W tym dokumencie przedstawiono informacje o znanych problemach i błędach naprawionych w programie Dreamweaver CC 2017 oraz odnośniki do informacji o sposobie ich ominięcia (jeśli są dostępne).

Znane problemy w aktualizacji Dreamweaver CC 2017 (17.5)

 • Po zainstalowaniu aplikacji Dreamweaver przy użyciu języka francuskiego (Kanada) w aplikacji Creative Cloud napisy w filmach w krótkim samouczku nie są wyświetlane w języku francuskim.
 • Jeśli ścieżka lokalna do witryny znajduje się na zmapowanym dysku sieciowym, operacje na plikach, takie jak otwieranie, zapisywanie, przełączanie między plikami itp., są wolne. Aby poprawić szybkość operacji na plikach, podczas tworzenia witryny określ w oknie dialogowym Konfiguracja witryny ścieżkę zdalną.
 • Po dodaniu folderu do .gitignore pliki inne niż nieśledzone również będą nieaktywne.
 • Po otwarciu i zamknięciu narzędzia Git Bash w aplikacji Dreamweaver wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.
 • Przyciski na panelu Git nie reagują, gdy w repozytorium wykonywana jest kompilacja plików .css.
 • Nie można odrzucić załącznika pliku .css w panelu Git.
 • System Git w aplikacji Dreamweaver obecnie nie obsługuje dostępu do kont przedsiębiorstw, które wymagają uwierzytelniania dwupoziomowego przy użyciu protokołu https.
 • Po włączeniu klawiatury rosyjskiej w systemie Windows naciśnięcie klawiszy Ctrl+D w widoku kodu powoduje usunięcie bieżącej linii.
   

Znane problemy w aktualizacji Dreamweaver CC 2017 (17.1)

 • Jeśli zapytanie wyszukiwania zawiera znak dwubajtowy, jest on traktowany jak znak specjalny i filtr Dopasuj całe wyrazy jest wyłączony.
 • Funkcja Wyszukiwanie i zastępowanie nie jest włączona dla opcji Szybka edycja i Inspektor kodu.

Znane problemy w aktualizacji Dreamweaver CC 2017 (17.0.2)

 • Nie można otworzyć plików programu Campaign w portalu internetowym Campaign, jeśli jest otwarty program Dreamweaver.
 • Administrator nie może zainstalować rozszerzeń programu Campaign na komputerach wszystkich użytkowników.
 • W zlokalizowanych wersjach programu Dreamweaver 17.0.2 w oknie informacji wciąż widnieje wartość 17.0.1 zamiast 17.0.2.

Aktualizacja do wersji Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

Znane problemy w aktualizacji Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

 • Nie można zmienić nazwy motywu kodu zdefiniowanego przez użytkownika w systemach operacyjnych Windows, jeśli systemowa nazwa użytkownika zawiera znaki inne niż ASCII.
 • Automatyczna kompilacja nie jest uruchamiana przy zapisywaniu pliku nowo utworzonych/skopiowanych części w bieżącej witrynie.
 • Wygenerowane pliki CSS dla formatów SASS/Less nie są automatycznie przesyłane na zdalny serwer, mimo że w konfiguracji witryny wybrano ustawienie „Automatycznie przesyłaj pliki na serwer przy zapisie”.
 • (Tylko system Windows): Podczas korzystania z funkcji szybkiej edycji na monitorach Hi-DPI jest widoczne niewielkie przesunięcie. 
 • Użycie skrótu klawiaturowego dla polecenia Otwórz w przeglądarce (F12) powoduje wyświetlenie podglądu w czasie rzeczywistym. Aby uniknąć tego problemu, należy korzystać z opcji menu zamiast skrótu klawiaturowego.
Klawisz F12 powoduje otwarcie podglądu w czasie rzeczywistym zamiast polecenia Otwórz w przeglądarce
Klawisz F12 powoduje otwarcie podglądu w czasie rzeczywistym zamiast polecenia Otwórz w przeglądarce.

Usterki naprawione w aktualizacji Dreamweaver CC 2017 (17.0.1)

Program Dreamweaver CC 2017 (aktualizacja grudniowa) zawiera poprawki dotyczące następujących problemów:

 • [Tylko system Windows): Rozwiązano problemy z układem interfejsu użytkownika na ekranach HiDPI, na przykład nakładanie się okna Preferencje na widoczny obszar ekranu.
 • Encje HTML w plikach JavaScript i JSON są zastępowane symbolami przy ponownym otwarciu pliku po zapisie. 
 • (Tylko system Mac OS): Kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym „Konfigurowanie serwera RDS” nie powodowało zapisania ustawień RDS.
 • Niestandardowe rozszerzenia plików dodane do pliku MMDocumentTypes.xml są otwierane jako zwykłe pliki tekstowe bez kolorowania kodu.
 • Obiekty @rules w plikach CSS nie są kolorowane inaczej niż klasy lub selektory identyfikatorów.
 • Podpowiedzi dotyczące kodu ID i class nie są wyświetlane podczas wpisywania znaków . (period) lub # w powiązanych plikach CSS.
 • Pozycja kursora w widoku Kod-kod i Inspektorze nie była niezależna, a kliknięcie w jednym z tych widoków powodowało synchronizowanie położenia IP w obu oknach kodu.
 • Składnia jest uszkodzona podczas stosowania formatowania kodu skróconych bloków PHP.
 • W przypadku koreańskich i japońskich ustawień regionalnych znaki złożone znikają przy pisaniu i kliknięciu poza bieżącą pozycją IP lub naciśnięciu klawisza spacji.
 • (Tylko system Windows): Wybrana ścieżka pliku config.rb Compass jest poprzedzana znakiem / w obszarze Konfiguracja witryny -> Preprocesor CSS -> Compass.
 • Wybranie hiperłącza w menu wstawiania nie powoduje wstawienia hiperłącza w kodzie.
 • Czcionka wybrana przez użytkownika w menu Preferencje -> Czcionka nie jest stosowana w widoku Kod.
 • Po kliknięciu selektora znaczników następuje utrata ostrości w widoku Kod.
 • Naciśnięcie klawiszy Ctrl/Cmd++ lub Ctrl/Cmd+- w widoku Kod nie powoduje powiększenia lub zmniejszenia rozmiaru czcionki kodu.
 • Po kliknięciu przycisku Zastąp wszystkie w oknie dialogowym Wyszukiwanie i zastępowanie program Dreamweaver nie zastępuje wszystkich pasujących wystąpień w plikach szablonu.
 • (Tylko system Windows): Skrót klawiaturowy opcji Pomiń i dodaj następne dopasowanie do wyboru nie działa.
 • Dokumenty otwarte w programie Dreamweaver CC 2017 nie są automatycznie zapisywane w przypadku zachowania preferencji podczas uaktualniania programu z wersji Dreamweaver CC 2015. 

Dreamweaver CC 2017 (17.0)

Znane problemy

Automatyczne zapisywanie i odzyskiwanie

 • Jeśli program Dreamweaver ulegnie awarii, gdy otwarte jest dowolne okno dialogowe, zmiany wprowadzone w plikach tuż przed otwarciem okna dialogowego mogą nie zostać przywrócone.
 • Dokumenty otwarte w programie Dreamweaver CC 2017 nie są automatycznie zapisywane w przypadku zachowania preferencji podczas uaktualniania programu z wersji Dreamweaver CC 2015. Aby uzyskać więcej informacji i naprawić ten problem, zob. Automatyczne zapisywanie jest wyłączone podczas przenoszenia preferencji z wersji Dreamweaver CC 2015.

Widok Kod

 • W plikach JavaScript i JSON, które zostały zamknięte i ponownie otwarte, encje HTML są zastępowane symbolami.
 • Skróty klawiaturowe powiększania i pomniejszania Ctrl/Cmd++ lub Ctrl/Cmd+- nie działają w widoku Kod. Aby obejść ten problem, naciśnij jeden raz klawisze Ctrl/Cmd+0, a następnie spróbuj powiększyć lub pomniejszyć.
 • Narzędzia Podpowiedzi kodu w menu kontekstowym widoku Kod nie działają.
 • Podpowiedzi kodu selektorów ID nie są wyświetlane dla atrybutu ID w znacznikach HTML.
 • (Tylko system Windows): Numery linii nie są wyróżnione na czerwono dla błędów preprocesora CSS w plikach SCSS.
 • (Tylko system Mac OS): Kliknięcie selektora znaczników może czasami prowadzić do utraty ostrości w widoku Kod.
 • (Tylko system Mac OS): Nie można wstawić ostatnich fragmentów przy użyciu menu Wstaw > Ostatnie fragmenty.
 • Powiązane pliki CSS są wyświetlane jako puste w przypadku edytowania właściwości CSS w programie CSS Designer lub edytowania pliku CSS w podglądzie na żywo. Aby ponownie wyświetlić plik, kliknij kod źródłowy i ponownie otwórz plik CSS.

Inspektor właściwości

W jasnym motywie programu Dreamweaver ikony w Inspektorze właściwości dotyczące niektórych właściwości (np. pozycji formularza Tel) nie są wyświetlane prawidłowo.

Obszary robocze

Na komputerze Mac w przypadku wyłączenia opcji Ramka aplikacji w Windows > Ramka aplikacji pasek narzędzi dokumentu nie jest widoczny.

Zasoby

Funkcja przeciągania i upuszczania obrazów z dokumentu (w widoku Projekt) do panelu Zasoby nie działa.

Wersje regionalne

Wyszukiwanie i zastępowanie

 • Skrót klawiaturowy opcji Pomiń i dodaj następne dopasowanie do wyboru (Ctrl+Alt+R) nie działa w systemie Windows.
 • Jeśli w programie Dreamweaver otwarto wiele dokumentów, pole Znajdź nie jest aktualizowane w przypadku znalezienia w otwartych dokumentach, a następnie przełączenia na inny dokument.
 • Jeśli pole Znajdź jest otwarte z kursorem znajdującym się wewnątrz i program Dreamweaver zostanie zminimalizowany, po jego przywróceniu ostrość w oknie dialogowym Znajdź zostaje utracona.
 • Nawigacja w panelu wyszukiwania przy operacji Zastąp wszystkie (w otwartych dokumentach) powoduje błąd w plikach HTML, jeśli ostrość nie jest ustawiona na danym dokumencie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online