Adobe Camera Raw — ulepszenia | ACR 8.1 i 8.2

Wprowadzono ulepszenia w zakresie pracy ze zdjęciami w aplikacji Adobe Camera Raw (ACR). Niniejszy artykuł przedstawia ulepszenia i nowe funkcje dostępne w aplikacjach ACR 8.1 i ACR 8.2.

Sprawdź, czy program Adobe Camera Raw obsługuje Twój model aparatu.

Film | Ulepszenia w aplikacji ACR 8.2

Julieanne Kost przygląda się szczegółowo ulepszeniom funkcji i udoskonaleniom, które wprowadzono w narzędziu Kadrowanie, ustawieniom obiegu pracy oraz możliwościom zapisu wsadowego w aplikacji Adobe Camera Raw.

Julieanne Kost

Symulacja wydruku

W oknie dialogowym aplikacji ACR wprowadzono obsługę symulacji wydruku. Wybór profilu kolorów ICC w wyskakującym menu Przestrzeń automatycznie aktywuje funkcję symulacji wydruku i powoduje zaznaczenie pól wyboru Metoda konwersji oraz Symuluj papier i tusz. Za każdym razem, gdy wybierasz nowy profil i zaznaczasz lub usuwasz zaznaczenie nowych pól wyboru, podgląd obrazu w oknie dialogowym aplikacji ACR jest aktualizowany. Te dodatkowe opcje działają w ten sam sposób, co opcje symulacji wydruku dostępne w programie Photoshop (menu Widok > Ustawienie próby > Niestandardowe).

Uwaga:

Profile odcieni szarości są dostępne tylko podczas przetwarzania obrazu monochromatycznego lub konwertowania obrazu kolorowego do skali szarości.  

Opcje przestrzeni kolorów

Aplikacja Adobe Camera Raw obsługuje teraz względne, wyjściowe przestrzenie kolorów ICC. Są wśród nich skala szarości i przestrzenie kolorów RGB, Lab oraz CMYK. Aby wyświetlić wszystkie dostępne przestrzenie kolorów:

 1. W oknie dialogowym aplikacji ACR wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij łącze przestrzeni kolorów na dole okna dialogowego aplikacji ACR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje obiegu pracy.
  2. Kliknij przycisk Zapisz obraz na dole okna dialogowego ACR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zapisu.
 2. W sekcji Przestrzeń kolorów kliknij menu rozwijane Przestrzeń.

  Zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych przestrzeni kolorów.

  Uwaga:

  Standardowe przestrzenie kolorów z wcześniejszych wersji aplikacji Camera Raw są umieszczone na początku listy. Dostępne przestrzenie kolorów to Adobe RGB (1998), ColorMatch RGB, ProPhoto RGB i sRGB IEC61966-2.1.

Opcje rozmiaru obrazu

Okno dialogowe aplikacji ACR zawiera bardziej dynamiczne opcje zmiany rozmiaru obrazu. Opcje w oknie dialogowym Opcje przestrzeni kolorów są umieszczone w sekcji Zmiana rozmiaru obrazu, tuż pod sekcją Przestrzeń kolorów.

Uwaga:

Niezależnie od wybranej opcji proporcje oryginalnego obrazu (lub prostokąt kadrowania w wykadrowanym obrazie) są zawsze zachowywane.

 1. W oknie dialogowym aplikacji ACR wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij łącze przestrzeni kolorów na dole okna dialogowego aplikacji ACR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje obiegu pracy.
  2. Kliknij przycisk Zapisz obraz na dole okna dialogowego ACR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zapisu.
 2. W sekcji Zmiana rozmiaru obrazu kliknij pole wyboru Dostosuj rozmiar.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Dostosuj rozmiar nie zostanie wybrana, rozmiar obrazu pozostaje niezmieniony.

 3. Z menu rozwijanego Dopasuj rozmiar wybierz opcję zmiany rozmiaru obrazu. Dostępne opcje to:

  • Szerokość i wysokość: użyj tej opcji, aby zastosować zmianę rozmiaru do szerokości i wysokości obrazu. Szerokość nowego obrazu będzie ograniczona do wartości określonej w polu Sz, a wysokość — do wartości określonej w polu W.
  • Wymiary: ta opcja jest podobna do opcji Szerokość i wysokość, jednak tu orientacja obrazu nie jest brana pod uwagę. Dłuższa krawędź nowego obrazu będzie ograniczona do większej z dwóch określonych wartości (Sz lub W). Podobnie, krótsza krawędź nowego obrazu będzie ograniczona do mniejszej z dwóch określonych wartości (Sz lub W).
  • Długi bok: użyj tej opcji, aby zmienić rozmiar, korzystając z dłuższej krawędzi zdjęcia. Na przykład: wprowadzenie wartości 1000 pikseli oznacza, że dłuższa krawędź nowego zdjęcia nie będzie dłuższa niż 1000 pikseli.
  • Krótki bok: użyj tej opcji, aby zmienić rozmiar obrazu do krótszej krawędzi zdjęcia. Na przykład wprowadzenie wartości 500 pikseli oznacza, że krótsza krawędź nowego zdjęcia nie będzie dłuższa niż 500 pikseli.
  • Megapiksele: zmiana rozmiaru poprzez określenie łącznej liczby megapikseli nowego obrazu. Na przykład określenie wartości 2,0 MP oznacza, że nowy obraz będzie miał rozdzielczość maksymalnie 2 megapikseli.
  • Procenty: użyj tej opcji, aby zmienić rozmiar z użyciem wartości procentowej. Wartość ta odnosi się do krawędzi (wymiaru liniowego) obrazu. Na przykład wpisanie wartości 50% oznacza, że nowy obraz będzie o 1/2 węższy i o 1/2 krótszy niż oryginał — tym samym będzie zawierał 1/4 łącznej liczby pikseli.
  Uwaga:

  W oknie dialogowym Opcje zapisu te opcje są dostępne tylko podczas zapisywania obrazów w formatach JPEG, TIFF lub PSD.

 4. Zaznacz pole wyboru Nie powiększaj, aby uniknąć powiększenia obrazu. Oznacza to automatycznie, że jeśli wybrano opcję Nie powiększaj, przetwarzany w oknie dialogowym aplikacji ACR obraz może być jedynie zmniejszony lub zachować aktualny rozmiar.  

Ustawienia domyślne obiegu pracy

W oknie dialogowym aplikacji ACR można teraz zapisać często używane ustawienia jako domyślne. Stosując to samo ustawienie domyślne do kilku obrazów możesz łatwo powtórzyć typowe czynności. Po zapisaniu kilku ustawień domyślnych możesz łatwo je przełączać, aby wyświetlić wpływ różnych czynności na obraz w oknie dialogowym aplikacji ACR.

 1. W oknie dialogowym aplikacji ACR wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Kliknij łącze przestrzeni kolorów na dole okna dialogowego aplikacji ACR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje obiegu pracy.
  2. Kliknij przycisk Zapisz obraz na dole okna dialogowego ACR. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zapisu.
 2. W oknie rozwijanym Ustawienie domyślne wybierz opcję utworzenia nowego ustawienia.

 3. Podaj nazwę ustawienia i kliknij przycisk OK.

  Zostanie utworzone nowe ustawienie domyślne. Wszystkie aktualnie wybrane ustawienia zostaną powiązane z nowym ustawieniem domyślnym.

 4. Po zaznaczeniu utworzonego przez użytkownika ustawienia domyślnego obiegu pracy kliknij menu rozwijane Ustawienie domyślne, aby wykonać dodatkowe czynności:

  • Wybierz opcję Usuń, aby usunąć ustawienie domyślne
  • Wybierz opcję Zmień nazwę, aby wpisać nową nazwę ustawienia domyślnego
  • Wybierz opcję Aktualizuj, aby zapisać zmiany wprowadzone w aktualnym ustawieniu domyślnym.
  Uwaga:

  Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (Mac: kliknięcie z klawiszem Control) łącza do ustawienia domyślnego na dole okna dialogowego aplikacji ACR pojawi się menu wyskakujące z dostępnymi ustawieniami domyślnymi Opcje obiegu pracy. Skorzystaj z tego menu, aby zmienić ustawienie domyślne bez otwierania okna dialogowego Opcje obiegu pracy.

Kadrowanie

Korzystając z nowego obiegu pracy Zmiana rozmiaru obrazu, nie można użyć narzędzia Kadrowanie do wprowadzenia określonego rozmiaru obrazu (np. 16 x 9 cali). Zamiast tego narzędzie Kadrowanie określa tylko współczynnik proporcji (np. 16 x 9). Opcja Zmiana rozmiaru obrazu w oknach dialogowych Opcje obiegu pracy i Zapisywanie (a także w odpowiednich ustawieniach domyślnych) może posłużyć do określenia żądanego rozmiaru obrazu. Na przykład możesz wprowadzić Wymiary jako typ zmiany rozmiaru, a następnie wpisać w polach Sz i W odpowiednio wartości 16 cali oraz 9 cali.  

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?