Biblioteki Creative Cloud na potrzeby usługi Zapier

Integracja bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier umożliwia tworzenie szerokiej gamy automatycznych obiegów pracy (zwanych „zadaniami Zap”), co osiąga się, tworząc powiązania między swoimi bibliotekami a aplikacjami innych firm.

Na czym polega integracja bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier

Integracja bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier umożliwia tworzenie powiązań między wyzwalaczami (np. „Zmodyfikowano istniejący element w bibliotece”) a operacjami (np. „Prześlij plik”) w celu automatyzacji zadań (zwanych zadaniami Zap) pomiędzy biblioteką a innymi aplikacjami. Włączenie zadania Zap powoduje, że po każdym wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego zostaną wykonane działania zdefiniowane w operacji.

Usługa Zapier umożliwia połączenie bibliotek Creative Cloud z aplikacjami Google Sheets, Slack lub dowolną inną spośród ponad 1500 innych obsługiwanych aplikacji.

Rozpoczynanie pracy z integracją bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier

Aby rozpocząć pracę, połącz konto bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier. 

Pamiętaj, że musisz mieć ważny identyfikator Adobe ID. Jeśli nie masz takiego identyfikatora, możesz go utworzyć.

 1. Otwórz konto Zapier i wybierz opcje My Apps > Connect a new account (Moje aplikacje > Połącz nowe konto).

  Przejdź do sekcji My Apps

 2. Z rozwijanej listy wybierz opcję Creative Cloud Libraries (Biblioteki Creative Cloud).

  Łączenie bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier

 3. Zaloguj się na konto Adobe.

  Konto Adobe zostanie połączone z kontem Zapier.

  Uwaga:

  Aby usunąć połączenie między kontem Adobe a usługą Zapier, wybierz opcję My apps (Moje aplikacje) i kliknij przycisk Disconnect (Odłącz) obok nazwy konta.

Wykonywanie zadań Zap za pomocą obsługiwanych wyzwalaczy w bibliotekach Creative Cloud

 1. Otwórz konto Zapier.

 2. Przejdź do konsoli nawigacyjnej i kliknij opcję Make a Zap (Utwórz zadanie Zap).

  Tworzenie zadania Zap

 3. Aby zdefiniować wyzwalacz zadania Zap, wybierz opcję Creative Cloud Libraries (Biblioteki Creative Cloud) oraz jedno z następujących zdarzeń wyzwalających. Następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

  Existing Library is updated (Zmodyfikowano istniejącą bibliotekę)

  Ten wyzwalacz służy do śledzenia zmian istniejącej biblioteki.

  Existing Element is updated (Zmodyfikowano istniejący element)

  Ten wyzwalacz służy do powiadamiania o każdej zmianie elementu w bibliotece. 

  New Library is created (Utworzono nową bibliotekę)

  Ten wyzwalacz umożliwia skonfigurowanie operacji Zap dotyczącej nowej biblioteki.

  New Element in Library (Nowy element w bibliotece)

  Ten wyzwalacz umożliwia tworzenie zadania Zap za każdym razem, gdy do biblioteki zostanie dodany nowy element.

  New collaborator is added (Dodano nowego współpracownika)

  Ten wyzwalacz umożliwia generowanie powiadomienia o dodaniu do biblioteki nowego współpracownika.

  Wybieranie aplikacji i zdarzenia

  Uwaga:

  Wyzwalacze w bibliotekach Creative Cloud są wykonywane w sposób determinowany przez nabyty plan cenowy Zapier. Na przykład w przypadku planu profesjonalnego wyzwalacze uruchamiane są co 5 minut.

 4. Zaloguj się na swoje konto Adobe lub wybierz je z listy rozwijanej. Następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

  Logowanie się na konto aplikacji z usługi Zapier

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać więcej danych wyzwalacza.

 6. Aby zdefiniować operację zadania Zap, wybierz aplikację, którą chcesz połączyć z bibliotekami Creative Cloud. Następnie wybierz jedno z dostępnych zdarzeń i kliknij przycisk Continue(Kontynuuj).

 7. Zaloguj się na swoje konto lub wybierz konto aplikacji z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 8. Jeśli pojawi się taka prośba, kliknij opcję Allow (Zezwalaj), aby zezwolić na połączenie między kontem aplikacji a usługą Zapier.

 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać więcej danych operacji.

 10. Kliknij opcję Turn Zap on (Włącz zadanie Zap).

  Włączanie zadania Zap

  Możesz skonfigurować również kolejne zadania Zap do obsługi bibliotek Creative Cloud.

Wykonywanie zadań Zap za pomocą obsługiwanych operacji w bibliotekach Creative Cloud

 1. Otwórz konto Zapier.

 2. Przejdź do konsoli nawigacyjnej i kliknij opcję Make a Zap (Utwórz zadanie Zap).

  Tworzenie zadania Zap

 3. Aby zdefiniować wyzwalacz zadania Zap, wybierz aplikację, którą chcesz połączyć z bibliotekami Creative Cloud. Następnie wybierz jedno z dostępnych zdarzeń i kliknij przycisk Continue(Kontynuuj).

  Wybieranie aplikacji i zdarzenia

 4. Zaloguj się na swoje konto lub wybierz konto aplikacji z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 5. Kliknij opcję Allow (Zezwalaj), aby zezwolić na połączenie między kontem aplikacji a usługą Zapier.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać więcej danych wyzwalacza.

 7. Aby zdefiniować operację zadania Zap, wybierz pozycje Creative Cloud Libraries (Biblioteki Creative Cloud) oraz „Upload element” (Prześlij element). Następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

  Przesyłanie elementu

  Za pomocą tej operacji można zautomatyzować przesyłanie elementu do biblioteki (rozmiar pliku powinien być mniejszy niż 10 MB).

  Wybór bibliotek Creative Cloud oraz zdarzenia operacji

 8. Zaloguj się na swoje konto Adobe i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać więcej danych operacji.

 10. Kliknij ikonę +, aby zdefiniować opóźnienie wykonywania zadania Zap.

 11. W sekcji Choose app & event (Wybierz aplikację i zdarzenie) wybierz pozycję Delay by Zapier (Opóźnienie w usłudze Zapier) i odpowiednią wartość opcji Delay for (Opóźnij o). Następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

  Wybierz opóźnienie w usłudze Zapier

 12. Wprowadź czas opóźnienia wynoszący około dziesięć minut i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 13. Kliknij ikonę + i dodaj do swojego zadania Zap następującą operację, aby sprawdzić status żądania:

  Sprawdzanie statusu zadania przesyłania elementu

  Wybierz tę akcję, jeśli chcesz sprawdzić status elementu przesłanego do biblioteki.

  Sprawdzanie status żądania

 14. Kliknij opcję Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 15. Kliknij opcję Turn Zap on (Włącz zadanie Zap).

  Włączanie zadania Zap

  Możesz skonfigurować również kolejne zadania Zap do obsługi bibliotek Creative Cloud.

Popularne zadania Zap do wykorzystania w bibliotekach Creative Cloud

Oto kilka popularnych zadań Zap polecanych przy rozpoczynaniu integracji z bibliotekami Creative Cloud:

Za każdym razem, gdy w zdefiniowanym folderze na koncie Dropbox zostanie zapisany plik, zapisz ten plik także w bibliotekach Creative Cloud.

Za każdym razem, gdy w zdefiniowanym folderze na koncie OneDrive zostanie zapisany plik, zapisz ten plik także w bibliotekach Creative Cloud.

Wysyłaj e-mail w usłudze Gmail po każdej modyfikacji zdefiniowanego elementu w bibliotekach Creative Cloud.

Wysyłaj komunikat Slack, gdy zostaną Ci udostępnione biblioteki.

Wysyłaj wiadomość MS Teams, gdy do biblioteki zostaną dodani nowi współpracownicy.

Usuwanie częstych błędów w integracji bibliotek Creative Cloud z usługą Zapier

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?