Ustawianie hasła o długości mniejszej niż sześć znaków dla pliku PDF

W wersji Acrobat 21.005.20048 z czerwca 2021 r. hasło dla dokumentu PDF musi mieć długość co najmniej 6 znaków w przypadku obu metod ustawiania hasła dla dokumentu:

 • Plik > Właściwości > karta Zabezpieczenia.
 • Plik > Zabezpiecz hasłem.
Uwaga:

To ulepszenie nie dotyczy programów Acrobat 2020 i Acrobat 2017.

Zaleca się ustawienie hasła o długości co najmniej 6 znaków w celu odpowiedniego zabezpieczenia dokumentów PDF. Jeśli nadal chcesz używać hasła o długości mniejszej niż 6 znaków, zastosuj poniższe obejścia. 

Rozwiązanie 1: Zaktualizuj program Acrobat do najnowszej wersji i dodaj specyficzny dla funkcji klucz rejestru lub listy

W programie Acrobat otwórz kolejno Pomoc > Informacje o programie Adobe Acrobat i sprawdź, czy aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji 21.005.20054Jeśli nie, pobierz i zainstaluj aktualizację ręcznie tutaj.

Po zaktualizowaniu aplikacji wykonaj następujące czynności:

W systemie Windows

 1. Zamknij aplikację Acrobat, jeśli jest uruchomiona.

 2. Otwórz edytor rejestru –  przejdź do funkcji Uruchom (Menu Windows + R), wpisz regedit.exe w polu Otwórz i kliknij przycisk OK.

 3. W edytorze rejestru przejdź do wymienionej poniżej lokalizacji odpowiedniej dla wersji, a następnie utwórz w tej lokalizacji klucz o nazwie FeatureState; klucz może nie być obecny domyślnie.

  • Lokalizacja programu Acrobat w wersji 32-bitowej:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Lokalizacja programu Acrobat w wersji 64-bitowej:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
 4. Dla wpisu FeatureState utwórz klucz typu DWORD i nazwij go bDisableMinPasswordLen. Zmień jego wartość na 1 (jeden).

 5. Zamknij edytor rejestru.

W systemie macOS

 1. Zamknij aplikację Acrobat, jeśli jest uruchomiona.

 2. Przejdź do folderu Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Preferences/.

 3. Otwórz plik com.adobe.acrobat.FeatureState.plist w dowolnym edytorze plików plist. Jeśli nie możesz znaleźć pliku plist, utwórz plik typu Lista właściwości o nazwie „com.adobe.acrobat.FeatureState” za pomocą dowolnego edytora plików plist.

  
  		
  	
  
  
  
  
  
  
 4. Utwórz następujący wpis w kluczu FeatureLockDown:

  Klucz: bDisableMinPasswordlen

  Ścieżka blokady: FeatureLockdown

  Typ: 0 (bool)

  Wartość domyślna: 1

  Utwórz klucz bToggleUseEmbeddedIndex w Blokadzie funkcji

 5. Zapisz plik com.adobe.acrobat.FeatureState.plist.

Obejście 2: Utwórz operację za pomocą kreatora operacji

Za pomocą kreatora operacji można ustawić hasło dokumentu o długości mniejszej niż 6 znaków. Po utworzeniu operacji można użyć jej ponownie, aby ustawić krótkie hasło dla dowolnego dokumentu PDF.

 1. Otwórz dokument PDF, dla którego chcesz ustawić hasło w programie Acrobat, a następnie otwórz kolejno Narzędzia > Kreator operacji.

 2. Na pasku narzędzi kreatora operacji kliknij przycisk Nowa operacja.

 3. W oknie dialogowym Nowa operacja w kolumnie Wybierz narzędzia do dodania wybierz kolejno Ochrona > Szyfruj. Narzędzie Szyfruj zostanie dodane do kolumny Kroki operacji do pokazania po prawej stronie. Kliknij opcję Szyfruj > Określ ustawienia.

  Tworzenie operacji zabezpieczenia hasłem

  Uwaga:
  • Jeśli chcesz ustawić nowe hasło przy każdym zastosowaniu operacji na dokumencie, zaznacz pole wyboru Monituj.
  • Jeśli chcesz użyć tego samego hasła dla wszystkich dokumentów, usuń zaznaczenie pola wyboru Monituj.
 4. Wybierz metodę zabezpieczeń jako Zabezpieczenie hasłem w oknie dialogowym dokumentu.

  Wybieranie zabezpieczenia hasłem

 5. W oknie dialogowym Ustawienia zabezpieczenia hasłem zaznacz pole wyboru Wymagaj hasła do otwarcia tego dokumentu i wprowadź hasło w polu Hasło otwierania dokumentu. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Można ustawić odpowiednie hasło dla opcji Otwórz dokument i Ogranicz możliwość edycji i drukowania.

  Ustawianie hasła do otwierania dokumentu

 6. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij okno dialogowe Zabezpieczenie dokumentu, a następnie Zapisz operację.

Po wykonaniu operacji na dokumencie PDF program Acrobat zezwoli na używania hasła o długości mniejszej niż 6 znaków.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?