Punktory i numeracja

Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list

Każdy akapit na liście wypunktowanej rozpoczyna się od znaku punktora. Każdy akapit na liście numerowanej zaczyna się od wyrażenia, które zawiera liczbę lub literę oraz separator, taki jak kropka lub nawias. Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu lub usunięciu akapitów z listy. Możesz zmienić rodzaj punktora lub stylu numeracji, a także separator, atrybuty czcionki, styl znaków oraz rodzaj i wielkość wcięcia.

Za pomocą narzędzia Tekst nie można zaznaczyć punktorów ani numerów z listy. Aby zmienić ich formatowanie i wielkość wcięcia, należy użyć okna dialogowego Punktory i numeracja lub panelu Akapit. Jeżeli punktory i numeracja stanowią element stylu, ich formatowanie można zmienić w sekcji Punktory i numeracja w oknie dialogowym Style akapitowe.

Lista wypunktowana i lista numerowana

Aby szybko utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną, można wpisać tekst listy, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Lista punktowana lub Lista numerowana w panelu Sterowanie. Za pomocą tych przycisków można włączyć lub wyłączyć numerowanie i wypunktowanie, a także zamienić punktory na numery lub numery na punktory. Style akapitu mogą obejmować również punktory i numerację. W takim przypadku można utworzyć listę przez zastosowanie takiego stylu do wybranych akapitów.

Uwaga:

Automatycznie generowane znaki punktorów i numerów nie są faktycznie wstawiane do tekstu. Dlatego też nie można ich znaleźć podczas przeszukiwania tekstu ani zaznaczyć narzędziem Tekst. Aby było to możliwe, trzeba je najpierw przekonwertować na tekst. Ponadto punktory i numeracja nie pojawiają się w oknie edytora wątków (z wyjątkiem kolumny stylu akapitowego).

 1. Zaznacz zestaw akapitów, które mają stać się listą, albo kliknij miejsce, gdzie ma zacząć się lista, aby wstawić tam punktor.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przejdź do panelu Sterowanie (w trybie akapitu), po czym kliknij przycisk Lista wypunktowana  lub Lista numerowana . Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe Punktory i numeracja.

  • Wybierz opcję Punktory i numeracja w panelu Akapit lub w panelu Polecenie. Wybierz opcję Punktory albo Numeracja jako typ listy. Wybierz odpowiednie ustawienia i kliknij przycisk OK.

  • Zastosuj styl akapitu, który obejmuje punktory lub numerację.

 3. Aby lista obejmowała kolejny akapit, umieść punkt wstawiania na końcu listy i naciśnij klawisz Enter lub Return.
 4. Aby zakończyć listę (lub segment listy, jeśli będzie ona kontynuowana w dalszej części), naciśnij przycisk Lista wypunktowana lub Lista numerowana w panelu Sterowanie albo przejdź do menu panelu Akapit i wybierz polecenie Punktory i numeracja.

Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz akapity wypunktowane lub numerowane do sformatowania.
 2. Aby otworzyć okno dialogowe Punktory i numeracja, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wybierz polecenie Punktory i numeracja z menu panelu Sterowanie (w trybie akapitu) albo z menu panelu Akapit.

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Lista wypunktowana  lub Lista numerowana .

 3. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Zmień znak punktora.

  • Zmień opcje list numerowanych.

  • Wybierz styl numerów lub punktorów z listy Styl znaków.

 4. Zmień położenie punktora lub numeru za pomocą jednej z następujących opcji:

  Wyrównanie

  Pozwala wyrównać punktory lub numery do lewej strony, do środka lub do prawej strony poziomej przestrzeni przeznaczonej na numery. (Jeśli ta przestrzeń jest wąska, różnica między tymi trzema sposobami wyrównania jest niezauważalna).

  Wcięcie z lewej

  Pozwala określić wielkość wcięcia wierszy następujących po pierwszym wierszu.

  Wcięcie pierwszego wiersza

  Pozwala określić położenie punktora lub numeru.

  Zwiększ wartość Wcięcie pierwszego wiersza, jeśli chcesz, aby interpunkcja w długiej liście była wyrównana. Na przykład, jeśli chcesz, aby „9." i „10." były wyrównane do kropki, zmień Wyrównanie do prawej i stopniowo zwiększaj wcięcie pierwszego wiersza aż numery wyrównają się (upewnij się, że Podgląd jest włączony).

  Aby stworzyć efekt wcięcia wiszącego, podaj dodatnią wartość Wcięcia z lewej (na przykład 2p0), a następnie podaj odpowiadającą mu wartość ujemną (na przykład -2p0) dla Wcięcia pierwszego wiersza.

  Ustawienia położenia

  Uwaga:

  Opcje Wcięcie z lewej, Wcięcie pierwszego wiersza i Pozycja tabulatora, ustawiane w oknie dialogowym Punktory i numeracja, stanowią atrybuty akapitów. Z tego powodu zmiana tych ustawień w panelu Akapit powoduje zmianę formatowania list wypunktowanych i numerowanych.

  Położenie tabulatora

  Pozwala określić ilość wolnego miejsca między punktorem lub numerem a pierwszym elementem listy za pomocą tabulatora.

Domyślnie punktory i numery dziedziczą niektóre atrybuty formatu od pierwszych znaków odpowiadających im akapitów. Jeżeli pierwszy znak w jednym z akapitów wygląda inaczej niż pierwsze znaki w pozostałych akapitach, to znak punktora albo numer może nie pasować do pozostałej części listy. W takim przypadku można utworzyć styl znaków dla numerów lub punktorów i zastosować go do listy za pomocą okna dialogowego Punktory i numeracja.

Pierwsze słowo w 3. punkcie powyżej jest zapisane kursywą, dlatego liczba 3 też jest zapisana kursywą. Aby temu zapobiec, należy utworzyć styl znaków dla numerów i zastosować go do listy.

Zmiana punktorów

Jeżeli istniejące punktory są niewystarczające, można dodać inne punktory do znaków wypunktowania. Punktor dostępny w jednej czcionce może nie być dostępny w innej. Dodając znaki punktora można określić, czy czcionka ma zostać zapamiętana.

Jeżeli chcesz użyć punktora dostępnego w konkretnej czcionce (np. wskazującego palca z czcionki Dingbats), należy ustawić zapamiętanie czcionki w przypadku tego punktora. Natomiast w przypadku podstawowego punktora lepiej nie zaznaczać zapamiętywania czcionki, ponieważ większość czcionek zawiera własną wersję tego punktora. W zależności od tego, czy włączono zapamiętywanie czcionki w opcjach punktora, dodany punktor może odwoływać się do wartości Unicode oraz konkretnych rodziny i stylu czcionki albo tylko do wartości Unicode.

Uwaga:

Punktory odwołujące się tylko do wartości Unicode (a nie do czcionki) są oznaczane czerwoną literą „u”.

Okno dialogowe Punktory i numeracja

A. Punktor bez zapamiętywania czcionki B. Punktor zapamiętujący czcionkę 

Zmiana znaku punktora

 1. W panelu Sterowanie lub Akapit wybierz opcję Punktory i numeracja.
 2. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy.
 3. Wybierz inny znak punktora, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie znaku punktora

 1. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 2. Wybierz glif, który ma stać się punktorem. (W różnych rodzinach i stylach czcionek są dostępne różne glify).
 3. Zaznacz opcję Pamiętaj czcionkę z punktorem, jeżeli znak punktora ma pamiętać wybraną w danym momencie czcionkę i styl.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
Uwaga:

Lista punktorów jest zapisywana w dokumencie, tak jak style akapitu i znaków. Po wklejeniu lub wczytaniu stylów akapitu z innego dokumentu wszystkie punktory użyte w tych stylach pojawią się w oknie dialogowym Punktory i numeracja obok innych punktorów zdefiniowanych w bieżącym dokumencie.

Usuwanie punktora

 1. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy.
 2. Zaznacz punktor, który chcesz usunąć, i kliknij przycisk Usuń. (Nie można usunąć pierwszego, predefiniowanego znaku punktora).

Zmiana opcji list numerowanych

Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu lub usunięciu akapitów z listy. Akapity będące częścią tej samej listy są numerowane sekwencyjnie. Te akapity nie muszą następować po sobie, jeśli zdefiniujesz listę dla akapitów.

Program pozwala tworzyć także listy wielopoziomowe, które są wcinane na wielu poziomach i mają złożoną numerację.

 1. Otwórz okno dialogowe Punktory i numeracja.
 2. Z menu Format w sekcji Styl numeracji wybierz rodzaj numerów.
 3. W polu Numer użyj opcji domyślnej — kropki (.) i tabulatora (^t) — albo utwórz własną. Aby dodać własną opcję, usuń kropkę po metaznaku numeru (^#) i wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W miejscu kropki wprowadź odpowiedni znak (np. nawias zamykający) lub sekwencję znaków.
  Uwaga:

  Można także umieścić separator o pełnej szerokości w miejsce separatora okresowego o szerokości połówkowej, co jest bardzo przydatne w przypadku tekstu pionowego.

  • Wybierz element (np. pauzę lub wielokropek) z menu Wstaw znak specjalny.

  • Wprowadź słowo lub znak przed metaznakiem numeru. Na przykład, aby zdefiniować listę ponumerowanych pytań, możesz wpisać słowo Pytanie.

 4. Wybierz styl znakowy wyrażenia. (Wybrany styl będzie stosowany do całego wyrażenia, a nie tylko do numeru).
 5. Wybierz jedną z poniższych opcji trybu:

  Kontynuuj od poprzedniego numeru

  Pozycje listy będą numerowane sekwencyjnie.

  Zacznij od

  Numeracja rozpocznie się od liczby lub innej wartości podanej w polu tekstowym. Wpisz liczbę, a nie literę — nawet jeśli lista jest numerowana za pomocą liczb lub cyfr rzymskich.

 6. Określ pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Definiowanie list

Definiowana lista może być przeplatana innymi akapitami, może też rozciągać się na różne wątki i dokumenty. Możesz użyć zdefiniowanych list, aby utworzyć wielopoziomowy kontekst lub listę numerowaną tytułów tabel w całym dokumencie. Możesz także zdefiniować oddzielne listy dla wymieszanych elementów numerowanych i wypunktowanych. Na przykład, lista pytań i odpowiedzi może składać się z osobnych list numerowanych pytań i odpowiedzi.

Zdefiniowane listy są często stosowane do śledzenia akapitów na potrzeby numeracji. Gdy utworzysz styl akapitu na potrzeby numeracji, możesz zastosować styl do zdefiniowanej listy, a akapity zostaną ponumerowane zgodnie z tym stylem i pozycją na zdefiniowanej liście. Pierwszy akapit będzie miał numer 1 („Tabela 1”), a kolejny 2 („Tabela 2”), nawet jeśli wystąpi kilka stron dalej. Ponieważ obydwa akapity należą do tej samej zdefiniowanej listy, będą numerowane sekwencyjnie (niezależnie od ich położenia wewnątrz dokumentu lub grupy dokumentów).

Różne elementy, np. instrukcje, tabele czy ilustracje, można uporządkować za pomocą różnych zdefiniowanych list. Listy mogą przeplatać się ze sobą z zachowaniem odpowiedniej numeracji w każdej z nich.

Uwaga:

Jeśli elementy listy znajdują się na tej samej stronie w ramkach bez wątków, elementy zostaną ponumerowane w takiej kolejności, w jakiej ramki tekstowe zostały dodane na stronę. Aby zmienić kolejność tych elementów, pojedynczo wytnij i wklej ramki tekstowe w pożądanej kolejności.

Zdefiniowane listy mogą się przeplatać.

Definiowanie listy

 1. Wybierz polecenie Typ > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. W oknie dialogowym Definiuj listy kliknij przycisk Nowa.
 3. Wpisz nazwę listy, po czym określ, czy jej numeracja ma być kontynuowana w kolejnych wątkach oraz czy ma stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego dokumentu lub z poprzedniej grupy dokumentów.
 4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Zdefiniowaną listę można wykorzystać w stylu akapitu, np. stylu tabel lub ilustracji. Można też zastosować ją z poziomu panelu Sterowanie lub Akapit.

Uwaga:

Niektóre listy są definiowane automatycznie. Na przykład, program InDesign automatycznie definiuje listy numerowane, jeśli zaimportujesz dokument w formacie programu Microsoft Word.

Edycja zdefiniowanej listy

 1. Wybierz polecenie Typ > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wprowadź nową nazwę listy lub zmień ustawienia opcji Kontynuuj numerację.

Style akapitu przypisane do listy zostaną przypisane do nowej listy.

Usuwanie zdefiniowanej listy

 1. Wybierz polecenie Typ > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę.
 3. Kliknij przycisk Usuń, po czym zaznacz inną listę lub listę o nazwie [Domyślna].

Tworzenie stylu akapitu list rozproszonych

W celu utworzenia listy rozproszonej—listy przeplatanej zwykłymi akapitami albo rozciągającej się na wiele wątków lub dokumentów—należy utworzyć styl akapitowy i zastosować go do akapitów, które mają stanowić elementy listy. Na przykład, aby utworzyć rozproszoną listę wszystkich tabel w dokumencie, można utworzyć styl akapitowy o nazwie „Tabele”, uczynić jego częścią zdefiniowaną listę, a następnie zastosować styl akapitowy „Tabele” do wybranych akapitów.

 1. Wybierz polecenie Nowy styl akapitu z menu panelu Style akapitu.
 2. Wprowadź nazwę stylu.
 3. Kliknij przycisk Punktory i numeracja po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl akapitu.
 4. Z menu Typ listy wybierz opcję Punktory lub Numeracja.
 5. Jeśli tworzysz styl list numerowanych, wybierz zdefiniowaną listę z menu Lista albo wybierz opcję Nowa lista i zdefiniuj ją.
 6. Określ właściwości punktorów lub numeracji.
 7. Szerokość wcięcia możesz zmienić w sekcji Pozycja punktora lub numeru w oknie dialogowym Nowy styl akapitu. Na przykład, aby utworzyć wcięcie wiszące, należy wpisać wartość 2p w polu Wcięcie z lewej oraz -2p w polu Wcięcie pierwszego wiersza.
 8. Ustaw inne atrybuty stylu akapitu i kliknij przycisk OK.

Tworzenie list wielopoziomowych

Lista wielopoziomowa przedstawia hierarchię listy akapitów. Listy takie nazywa się również listami konspektowymi, ponieważ przypominają konspekty. Schemat numeracji takiej listy (jak również wcięcia) odzwierciedla rangi elementów listy i relacje nadrzędności/podrzędności między nimi. Można określić pozycję każdego akapitu względem akapitów, które go poprzedzają lub następują po nim. Lista wielopoziomowa może zawierać maksymalnie 9 poziomów.

Lista wielopoziomowa z numerami i literami na różnych poziomach hierarchii

Aby utworzyć listę wielopoziomową, należy najpierw zdefiniować listę, a następnie utworzyć style akapitowe dla jej poszczególnych poziomów. Na przykład, lista czteropoziomowa wymaga określenia czterech stylów akapitowych (każdy przypisany do tej samej listy zdefiniowanej). Poszczególne style definiują format numeracji i akapitów.

 1. Wybierz polecenie Nowy styl akapitu z menu panelu Style akapitu.
 2. Wprowadź nazwę stylu.
 3. Jeśli styl listy wielopoziomowej już istnieje, przejdź do menu Na podstawie i wybierz styl, który chcesz przypisać do poziomów powyżej bieżącego poziomu; w przeciwnym wypadku wybierz opcję Brak stylu akapitu lub Podstawowy akapit.
 4. Kliknij przycisk Punktory i numeracja po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl akapitu .
 5. Z menu Typ listy wybierz opcję Numery.
 6. Z menu Lista wybierz zdefiniowaną listę. Jeśli lista nie została jeszcze zdefiniowana, możesz wybrać z menu opcję Nowa lista i zdefiniować ją.
 7. W polu Poziom wprowadź numer poziomu listy, z którym chcesz skojarzyć tworzony styl.
 8. Z menu Format wybierz pożądany typ numeracji.
 9. W polu Numer wprowadź metaznaki, które mają określać format numerów na tym poziomie listy, lub wybierz je z menu.
  • Aby uwzględnić prefiksy numerów z wyższych poziomów, wprowadź tekst lub kliknij początek pola Numer i wybierz opcję Wstaw element zastępczy numeracji, a następnie zaznacz opcję poziomu (np. Poziom 1) lub wprowadź znak ^ i zaraz po nim numer poziomu (np. ^1). W przypadku listy o numeracji 1, 2, 3 itd. na pierwszym poziomie oraz a, b, c, d itd. na drugim poziomie, jeśli wybierzesz opcję uwzględniania na drugim poziomie prefiksu z pierwszego poziomu, wygenerują się następujące numery 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c itd.

  • Aby utworzyć wyrażenie numeryczne, wprowadź znaki interpunkcyjne i metaznaki albo zaznacz odpowiednie opcje na liście Wstaw znak specjalny.

 10. Zaznacz opcję Wyzeruj dalszą numerację na tym poziomie, aby numeracja akapitów następujących po akapicie wyższego poziomu zaczynała się od 1; nie zaznaczaj tej opcji, jeśli chcesz, aby akapity z tego poziomu były numerowane sekwencyjnie (niezależnie od miejsca w hierarchii listy).

  Aby rozpocząć numerowanie po określonym poziomie lub zakresie poziomów, wprowadź numer poziomu lub zakresu (tak jak w krokach 2–4 w polu Wyzeruj dalszą numerację na tym poziomie).

 11. W obszarze Pozycja punktora lub numeru wybierz opcje Wcięcie lub Pozycja tabulatora, aby wcięcie przy elementach na tym poziomie listy było większe niż na wyższych poziomach. Dzięki wcięciom łatwo zaznaczyć hierarchię list.
 12. Kliknij przycisk OK.

Jeśli korzystasz np. z numerowanych kroków, warto wyzerować numerację w ramach wątku. Aby uniknąć ręcznego zerowania listy numerowanej, utwórz oddzielny styl, który różni się od stylu poziomu 1 tylko jedną cechą. Wybierz tryb Zacznij od, a następnie 1. Nazwij ten styl np. „Poziom 1 Wyzerowane”.

Tworzenie podpisów rozproszonych do obrazów i tabel

Wpuszczone podpisy umożliwiają sekwencyjne numerowanie ilustracji, tabel i innych elementów. Na przykład, podpis pierwszej ilustracji może mieć postać „Ilustracja 1”, a drugiej — „Ilustracja 1”. Aby zapewnić ciągłość numeracji tabel, ilustracji i innych elementów, zdefiniuj listę elementu i utwórz styl akapitowy obejmujące tę definicję. Schemat numeracji może zawierać pewne wyrazy opisowe, np. „Ilustracja” czy „Tabela”.

Uwaga:

Elementy listy są ponumerowane w kolejności, w jakiej są dodawane na stronę. Aby zmienić ich kolejność, pojedynczo wytnij i wklej je w odpowiedniej kolejności.

 1. Utwórz nowy styl akapitu, przejdź do sekcji Punktory i numeracja okna dialogowego Opcje stylu akapitu i wybierz z menu Typ listy opcję Numery.
 2. Wybierz zdefiniowaną listę z menu Lista (lub wybierz polecenia Nowa lista, aby zdefiniować nową).
 3. Z menu Format w sekcji Styl numeracji wybierz rodzaj numerów.

  Na przykład, wybór opcji A, B, C, D... spowoduje utworzenie listy elementów o etykietach typu „Ilustracja A”, „Ilustracja B” itd.

 4. W polu Numer wprowadź wyraz, odstępy i znaki interpunkcyjne (w miarę potrzeb) oraz metaznaki numeracji.

  Na przykład, aby utworzyć etykietę „Ilustracja A”, wprowadź wyraz „Ilustracja”, spację i metaznaki numeracji (np. Ilustracja ^#.^t). W ten sposób zdefiniujesz etykietę złożoną z wyrazu „Ilustracja”, kolejnego numeru (^#), kropki i tabulatora (^t).

  Uwaga:

  Aby uwzględniać numery rozdziałów w podpisach rozproszonych, wybierz polecenie Wstaw element zastępczy numeracji > Numer rozdziału z listy numerowanej lub wpisz ^H w schemacie numerów w miejscu, gdzie ma pojawiać się numer rozdziału.

 5. Zakończ tworzenie stylu i kliknij przycisk OK.

Utworzony styl można zastosować do podpisów ilustracji lub tytułów tabel.

Uwaga:

Listę tabel lub ilustracji można wygenerować za pomocą funkcji Spis treści.

Ponowne rozpoczynanie lub kontynuowanie numeracji listy

Program InDesign zawiera polecenia do ponownego rozpoczynania i kontynuowania listy:

Ponowne rozpoczynanie listy numerowanej

Umieść punkt wstawiania wewnątrz akapitu i wybierz z menu kontekstowego polecenie Ponownie rozpocznij numerację albo wybierz polecenie Typ > Listy wypunktowane i numerowane > Ponownie rozpocznij numerację. W przypadku zwykłych list polecenie to przypisuje akapitowi numer 1 (lub literę A) i sprawia, że staje się on pierwszym akapitem listy. W przypadku list wielopoziomowych polecenie to przypisuje akapitowi zagnieżdżonemu pierwszy numer niższego poziomu.

Kontynuowanie listy numerowanej

Wybierz z menu kontekstowego polecenie Kontynuuj numerację albo wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Kontynuuj numerację. Dzięki temu poleceniu można wznowić numerację listy przerwanej przez komentarz, grafikę lub elementy zagnieżdżone. Program InDesign zawiera też polecenia dotyczące numerowania list zaczynających się w jednym wątku (lub księdze) i kontynuowanych w innym wątku (lub księdze).

Numeracja listy od poprzedniego lub bieżącego wątku

Zależnie od definicji listy jej numeracja może stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego wątku lub zaczynać się od początku.

 1. Wybierz polecenie Typ > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.

  Nie wybieraj listy domyślnej, ponieważ nie może ona obejmować kilku wątków.

 3. Zaznacz opcję Kontynuuj numerację w wątkach, aby numeracja listy stanowiła kontynuację numeracji z poprzedniego wątku. Nie zaznaczaj tej opcji, jeśli numeracja ma rozpocząć się w bieżącym wątku (od cyfry 1 lub litery A).
 4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Numeracja listy od poprzedniego lub bieżącego dokumentu w księdze

Zależnie od definicji listy jej numeracja może stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego dokumentu w księdze lub zaczynać się od początku.

 1. Wybierz polecenie Typ > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Zaznacz opcję Kontynuuj numerację z poprzedniego dokumentu w księdze, aby numeracja listy stanowiła kontynuację numeracji z poprzedniego dokumentu (musisz zaznaczyć też opcję Kontynuuj numerację w wątkach). Nie zaznaczaj tej opcji, jeśli numeracja ma rozpocząć się w bieżącym wątku (od cyfry 1 lub litery A).
 4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Aby upewnić się, że numeracja jest odpowiednio zaktualizowana w księdze, zsynchronizuj ten dokument w księdze i wybierz opcje Uaktualnij Numerację > Uaktualnij wszystkie numery z menu panelu ksiąg.

Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst

 1. Zaznacz akapity zawierające listę wypunktowaną lub numerowaną.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przejdź do panelu Akapit i wybierz polecenie Przekonwertuj numerowanie na tekst lub Przekonwertuj wypunktowanie na tekst.

  • Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Command (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Przekonwertuj numerowanie na tekst lub Przekonwertuj wypunktowanie na tekst.

  Uwaga:

  Aby usunąć numery lub punktory, kliknij przycisk Lista numerowana lub przycisk Lista wypunktowana. Spowoduje to usunięcie dotychczasowego formatowania (formatu listy) z zaznaczonego tekstu.

Więcej podobnych

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto