Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Adobe Captivate Prime

Z tego dokumentu dowiesz się, jak zintegrować usługę Adobe Captivate Prime z usługą Okta Active Directory (AD). Po zintegrowaniu usługi Adobe Captivate Prime z usługą Okta AD możliwe jest:

 • Sprawdzanie dostępu użytkowników usługi Captivate Prime w usłudze Okta AD i sterowanie nim.
 • Umożliwianie użytkownikom automatycznego logowania się do usługi Adobe Captivate Prime za pomocą kont usługi Okta AD. 
 • Zarządzanie kontami w jednej centralnej lokalizacji — portalu Okta.

Usługa Adobe Captivate Prime obsługuje logowanie jednokrotne inicjowane przez dostawcę tożsamości i dostawcę usług.

Tworzenie aplikacji w usłudze OKTA

 1. Zaloguj się jako administrator do usługi Okta AD.

 2. Kliknij pozycję Applications (Aplikacje). Spowoduje to otwarcie sklepu z aplikacjami w usłudze Okta.

  Sklep z aplikacjami
  Wyświetlanie sklepu z aplikacjami

 3. Kliknij pozycję Create App Integration (Utwórz integrację aplikacji). 

  Strona Applications (Aplikacje)
  Wyświetlanie strony Applications (Aplikacje)

 4. Wybierz pozycję SAML 2.0. w oknie nowej integracji aplikacji. 

  SAML 2.0
  Metoda logowania się

 5. Wybierz stronę Create SAML integration > General settings (Utwórz integrację SAML > Ustawienia ogólne). Wprowadź nazwę aplikacji.

  Pamiętaj, że może to być dowolna nazwa, która będzie unikatowo identyfikować Twoją aplikację. Gdy to zrobisz, kliknij przycisk Next (Dalej).

  Nazwa aplikacji
  Wprowadzanie nazwy aplikacji

 6. Wykonaj następujące kroki na stronie Configure SAML settings (Konfigurowanie ustawień SAML):

  W przypadku konfigurowania dostawcy tożsamości:

  1. W polu Single Sign-on URL (Adres URL logowania jednokrotnego) wpisz adres URL: https://captivateprime.adobe.com/saml/SSO
  2. W polu Audience URL (Adres URL odbiorców) wpisz adres URL: https://captivateprime.adobe.com
  3. Z pola rozwijanego Name ID Format (Format identyfikatora nazwy) wybierz pozycję Email Address (Adres e-mail). 
  4. Z pola rozwijanego Application username (Nazwa użytkownika aplikacji) wybierz nazwę użytkownika usługi Okta.
  5. Jeśli chcesz przekazywać dodatkowe atrybuty, dodaj je w sekcji Attributes Statement (Optional) (Atrybuty — opcjonalne).

    

  Dostawca tożsamości SAML
  Wyświetlanie ustawień SAML dla dostawcy tożsamości

  W przypadku konfigurowania dostawcy usług:

  1. W polu Single Sign-on URL (Adres URL logowania jednokrotnego) wpisz adres URL: https://captivateprime.adobe.com/saml/SSO
  2. W polu Audience URL (Adres URL odbiorców) wpisz adres URL: https://captivateprime.adobe.com
  3. Z pola rozwijanego Name ID Format (Format identyfikatora nazwy) wybierz pozycję Email Address (Adres e-mail). 
  4. Z pola rozwijanego Application username (Nazwa użytkownika aplikacji) wybierz nazwę użytkownika usługi Okta.
  5. Kliknij pozycję Show Advanced Settings (Pokaż ustawienia zaawansowane).
  6. W polu Signature Algorithm (Algorytm podpisu) wybierz pozycję RSA-SHA256
  7. W polu Assertion Algorithm (Algorytm asercji) wybierz pozycję SHA256
  8. Z pola rozwijanego Szyfrowanie asercji wybierz pozycję Encrypted (Szyfrowane).
  9. Za pomocą opcji Encryption Certificate (Certyfikat szyfrowania) prześlij plik certyfikatu udostępniony przez firmę Adobe.
  10. Jeśli chcesz przekazywać dodatkowe atrybuty, dodaj je w sekcji Attributes Statement (Optional) (Atrybuty — opcjonalne).
  Dostawca usług SAML
  Wyświetlanie ustawień SAML dla dostawcy usług

  Gdy to zrobisz, kliknij przycisk Next (Dalej).

 7. Karta Feedback (Informacje zwrotne) jest opcjonalna. Po wybraniu opcji i wprowadzeniu informacji zwrotnych kliknij przycisk Finish (Zakończ).

  Feedback (Informacje zwrotne)
  Karta Feedback (Informacje zwrotne) (opcjonalna)

Wyodrębnianie adresu URL inicjowanego przez dostawcę tożsamości i pliku metadanych

Aby wyświetlić adres URL inicjowany przez dostawcę tożsamości/dostawcę usług i plik metadanych, wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz utworzoną aplikację.

 2. Na karcie Single Sign-On (Logowanie jednokrotne) kliknij pozycję View Instructions (Wyświetl instrukcje).

  Logowanie
  Wyświetlanie karty logowania

  W przypadku dostawcy tożsamości:

  1. Adres URL logowania jednokrotnego dostawcy tożsamości to adres URL inicjowany przez dostawcę tożsamości.
  2. Skopiuj cały tekst z pola Optional (Opcjonalne). 
  3. Otwórz nowy dokument notatnika i wklej skopiowany tekst. 
  4. Kliknij kolejno pozycje File > Save as > „nazwa_pliku.xml” (Plik > Zapisz jako > „nazwa_pliku.xml”). To będzie plik metadanych.

  W przypadku dostawcy usług:

  1. Adres URL logowania jednokrotnego dostawcy tożsamości to adres URL inicjowany przez dostawcę tożsamości.
  2. Wystawcą dostawcy tożsamości jest identyfikator jednostki.
  3. Skopiuj cały tekst z pola Optional (Opcjonalne). 
  4. Otwórz nowy dokument notatnika i wklej skopiowany tekst. 
  5. Kliknij kolejno pozycje File > Save as > „nazwa_pliku.xml” (Plik > Zapisz jako > „nazwa_pliku.xml”). To będzie plik metadanych.
  Logowanie jednokrotne w usłudze CP
  Wyświetlanie konfiguracji logowania jednokrotnego usługi Captivate Prime

  Uwaga:

  Ten plik należy zapisać w formacie XML.

Konfigurowanie logowania jednokrotnego usługi Adobe Captivate Prime

Aby skonfigurować logowanie jednokrotne w usłudze Adobe Captivate Prime, wykonaj kroki wskazane w poniższym artykule.

https://helpx.adobe.com/pl/captivate-prime/kb/sso-authentication-for-captivate-prime.html

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online