Praca w programach Photoshop i Animate

Adobe® Photoshop® i Adobe® Animate® są to dwa odrębne programy, których siły można połączyć, aby stosować je z powodzeniem do tworzenia niezawodnych aplikacji internetowych, animacji i obiektów interaktywnych. Program Photoshop zapewnia szereg narzędzi do tworzenia obrazów i kompozycji statycznych. Program Animate pozwala „ożywić” obiekty statyczne i uczynić je fragmentami obiektów oraz aplikacji interaktywnych, uruchamianych zwykle w Internecie.

Program Photoshop oferuje bogatszy wybór narzędzi do zaznaczania i rysowania niż program Flash, zapewniając większą swobodę edycji. Przygotowując prezentację interaktywną, która będzie zawierać złożone obrazy i odpowiednio przetworzone fotografie, warto skorzystać z wyspecjalizowanych narzędzi programu Photoshop, po czym wyniki ich zastosowania zaimportować do programu Animate.

Importowanie obrazów statycznych do programu Animate

Program Animate pozwala importować obrazy zapisane w wielu formatach, zwykle jednak obrazy importowane z programu Photoshop mają format PSD.

Program Animate umożliwia zachowanie wielu atrybutów plików PSD. Zapewnia też szereg opcji, które sprzyjają zachowaniu wyglądu oryginalnych obrazów i utrzymaniu ich edytowalności. Podczas importowania pliku PSD do programu Animate można określić, czy każda warstwa programu Photoshop ma być reprezentowana jako warstwa programu Flash, czy mają one tworzyć oddzielne klatki kluczowe.

(Tylko CS6 i starsze wersje) Wymiana filmów QuickTime

Istnieje możliwość wymiany plików wideo w formacie QuickTime między programami Photoshop i Animate. Na przykład za pomocą programu Photoshop można przechwycić film QuickTime i wyeksportować go do programu Animate w postaci pliku FLV (Flash Video), który będzie można odtwarzać za pomocą programu Flash Player.

Program Photoshop pozwala wprowadzać zmiany na poszczególnych klatkach filmu, bez modyfikowania samego filmu. W pliku programu Photoshop, z odpowiednią warstwą wideo, można zapisać wyniki edycji samych klatek.

Uwaga:

Importując plik QuickTime z programu Photoshop do programu Animate, należy używać okna dialogowego Import wideo (Plik > Import wideo). Jeśli zostanie użyta funkcja importowania plików PSD, zostanie zaimportowana tylko pierwsza klatka pliku wideo.

Można także eksportować dokumenty Animate jako wideo QuickTime i importować je do programu Photoshop, gdzie klatki wideo mogą być malowane niedestrukcyjnie. Na przykład w programie Animate można utworzyć animację, wyeksportować jej dokument jako pliki wideo QuickTime, po czym zaimportować plik wideo do programu Photoshop.

Kolor

Program Animate wewnętrznie przetwarza kolory w przestrzeni kolorów RGB (czerwony, zielony, niebieski) lub HSB (barwa, nasycenie, jasność). Chociaż program umożliwia konwersję obrazów CMYK na obrazy RGB, to zaleca się, aby kompozycje tworzone w programie Photoshop były przygotowywane od razu w trybie RGB. Zaleca się też, aby przed wyeksportowaniem kompozycji CMYK z programu Photoshop do programu Animate przekonwertować ją do trybu RGB.

Informacje o importowaniu plików PSD programu Photoshop

Program Animate pozwala importować pliki PSD z programu Photoshop. W importowanych kompozycjach zostaje zachowana większość danych. Funkcja importowania plików PSD do programu Animate pozwala określić metodę importowania poszczególnych obiektów z pliku PSD, a także podjąć decyzję o konwersji pliku PSD na klip filmowy programu Animate.

Funkcja importowania plików PSD do programu Animate ma następujące cechy:

 • Pliki PSD są importowane do programu Animate z zachowaniem oryginalnej jakości kolorów.

 • Jest zachowywana możliwość edycji tych trybów mieszania, które są dostępne jednocześnie w programach Animate i Photoshop.

 • Obiekty inteligentne z pliku PSD są rastrowane i importowane do programu Animate w postaci bitmap. Zostaje zachowana przezroczystość obiektów.

 • Warstwy pliku PSD są konwertowane na osobne warstwy lub klatki kluczowe programu Animate albo plik PSD jest importowany jako pojedynczy obraz bitmapy — w tym przypadku program Animate spłaszcza (rasteryzuje) plik.

 • Przeciągnięcie pliku z programu Photoshop do programu Animate powoduje uaktywnienie funkcji importowania. Można określić metodę importowania kompozycji z programu Photoshop.

Materiały wideo i samouczki

W poniższych materiałach wideo i samouczkach zademonstrowano pracę z programami Photoshop i Animate: 

Zgodność programów Animate i Photoshop

W przypadku importowania atrybutów do programu Animate niektóre atrybuty wyglądu są importowane niedokładnie, a innych nie można edytować w środowisku projektowym Animate. Użytkownik ma do dyspozycji klika opcji importowania i umieszczania kompozycji, dzięki którym może uzyskać optymalny wygląd kompozycji i maksymalny stopień edytowalności jej atrybutów. Mimo to niektóre atrybuty wyglądu nie mogą zostać zachowane. Poniższe wskazówki pozwolą uzyskać możliwie najlepszy wygląd plików PSD importowanych do programu Animate:

 • Program Animate obsługuje przestrzeń kolorów RGB, nie obsługuje natomiast przestrzeni CMYK, która jest powszechnie stosowana przy drukowaniu. Program Animate umożliwia konwertowanie obrazów CMYK na obrazy RGB, jednak kolory wyglądają lepiej, jeśli konwersja na tryb RGB jest wykonywana w programie Photoshop.

 • Program Animate umożliwia importowanie, wraz z zachowaniem możliwości edycji, następujących trybów mieszania programu Photoshop: Zwykłe, Ciemniej, Mnożenie, Jaśniej, Mnożenie odwrotności, Ostre światło, Różnica i Nakładka.

  Jeśli jest używany tryb mieszania nieobsługiwany przez program Animate, to można przeprowadzić rasteryzację odpowiedniej warstwy (co pozwoli zachować jej wygląd) albo usunąć z warstwy nieobsługiwany tryb mieszania.

 • Program Animate nie pozwala importować obiektów inteligentnych programu Photoshop jako obiektów edytowalnych. Obiekty takie są rasteryzowane i importowane do programu Animate jako bitmapy (dzięki czemu zachowują oryginalny wygląd).

 • Program Animate pozwala zaimportować tylko pierwszą klatkę warstw wideo programu Photoshop.

 • Warstwy obrazów i wypełnień są importowane do programu Animate w postaci zrasteryzowanej.

 • Obiekty PNG z programu Photoshop są po zaimportowaniu do programu Animate konwertowane na obiekty PNG. W uzyskanym pliku JPG zachowywana jest przezroczystość z oryginalnego obiektu PNG.

 • Skalowanie obrazów bitmapowych w programie Photoshop odbywa się z zachowaniem wyższej jakości niż w programie Animate. Jeśli wiadomo, że bitmapa przenoszona z programu Photoshop do programu Animate będzie skalowana, należy przeskalować ją jeszcze w programie Photoshop przed zaimportowaniem do programu Animate.

 • Kiedy są importowane obiekty zawierające obszary przezroczyste w postaci spłaszczonych bitmap, w wynikowym pliku stają się widoczne wszelkie obiekty na warstwach ukrytych za obszarami przezroczystymi—przy założeniu, że są importowane również obiekty położone za obiektem przezroczystym. Aby uniknąć tego efektu, należy zaimportować — w postaci spłaszczonej bitmapy — sam obiekt przezroczysty.

  Aby zaimportować wiele warstw i zachować przezroczystość, ale nie pokazywać zawartości warstw pod obiektami przezroczystymi, należy zaznaczyć opcję Obraz bitmapowy z edytowalnymi stylami warstwy. W ten sposób importowane obiekty zostaną umieszczone wewnątrz klipu filmowego, a przezroczystość zostanie przypisana do klipu. Ta opcja jest szczególnie przydatna, jeśli w programie Animate mają być animowane poszczególne warstwy.

Importowanie plików PSD z programu Photoshop

Domyślnym formatem programu Photoshop jest format PSD. Program Animate umożliwia bezpośrednie importowanie plików PSD i zachowanie wielu funkcji programu Photoshop. W programie Animate zostaje zachowana oryginalna jakość obrazu i możliwość edycji pliku PSD. Importowane pliki PSD mogą być spłaszczane. W takiej sytuacji jest generowana bitmapa zachowująca wszystkie atrybuty wyglądu oryginalnego obrazu, ale zostaje utracona, charakterystyczna dla formatu PSD, hierarchia warstw.

Samouczek filmowy dotyczący projektowania stron internetowych za pomocą programów Photoshop i Animate jest dostępny pod adresem www.adobe.com/go/vid0201_pl.

 1. Wybierz polecenie Plik > Importuj na stół montażowy lub Importuj do biblioteki.
 2. Odszukaj plik PSD do zaimportowania, zaznacz go i kliknij przycisk OK.
 3. (Opcjonalnie) W oknie dialogowym Import pliku PSD zaznacz warstwy, grupy i pojedyncze obiekty, a następnie wybierz dotyczące ich opcje importu.

 4. Wybierz zaawansowane opcje importu i ustawienia publikowania dla pliku PSD.

  Opcje zaawansowane pliku PSD: Stół montażowy

  Opcje zaawansowane opcje pliku PSD: Biblioteka

 5. Na ekranie Importuj wybierz następujące opcje:

  • Wybierz kompozycję warstw programu Photoshop: Pozwala wybrać określoną kompozycję warstw, z którą ma być importowany plik PSD.
  • Importuj jako obraz bitmapowy z edytowalnymi stylami warstw: Ta opcja powoduje utworzenie klipu filmowego zawierającego bitmapę. Są zachowywane obsługiwane tryby mieszania, filtry i stopnie krycia. Tryby mieszania, których nie można odtworzyć w programie Animate, są usuwane. Obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.
  • Importuj jako spłaszczony obraz bitmapowy: Tekst jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd warstwy w programie Photoshop.
  • Utwórz klip filmowy: Importowane do programu Animate warstwy obrazów są konwertowane na klipy filmowe. W oknie dialogowym importowania pliku PSD ustawienie tej opcji można dostosować do poszczególnych warstw. Jest to przydatne, jeśli nie wszystkie warstwy obrazów mają być konwertowane na klipy filmowe.
  • Nazwa wystąpienia: Określa nazwę wystąpienia zaimportowanego obiektu.
  • Odniesienie: Umożliwia ustawienie punktu odniesienia dla klipu filmowego.
  • Kompresja: Pozwala wybrać typ kompresji (stratną lub bezstratną).
  • Stratna (JPEG): Obraz jest kompresowany stratnie i zapisywany w formacie JPEG. Aby obraz był importowany i kompresowany z jakością domyślną, należy zaznaczyć opcję Użyj ustawień publikowania. Aby określić inną jakość kompresji, należy zaznaczyć opcję Własna i wpisać w polu tekstowym Jakość wartość z zakresu od 1 do 100. (Wartości większe ograniczają utratę danych obrazu, ale też skutkują większym rozmiarem pliku).
  • Bezstratna (PNG/GIF): Obraz jest kompresowany bez utraty żadnych danych i zapisywany w formacie GIF lub PNG.
  • Jakość:
   • Użyj ustawień publikowania: Aby obraz był importowany i kompresowany z jakością domyślną, należy zaznaczyć opcję Użyj ustawień publikowania.
   • Własna: Aby określić inną jakość kompresji, należy zaznaczyć opcję Własna i w polu tekstowym Jakość wpisać wartość z zakresu od 1 do 100.
  • Oblicz rozmiar bitmapy: Aby obliczyć łączny rozmiar wszystkich bitmap generowanych po zaimportowaniu wszystkich danych, należy zaznaczyć wszystkie warstwy i kliknąć przycisk Oblicz rozmiar bitmapy.
  • Konwertuj warstwy na:
   • Warstwy programu Animate: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Photoshop są umieszczane na odrębnych warstwach. Każda warstwa uzyskuje nazwę określoną w pliku programu Photoshop. Warstwy programu Photoshop stają się obiektami (na osobnych warstwach). Po umieszczeniu w panelu Biblioteka obiekty otrzymują także nazwy odpowiednich warstw programu Photoshop.
   • Pojedyncza warstwa programu Animate: Wszystkie warstwy programu Photoshop są umieszczane w pojedynczej warstwie programu Animate.
   • Klatki kluczowe: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Photoshop są umieszczane w odrębnych klatkach kluczowych na nowej warstwie. Nowa warstwa otrzymuje nazwę pliku programu Photoshop (na przykład mojplik.psd). Warstwy programu Photoshop stają się obiektami w klatkach kluczowych. Po umieszczeniu w panelu Biblioteka obiekty otrzymują także nazwy odpowiednich warstw programu Photoshop.
  • Importuj jako pojedynczy obraz bitmapowy: Kompresuje obiekt wielowarstwowy do pojedynczego obrazu bitmapowego.
  • Umieść obiekty w oryginalnym położeniu: Wszystkie elementy z pliku PSD zachowują swoje oryginalne położenie w programie Photoshop. Jeśli na przykład w programie Photoshop pewien obiekt ma współrzędne X = 100 oraz Y = 50, to na stole montażowym programu Animate zostaną zachowane te same wartości. (Niewyświetlane w przypadku opcji Importuj do biblioteki).
  • Ustaw rozmiar stołu montażowego zgodnie z rozmiarem obszaru roboczego programu Photoshop (546x513): Rozmiar stołu montażowego programu Animate jest dostosowywany do rozmiaru dokumentu (lub aktywnego obszaru kadrowania), który był używany przy tworzeniu pliku PSD. Opcja ta nie jest zaznaczona domyślnie. (Niewyświetlane w przypadku opcji Importuj do biblioteki).

  Wybierz opcję Importuj, aby zaimportować pliki, Anuluj, aby anulować proces, lub Ukryj opcje zaawansowane, aby wyświetlić opcje podstawowe.

  Opcje podstawowe pliku PSD: Biblioteka

 6. W opcjach podstawowych wybierz ustawienia w obszarach Konwersja warstw, Konwersja tekstu i Konwersja warstw.

  • Wybierz kompozycję warstw programu Photoshop: Pozwala wybrać określoną kompozycję warstw, z którą będzie importowany plik PSD. Zmiana opcji podstawowych kompozycji warstw powoduje, że układ drzewa w opcjach zaawansowanych jest aktualizowany w oparciu o wybraną kompozycję warstw.
  • Zachowaj edytowalne ścieżki i efekty: Zaznaczenie tej opcji powoduje utworzenie dającego się edytować kształtu wektorowego z wewnętrzną bitmapą. Są zachowywane obsługiwane tryby mieszania, filtry i stopnie krycia.
  • Pojedynczy spłaszczony obraz: Kształt jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd warstwy kształtu w programie Photoshop.
  • Tekst edytowalny: Tekst zawarty na warstwie tekstowej programu Photoshop jest importowany jako tekst edytowalny. Wygląd tekstu może ulec zmianie (jeśli będzie to konieczne do utrzymania jego edytowalności).
  • Kontury wektorowe: Powoduje konwersję tekstu na ścieżki wektorowe, co pozwala zachować oryginalny wygląd tekstu.
  • Spłaszczony obraz bitmapowy: Tekst jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować oryginalny wygląd warstwy tekstu w programie Photoshop. Obrazu po rasteryzacji nie można edytować.
  • Warstwy programu Animate: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Photoshop są umieszczane na odrębnych warstwach. Każda warstwa uzyskuje nazwę określoną w pliku programu Photoshop.
  • Pojedyncza warstwa programu Animate: Wszystkie warstwy programu Photoshop są umieszczane w pojedynczej warstwie programu Animate.
  • Klatki kluczowe: Wszystkie warstwy zaznaczone na liście warstw programu Photoshop są umieszczane w odrębnych klatkach kluczowych na nowej warstwie. Wybierz opcję Import, aby zaimportować pliki, Anuluj, aby anulować proces, lub Pokaż opcje zaawansowane, aby wyświetlić opcje zaawansowane.
 7. Kliknij przycisk OK.

Importowanie plików PSD do biblioteki programu Animate

Importowanie pliku PSD do biblioteki przypomina importowanie go na stół montażowy. Główny folder biblioteki uzyskuje nazwę zaimportowanego pliku PSD. Po zaimportowaniu pliku nazwę głównego folderu biblioteki można zmienić, a warstwy przenieść poza folder.

Uwaga: Zawartość pliku PSD jest porządkowana w bibliotece alfabetycznie. Hierarchia grup oraz struktura folderów pozostają bez zmian, grupy i foldery są jednak porządkowane alfabetycznie.

 

Wynikowy klip filmowy zawiera wszystkie elementy importowanego pliku PSD; są one sytuowane na osi czasu, tak jakby były importowane na stół montażowy. Prawie wszystkie klipy filmowe mieszczą w sobie bitmapy lub inne zasoby. Aby uniknąć ryzyka konfliktu nazw, zasoby te są przechowywane w folderze zasobów (wewnątrz tego samego folderu, w którym znajduje się klip filmowy).

Uwaga: Gdy plik PSD jest importowany do biblioteki, jego zawartość jest umieszczana na osi czasu klipu filmowego, a nie na głównej osi czasu programu Animate.

 

Opcje importu danych z programu Photoshop

W przypadku importowania plików PSD o dużej liczbie warstw można skorzystać z następujących opcji:

Kompozycja warstw

Jeśli plik PSD zawiera kompozycję warstw, można zdecydować, która wersja obrazu ma być importowana. Kompozycja warstw jest to zdjęcie stanu palety Warstwy z programu Photoshop. Razem z kompozycjami warstw są importowane do programu Animate następujące opcje warstw:

 • Widoczność warstwy: określa, czy warstwa jest widoczna, czy ukryta.

 • Położenie warstwy w dokumencie.

 • Wygląd warstwy: określa, czy do warstwy i jej trybu mieszania jest stosowany styl.

Jeśli w pliku nie występują żadne kompozycje warstw, wyskakujące menu pozostaje ukryte. Program Animate obsługuje wszystkie opcje kompozycji warstw, między innymi opcje widoczności, położenia i stylów warstw.

 

Importowanie obiektów tekstowych

W programie Photoshop obiekty tekstowe są tożsame z warstwami tekstowymi. Należy wybrać metodę importowania tekstu do programu Animate.

Tekst edytowalny

Tekst zawarty na warstwie tekstowej programu Photoshop jest importowany jako tekst edytowalny. Wygląd tekstu może ulec zmianie (jeśli będzie to konieczne do utrzymania jego edytowalności). Jeśli tekst jest importowany jako klip filmowy, w klipie jest umieszczany edytowalny obiekt tekstowy.

Uwaga: Aby tekst edytowalny mógł zostać zaimportowany do biblioteki, musi znajdować się w klipie filmowym. W bibliotece można zapisywać wyłącznie klipy filmowe, bitmapy i symbole graficzne. Jeśli opcja Tekst edytowalny jest zaznaczona w przypadku importowania warstwy tekstowej di biblioteki, warstwa ta jest importowana jako symbol graficzny.

Kontury wektorowe

Powoduje konwersję tekstu na ścieżki wektorowe, co pozwala zachować oryginalny wygląd tekstu. Samego tekstu nie można będzie edytować, natomiast krycie i zgodne tryby mieszania pozostaną edytowalne. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.

Uwaga: (Tylko Windows 8) Jeśli plik PSD zawierający tekst zostanie zaimportowany przy wybranej opcji Kontury wektorowe, nie będzie można edytować punktów kotwiczenia obiektu wektorowego. Ten problem występuje w plikach PSD utworzonych z zastosowaniem czcionek niedostępnych w systemie Windows 8.

Spłaszczony obraz bitmapowy

Tekst jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować jego oryginalny wygląd. Obrazu po rasteryzacji nie można edytować.

Uwaga: Jeśli jest importowany tekst na ścieżce, to zachowanie jego oryginalnego wyglądu wymaga importowania w postaci spłaszczonej bitmapy.

Importowanie kształtów

Warstwa kształtu jest to taki obiekt programu Flash, który pierwotnie, tj. w programie Photoshop, był warstwą kształtu lub warstwą obrazu z wektorową maską przycinania.

Edytowalne ścieżki i style warstw

Zaznaczenie tej opcji powoduje utworzenie kształtu wektorowego z wewnętrzną bitmapą. Są zachowywane obsługiwane tryby mieszania, filtry i stopnie krycia. Tryby mieszania, których nie można odtworzyć w programie Animate, są usuwane. Obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.

Spłaszczony obraz bitmapowy

Kształt jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować jego oryginalny wygląd. Obrazu po rasteryzacji nie można edytować.

Importowanie obrazów i warstw wypełnienia

Jeśli obraz lub warstwa wypełnienia jest skojarzona z maską wektorową, jest traktowana jako obiekt warstwy kształtu.

Obraz bitmapowy z edytowalnymi stylami warstwy

Jest tworzony klip filmowy z bitmapą. Są zachowywane obsługiwane tryby mieszania, filtry i stopnie krycia. Tryby mieszania, których nie można odtworzyć w programie Animate, są usuwane. Obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.

Spłaszczony obraz bitmapowy

Obraz jest rasteryzowany, czyli zamieniany na bitmapę, co pozwala zachować jego oryginalny wygląd.

(Tylko CS6 i starsze wersje) Importowanie scalonych obiektów bitmapy i obiektów w scalonej bitmapie

Scalona bitmapa jest to obiekt zaimportowany z programu Photoshop do programu Animate, który zawiera warstwy spłaszczone (scalone) w postaci bitmapy. Poszczególnym warstwom odpowiadają obiekty scalonej bitmapy. W celu utworzenia scalonej bitmapy należy zaznaczyć co najmniej dwie warstwy i kliknąć przycisk Scal warstwy.

(Tylko CS6 i starsze wersje) Importowanie wielu obiektów różnych typów

Jeśli importowane obiekty mają różne typy, program Animate pozwala zaimportować tylko te, z którymi skojarzono takie same opcje importowania, na przykład Utwórz klip filmowy i Pasowanie.

Importowanie obiektów tego samego typu

Jeśli są importowane obiekty tego samego typu, są wyświetlane opcje importu skojarzone z ich typem. Jeśli obiekty mają różne atrybuty, opcje importu nie są do końca określone i wynik importu może okazać się niezgodny z oczekiwaniami.

(Tylko CS6 i starsze wersje) Importowanie folderu grupy

Folder grupy można zaimportować jako klip filmowy; można też umieścić poszczególne warstwy grupy na osobnych warstwach lub w osobnych klatkach.

Zaznaczenie opcji Importuj jako klip filmowy powoduje, że każda warstwa z folderu grupy jest umieszczana na osobnej warstwie klipu filmowego, który z kolei jest umieszczany na swojej warstwie lub w klatce kluczowej. Klip filmowy otrzymuje tę samą nazwę, którą miał folder grupy w programie Photoshop, a jeśli klip filmowy jest importowany na warstwę programu Animate, warstwa otrzymuje także tę nazwę.

Jeśli grupa nie zostanie umieszczona w klipie filmowym, każda warstwa jest konwertowana zgodnie z określonym dla niej typem, a następnie importowana jako oddzielna warstwa programu Animate. Tworzone w ten sposób warstwy programu Animate otrzymują nazwy swoich odpowiedników z pliku PSD.

(Tylko CS6 i starsze wersje) Importowanie i scalanie warstw

Podczas importowania plików PSD można scalić warstwy w postaci bitmapy. Scalona bitmapa jest importowana jako oddzielny plik.

Scalane warstwy muszą znajdować się na tym samym poziomie i sąsiadować ze sobą. Na przykład: warstwy należącej do pewnej grupy nie można scalić z warstwą spoza tej grupy. Samą grupę można natomiast scalić z dowolną warstwą spoza niej.

Ustawianie opcji publikowania

Ustawienia publikowania w narzędziu do importowania plików PSD pozwalają określić stopień kompresji oraz jakość dokumentu programu Animate, który jest publikowany jako plik SWF. Ustawienia te dotyczą wyłącznie dokumentów publikowanych jako pliki SWF, nie mają natomiast żadnego wpływu na obrazy importowane do biblioteki i na stół montażowy programu Animate.

Kompresja

Pozwala wybrać typ kompresji (stratną lub bezstratną):

Stratna

Obraz jest kompresowany stratnie i zapisywany w formacie JPEG. Aby obraz był importowany i kompresowany z jakością domyślną, należy zaznaczyć opcję Użyj ustawień publikowania. Aby określić inną jakość kompresji, należy zaznaczyć opcję Własna i wpisać w polu tekstowym Jakość wartość z zakresu od 1 do 100. (Wartości większe ograniczają utratę danych obrazu, ale też skutkują większym rozmiarem pliku).

Bezstratna

W przypadku kompresji bezstratnej obraz jest kompresowany z zachowaniem wszystkich danych i zapisywany w formacie GIF lub PNG.

Uwaga: Kompresję stratną należy stosować w przypadku obrazów o bogatej i zróżnicowanej kolorystyce, takich jak fotografie i obrazy z wypełnieniami gradientowymi. Kompresja bezstratna sprawdza się najlepiej w przypadku prostych kształtów i obrazów o małej liczbie kolorów.

Oblicz rozmiar bitmapy

Pozwala wyznaczyć liczbę bitmap, które zostaną utworzone dla danej warstwy i danych opcji importu, a ponadto łączny rozmiar wszystkich tych bitmap (w kilobajtach). Na przykład: jeśli zostanie zaznaczona warstwa zawierająca efekt cienia i rozmycia, to w polu Oblicz rozmiar bitmapy pojawi się informacja, że po zaimportowaniu danych powstaną trzy bitmapy — po jednej dla każdego efektu i jedna bitmapa samego obrazu. Aby obliczyć łączny rozmiar wszystkich bitmap, generowanych po zaimportowaniu wszystkich danych, należy zaznaczyć wszystkie warstwy i kliknąć przycisk Oblicz rozmiar bitmapy.

(Tylko CS6 i starsze wersje) Preferencje modułu importującego pliki programu Photoshop

W oknie dialogowym preferencji programu Animate można ustawić preferencje importowania plików PSD programu Photoshop. Wybrane preferencje mają wpływ na to, jakie opcje są dostępne w oknie importowania plików PSD z programu Illustrator. Są to opcje dotyczące różnych typów warstw programu Photoshop.

Uwaga:

W oknie dialogowym Import plików PSD można zmienić preferencje dotyczące różnych typów warstw i obiektów. Należy zaznaczyć odpowiednią warstwę i określić pożądane opcje importu.

Preferencje importowania warstw obrazu

Preferencje te określają początkowe ustawienia opcji importu warstw obrazu. Warstwy obrazu można importować jako:

Obraz bitmapowy z edytowalnymi stylami warstwy

Ta opcja powoduje utworzenie klipu filmowego zawierającego zagnieżdżoną bitmapę. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nadal obsługiwane są tryby mieszania i przezroczystości; natomiast zostają usunięte atrybuty wizualne, których nie można odtworzyć w programie Animate. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.

Spłaszczone obrazy bitmapowe

Tekst jest rasteryzowany do postaci spłaszczonej bitmapy, co pozwala zachować oryginalny — określony w programie Photoshop — wygląd warstwy tekstowej.

Utwórz klipy filmowe

Importowane do programu Animate warstwy obrazów są konwertowane na klipy filmowe. W oknie dialogowym importowania pliku PSD ustawienie tej opcji można dostosować do poszczególnych warstw. Jest to przydatne, jeśli nie wszystkie warstwy obrazów mają być konwertowane na klipy filmowe.

Preferencje importu warstw tekstowych

Preferencje te są odpowiedzialne za początkowe ustawienia opcji importu warstw tekstowych.

Tekst edytowalny

Tekst zawarty na warstwie tekstowej programu Photoshop jest importowany jako tekst edytowalny. Wygląd tekstu może ulec zmianie (jeśli będzie to konieczne do utrzymania jego edytowalności). Jeśli ta opcja jest zaznaczona, obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.

Kontury wektorowe

Tekst jest zamieniany na ścieżki wektorowe. Wygląd tekstu może ulec zmianie, ale są zachowywane atrybuty wyglądu. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.

Spłaszczone obrazy bitmapowe

Tekst jest rasteryzowany, co pozwala zachować oryginalny, tj. określony w programie Photoshop, wygląd warstwy tekstowej.

Utwórz klipy filmowe

Importowane do programu Animate warstwy tekstowe są konwertowane na klipy filmowe. W oknie dialogowym Import pliku PSD ustawienie tej opcji można dostosować do poszczególnych obiektów. Jest to przydatne, jeśli nie wszystkie warstwy tekstowe muszą być konwertowane na klipy filmowe. Ta opcja jest wymagana po wybraniu opcji Tekst edytowalny lub Kontury wektorowe.

Preferencje importu warstw kształtów

Preferencje te są odpowiedzialne za początkowe ustawienia opcji importu warstw kształtów.

Edytowalne ścieżki i style warstw

Zaznaczenie tej opcji powoduje utworzenie kształtu wektorowego z wewnętrzną bitmapą. Są zachowywane obsługiwane tryby mieszania i stopnie krycia; natomiast zostają usunięte atrybuty wyglądu, których nie można odtworzyć w programie Animate. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, obiekt należy przekonwertować na klip filmowy.

Spłaszczone obrazy bitmapowe

Kształt jest rasteryzowany, co pozwala zachować oryginalny — określony w programie Photoshop — wygląd warstwy kształtu.

Utwórz klipy filmowe

Importowane do programu Animate warstwy kształtów są konwertowane na klip filmowy. Ustawienie tej opcji można dostosować do poszczególnych obiektów. Jest to przydatne, jeśli nie wszystkie warstwy kształtów muszą być konwertowane na klipy. Opcja ta jest wyłączona, jeśli zaznaczono pole wyboru Zachowaj edytowalne ścieżki i style warstwy.

Preferencje importu grup warstw

Preferencje te określają początkowe ustawienia opcji grup warstw.

Utwórz klipy filmowe

Importowane do programu Animate grupy są konwertowane na klipy filmowe. Ustawienie tej opcji można dostosować do poszczególnych obiektów. Jest to przydatne, jeśli nie wszystkie grupy warstw mają być konwertowane na klipy.

Preferencje importu scalonych bitmap

Preferencje te określają początkowe ustawienia opcji importu scalonych bitmap.

Utwórz klipy filmowe

Ta opcja powoduje ustawienie scalonych bitmap w celu konwersji na klip filmowy oraz w celu zaimportowania do programu Animate. Ustawienie tej opcji można dostosować do poszczególnych obiektów. Jest to przydatne, jeśli nie wszystkie scalone bitmapy muszą być konwertowane na klipy. Opcja ta jest wyłączona, jeśli zaznaczono pole wyboru Zachowaj edytowalne ścieżki i style warstwy.

Preferencje importowania punktu pasowania klipu filmowego

Pozwala określić globalny punkt pasowania tworzonych klipów filmowych. Ustawienie to stosuje się do obiektów dowolnego typu. Jest to ustawienie domyślne, dotyczące wszystkich obiektów; w oknie dialogowym Import plików PSD można je zmienić dla poszczególnych obiektów. Więcej informacji o punktach pasowania klipów filmowych można uzyskać w rozdziale Edytowanie symboli.

Ustawienia publikowania dla importowanych obrazów

Preferencje ustawień publikowania dla plików FLA umożliwiają określenie stopnia kompresji oraz jakości obrazów w dokumentach programu Animate, które są publikowane jako pliki SWF. Ustawienia te dotyczą wyłącznie dokumentów publikowanych jako pliki SWF, nie mają natomiast żadnego wpływu na obrazy importowane do biblioteki i na stół montażowy programu Animate.

Kompresja

Pozwala wybrać typ kompresji (stratną lub bezstratną):

Stratna

Obraz jest kompresowany stratnie i zapisywany w formacie JPEG. Aby obraz był importowany i kompresowany z jakością domyślną, należy zaznaczyć opcję Użyj ustawień publikowania. Aby określić inną jakość kompresji, należy zaznaczyć opcję Własna i wpisać w polu tekstowym Jakość wartość z zakresu od 1 do 100. (Wartości większe ograniczają utratę danych obrazu, ale też skutkują większym rozmiarem pliku).

Bezstratna

W przypadku kompresji bezstratnej obraz jest kompresowany z zachowaniem wszystkich danych i zapisywany w formacie GIF lub PNG.

Uwaga: Kompresję stratną należy stosować w przypadku obrazów o bogatej i zróżnicowanej kolorystyce, takich jak fotografie i obrazy z wypełnieniami gradientowymi. Kompresja bezstratna sprawdza się najlepiej w przypadku prostych kształtów i obrazów o małej liczbie kolorów.

Jakość

Umożliwia określanie poziomu jakości dla kompresji.

Użyj ustawień publikowania

Powoduje zastosowanie aktualnego ustawienia jakości JPEG z obszaru ustawień publikacji.

Niestandardowa

Umożliwia określenie osobnego ustawienia jakości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online