Korzystając z funkcji głębi warstw, można przy użyciu narzędzia Kamera łatwo uzyskać efekt paralaksy w animacjach.

W tej wersji programu można tworzyć animacje obejmujące wiele obiektów na różnych głębokościach. Narzędzie Kamera pozwala dodawać efekt paralaksy do animacji. Dawniej twórcy animacji chcący uzyskać efekt paralaksy musieli odgadnąć, jaki powinien być rozmiar obiektów bliższych lub dalszych względem narzędzia Kamera. 

W wersji z czerwca 2017 ta funkcja została wprowadzona dla platform ActionScript 3.0 i WebGL w programie Animate CC. 

Głębia warstwy

Podczas pracy w programie Animate można umieszczać warstwy na różnych płaszczyznach w celu uzyskania iluzji głębokości.Dawniej warstwy w kompozycji programu Animate istniały na tej samej płaszczyźnie. 

Głębię warstw można zmieniać dynamicznie przy użyciu panelu Głębia warstwy. Aby użyć głębokości warstwy, kliknij opcję Okno > Głębia warstwy.

Otwieranie panelu Głębia warstwy
Otwieranie panelu Głębia warstwy

Jak zilustrowano na powyższym zrzucie ekranu, wartości głębi warstw są wyświetlane obok nazw warstw dla poszczególnych klatek.

 • Wskaż poszczególne wartości myszą, kliknij i przeciągnij suwak w prawo lub w lewo.
 • Aby zwiększyć głębokość, przeciągnij suwak w lewo. Aby ją zmniejszyć, przeciągnij suwak w prawo. 
 • Wartości ujemne reprezentują obiekty bliższe, a wartości dodatnie — obiekty dalsze.
Timeline-view-layers

Każdej warstwie odpowiadają linie innego koloru w oknie dialogowym Głębia warstwy. Kolory poszczególnych warstw można wyświetlić w oknie Oś czasu.

Można również zwiększać i zmniejszać głębokość obiektów na poszczególnych warstwach, przesuwając kolorowe linie w górę i w dół.

 • Aby zwiększyć głębokość obiektów na warstwie, przesuń linię do góry.
 • Aby zmniejszyć głębokość obiektów na warstwie, przesuń linię w dół.

Na poniższej ilustracji przedstawiono skutki użycia funkcji głębokości warstw: 

Content without Layer Depth
Zawartość bez głębokości warstw

Content with Layer Depth
Zawartość z głębokością warstw

Zachowywanie rozmiaru w połączeniu z głębią warstw

Głębię warstw obiektów można zmienić bez wpływu na rozmiar obiektów na stole montażowym. Aby włączyć tę funkcję, kliknij przycisk Zachowaj rozmiar w prawym górnym rogu panelu Głębia warstwy.

Opcja zachowania rozmiaru jest dostępna w dwóch trybach:

 • Kliknij przycisk Zachowaj rozmiar i zmień głębię odpowiedniej warstwy. Przycisk Zachowaj rozmiar jest przełączany automatycznie.
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt , aby tymczasowo włączyć opcję Zachowywanie rozmiaru podczas przeciągania wartości głębi warstw.
Zachowywanie rozmiaru w połączeniu z głębią warstw
Zachowywanie rozmiaru w połączeniu z głębią warstw

Wartości minimalne i maksymalne głębokości warstw można ustawić w zakresie od –5000 do 10 000. 

Efekt paralaksy przy użyciu głębokości Z kamery

Funkcja głębokości warstw pozwala utworzyć w kamerze efekt paralaksy obiektów.

 1. Utwórz kilka obiektów na różnych warstwach w programie Animate. 

 2. Dodaj różne głębokości warstw do poszczególnych obiektów.

 3. Kliknij narzędzie Kamera i panoramuj kamerą między obiektami.

Obiekty znajdujące się bliżej kamery oraz daleko za nią poruszają się z różnymi prędkościami, co skutkuje efektem paralaksy.

Ten efekt pozwala uwidocznić głębokość i perspektywę w przypadku obiektów.

 • Obiekty znajdujące się bliżej kamery poruszają się szybciej niż obiekty bardziej od niej oddalone.
 • Obiekty znajdujące się bliżej kamery mają niższe ujemne wartości głębokości warstwy, a obiekty bardziej oddalone od kamery mają wyższe dodatnie wartości głębokości warstwy.

Uwaga:

Zmiana głębokości nie wpływa na rozmiar obiektu. Ta funkcja umożliwi właściwe rozmieszczenie obiektów, a następnie panoramowanie kamerą tak, aby symulować efekt paralaksy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online