Błąd „Nie znaleziono poświadczeń użytkownika” po uaktualnieniu do wersji Adobe Digital Editions 1.5 lub nowszej

Problem

Po uaktualnieniu programu Adobe Digital Editions do wersji 1.5 lub nowszej nie można otworzyć części lub wszystkich e-booków i pojawia się następujący błąd:

 • Błąd wewnętrzny — błędny dokument.

  „Błąd W_ADEPT_CORE_USER_CREDENTIALS_NOT_FOUND

Przyczyna

Ten problem może być spowodowany błędem podczas procesu przenoszenia książek z aktywacji anonimowej do aktywacji imiennej. Występuje on w trakcie procesu migracji podczas pierwszej instalacji programu Digital Editions w wersji 1.5 lub nowszej. Zespół pomocy technicznej Adobe będzie nadal badać ten problem.

Rozwiązanie

Kroki rozwiązywania problemów w systemie Windows

Wyłączenie odpowiedzialności: Poniższe rozwiązanie obejmuje Rejestr systemu Windows. Edytowanie lub wprowadzanie zmian w rejestrze w sposób nieprawidłowy może spowodować poważne uszkodzenie systemu, w wyniku którego może być konieczna ponowna instalacja systemu operacyjnego. Jeśli nie chcesz samodzielnie edytować rejestru, skorzystaj z usług profesjonalisty. Jeśli chcesz wykonać te czynności, przed rozpoczęciem koniecznie wykonaj pełną kopię systemu i utwórz punkt przywracania systemu Windows. Firma Adobe Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane tą informacją.

 1. Zakończ program Adobe Digital Editions (jeśli jest otwarty).
 2. Kliknij kolejno polecenia Start > Uruchom i w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Przejdź do następującego klucza rejestru

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz ADEPT i kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij Tak, aby zatwierdzić usunięcie.
 6. Zakończ Edytor rejestru systemu.
 7. Ponownie otwórz program Adobe Digital Editions. Pojawi się monit z prośbą o ponowną autoryzację. Postępuj zgodnie z komunikatami dotyczącymi autoryzacji. Upewnij się, że używasz prawidłowego identyfikatora Adobe ID i hasła na potrzeby autoryzacji.
 8. Ponownie otwórz swoje książki, aby upewnić, że nie wyświetlają ciągłych błędów.

Kroki rozwiązywania problemów w systemie Macintosh

 1. Zakończ program Adobe Digital Editions (jeśli jest otwarty).
 2. Usuń ten plik:

  <drive>/Library/Application Support/Adobe/Digital Editions/activation.dat
 3. Ponownie otwórz program Adobe Digital Editions. Pojawi się monit z prośbą o ponowną autoryzację. Postępuj zgodnie z komunikatami dotyczącymi autoryzacji. Upewnij się, że używasz prawidłowego identyfikatora Adobe ID i hasła na potrzeby autoryzacji.
 4. Ponownie otwórz swoje książki, aby upewnić, że nie wyświetlają ciągłych błędów.

Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe

Jeśli powyższe rozwiązanie nie pozwala na odzyskanie książek, należy przesłać zgłoszenie do Pomocy technicznej na stronie http://www.adobe.com/support/digitaleditions.

Prosimy klientów o podanie następujących informacji, które pomogą nam ustalić przyczynę problemu. Im więcej informacji możesz podać (zwłaszcza informacji dotyczących aktywacji e-booków), tym sprawniej Pomoc techniczna Adobe będzie mogła udzielić Ci wsparcia:

 1. Twój identyfikator Adobe ID (ale nie Twoje hasło).
 2. (Tylko w systemie Windows) Określony wyeksportowany klucz rejestru. Klucz należy wyeksportować i dołączyć do zgłoszenia. Jeśli masz problem z dołączeniem informacji dotyczących klucza, wspomnij o tym agentowi pomocy technicznej, który zajmuje się sprawą. Udzieli on wyjaśnień dotyczących sposobu dołączenia tej informacji. Aby uzyskać informacje dotyczące klucza rejestru, wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom, wpisz regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W Edytorze rejestru wybierz polecenie Edycja > Znajdź.
  3. Znajdź i wybierz następujący klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adept.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Adept i wybierz polecenie Eksportuj.
  5. Zapisz wyeksportowany klucz .reg na pulpicie.
  6. Dołącz wyeksportowany klucz .reg do zgłoszenia.
 3. Zrób zdjęcie dziennika błędów Adobe Digital Editions.
  1. Aby włączyć rejestrowanie błędów, naciśnij przycisk Control+Shift+T (Windows) lub Command+Shift+T (Mac OS X).
  2. W oknie dialogowym wybierz opcję Włącz rejestrowanie błędów.
  3. Zatwierdź okno dialogowe.
  4. Po włączeniu rejestrowania błędów ponownie uruchom program Digital Editions.
  5. Spróbuj ponownie otworzyć książki, które nie otwierają się prawidłowo.
  6. Dołącz pliki dziennika błędów do zgłoszenia. Oba pliki znajdują się w folderze My Digital Editions. (W systemie Windows XP: \Documents and Settings\<username>\Documents\My Digital Editions).

   Więcej szczegółów można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/products/digitaleditions/help/.

 4. Ponadto skopiuj i wklej poniższe pytania do swojego zgłoszenia i podaj jak najwięcej informacji.

  • System operacyjny (oryginalny lub zaktualizowany):
  • Przeglądarka:
  • Typ procesora:
  • Połączenie sieciowe (telefoniczne, szerokopasmowe, kablowe, dsl):
  • Czy książka została pobrana za pomocą:
   • Acrobat/Reader 6 (Łatwa aktywacja)
   • Acrobat/Reader 6 (Aktywacja imienna)
   • Acrobat/Reader 7 (Łatwa aktywacja)
   • Acrobat/Reader 7 (Aktywacja imienna)
  • ADE w wersji 1.0, 1.5 lub nowszej?
  • Czy problem wystąpił podczas aktualizacji do nowej wersji 1.5 lub nowszej?
  • Czy do pobrania książek chronionych przez DRM pierwotnie użyto programu Acrobat Reader 7 czy Digital Editions?
  • Poziom uprawnień użytkownika (na przykład Administrator, Użytkownik zarządzany itd.):
  • Adres URL książki:
  • Kroki do odtworzenia problemu (jeśli nie zostały wcześniej podane):
  • Rezultat (jeśli nie został wcześniej podany):
  • Oczekiwany rezultat:
  • Jaki masz rodzaj aktywacji?
   • Łatwa aktywacja: jeśli nie masz ani konta Adobe, ani konta Microsoft Hotmail, masz Łatwą aktywację. W innym przypadku masz Aktywację imienną.
   • Jeśli masz co najmniej dwa komputery, na których możesz czytać ten sam e-book, masz Aktywację imienną.
   • Aby upewnić się, jaki masz rodzaj aktywacji, wykonaj następujące czynności:
    • Otwórz przeglądarkę i przejdź do strony http://aractivate.adobe.com/. Jeśli strona wydaje Ci się znajoma i pamiętasz, że dokonano na niej logowania, masz Aktywację imienną. Jeśli ta strona została już przez Ciebie odwiedzona, masz Aktywację imienną.
 5. Jeśli to możliwe, spróbuj skopiować e-booki powodujące problem na drugi komputer, a następnie aktywuj go i sprawdź, czy książki wykazują wciąż takie samo zachowanie. Opcja ta może nie być możliwa do wypróbowania, ale może pomóc zdiagnozować problem.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?