Instalatory aplikacji Adobe Creative Suite (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elements i Premiere Elements rejestrują wykonywane czynności w dzienniku. Te pliki dziennika mogą się przydać, aby stwierdzić, czy w trakcie instalowania wystąpiły określone błędy. W przypadku instalacji bezdialogowej plik dziennika jest jedynym miejscem, gdzie są rejestrowane komunikaty o błędzie.

 • Jeśli błędy w aplikacji Creative Suite, Photoshop Elements lub Premiere Elements wystąpiły po kliknięciu przycisku Instaluj, patrz Analiza głównego dziennika instalacji produktu.
 • Jeśli błędy w aplikacji Creative Suite, Photoshop Elements lub Premiere Elements wystąpiły przed kliknięciem przycisku Instaluj w interfejsie użytkownika instalatora, patrz Analiza dziennika PDapp.

Masz program Creative Cloud?

Więcej informacji o używaniu plików dziennika instalacji aplikacji Creative Cloud do rozwiązywania problemów można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji przy użyciu plików dziennika | CC.

Analiza głównego dziennika instalacji produktu

W przypadku rozwiązywania problemów z błędami instalacji, które wystąpiły po kliknięciu przycisku Instaluj, trzeba przeanalizować główny dziennik instalacji.

Analiza głównego dziennika instalacji składa się z trzech głównych kroków. Wykonaj poszczególne kroki w kolejności ich przedstawienia do czasu znalezienia błędów instalacji.

 1. Przejdź do plików dziennika zapisanych w jednym z następujących folderów:

  • Windows w wersji 32-bitowej: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows w wersji 64-bitowej: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • System Mac OS /Library/Logs/Adobe/Installers/

  Nazwa pliku dziennika zawiera nazwę produktu i datę instalacji oraz rozszerzenie „log.gz”. Rozszerzenie .gz oznacza, że jest to plik skompresowany.

 2. Aby zdekompresować plik .gz, użyj programu do dekompresji plików, takiego jak WinRAR lub StuffIt. Po rozpakowaniu plik dziennika będzie miał formę zwykłego pliku tekstowego.

 3. Otwórz plik dziennika za pomocą edytora tekstu, np. WordPad (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Uwaga:

  W systemie Mac OS pliki dziennika otwierane są domyślnie w Konsoli. Zaznacz cały tekst, naciskając przyciski Command+A, a następnie skopiuj go i wklej do edytora tekstu przed kontynuowaniem.

 4. Przewiń tekst do końca dziennika. Poszukaj w części --- Summary --- wierszy zaczynających się od wyrazów ERROR: lub FATAL, które oznaczają niepowodzenie podczas procesu instalacji.

  Ważne: Niektóre wpisy zaczynające się od wyrazów ERROR lub FATAL nie są komunikatami o błędzie, które można analizować. Niektóre komunikaty ERROR i FATAL informują tylko o tym, że instalowanie składnika nie powiodło się, a nie o przyczynie niepowodzenia. Patrz „Informacyjne wpisy ERROR i FATAL” w części „Analizowanie złożonych błędów”.

  Czasem może wystąpić wiele błędów. Komunikaty o błędzie wyglądają następująco lub podobnie:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand

  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5

 5. Przeszukaj witrynę Pomocy technicznej firmy Adobe, aby znaleźć rozwiązanie dla każdego komunikatu o błędzie. Podczas wyszukiwania usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera. Na przykład w przypadku błędów wymienionych powyżej należałoby wyszukać ciągi tekstowe „Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand” i „Unable to create directory”.

  Listę błędów, które mogą pojawić się w plikach dziennika instalacji lub uruchomienia, wraz z możliwymi rozwiązaniami, można znaleźć w artykule Błędy dziennika instalacji i uruchamiania | CS6, CS5.5, CS5.

Aplikacje Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements i Acrobat mogą używać usługi Instalator Windows. Kody błędów generowane przez tę usługę nie są wyświetlane w części Summary pliku dziennika.

Uwaga:

Błąd jest wyświetlany przed terminem wyszukiwania w następującym formacie: Błąd 1234.

 1. W edytorze tekstu WordPad przeszukaj plik dziennika w poszukiwaniu ciągu Return value 3.

 2. Przeszukaj witrynę Pomocy technicznej firmy Adobe w poszukiwaniu możliwych rozwiązań znalezionych błędów. Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki plików i rejestru.

 3. Powtarzaj wyszukiwanie, aż do osiągnięcia końca pliku dziennika.
 4. Przewiń do części podsumowania w pliku dziennika i poszukaj dowolnego z następujących wpisów. Jeśli w pliku będzie dowolny z następujących wpisów, znajdź rozwiązanie w artykule Błąd instalowania środowiska Microsoft Visual Studio Runtime w wersji CS5, CS5.5 dla systemu Windows.

  • ERROR:  - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed

Informacje o większości błędów instalacji można znaleźć w części Summary pliku dziennika instalacji aplikacji Creative Suite, Photoshop Elements lub Premiere Elements. Jeśli w części Summary nie ma błędów, oznacza to, że błąd instalacji spowodowało niepowodzenie ostatnio instalowanego składnika. 

Błędy bez wygenerowanych kodów błędów Return value 3 również wskazują, że przyczyną był błąd instalacji ostatniego składnika. Rozwiązywanie złożonych problemów wymaga czasami stwierdzenia, jakie czynności trzeba wykonać, jeśli nie został wygenerowany żaden komunikat o błędzie.  

Instalacje składników zaczynają się od wiersza:

Installer Operation: <nazwa_składnika> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Instalacje składników kończą się wierszem:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Instrukcje znajdowania ostatniego niezainstalowanego składnika znajdują się poniżej.

Ważne: Nie szukaj w dzienniku wersji wpisu status: #. Czasami występują wpisy status: #, które nie uniemożliwiają instalacji. Przyczyną wystąpienia problemu jest tylko ostatni niezainstalowany składnik.

 1. Przewiń do końca plik dziennika instalacji.
 2. Od sekcji Summary dziennika zmniejsz szybkość przewijania. 
 3. Znajdź wpis dziennika zawierający tekst status: #, gdzie numer nie jest zerem.  Wiersz ten może wyglądać np. następująco:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Uwaga:
   Ten wpis oznacza, że instalowanie składnika zakończyło się z błędami.

   

 4. Po ustaleniu, który składnik nie został zainstalowany jako ostatni, przewiń w górę do instalacji składnika.  

 5. Poszukaj we wpisach dziennika między pierwszym a ostatnim wierszem dotyczącym instalowania tego składnika ewentualnych komunikatów o błędzie.

 6. Przeszukaj witrynę Pomocy technicznej firmy Adobe w poszukiwaniu możliwych rozwiązań błędów w tej części dziennika.

  Uwaga:

  Jeśli nie ma żadnych komunikatów o błędzie, zajmij się składnikiem, którego instalacja się nie powiodła. Sprawdź w dzienniku, jakie typy czynności zostały wykonane podczas instalowania składnika i jakie kroki rozwiązywania problemów trzeba wykonać. Patrz Błąd składnika AIR podczas instalowania produktów Creative Suite 5.

Aby rozwiązać problemy z niepowodzeniem instalacji składnika, najpierw określ, co składnik próbuje zainstalować, a następnie wykonaj czynności rozwiązywania problemów dla danego składnika. Jeśli na przykład instalator próbował zainstalować pakiet czcionek i nie widać żadnych błędów między pierwszym a ostatnim wpisem dziennika dotyczącym instalacji tego składnika, przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów dotyczącą czcionek. Można odinstalować i ponownie zainstalować czcionkę, sprawdzić uprawnienia do folderu czcionek i wyłączyć narzędzia do zarządzania czcionkami.

Informacyjne wpisy ERROR i FATAL

Poniższe wpisy dla użytkowników systemu Windows oznaczają, że składniki dla wersji 64-bitowej nie zostały zainstalowane i można je zignorować w przypadku systemu z wersją 32-bitową.

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

Poniższe wpisy oznaczają, że składnik nie został zainstalowany, ale nie informują o tym, jaka jest przyczyna tego niepowodzenia. Wszelkie następujące lub podobne wpisy można zignorować:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

Analiza dziennika PDapp

W przypadku rozwiązywania problemów z błędami instalacji, które wystąpiły przed kliknięciem przycisku Instaluj, trzeba przeanalizować plik dziennika PDapp.

 1. Przejdź do pliku PDapp.log w jednym z następujących folderów:

  Uwaga: Poniższe foldery są domyślnie ukryte. W razie potrzeby użyj polecenia Opcje folderów (Windows) lub klawisza Option > Przejdź (Mac OS), aby wyświetlić ukryte pliki. Więcej informacji można znaleźć w artykule Wyświetlanie ukrytych plików i folderów w systemie Windows 10 i we wcześniejszych systemach lub Pliki biblioteki użytkownika w systemie Mac OS X 10.7 lub nowszym są niewidoczne.

  • Windows XP: \Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Local Settings\Temp
  • Windows 10/8.1/Vista/7: \Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/[nazwa użytkownika]/Library/Logs
 2. Otwórz plik PDapp.log za pomocą programu WordPad (Windows) lub TextEdit (Mac OS).

  Próby instalacji są rejestrowane w dzienniku PDapp.log sekwencyjnie. Każdy wiersz dziennika zaczyna się od daty i godziny oznaczającej, kiedy miała miejsce próba instalacji. Każda próba rozpoczyna się od numeru wersji kompilacji.

  Analizie należy poddać tylko ostatnią próbę. Jeśli nie można ustalić, która próba jest najnowsza, usuń plik PDapp.log i uruchom ponownie instalator.
   

 3. W ostatniej próbie instalacji poszukaj wierszy zaczynających się od wyrazu [ERROR] lub [FATAL]. Na przykład:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Przeszukaj witrynę Pomocy technicznej firmy Adobe, aby znaleźć rozwiązanie dla każdego komunikatu o błędzie.Usuwaj z szukanego tekstu ścieżki i informacje dotyczące konkretnego komputera. Na przykład w przypadku błędów wymienionych poniżej należałoby wyszukać ciągi tekstowe "DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload" i "PIM - Error could not create PIM Common Folder Path".

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli w witrynie Pomocy technicznej firmy Adobe nie można znaleźć rozwiązania danego błędu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe.

Możesz także odwiedzić fora poświęcone danemu produktowi Adobe.