en fordel for alle brukere. Dokumentstrukturen som gjør det mulig for en skjermleser å lese et PDF-dokument, gjør det for eksempel også mulig for en mobil enhet å tilpasse flyten i og vise dokumentet på en liten skjerm. På samme måte gjør den forhåndsinnstilte tabulatorrekkefølgen i et tilgjengelig PDF-skjema det enklere for alle brukere å fylle ut skjemaet, ikke bare brukere med bevegelighetsvansker.

Angi innstillinger for tilgjengelighet

Acrobat Reader har flere innstillinger som gjør lesing av PDF-filer mer tilgjengelig for synshemmede og bevegelseshemmede brukere. Disse innstillingene bestemmer hvordan PDF-dokumenter vises på skjermen og leses av en skjermleser.

De fleste innstillingene som er relatert til tilgjengelighet, er tilgjengelige i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet, der du får instruksjoner på skjermen for angivelse av disse innstillingene. Enkelte innstillinger som påvirker tilgjengeligheten, er ikke tilgjengelige i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet. Dette gjelder blant annet innstillinger i kategoriene Leser, Skjemaer og Multimedia. Du kan angi alle innstillinger i dialogboksen Innstillinger.

Navnene på enkelte innstillinger i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet er forskjellige fra navnene på de samme innstillingene i dialogboksen Innstillinger.

Angi tilgjengelighetsinnstillinger med oppsettsveiviseren for tilgjengelighet

 1. Start oppsettsveiviseren for tilgjengelighet ved å gjøre ett av følgende:

  • Velg  RedigerTilgjengelighetOppsettsveiviser.
  • (Bare Windows) Start Acrobat Reader for første gang mens en skjermleser eller skjermforstørrer kjører.
 2. Velg det aktuelle alternativet for hjelpeprogramvaren og -enhetene du bruker.
  Veiviseren viser bare innstillinger for hjelpeprogramvaren og -enhetene du bruker, basert på alternativet du velger.

 3. Følg veiledningen på skjermen. Hvis du klikker Avbryt, bruker Acrobat Reader standardinnstillinger for innstillingene i veiviseren (anbefales ikke).

Angi tilgjengelighetsinnstillinger i dialogboksen Innstillinger

Gå til dialogboksen Innstillinger i Acrobat Reader ved å velge RedigerInnstillinger.
Angi aktuelle innstillinger for hjelpeprogramvaren og -enhetene du bruker, i de ulike panelene i dialogboksen Innstillinger.

Tilgjengelighetsinnstillinger

Tilgjengelighetsinnstillinger i Tilgjengelighet-panelet

 • Erstatt dokumentfarger: Velg denne innstillingen for å velge fra en liste over kombinasjoner av kontrastfarger for tekst og bakgrunn, eller du kan lage dine egne. 
 • Bruk alltid sideoppsettstil: Tilsvarer alternativet Overstyr sideoppsettstil i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Bruk alltid zoominnstilling: Tilsvarer alternativet Overstyr dokumentzoom i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Bruk dokumentstruktur for tabulatorrekkefølge når det ikke er angitt noen bestemt tabulatorrekkefølge: Forbedrer navigasjonen for skjemafelt og koblinger i dokumenter uten angitt tabulatorrekkefølge.
 • Vis alltid utvalgsmarkøren for tastaturet: Velg dette alternativet hvis du bruker en skjermforstørrer. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Vis alltid utvalgsmarkøren for tastaturet i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Bruk alltid systemets farge på utvalg: Når dette alternativet er valgt, overstyres standardfargen for markering (blå) av en farge angitt av systemet.
 • Vis porteføljer i Filer-modus: Når dette alternativet er valgt, vises komponentfiler for PDF-porteføljen og fildetaljer i en liste. Filer-modusen gir en bedre leseopplevelse for personer med funksjonshemming, for eksempel bevegelseshemmede, blinde og synshemmede.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Dokumenter-panelet

 • Lagre dokumentendringer automatisk i midlertidig fil hvert: Når du fjerner merket for dette alternativet, deaktiveres automatisk lagring.. Hver gang et PDF-dokument lagres, må skjermleseren eller skjermforstørreren laste inn dokumentet på nytt. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Deaktiver automatisk arkivering av dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Skjemaer-panelet

 • Uthevingsfarge for felt og Uthevingsfarge for nødvendige felt: Disse innstillingene brukes til å angi hvilke farger som skal brukes til å utheve skjemafelt som kan fylles ut.. De tilsvarer alternativene Uthevingsfarge for felt og Uthevingsfarge for nødvendig felt i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Autofullfør: Lar Acrobat Reader automatisk fylle ut enkelte oppføringer i skjemafelt, slik at skjemaet kan fylles ut med færre tastetrykk. Denne innstillingen tilsvarer ikke et alternativ i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Multimedia-panelet

 • Vis teksting når tilgjengelig.
 • Spill av ettersynkronisert lyd når tilgjengelig.
 • Vis bildetekster for tilleggstekst når tilgjengelige.
 • Vis lydbeskrivelse (eller videobeskrivelse, eller beskrivende video) når tilgjengelig.

Disse innstillingene tilsvarer ikke noen alternativer i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Sidevisning-panelet

 • Zoom: Angir skjermforstørrelse for dokumenter og gjør det enklere for synshemmede å lese PDF-dokumenter med tilpasset flyt. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Overstyr dokumentzoom i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Jevn tekst: Kontrollerer tekstutjevning. Velg Ingen hvis du vil deaktivere utjevning av tekst og gjøre den skarpere og enklere å lese med en skjermforstørrer. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Deaktiver tekstutjevning i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Tilgjengelighetsinnstillinger i Leser-panelet

 • Leserekkefølge: Angir leserekkefølgen i dokumenter. Innstillingene for leserekkefølge vises også i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Utled leserekkefølge fra dokument (anbefalt): Tolker leserekkefølgen i ukodede dokumenter ved hjelp av en avansert metode for analyse av strukturutledet oppsett.
 • Leserekkefølge venstre-mot-høyre, topp-til-bunn: Sender teksten basert på tekstens plassering på siden og leser fra venstre mot høyre og deretter fra topp til bunn. Denne metoden er raskere enn Utled leserekkefølge fra dokument. Denne metoden analyserer bare tekst. Skjemafelt ignoreres, og tabeller gjenkjennes ikke som tabeller.
 • Bruk leserekkefølge i rå utskriftsstrøm: Sender tekst i innspillingsrekkefølgen i utskriftsstrømmen. Denne metoden er raskere enn Utled leserekkefølge fra dokument. Denne metoden analyserer bare tekst. Skjemafelt ignoreres, og tabeller gjenkjennes ikke som tabeller.
 • Overstyr leserekkefølgen i dokumenter med koder: Bruker leserekkefølgen som er angitt i leseinnstillingene, i stedet for rekkefølgen som er angitt i kodestrukturen for dokumentet. Bruk denne innstillingen bare når du får problemer i PDF-dokumenter som er mangelfullt kodet. Denne innstillingen svarer til alternativet Overstyr leserekkefølgen i dokumenter med koder i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Side kontra dokument: Denne innstillingen angir hvor mye av et dokument som sendes om gangen til en skjermleser.  Hvis en PDF-fil ikke er kodet, kan det hende Reader analyserer dokumentet og prøver å utlede strukturen og leserekkefølgen. Dette kan ta lang tid hvis dokumentet er langt. Angi at bare den siden som vises for øyeblikket skal sendes av Reader. Da analyseres bare en liten del av dokumentet om gangen. Denne vurderingen varierer avhengig av dokumentets størrelse og kompleksitet og funksjonene i skjermleseren. Når Reader sender informasjon til en skjermleser, en skjermforstørrer eller annen hjelpeprogramvare, lastes informasjonen inn i en minnebuffer som er direkte tilgjengelig for hjelpeprogramvaren. Mengden informasjon som sendes til minnebufferen, kan påvirke tiden Reader bruker på å utføre oppgaver, for eksempel åpne dokumentet, gå til neste side, endre visning eller utføre kommandoer.
 • Les bare sidene som vises nå: Dette alternativet er best når du bruker skjermforstørrer. Det forbedrer ytelsen ved å fjerne behovet for programvare som behandler de delene av dokumentet som ikke er synlige. Når Reader bare sender de synlige sidene i et PDF-dokument til minnebufferen, har hjelpeprogramvaren bare tilgang til de sidene. Programvaren kan ikke gå til en annen side før den neste siden er synlig og Reader har sendt sideinformasjonen til minnebufferen. Hvis dette alternativet er valgt, må du derfor bruke navigasjonsfunksjonene i Reader til å navigere fra side til side i dokumentet. Angi alternativet Standard sideoppsett i innstillingene til Enkeltside hvis du velger å la Reader sende bare de synlige sidene til hjelpeprogramvaren. Siden Reader sender sideinformasjon om alle synlige sider, mottar hjelpeprogramvaren informasjon om sider som kan være bare delvis synlige (for eksempel bunnen av en side eller toppen av neste side), og disse sidene er synlige. Hvis du bruker en annen sidevisning enn Enkeltside, for eksempel Kontinuerlig, og deretter viser den neste siden, er det ikke sikkert at hjelpeprogramvaren kan finne ut hvilken del av foregående side som allerede er lest høyt. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du setter standard sideoppsett til Enkeltside, kan du se Innstillinger for visning av PDF-filer. Dette alternativet tilsvarer alternativet Les bare sidene som vises nå i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Les hele dokumentet: Dette kan være det beste alternativet hvis du bruker en skjermleser med egne navigasjons- og søkeverktøy som du er mer fortrolig med enn verktøyene i Acrobat.
 • Les bare sidene som vises nå, for store dokumenter: Dette alternativet velges som standard og er det beste alternativet hvis du bruker en skjermleser med lange eller kompliserte PDF-dokumenter. Det gjør det mulig for Acrobat å sende hele dokumentet hvis det er lite, men gå tilbake til side-for-side-sending for store dokumenter. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Les bare sidene som vises nå, for store dokumenter i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Bekreft før dokumenter kodes: Når dette er valgt, kan brukeren bekrefte alternativene som skal brukes, før Acrobat klargjør et ukodet dokument for lesing. Koding kan være en tidkrevende prosess, spesielt for store dokumenter. Denne innstillingen tilsvarer alternativet Bekreft før dokumenter kodes i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.
 • Alternativer for høytlesing: Angi innstillinger for å kontrollere volum, hastighet og stemmeleie for høytlesing. Du kan velge å bruke standardstemmen eller en av stemmene i operativsystemet. Du kan også bruke pil opp og pil ned for å lese tekstblokker. Disse innstillingene svarer ikke til noen alternativer i oppsettsveiviseren for tilgjengelighet.

Hurtigtaster for musehandlinger

Acrobat Reader DC og Acrobat DC har de samme hurtigtastene. Hvis du vil vise den fullstendige listen, kan du se Hurtigtaster i Hjelp for Acrobat DC.

Bruke en skjermleser eller et forstørrelsesglass

Bruk Oppsettsveiviser for tilgjengelighet for å konfigurere Acrobat Reader DC slik at du kan bruke skjermforstørrere eller skjermlesere.

 • Velg Rediger > Tilgjengelighet > Oppsettsveiviser, og velg deretter ønskede alternativer fra skjermbildet Oppsettsveiviser.

Bruk tekst til tale-verktøyet Les høyt

Les høyt er et tekst til tale-verktøy (TTS=Text-to-Speech) som er innebygd i Acrobat Reader DC. Høytlesingsfunksjonen leser teksten i et PDF-dokument høyt, inkludert tekst i kommentarer og alternative tekstbeskrivelser for bilder og utfyllbare felt. I kodede PDF-dokumenter leses innholdet i den rekkefølgen det vises i dokumentets logiske trestruktur. I ukodede dokumenter utledes leserekkefølgen, med mindre en leserekkefølge er angitt i leseinnstillingene.

Høytlesingsfunksjonen bruker stemmene som er installert på systemet. Hvis du har SAPI 4- eller SAPI 5-stemmer installert fra tekst-til-tale- eller språkprogrammer, kan du angi at de skal lese PDF-dokumentene dine.

Hvis du vil bruke Les høyt, må Acrobat Reader DC og tekst til tale-motoren være installert på systemet. Det må være valgt en stemme i Acrobat Reader som du har installert. Dokumentet må også være tilgjengelig. Hvis ikke blir det ikke lest, eller det blir lest i feil rekkefølge.

Slik kontrollerer du innstillingene i Acrobat Reader:

 1. Gå til dialogboksen Innstillinger i Acrobat Reader ved å velge RedigerInnstillinger.

 2. Velg Lesing i ruten til venstre.

 3. I ruten til venstre fjerner du merket for Bruk standardstemme og velger en stemme fra rullegardinlisten som du installert på datamaskinen.

 4. Klikk OK.

Merk:

Høytlesingsfunksjonen er ikke en skjermleser, og enkelte operativsystemer støtter ikke funksjonen.

Aktivere eller deaktivere høytlesingsfunksjonen

Aktiver Les høyt for å bruke den. Du kan deaktivere Les høyt for å frigjøre systemressurser og forbedre ytelsen til andre operasjoner.

Gjør ett av følgende:

 • Velg Vis > Les høyt > Aktiver høytlesing.
 • Velg Vis > Les høyt > Deaktiver høytlesing.

Lese PDF-skjemafelt høyt

 1. Velg Les skjemafelt under Alternativer for høytlesing i Leser-panelet i dialogboksen Innstillinger.
 2. Trykk Tab i PDF-skjemaet for å velge det første skjemafeltet.
 3. Skriv inn og velg verdier etter behov, og trykk Tab for å gå til neste felt. Gjenta dette trinnet til skjemaet er utfylt. Acrobat leser statusen til merkede avmerkingsbokser og alternativknapper.

  Merk:

  Høytlesingsfunksjonen gjengir ikke tastetrykk. Du må bruke en skjermleser for å høre hva du har tastet inn.

Tilpasse tekstflyt i en PDF-fil

Du kan tilpasse flyten i et PDF-fil for å vise teksten midlertidig i en enkeltkolonne som er like bred som dokumentruten. Denne visning for tilpassing av flyten gjør dokumentet enklere å lese på mobile enheter eller forstørret på en standardskjerm, uten å måtte rulle vannrett for å lese teksten.

 • Hvis du vil tilpasse flyten i teksten, velger du Vis > Zoom > Tilpass flyt.

Vanligvis vises bare lesbar tekst i visning med tilpasset flyt. Tekst der flyten ikke tilpasses inkluderer skjemaer, kommentarer, felt for digitale signaturer og sideartefakter, for eksempel sidenumre, topptekster og bunntekster. Du kan ikke tilpasse flyt for sider som inneholder både lesbar tekst og skjema, eller felt for digitale signaturer. Vannrett tekst tilpasses loddrett som flyt.

Merk:

Du kan ikke lagre, redigere eller skrive ut et dokument i visning med tilpasset flyt.

Tilgjengelighetsverktøy i operativsystemer

Tilgjengelighetsverktøy i Windows-operativsystemet

Operativsystemene Windows 10, Windows 8 og Windows 7 har innebygde verktøy som gir økt eller alternativ tilgang til informasjon på dataskjermen. Skjermleseren er en lettversjon av en skjermleser. Forrstørrelse er et skjermforstørrelsesverktøy.

Komme i gang med Skjermleser i Windows 10.

Angi talealternativer i Windows 7.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir Tekst til tale-innstillinger i Windows-operativsystemet, kan du se Microsofts nettsted for tilgjengelighet.

 

 

Tilgjengelighetsverktøy i Macintosh

Mac OS X har innebygde verktøy som gir økt eller alternativ tilgang til informasjon på dataskjermen.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighetsverktøyene i Mac OS X, kan du gå til Apple® Inc.s nettsted for tilgjengelighet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet