export_pdf_logo_SCREEN_RGB_88x84px

Adobe Export PDF to internetowa usługa Adobe Document Cloud. Dzięki niej można łatwo przekonwertować pliki PDF w edytowalne pliki programów Word, Excel i dokumenty w formacie RTF (Rich Text Format).

Nie można edytować plików PDF przy użyciu usługi Adobe Export PDF. Do edycji plików PDF potrzebny jest program Acrobat DC. Patrz strona produktu Acrobat.


Usługa Adobe Export PDF obsługuje optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) w przypadku konwersji pliku PDF na plik programu Word (.doc i .docx), Excel (.xlsx) lub RTF (rich text format). Funkcja OCR zapewnia konwersję obrazów tekstu (skanowanego tekstu) na edytowalne znaki, dzięki czemu można przeszukiwać, poprawiać i kopiować tekst. 

Gdy funkcja OCR jest włączona, usługa Adobe Export PDF przeprowadza OCR w plikach PDF, które zawierają obrazy, grafikę wektorową, ukryty tekst lub kombinację tych elementów. (Na przykład usługa Adobe Export PDF przeprowadza OCR na plikach PDF utworzonych z zeskanowanych dokumentów). Usługa Adobe Export PDF przeprowadza również OCR w przypadku tekstu, którego nie może zinterpretować, ponieważ tekst był nieprawidłowo zakodowany w aplikacji źródłowej.

Obsługiwane języki

Usługa Adobe Export PDF na potrzeby funkcji OCR obsługuje następujące języki:

Obsługiwane języki usługi Export PDF

Domyślne usługa OCR używa języka wybranego w oknie dialogowym Moje informacje. Mechanizm OCR wykorzystuje wybrany język do interpretacji skanowanego tekstu. Wybór właściwego języka poprawia dokładność konwersji, ponieważ mechanizm OCR przy konwersji wykorzystuje słowniki odpowiednie dla określonego języka. W przypadku języków niełacińskich, takich jak japoński, mechanizm OCR nie jest w stanie interpretować ani konwertować tekstu, jeśli nie zostanie wybrany prawidłowy język.

Korzystanie z internetowego interfejsu użytkownika usługi Export PDF

Aby przeprowadzić OCR przy konwersji pliku PDF w usłudze Adobe Export PDF, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się w usłudze Adobe Export PDF i kliknij opcję Select PDF files to Export (Wybierz pliki PDF do eksportu).

 2. Kliknij opcję Choose Files from My Computer (Wybierz pliki z menu Mój komputer) i przejdź do pliku PDF. Można również przeciągnąć plik do okienka. Aby wybrać plik z usługi Document Cloud, kliknij Document Cloud w lewym oknie i wybierz plik.

  UWAGA! Można wybrać wiele plików do eksportowania.

  Internetowy interfejs użytkownika usługi Export PDF
  Internetowy interfejs użytkownika usługi Export PDF

 3. Na liście rozwijanej Convert To (Konwertuj do) wybierz format, do którego chcesz wyeksportować plik PDF.

 4. Na liście rozwijanej Document Language (Język dokumentu) wybierz język dokumentu na potrzeby rozpoznawania tekstu.

 5. Kliknij przycisk Export to <format> (Eksportuj do <format>), aby wyeksportować zawartość. 

 6. Gdy plik zostanie skonwertowany, pojawi się monit z potwierdzeniem i łączem, za pomocą którego możesz otworzyć lub pobrać przekształcony plik.

  Potwierdzenie

Korzystanie z programu Acrobat Reader DC

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij pozycję Adobe Export PDF w prawym oknie.

 2. Sprawdź rozpoznany język dokumentu tuż nad przyciskiem Convert (Konwertuj): Document Language (Język dokumentu): <wybrany język>. Jeśli wybrany język jest prawidłowy, przejdź do następnego kroku.

  W przeciwnym razie, aby zmienić wybrany język:

    i.) Kliknij Change (Zmień).

  Eksportowanie plików PDF z programu Acrobat Reader DC

    ii.) W oknie dialogowym OCR Settings (Ustawienia OCR) wybierz odpowiedni język na liście Recognize Text In (Rozpoznaj język w) i kliknij OK.

 3. Kliknij Convert (Konwertuj), aby rozpocząć proces konwersji.

 4. Gdy plik zostanie skonwertowany, pojawi się monit z potwierdzeniem i łączem, za pomocą którego możesz otworzyć lub zapisać przekształcony plik.

  Potwierdzenie

 

Korzystanie z programu Acrobat DC

Aby uruchomić funkcję OCR w programie Acrobat, należy zapoznać się z artykułem: Edycja zeskanowanych plików PDF

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online