Rozwiązywanie problemów z instalacją | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

W tym dokumencie zawarto informacje pomocne w przypadku występowania błędów i zawieszania się programu podczas instalacji aplikacji Photoshop Elements i Adobe Premiere Elements w systemie macOS. Błędy systemowe mogą się przejawiać na różne sposoby, w tym m.in. następujące:

 • Błąd taki jak „Aplikacja została nieoczekiwanie zamknięta. Nie ma to wpływu na system ani inne aplikacje”.
 • Niereagujący na polecenia kursor lub ekran
 • Puste lub migoczące okno dialogowe

Problemy podczas instalacji mogą być powodowane przez różne czynniki w tym przez konflikty między sterownikami urządzeń, oprogramowaniem i sprzętem oraz przez uszkodzone elementy pewnych plików. Instalację mogą zakłócać również zmienne systemowe. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe względem instalowanej wersji.

Wykonując polecenia opisane w dokumencie, można rozwiązywać problemy i określać źródła problemów z instalacją.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz wygaszacz ekranu. Jeśli wygaszacz ekranu wymaga hasła i zostanie on zainicjowany podczas trwającej instalacji, znany problem uniemożliwi wyświetlenie prawidłowego okna dialogowego z monitem o podanie hasła. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer, a następnie ponownie uruchomić instalację.

Sekcje zawierające rozwiązania problemów rozpoczynają się od rozwiązań najbardziej typowych problemów, a następnie prezentowane są rozwiązania mniej typowych problemów (np. konflikty sprzętowe). Rozwiązania należy stosować w podanej kolejności, aby wyeliminować potencjalne źródła problemów. Zapisuj wykonywane zadania i obserwuj ich skutki, w tym ewentualne błędy i inne problematyczne zachowania programu. Informacje te mogą się przydać pomocy technicznej Adobe, gdyby zaszła konieczność poproszenia pracowników o pomoc.

Jeśli żadne sugerowane rozwiązanie nie zapewni rozwiązania problemu, w sekcji Zaawansowane rozwiązania problemów zawarto porady i odnośniki do innych rozwiązań.

Uwaga:

Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno dialogowe z komunikatem „Konfigurowanie instalacji” lub „Sprawdzanie profilu systemu...”, zakończenie tego kroku instalacji może potrwać kilka minut.

Zanim rozpoczniesz

 • Tymczasowo wyłącz zapory (firewalle), oprogramowanie antywirusowe i oprogramowanie zabezpieczające innych firm. Ich wyłączenie przyspiesza proces instalacji.
 • Upewnij się, że w tle nie działa żadna aktualizacja systemu operacyjnego ani aplikacja.
 • Upewnij się, że masz uprawnienia administratora na komputerze.

Wykonaj poniższe zadania, aby rozwiązać problemy, które mogą wystąpić podczas instalacji. Po każdym kroku ponów próbę instalacji, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania pozwalające na zainstalowanie wybranego produktu.

Minimalne wymagania systemowe opisano w pliku ReadMe. Folder ReadMe stanowi część plików instalacyjnych.

Jeżeli instalujesz najnowszą wersję produktu, sprawdź wymagania systemowe dla programów Photoshop Elements i Premiere Elements.

Uwaga:

W celu sprawdzenia zainstalowanej ilości pamięci RAM w menu Apple wybierz polecenie Informacje o tym komputerze Mac. Wartość Pamięć określa ilość zainstalowanej pamięci RAM.

2. Rozwiązywanie problemów dot. produktu w formie „Wypróbuj i kup”.

Jeśli została zainstalowana wersja próbna programu i zakupiony został numer seryjny, wymagane jest aktywowanie oprogramowania.

W przypadku problemów z aktywacją zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z aktywacją | Mac OS X (kb404115).

3. Rozwiązywanie problemów z numerem seryjnym.

Jeśli po wprowadzeniu numeru seryjnego lub podczas uruchamiania instalator zwraca komunikat o błędzie „Nieprawidłowy numer seryjny”, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Usuń numer seryjny z pola tekstowego Numer seryjny. Następnie ponownie wprowadź go dokładnie w takiej postaci, w jakiej jest zapisany na spodzie pudełka z płytą CD, w wiadomości e-mail dot. rejestracji lub na witrynie internetowej rejestracji.
 • Ponowne wprowadź numer seryjny przy użyciu innych klawiszy numerycznych. Przykładowo: użyj klawiszy numerycznych dostępnych nad znakami alfabetycznymi, zamiast klawiszy numerycznych dostępnych na klawiaturze numerycznej.
 • Upewnij się, że wartość zero (0) nie została wpisana jako litera O.

4. Sprawdź dysk DVD i stację dysków DVD-ROM.

Niekiedy kurz lub zabrudzenia na powierzchni dysku CD lub DVD mogą utrudniać instalację i uniemożliwiać rozpoznanie dysku przez stację dysków CD-ROM lub DVD-ROM. Sprawdź, czy dysk CD lub DVD nie jest zabrudzony, zakurzony lub nie znajdują się na nim odciski palców. Delikatnie przetrzyj spodnią część dysku miękką niestrzępiącą szmatką, wykonując ruchy od środka do zewnątrz.

Sprawdź, czy w stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM można odczytać inne dyski CD lub DVD. Jeśli w stacji dysków nie można odczytać innych dysków, sprawdź, czy pojemnik na dyski CD lub tacka stacji dysków nie są zabrudzone i wyczyść je tkaniną niepozostawiającą włókien. Jeśli w stacji nadal nie można odczytać innych dysków CD ani DVD, skontaktuj się z producentem stacji lub firmą Apple Computer.

5. Usuń pliki poprzednio zainstalowanej aplikacji.

Pliki instalowane podczas nieudanej instalacji zajmują miejsce na dysku twardym, co może powodować problemy przy następnym uruchomieniu instalatora. Jeśli próba instalacji nie powiedzie się, usuń program, a następnie spróbuj ponownie zainstalować. Jeśli nastąpi próba ponownej instalacji bez wcześniejszego usunięcia uprzednio zainstalowanych plików, istnieje możliwość, że w instalatorze nie będzie można zastąpić istniejących plików. Ponadto możliwe jest, że na dysku nie będzie wystarczającej ilości wolnego miejsca potrzebnego na zainstalowanie aplikacji. Jeśli wykonanie ponownej instalacji nie powoduje usunięcia problemów, produkt należy usunąć ręcznie.

Aby usuwać wcześniejsze próby instalacji produktu:

 1. Przejdź do lokalizacji Programy > Narzędzia > Instalatory Adobe lub Programy > <wersja produktu>.

 2. Kliknij dwukrotnie polecenie Odinstaluj <wersja produktu>.

 3. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

 5. Po zakończeniu odinstalowywania ponownie uruchom komputer i zainstaluj produkt.

6. Zainstaluj produkt z pulpitu.

Niektóre skłądniki systemu — na przykład sterowniki urządzeń i narzędzia antywirusowe — mogą wchodzić w konflikt z instalatorem i powodować niekompletną lub nieudaną instalację. Aby uniknąć tych konfliktów, zainstaluj produkt z pulpitu.

 1. Włóż dysk instalacyjny do napędu DVD-ROM.
 2. Skopiuj folder instalacyjny z dysku na pulpit.
 3. Otwórz folder instalacyjny na pulpicie.
 4. Kliknij dwukrotnie plik Setup i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Uwaga:

  Jeśli problem nadal występuje, uruchom ponownie komputer i ponów próbę instalacji, by sprawdzić, czy problem został naprawiony.

7. Zainstaluj najnowsze aktualizacje systemu macOS.

Aktualizacje systemu macOS mogą poprawić jego wydajność oraz poziom zgodności z aplikacjami. Aktualizacje systemu macOS X można uzyskać w serwisie internetowym firmy Apple. Można również skorzystać z opcji aktualizacji oprogramowania dostępnej w menu Apple. Aby uzyskać pomoc przy zainstalowaniu aktualizacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Apple.

Ważne: W celu zagwarantowania zgodności przed zainstalowaniem aktualizacji systemu sprawdź wymagania systemowe produktu. (Sprawdź również informacje na temat oprogramowania lub sprzętu innych firm używanych razem z produktem).  Jeśli aktualizacji nie ma na liście, skontaktuj się z firmą Adobe lub z producentem określonego oprogramowania lub sprzętu.

Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych

Jeśli metody opisane w poprzedniej sekcji nie zapewniły rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe metody rozwiązywania problemów dla średnio zaawansowanych.

8. Zainstaluj produkt z wyłączonymi elementami uruchamianymi podczas logowania dla konta użytkownika.

Aby wyłączyć zbędne rozszerzenia znajdujące się na koncie użytkownika w folderze elementów uruchamianych podczas logowania, podczas ponownego uruchamiania komputera przytrzymaj klawisz Shift. Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje wyłączenie wszystkich aplikacji znajdujących się w folderze elementów uruchamianych podczas logowania.

9. Zainstaluj produkt przy użyciu nowego konta użytkownika.

Czasami konto użytkownika może ulec uszkodzeniu i uniemożliwiać instalatorowi dostęp do niezbędnych plików i folderów lub ich utworzenie. Utwórz nowe konto, zaloguj się na nie i spróbuj ponownie zainstalować produkt.

Aby utworzyć konto użytkownika:

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.

 2. Kliknij polecenie Konta.

 3. Kliknij ikonę kłódki (jeśli jest zamknięta) i zaloguj się.
 4. Kliknij przycisk ze znakiem plus.
 5. Tworzenie konta użytkownika. Zapamiętaj nowe hasło i w koncie zapewnij uprawnienia administratora, wybierając opcję Zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym komputerem. W systemie Mac OS X 10.6 w menu podręcznym Nowe konto wybierz pozycję Administrator.
 6. Kliknij przycisk Utwórz konto, a następnie zamknij okno Konta.
 7. Z menu Apple wybierz polecenie Wyloguj się.
 8. Zaloguj się na nowe konto użytkownika.

10. Naprawa uprawnień na dysku za pomocą Narzędzia dyskowego.

Jeśli po zalogowaniu się na konto z uprawnieniami administratora nadal nie można zainstalować ani uruchomić produktu, prawdopodobnie oznacza to, że uprawnienia na dysku uległy uszkodzeniu.

Aby naprawić uprawnienia za pomocą Narzędzia dyskowego:

 1. Wybierz opcję Idź > Programy > Narzędzia i kliknij dwukrotnie aplikację Disk Utility.

 2. Kliknij kartę Reanimacja.

 3. Wybierz wolumin, na którym zostanie zainstalowany produkt, i kliknij opcję Napraw uprawnienia na dysku.
  Uwaga:

  Jeśli problem nadal występuje, uruchom ponownie komputer i ponów próbę instalacji, by sprawdzić, czy problem został naprawiony.

11. Przed zainstalowaniem produktu usuń czcionki z folderu Fonts w folderze Library.

 1. Skopiuj wszystkie czcionki z folderu Fonts w folderze Library do nowego folderu na pulpicie.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Zainstaluj produkt.
 4. Po ukończeniu instalacji przenieś wszystkie czcionki z powrotem do folderu Fonts w folderze Library.

Czcionki można również zdezaktywować w systemie Mac OS X:

Uwaga: Jeśli korzystasz z wersji systemu macOS wcześniejszej niż 10.4.8 opcje Zeszyt czcionek i menu mogą się nieznacznie różnić.

 1. Wyłącz wszystkie narzędzia do zarządzania czcionkami, na przykład Extensis Suitcase.
 2. Uruchom Zeszyt czcionek z poziomu folderu Applications.
 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Komputer w kolumnie Kolekcja.
 4. Wybierz jedną z nazw czcionek w kolumnie czcionek i wybierz pozycje Edycja > Zaznacz wszystko.
 5. W kolumnie Czcionki kliknij przycisk Wyłącz. (Ten przycisk zawiera pole wyboru i znajduje się obok przycisku plus).
 6. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Wyłącz.
 7. Ponownie sprawdź występowanie problemu w instalatorze produktu. Jeśli problem wystąpi ponownie, to jego przyczyną prawdopodobnie nie jest uszkodzona czcionka. Jeśli problem się nie powtórzy, pośród wyłączonych czcionek znajduje się problematyczna czcionka. W Zeszycie czcionek po kolei włączaj czcionki w kolekcji lub na komputerze i staraj się odtwarzać problem do momentu znalezienia uszkodzonej czcionki.

Po zakończeniu testowania wykonaj następujące czynności, aby powrócić pierwotny stan Zeszytu czcionek:

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Komputer w kolumnie Kolekcja.
 2. Wybierz jedną z nazw czcionek w kolumnie czcionek i wybierz pozycje Edycja > Zaznacz wszystko.
 3. Kliknij przycisk Włącz dostępny w kolumnie Czcionka (ten przycisk zawiera pole bez znaku wyboru).

12. Sprawdź dysk twardy pod kątem uszkodzeń.

Uszkodzony dysk twardy może być przyczyną błędów instalacji. Sprawdź dysk twardy za pomocą narzędzia dyskowego, np. Apple Disk Utility.

Zastrzeżenie: Firma Adobe nie obsługuje narzędzi dyskowych innych firm, ale grzecznościowo zapewnia poniższe instrukcje. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z twórcą narzędzia dyskowego.

Aby sprawdzić dysk pod kątem uszkodzeń za pomocą narzędzia Apple Disk Utility (narzędzie dostępne na systemowym dysku CD):

 1. Uruchom komputer za pomocą systemowego dysku CD.
 2. Wybierz pozycje Installer > Open Disk Utility. W systemie macOS 10.6 wybierz opcję Narzędzia > Disk Utility.
 3. Wybierz dyski, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij kartę First Aid.
 4. Kliknij przycisk Repair, aby sprawdzić i naprawić wybrane dyski (w razie potrzeby).

13. Sprawdzenie, czy w systemie nie ma wirusów.

Przeskanuj system przy użyciu aktualnego programu antywirusowego. Upewnij się, czy używane oprogramowanie antywirusowe zawiera najnowsze definicje wirusów. Chociaż infekcje wirusowe zdarzają się rzadko, mogą powodować nieoczekiwane zachowanie systemu, w tym również błędy instalacji. Regularne (np. codziennie) uruchamianie oprogramowania do wykrywania wirusów zapobiega uszkodzeniu przez wirusy zainstalowanych w systemie programów. Instrukcje dotyczące uruchamiania lub aktualizowania oprogramowania antywirusowego można znaleźć w dołączonej do niego dokumentacji.

Rozwiązywanie problemów dla zaawansowanych

Jeśli problem nie został rozwiązany po wykonaniu zadań opisanych w poprzedniej sekcji, problem można rozwiązać, ponownie formatując dysk. Można również określić, czy sprzęt powoduje konflikty z tym produktem.

Zastrzeżenie: Firma Adobe nie udziela pomocy do sprzętu i podaje te metody wyłącznie dla wygody użytkowników. Pomoc można uzyskać, kontaktując się z producentem sprzętu lub jego autoryzowanym sprzedawcą. Samodzielne podjęcie próby rozwiązania problemów ze sprzętem może skutkować unieważnieniem gwarancji na komputer.

Uwaga: Przed odłączeniem lub zmianą sposobu podłączenia jakichkolwiek urządzeń należy wyłączyć zasilanie komputera i urządzeń peryferyjnych.

14. Uruchom produkt na innym dysku twardym lub komputerze.

Zainstaluj i uruchom produkt na innym dysku twardym zamontowanym w tym samym komputerze lub na tym samym dysku twardym po zamontowaniu go w innym komputerze. Jeśli problem się nie powtórzy, prawdopodobną przyczyną był używany wcześniej dysk twardy lub płyta główna. Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.

15. Wykonanie instalacji na innym dysku twardym niż dysk wyznaczony jako dysk startowy.

Zainstaluj oprogramowanie systemowe na innym dysku twardym (nie na innej partycji tego samego dysku), a następnie zdefiniuj ten dysk jako dysk startowy. Następnie zainstaluj produkt na nowym dysku twardym.

Aby zdefiniować dysk startowy:

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W oknie wyboru systemu wybierz polecenie Dysk startowy.
 3. Wskaż dysk, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie systemowe.
 4. Uruchom ponownie komputer.

16. Ponownie zainstaluj oprogramowanie systemowe.

Ponownie zainstaluj system operacyjny lub uruchom przywracanie systemu.

Ważne: Uruchomienie funkcji przywracania systemu powoduje usunięcie wszystkich danych na dysku twardym. Utwórz kopię zapasową wszystkich plików, które chcesz zachować na zewnętrznym dysku CD lub DVD.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat uruchamiania funkcji przywracania oprogramowania, zapoznaj się ze stroną wsparcia Apple i wyszukaj frazę „przywracanie systemu”.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?