Tworzenie animacji ruchu w programie Animate CC

Tworzenie animacji metodą klatek pośrednich

Etapy tworzenia animacji metodą klatek pośrednich.

Przed rozpoczęciem

Przed rozpoczęciem animowania właściwości należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Skrypt ActionScript nie jest wymagany. Podobnie jak większość funkcji programu Animate, animacje nie wymagają skryptów ActionScript. Można jednak tworzyć animacje przy użyciu skryptów ActionScript.

Podstawowe informacje na temat osi czasu i edytowania właściwości. Przed rozpoczęciem pracy z animacjami ruchu należy zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat używania osi czasu i edytowania właściwości. Informacje podstawowe można znaleźć w sekcji Klatki i klatki kluczowe.

Możliwe jest także edytowanie poszczególnych klatek kluczowych właściwości na stole montażowym, w inspektorze Właściwości oraz w edytorze ruchu. Wiele animacji ruchu prostych typów można utworzyć bez stosowania edytora ruchu.

W programie Animate CC wycofano Edytor ruchu.

Tylko wystąpienia symboli i pola tekstowe.Program Animate tworzy klatki pośrednie tylko wystąpień symboli i pól tekstowych. Zastosowanie klatki pośredniej do obiektu każdego innego typu powoduje opakowanie tego obiektu symbolem. Obiekt symbolu może zawierać symbole zagnieżdżone, które z kolei mogą być niezależnie animowane na swoich osiach czasu.

Jeden obiekt na klatkę pośrednią. Warstwa klatek pośrednich musi zawierać co najmniej jeden zakres klatek pośrednich. Zakres klatek pośrednich w warstwie klatek pośrednich może zawierać tylko jedno wystąpienie symbolu lub pole tekstowe. Takie wystąpienie symbolu jest określane jako obiekt docelowy zakresu klatek pośrednich. Pojedynczy symbol może zawierać wiele obiektów.

Zmienianie obiektu docelowego. Dodanie drugiego symbolu lub pola tekstowego do zakresu klatek pośrednich powoduje zastąpienie pierwotnego symbolu w klatce pośredniej. Obiekt docelowy animacji można zmienić, przeciągając inny symbol z biblioteki na zakres animacji na osi czasu lub używając polecenia Modyfikuj > Symbol > Zamień symbol. Można usunąć symbol z warstwy animacji, nie usuwając ani nie przerywając animacji. Następnie można dodać do animacji instancję innego symbolu. Można również w każdej chwili zmienić typ symbolu docelowego lub edytować ten symbol.

Edytowanie ścieżek ruchu. Jeśli animacja zawiera ruch, na stole montażowym widoczna jest ścieżka ruchu. Ścieżka ruchu przedstawia położenie animowanego obiektu w poszczególnych klatkach. Ścieżkę ruchu można edytować na stole montażowym, przeciągając jej punkty kontrolne. Dodawanie linii pomocniczych ruchu nie jest możliwe w przypadku warstwy klatek pośrednich/kinematyki odwrotnej.

Więcej informacji o tworzeniu klatek pośrednich w kinematyce odwrotnej zawiera temat Animowanie szkieletu.

Dodawanie klatek pośrednich do osi czasu

Po dodaniu klatki pośredniej do obiektu w warstwie program Animate wykonuje jedną z następujących czynności:

 • Konwertuje warstwę na warstwę klatek pośrednich.

 • Tworzy nową warstwę w celu zachowania oryginalnej kolejności obiektów w warstwie.

Warstwy są dodawane zgodnie z następującymi regułami:

 • Jeśli na warstwie znajdują się tylko zaznaczone obiekty, warstwa zmienia się w warstwę klatek pośrednich.

 • Jeśli zaznaczenie znajduje się na dole stosu warstwy (pod wszystkimi innymi obiektami), program Animate tworzy warstwę powyżej oryginalnej warstwy. W tej nowej warstwie znajdują się elementy niezaznaczone. Oryginalna warstwa staje się warstwą klatek pośrednich.

 • Jeśli zaznaczenie znajduje się na szczycie stosu warstwy (powyżej wszystkich innych obiektów), program Animate tworzy nową warstwę. Zaznaczenie jest przenoszone do nowej warstwy i ta warstwa staje się warstwą klatek pośrednich.

 • Jeśli zaznaczenie znajduje się w środku stosu warstwy (powyżej i poniżej zaznaczenia znajdują się inne obiekty), program Animate tworzy dwie warstwy. Jedna warstwa zawiera nową klatkę pośrednią a druga, znajdująca się powyżej, zawiera niezaznaczone elementy na szczycie stosu. Niezaznaczone elementy z dna stosu pozostają na warstwie oryginalnej poniżej nowo wstawionych warstw.

Warstwa animacji może zawierać zarówno zakresy animacji, jak i klatki statyczne oraz kod ActionScript. Jednak klatki warstwy animacji, które zawierają zakres animacji, nie mogą zawierać obiektów innych niż obiekt animowany. Aby dodać dodatkowe obiekty do tej samej klatki, należy umieścić je w osobnych warstwach.

Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich

Aby utworzyć animację przesunięcia obiektu po stole montażowym:

 1. Zaznacz wystąpienie symbolu lub pole tekstowe do animowania na stole montażowym. Obiekty mogą znajdować się na warstwach należących do następujących typów: Zwykła, Linia pomocnicza, Maskująca, Zamaskowana.

  Jeśli zaznaczenie obejmie inne obiekty lub wiele obiektów z warstwy, program Animate proponuje przekonwertowanie tego zaznaczenia na symbol klipu filmowego.

  Aby odwrócić zaznaczenie, kliknij obiekt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odwróć zaznaczenie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Wstaw > Animacja ruchu.

  • Kliknij zaznaczone obiekty lub bieżącą klatkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS), a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Utwórz animację ruchu.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwertowanie zaznaczenia na symbol dla animacji, kliknij przycisk OK, aby przekonwertować zaznaczenie na symbol klipu filmowego.

  Jeśli obiekt animowany jest jedynym elementem w warstwie, program Animate konwertuje warstwę zawierającą obiekt na warstwę klatek pośrednich. Jeśli w warstwie znajdują się inne obiekty, program Animate wstawia warstwy w celu zachowania kolejności stosu. Program Animate umieszcza obiekt animowany metodą klatek pośrednich na jego własnej warstwie.

  Jeśli obiekt pierwotny znajdował się tylko w pierwszej klatce osi czasu, długość zakresu klatek kluczowych będzie równa jednej sekundzie. Jeśli obiekt pierwotny istniał w co najmniej dwóch kolejnych klatkach, zakres klatek kluczowych będzie zawierał tyle klatek, ile zajmował obiekt.

 3. Przeciągnij dowolny koniec zakresu animacji na osi czasu, aby skrócić lub wydłużyć zakres do odpowiedniej liczby klatek. Istniejące klatki kluczowe właściwości zostaną przesunięte proporcjonalnie do przesunięcia końca zakresu.

  Aby przenieść koniec zakresu bez przenoszenia istniejących klatek kluczowych, należy przeciągnąć koniec zakresu, przytrzymując wciśnięty klawisz Shift.

 4. Aby dodać ruch do animacji generowanej metodą klatek pośrednich, umieść głowicę odtwarzania na klatce wewnątrz zakresu klatek pośrednich, a następnie przeciągnij obiekt do nowego położenia.

  Na stole montażowym pojawi się ścieżka ruchu biegnąca od położenia w pierwszej klatce zakresu animacji do nowego położenia. Ponieważ właściwości X i Y obiektu zostały zdefiniowane jawnie, w klatce, na której jest ustawiona głowica odtwarzana, zostaną oddane klatki właściwości X i Y. W zakresie animacji klatki właściwości są widoczne jako małe romby.

  Uwaga:

  Domyślnie na osi czasu są wyświetlane klatki właściwości wszystkich typów. Można zdecydować, jakie typy klatek kluczowych właściwości mają być wyświetlane. W tym celu kliknij zakres animacji ruchu prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Command (Mac OS) i wybierz polecenie Pokaż klatki kluczowe > Typ właściwości.

 5. Aby określić następne położenie obiektu, ustaw głowicę odtwarzania w innej klatce w zakresie animacji i przeciągnij obiekt w nowe położenie na stole montażowym.

  Ścieżka ruchu zostanie dopasowana w taki sposób, aby zawierała wszystkie położenia określone przez użytkownika.

 6. W celu animowania obrotu lub położenia 3D należy użyć narzędzia Obrót 3D lub Translacja 3D. Najpierw należy się upewnić, że głowica znajduje się w klatce, do której będzie dodawana klatka kluczowa właściwości 3D.

Animowanie innych właściwości za pomocą inspektora Właściwości

Polecenie Utwórz animację ruchu umożliwia animowanie większości właściwości wystąpienia symbolu lub pola tekstowego, takich jak obrót, skalowanie, przezroczystość czy tinta (tylko dla symboli i tekstu TLF). Można na przykład edytować właściwość wartości alfa (przezroczystość) wystąpienia symbolu, aby uzyskać efekt zanikania na ekranie. Lista właściwości, które można animować za pomocą animacji ruchu, znajduje się w sekcji Właściwości i obiekty, które można animować metodą klatek pośrednich.

 1. Zaznacz wystąpienie symbolu lub pole tekstowe na stole montażowym.

  Jeśli zaznaczenie obejmie inne obiekty lub wiele obiektów z warstwy, program Animate proponuje konwersję na symbol klipu filmowego.

 2. Wybierz polecenie Wstaw > Animacja ruchu.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Konwertowanie zaznaczenia na symbol dla animacji, kliknij przycisk OK, aby przekonwertować zaznaczenie na symbol klipu filmowego.

  Po zastosowaniu animacji do obiektu istniejącego tylko w pojedynczej klatce kluczowej głowica odtwarzania zostanie przeniesiona do ostatniej klatki nowej animacji. W przeciwnym razie głowica odtwarzania nie zostanie przemieszczona.

 3. Umieść głowicę odtwarzania na klatce zakresu animacji, w której chcesz określić wartość właściwości.

  Można także ustawić głowicę odtwarzania na dowolnej innej klatce zakresu animacji. Animacja rozpoczyna się od wartości właściwości w pierwszej klatce zakresu animacji; ta klatka jest zawsze klatką kluczową właściwości.

 4. Zaznacz obiekt na stole montażowym i ustaw wartość właściwości innej niż położenie, na przykład wartości alfa (przezroczystości), obrotu lub pochylenia. Wartość można ustawić za pomocą inspektora Właściwości lub jednego z narzędzi w panelu Narzędzia.

  Bieżąca klatka zakresu stanie się klatką kluczową właściwości.

  Uwaga:

  W zakresach klatek pośrednich można wyświetlać różne typy klatek kluczowych właściwości. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z naciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) zakres animacji i z menu kontekstowego wybierz polecenie Pokaż klatki kluczowe > typ właściwości.

 5. Przesuwając głowicę wzdłuż osi czasu, można wyświetlać podgląd animacji na stole montażowym.

 6. Aby dodać następne klatki kluczowe właściwości, przesuń głowicę odtwarzania na odpowiednią klatkę w zakresie i ustaw wartość właściwości w inspektorze Właściwości.

Dodawanie kolejnej animacji do istniejącej warstwy animacji

Do istniejącej warstwy klatek pośrednich można dodawać kolejne animacje z klatkami pośrednimi. Pozwala to stosować mniej warstw podczas tworzenia zawartości programu Animate z animacjami.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodaj do warstwy pustą klatkę kluczową (Wstaw > Oś czasu > Pusta klatka kluczowa), dodaj elementy do klatki kluczowej, a następnie utwórz animację tych elementów.
  • Utwórz animację na odrębnej warstwie, a następnie przeciągnij zakres na żądaną warstwę.
  • Przeciągnij klatkę statyczną z innej warstwy na warstwę animacji, a następnie dodaj animację do obiektu w klatce statycznej.
  • Aby powielić istniejący zakres do tej samej lub innej warstwy, przeciągnij go, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh).
  • Skopiuj zakres klatek pośrednich i wklej go w tej samej lub innej warstwie.