Konfigurowanie ustawień domyślnych dla plików RAW

Wprowadzono w programie Adobe Camera Raw 12.2 (wersja z lutego 2020 r.)

Skonfiguruj domyślne ustawienia obrazów w formacie RAW w programie Adobe Camera Raw na podstawie ustawień domyślnych programu Adobe, ustawień domyślnych aparatu lub niestandardowych ustawień predefiniowanych. 

Jeśli używasz programu Lightroom Classic, zobacz sekcję Konfigurowanie ustawień domyślnych dla plików RAW w programie Lightroom Classic.

Uwaga:

Domyślne ustawienia utworzone w programie Camera Raw są dostępne w programie Lightroom Classic i na odwrót.

Konfigurowanie ustawień domyślnych dla plików RAW

Aby skonfigurować ustawienia domyślne dla plików RAW, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji w oknie dialogowym Camera Raw . Możesz także wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) w programie Photoshop.

 2. Wybierz Ustawienia domyślne plików RAW w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw.

 3. Z listy rozwijanej Wzorzec wybierz jedną z następujących opcji:

  Ustawienia domyślne Adobe

  Wybierz tę opcję, aby zastosować domyślne ustawienia programu Adobe do plików RAW.

  Ustawienia aparatu

  Wybierz tę opcję, aby zachować ustawienia aparatu, z którego pobrano obraz RAW.

  Ustawienie predefiniowane

  Zaznacz tę opcję i wybierz ustawienie wstępne, które ma być stosowane do obrazów RAW.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz Ustawienia aparatu i nie ma żadnych pasujących ustawień w programie Camera Raw, zostaną zastosowane domyślne ustawienia Adobe.

  Skonfiguruj ustawienia domyślne plików RAW
  Skonfiguruj ustawienia domyślne, która mają być stosowane do nowych plików RAW

Kolejność stosowania ustawień domyślnych

Jeśli jako ustawienia domyślne wybrano ustawienie wstępne, wszystkie zawarte w nim ustawienia zostaną zastosowane do pliku RAW. Jeśli jakiekolwiek ustawienie nie jest zawarte w ustawieniu wstępnym, program Camera Raw wyszuka takie ustawienie w ustawieniach aparatu i zastosuje je do pliku RAW. W przypadku braku pasujących ustawień program Camera Raw użyje ustawień domyślnych Adobe.

Jeśli w ramach ustawień domyślnych pliku RAW wybrano ustawienie wstępne, ustawienia domyślne będą stosowane w następującej kolejności:

 1. Wszystkie ustawienia zdefiniowane w ustawieniu wstępnym
 2. Ustawienia aparatu będą używane w przypadku ustawień, które nie są określone w ustawieniu wstępnym 
 3. Ustawienia domyślne Adobe będą używane również przypadku ustawień, które nie są określone w ustawieniach aparatu.

Konfiguracja ustawień domyślnych plików RAW dla określonego modelu aparatu

Ustawienia domyślne dla plików RAW można skonfigurować na podstawie modelu aparatu. Możesz nawet określić różne ustawienia domyślne dla wielu aparatów tego samego modelu na podstawie ich numeru seryjnego.

Tworzenie ustawień domyślnych

Aby skonfigurować ustawienia domyślne na podstawie modelu aparatu, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji w oknie dialogowym Camera Raw . Możesz także wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) w programie Photoshop.

 2. Wybierz Ustawienia domyślne plików RAW w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw.

 3. Wybierz opcję Zastąp ustawienia główne dla określonych aparatów w obszarze Domyślne ustawienia plików RAW.

 4. Wybierz model aparatu z listy rozwijanej Aparat. Lista rozwijana zawiera nazwy wszystkich modeli aparatów, z których zaimportowano obrazy RAW.

 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz utworzyć ustawienia domyślne dla aparatu na podstawie numeru seryjnego, wybierz opcję Pokaż numer seryjny. Lista rozwijana Aparat zawiera teraz nazwy modeli aparatów wraz z ich numerami seryjnymi.

  Konfiguracja ustawień domyślnych plików RAW dla określonego modelu aparatu
  Konfiguracja ustawień domyślnych plików RAW dla określonego modelu aparatu

 6. Z listy rozwijanej Ustawienia domyślne Adobe wybierz jedną z następujących opcji:

  Ustawienia domyślne Adobe

  Wybierz tę opcję, aby zastosować domyślne ustawienia programu Adobe do plików RAW.

  Ustawienia aparatu

  Wybierz tę opcję, aby zachować ustawienia aparatu, z którego pobrano obraz RAW.

  Ustawienie predefiniowane

  Zaznacz tę opcję i wybierz ustawienie wstępne, które ma być stosowane do obrazów RAW podczas ich importowania.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz Ustawienia aparatu i nie ma żadnych pasujących ustawień w programie Camera Raw, zostaną zastosowane ustawienia domyślne.

 7. Kliknij przycisk Utwórz ustawienia domyślne.

Modyfikowanie ustawień domyślnych

Aby zmodyfikować utworzone ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji w oknie dialogowym Camera Raw . Możesz także wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) w programie Photoshop.

 2. Wybierz Ustawienia domyślne plików RAW w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw.

 3. Wybierz ustawienie domyślne, które chcesz zmodyfikować, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę menu  obok domyślnego ustawienia.
  • Kliknij prawym/lewym przyciskiem myszy ustawienie domyślne
 4. Wybierz nowe ustawienia z menu podręcznego.

  Modyfikowanie ustawień domyślnych
  Modyfikowanie ustawień domyślnych

Usuwanie ustawień domyślnych

Aby usunąć utworzone ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Otwórz okno dialogowe preferencji w oknie dialogowym Camera Raw . Możesz także wybrać polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) w programie Photoshop.

 2. Wybierz Ustawienia domyślne plików RAW w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw.

 3. Wybierz ustawienie domyślne, które chcesz usunąć, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij ikonę menu  obok domyślnego ustawienia.
  • Kliknij prawym/lewym przyciskiem myszy ustawienie domyślne
 4. Wybierz opcję Usuń z menu podręcznego.

  Usuwanie ustawień domyślnych
  Usuwanie ustawień domyślnych

Konfiguracja ustawień domyślnych plików RAW dla określonych wartości ISO

Zaktualizowano w czerwcu 2020 (wersja 12.3)

Ustawienia domyślne dla plików RAW można skonfigurować na podstawie ich wartości ISO. Począwszy od wersji programu Adobe Camera Raw 12.3 można szybko tworzyć adaptacyjne ustawienie wstępne ISO i ustawić je jako domyślne dla obrazów RAW.

W ustawieniu wstępnym możesz określić różne ustawienia dla różnych wartości ISO. Jeśli obraz ma inną wartość ISO niż ta, którą określono w ustawieniu wstępnym, odpowiednia wartość ustawienia jest obliczana na podstawie wartości zdefiniowanych w ustawieniu wstępnym. Na przykład, jeśli utworzysz ustawienie wstępne z następującymi wartościami -

 • ISO 400   Redukcja szumów luminancji 0
 • ISO 1600   Redukcja szumów luminancji 10

i zaimportujesz obraz z ISO 800, redukcja szumów luminancji zostanie ustawiona na 5.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia plików RAW na podstawie wartości ISO:

Utwórz adaptacyjne ustawienie wstępne ISO

 1. Otwórz co najmniej dwa obrazy RAW o różnych wartościach ISO. 

 2. Określ ustawienia w każdym z obrazów.

 3. Wybierz dwa obrazy w formacie filmstrip i kliknij ikonę Ustawienia wstępne. Możesz również nacisnąć klawisze Shift + P.

  Kliknij ikonę ustawień wstępnych lub klawisze Shift + P, aby wyświetlić panel ustawień wstępnych
  Klawisz ikonę ustawień wstępnych lub klawisze Shift + P

 4. Kliknij ikonę trzech kropek, aby wyświetlić więcej opcji ustawień wstępnych i wybierz opcję Utwórz ustawienia wstępne.

  Opcje ustawień wstępnych

 5. Określ nazwę, grupę i ustawienia, które mają być w nich zawarte. Upewnij się, że wybrano ustawienie Create ISO Adaptive Preset. Kliknij przycisk OK.

  Tworzenie ustawień wstępnych
  Okno dialogowe New Preset (Nowe ustawienia wstępne) do tworzenia ustawień wstępnych

  Utworzone ustawienia wstępne można znaleźć w określonej grupie ustawień wstępnych. 

Konfiguracja adaptacyjnych ustawień wstępnych ISO jako domyślnych dla plików RAW

  • W oknie dialogowym Camera Raw kliknij ikonę otwarcia okna dialogowego Preferencje w prawym górnym rogu. Można również nacisnąć klawisze Command + K (macOS) / Control + K (Windows).
  • W programie Photoshop wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Camera Raw (macOS) lub Edycja > Preferencje > Camera Raw (Windows).
 1. Wybierz Ustawienia domyślne plików RAW w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Z listy rozwijanej Wzorzec wybierz pozycję Wybierz ustawienie wstępne > Ustawienie wstępne użytkownika i zaznacz adaptacyjne ustawienie wstępne ISO. 
  • Wybierz opcję Zastąp ustawienia główne dla określonych aparatów, wybierz model aparatu, a z listy rozwijanej Ustawienia domyślne wybierz pozycję Wybierz ustawienie wstępne > Ustawienie wstępne użytkownika i zaznacz adaptacyjne ustawienie wstępne ISO.

Lokalizacja ustawień domyślnych plików RAW

Jeśli chcesz przenieść ustawienia domyślne plików RAW z jednego komputera na inny lub chcesz zrobić kopię zapasową ustawień, możesz je znaleźć w następującej lokalizacji:

 • macOS: /Users/<username>/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Defaults
 • Windows: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Defaults\

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?