Informacje o plikach powiązanych

Pliki powiązane to funkcja, która umożliwia dostęp do plików pomocniczych i pokrewnych związanych z dokumentem, nad którym pracuje użytkownik. Mogą to być pliki CSS lub XML, pliki skryptów lub dołączenia po stronie serwera (SSI).

Za pomocą tej funkcji można na przykład wyświetlać i edytować arkusz stylów CSS, jeśli taki plik jest powiązany z dokumentem głównym. Użytkownik może także wyświetlić plik główny podczas pracy nad plikiem powiązanym.

Jeśli dokument jest otwierany ze ścieżki lokalnej, a nie wczytywany z serwera testowego, adresy URL właściwe dla danego protokołu (rozpoczynające się od znaków //) oraz adresy URL protokołu obsługi plików (rozpoczynające się od frazy file:// lub file:///), w przypadku których zasób nie znajduje się na komputerze lokalnym, będą teraz interpretowane za pośrednictwem adresu http.

 1. Jeśli zasób nie jest dostępny pod adresem http, program Dreamweaver podejmie próbę wczytania plików powiązanych z adresu https.
 2. Jeśli zasób nie jest dostępny również pod adresem https, program Dreamweaver nie będzie w stanie wczytać zasobów lub plików powiązanych. Jeśli serwer sieciowy, na którym znajdują się zasoby, wymaga uwierzytelnienia, zostanie wyświetlone okno dialogowe logowania.

Funkcja plików powiązanych ułatwia użytkownikom pracę, umożliwiając wykonywanie następujących zadań:

 • Użytkownicy mogą wyświetlać i otwierać pliki powiązane podczas pracy nad plikiem głównym. Oglądając stronę, która ma pliki powiązane (na przykład plik CSS), można wyświetlić następujący widok:

  • projekt po jednej stronie,

  • plik powiązany z drugiej strony.

 • Pasek plików powiązanych zawiera dokumenty wpływające na sposób generowania nadrzędnego pliku HTML. Użytkownicy mogą wyświetlić źródło dokumentu HTML, wygenerowany kod HTML oraz dokumenty potomne pierwszego poziomu.

 • Zaznaczenie dowolnego z powiązanych plików na pasku Pliki powiązane umożliwia użytkownikom wykonywanie następujących zadań:

  • Wyświetlanie i edytowanie pliku powiązanego w widoku Kod.

  • Wyświetlanie strony nadrzędnej w widoku Projekt.

 • Zaznaczenie zawartości w widoku Projekt i wprowadzenie z mian w plikach powiązanych nie powoduje wyłączenia zaznaczenia z chwilą odświeżenia tego widoku.

 • Jeśli kod pliku powiązanego zostanie zmieniony, zmiany te zostaną uwzględnione w widoku Projekt.

Jeśli nie znaleziono pliku, na pasku na górze pustego okna zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

W kontekście plików powiązanych używa się powszechnie następujących terminów:

Termin

Opis

Przykład

Dokument najwyższego poziomu

Dowolny dokument otwarty przez użytkownika

Dokument nadrzędny

Dowolny dokument najwyższego poziomu renderowany w widoku Projekt.

 • HTML — w tym .lbi, .dwt

 • CFML

 • PHP

Dokument potomny pierwszego poziomu

Dowolny dokument zlokalizowany o poziom niżej od jego dokumentu nadrzędnego. Dokumenty te mają wpływ na generowanie kodu HTML z wyjątkiem stylów CSS. Pliki CSS mogą zawierać inne pliki stylów tego typu, jednak na ostateczny kształt stylów zastosowanych na stronie mają wpływ wszystkie pliki CSS razem.

 • Plik skryptu wskazany w znaczniku <SCRIPT src="plik.js">

 • Dołączenie po stronie serwera (SSI)

 • Zewnętrzne style CSS

 • Spry XML i zestawy danych HTML

 • Element biblioteki

 • <iframe> — źródło zdalne

 • Znacznik Object

Dokument potomny dalszego poziomu

Dowolny dokument zlokalizowany o ponad dwa poziomy poniżej jego dokumentu nadrzędnego. Dokumenty te mają wpływ na generowanie kodu HTML.

 • Kod PHP wewnątrz PHP

 • DTD

 • Szablony

Plik niepowiązany

Dowolny dokument, który nie ma wpływu na generowanie kodu HTML albo dowolny plik, który nie był jeszcze aktywnie edytowany przez użytkownika.

 • Pliki graficzne

 • Pliki multimedialne

 • Pliki dołączone zewnętrznie za pomocą znacznika <a>

Obsługiwane są następujące pliki powiązane:

Typ

Opis

Poziom zagnieżdżenia

Skrypt po stronie klienta

Wszystkie języki

1 (zagnieżdżanie skryptów nie jest możliwe)

SSI (dołączenia po stronie serwera)

Gdy są spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Zdefiniowano model serwera

 • Zdefiniowano instrukcję SSI (wzorzec)

 • Zdefiniowano typ dokumentu DW

Wyjątek: Instrukcje dołączania plików (Include) w stylu Apache (<!--#include ... -->) w dokumentach HTML są rozpoznawane.

1

Zestaw danych Spry

1 (zagnieżdżanie skryptów nie jest możliwe)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

 • Wszystkie zewnętrzne style CSS dla wszystkich rodzajów nośnika

 • DTSS

Nieskończony

Funkcje API do obsługi plików powiązanych

Menu plików powiązanych można dostosować, aby wyświetlić następujące opcje:

 • nazwy plików powiązanych,

 • źródło HTML i wygenerowany kod źródłowy.

Funkcja dreamweaver.openRelatedFile() wyświetla plik powiązany w widoku Kod, natomiast funkcja dreamweaver.getActiveRelatedFilePath() wyświetla ścieżkę otwartego obecnie pliku powiązanego. Więcej informacji o korzystaniu z tych funkcji API podano w rozdziale „Funkcje dotyczące plików powiązanych” w Podręczniku interfejsów API programu Dreamweaver.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?