Punktowanie i numerowanie

Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list

Każdy akapit na liście wypunktowanej rozpoczyna się od znaku punktora. Każdy akapit na liście numerowanej zaczyna się od wyrażenia, które zawiera liczbę lub literę oraz separator, taki jak kropka lub nawias. Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu lub usunięciu akapitów z listy. Program InDesign umożliwia zmianę rodzaju punktora bądź stylu numeracji, a także zmianę separatora, atrybutów czcionki, stylów znakowych oraz rodzaju i wielkości wcięcia.

Narzędzie Tekst nie pozwala zaznaczać punktorów i numerów (przed pozycjami listy). Aby zmienić ich formatowanie i wielkość wcięcia, należy użyć okna dialogowego Punktory i numeracja lub panelu Akapit. Jeżeli wypunktowanie i numerowanie stanowią element stylu, ich formatowanie można zmienić w sekcji Punktory i numeracja w oknie dialogowym Style akapitowe.

Bulleted list and numbered list

Aby szybko utworzyć listę numerowaną lub wypunktowaną, można wpisać tekst listy, zaznaczyć go, a następnie kliknąć przycisk Lista punktowana lub Lista numerowana w panelu Sterowanie. Za pomocą tych przycisków można włączyć lub wyłączyć numerowanie i wypunktowanie, a także zamienić punktory na numery lub numery na punktory. Wypunktowanie i numerowanie można uczynić również elementem stylu akapitowego, a następnie tworzyć listy przypisując styl do wybranych akapitów.

Uwaga:

Automatycznie generowane znaki punktorów i numerów nie są w rzeczywistości wstawiane do tekstu. Dlatego też nie można ich znaleźć podczas przeszukiwania tekstu ani zaznaczyć narzędziem Tekst. Aby było to możliwe, trzeba je najpierw przekonwertować na tekst. Ponadto punktory i numeracja nie pojawiają się w oknie edytora wątków (za wyjątkiem kolumny stylu akapitowego).

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie list wypunktowanych i numerowanych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0077_pl.

InDesign Docs przedstawia serię artykułów poświęconych korzystaniu z punktorów i numeracji do tworzenia konturów, list wielopoziomowych, podpisów ilustracji i numerowanych kroków.

 1. Zaznacz zestaw akapitów, które mają stać się listą, albo kliknij i umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się zacząć lista.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Przejdź do panelu Sterowanie (w trybie akapitu), po czym kliknij przycisk Lista wypunktowana  lub przycisk Lista numerowana . Przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk, aby wyświetlić okno dialogowe Punktory i numeracja.

  • Wybierz opcję Punktory i numeracja w panelu Akapit lub w panelu Polecenie. Z menu Typ listy wybierz opcję Punktory albo opcję Numeracja. Ustawić pożądane opcje i kliknij przycisk OK.

  • Zastosuj styl akapitowy, w którym zdefiniowano wypunktowanie albo numerację.

 3. Aby dodać kolejny akapit do listy, umieść punkt wstawiania na końcu listy i naciśnij klawisz Enter lub Return.
 4. Aby zakończyć listę (lub segment listy, jeśli lista będzie miała swoją kontynuację w dalszej części wątku), kliknij przycisk Lista wypunktowana lub Lista numerowana w panelu Sterowanie, albo przejdź do menu panelu Akapit i wybierz polecenie Punktory i numeracja.

Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i zaznacz akapity wypunktowane lub numerowane, które będą formatowane.
 2. Otwórz okno dialogowe Punktory i numeracja, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Punktory i numeracja z menu panelu Sterowanie (w trybie akapitowym) albo z menu panelu Akapit.

  • Przytrzymując wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), kliknij przycisk Lista wypunktowana  lub Lista numerowana .

 3. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zmień znak punktora.

  • Zmień opcje list numerowanych.

  • Wybierz styl numerów lub punktorów z listy Styl znakowy.

 4. Zmień położenie punktora lub numeru, określając jedną z następujących opcji:

  Wyrównanie

  Pozwala wyrównać punktory lub numery do lewej strony, do środka lub do prawej strony zarezerwowanego dla nich pola. (Jeśli pole jest wąskie, różnica między trzema sposobami wyrównania jest niezauważalna).

  Wcięcie z lewej

  Pozwala określić wielkość wcięcia wierszy następujących po pierwszym wierszu.

  Wcięcie pierwszego wiersza

  Pozwala określić położenie punktora lub numeru.

  Zwiększ wartość Wcięcie pierwszego wiersza, jeśli chcesz, aby interpunkcja w długiej liście była wyrównana. Na przykład, jeśli chcesz, aby „9." i „10." były wyrównane do kropki, zmień Wyrównanie do prawej i stopniowo zwiększaj wcięcie pierwszego wiersza aż numery wyrównają się (upewnij się, że Podgląd jest włączony).

  Aby stworzyć efekt wcięcia wiszącego, podaj dodatnią wartość Wcięcia z lewej (na przykład 2p0), a następnie podaj odpowiadającą mu wartość ujemną (na przykład -2p0) dla Wcięcia pierwszego wiersza.

  Position settings

  Uwaga:

  Opcje Wcięcie z lewej, Wcięcie pierwszego wiersza i Pozycja tabulatora, ustawiane w oknie dialogowym Punktory i numeracja, stanowią atrybuty akapitów. Z tego powodu zmiana tych ustawień w panelu Akapit powoduje zmianę formatowania list wypunktowanych i numerowanych.

  Położenie tabulatora

  Pozwala określić ilość wolnego miejsca między punktorem lub numerem a pierwszym elementem listy za pomocą tabulatora.

Zgodnie z zasadą domyślną punktory i numery dziedziczą niektóre atrybuty formatu od pierwszych znaków odpowiadających im akapitów. Jeżeli pierwszy znak w jednym z akapitów wygląda inaczej niż pierwsze znaki w pozostałych akapitach, to znak punktora albo numer może nie pasować do pozostałej części listy. Jeśli tak właśnie jest, można utworzyć styl znakowy numerów lub punktorów i zastosować go do listy za pomocą okna dialogowego Punktory i numeracja.

Italicized first word of step 3 causes numbering to be italicized as well, unless you create character style for numbers and apply it to list.

Zmiana znaków punktorów

Jeżeli istniejące znaki punktorów okażą się niewystarczające, to można dodać inne punktory do tabeli Znak wypunktowania. Znak punktora dostępny w jednej czcionce może nie być dostępny w innej. Dodając znaki punktora można określić, czy ich czcionka ma być zapamiętywana.

Jeżeli używa się punktora z konkretnej czcionki (np. wskazującego palca z czcionki Dingbats), należy ustawić zapamiętywanie czcionki punktora. Jeżeli natomiast używa się podstawowego znaku wypunktowania, to lepiej nie włączać zapamiętywania czcionki, ponieważ taki znak będzie występował w większości czcionek. W zależności od tego, czy włączono zapamiętywanie czcionki w opcjach punktora, dodany znak wypunktowania może odwoływać się do wartości Unicode oraz konkretnej rodziny i stylu czcionki, albo tylko do wartości Unicode.

Uwaga:

Punktory odwołujące się tylko do wartości Unicode (a nie do czcionki) są oznaczane czerwoną literą „u”.

Bullets And Numbering dialog box

A. Bullet without remembered font B. Bullet with remembered font 

Zmiana znaku punktora

 1. W panelu Sterowanie lub Akapit wybierz opcję Punktory i numeracja.
 2. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy.
 3. Wybierz inny znak punktora, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie znaku punktora

 1. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 2. Wybierz glif, który ma stać się znakiem punktora. (W różnych rodzinach i stylach czcionek są dostępne różne glify).
 3. Zaznacz opcję Pamiętaj czcionkę z punktorem, jeżeli po naciśnięciu przycisku Dodaj znak punktora ma zapamiętać wybraną w danym momencie czcionkę i styl.
 4. Kliknij przycisk Dodaj.
Uwaga:

Lista znaków wypunktowania jest zapisywana w dokumencie, tak jak style akapitowe i znakowe. Po wklejeniu lub wczytaniu stylów akapitowych z innego dokumentu wszystkie znaki punktora użyte w tych stylach pojawią się w oknie dialogowym Punktory i numeracja, obok innych punktorów zdefiniowanych w bieżącym dokumencie.

Usuwanie znaku punktora

 1. W oknie dialogowym Punktory i numeracja wybierz opcję Punktory z menu Typ listy.
 2. Zaznacz znak punktora, który ma zostać usunięty, i kliknij przycisk Usuń. (Nie można usunąć pierwszego, predefiniowanego znaku punktora).

Zmiana opcji list numerowanych

Numery na listach numerowanych są automatycznie uaktualniane po dodaniu lub usunięciu akapitów z listy. Akapity będące częścią tej samej listy są numerowane sekwencyjnie. O ile zdefiniowano listę akapitów, numerowane akapity nie muszą następować po sobie.

Program pozwala tworzyć także listy wielopoziomowe, które są wcinane na wielu poziomach i mają złożoną numerację.

 1. Otwórz okno dialogowe Punktory i numeracja.
 2. Z menu Format w sekcji Styl numeracji wybierz pożądany rodzaj numerów.
 3. W polu Numer użyj wyrażenia domyślnego — kropki (.) i spacji tabulowanej (^t) — albo utwórz własne wyrażenie. Aby wprowadzić własne wyrażenie, usuń kropkę po metaznaku numeru (^#) i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W miejscu kropki wprowadź odpowiedni znak (np. nawias zamykający) lub sekwencję znaków.
  Uwaga:

  Można także umieścić separator o pełnej szerokości w miejsce separatora okresowego o szerokości połówkowej, co jest bardzo przydatne w przypadku tekstu pionowego.

  • Wybierz element (np. pauzę lub wielokropek) z menu Wstaw znak specjalny.

  • Wprowadź słowo lub znak przed metaznakiem numeru. Na przykład, aby zdefiniować listę ponumerowanych pytań, możesz wpisać słowo Pytanie.

 4. Wybierz styl znakowy wyrażenia. (Wybrany styl będzie stosowany do całego wyrażenia, a nie tylko do numeru).
 5. Wybierz jedną z poniższych opcji trybu:

  Kontynuuj od poprzedniego numeru

  Pozycje listy będą numerowane sekwencyjnie.

  Zacznij od

  Numeracja rozpocznie się od liczby lub innej wielkości wprowadzonej w polu tekstowym. Wpisz liczbę, a nie literę — nawet jeśli lista jest numerowana za pomocą liczb lub cyfr rzymskich.

 6. Określ pozostałe opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Definiowanie list

Definiowana lista może być przeplatana innymi akapitami, może też rozciągać się na różne wątki i różne dokumenty. Na przykład, lista taka może przypominać wielopoziomowy kontekst lub obejmować nazwy kolejnych tabel dokumentu. Zdefiniowana lista może obejmować kilka list numerowanych lub punktowanych osobno. Na przykład, pewna lista pytań i odpowiedzi może składać się z osobnej listy numerowanych pytań i osobnej listy numerowanych odpowiedzi.

Zdefiniowane listy są stosowane często do numerowania akapitów. Jeśli utworzony styl akapitowy numeracji zostanie przypisany do zdefiniowanej listy, akapity będą numerowane zgodnie z kolejnością określoną na liście. Pierwszy akapit będzie miał numer 1 (np. „Tabela 1”), a kolejny, nawet jeśli wystąpi kilka stron dalej, będzie miał numer 2 (np. „Tabela 2”). Ponieważ obydwa akapity należą do tej samej zdefiniowanej listy, będą numerowane sekwencyjnie (niezależnie od ich położenia wewnątrz dokumentu lub grupy dokumentów).

Różne elementy, np. instrukcje, tabele czy ilustracje, można uporządkować za pomocą różnych zdefiniowanych list. Listy mogą przeplatać się ze sobą z zachowaniem odpowiedniej numeracji na każdej z list.

Uwaga:

Jeśli elementy listy pojawią się na tej samej stronie w ramkach bez wątków, elementy będą ponumerowane w kolejności, w jakiej ramki tekstowe są dodawane na stronę. Aby zmienić kolejność tych elementów, pojedynczo wytnij i wklej ramki tekstowe w kolejności, w jakiej chcesz, aby były ułożone.

Defined lists let you interrupt one list with another.

Samouczek wideo przedstawiający tworzenie list wypunktowanych i numerowanych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0077_pl.

Definiowanie listy

 1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. W oknie dialogowym Definiuj listy kliknij przycisk Nowa.
 3. Wpisz nazwę listy, po czym określ, czy jej numeracja ma być kontynuowana w kolejnych wątkach, oraz czy ma stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego dokumentu lub grupy dokumentów.
 4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Zdefiniowaną listę można wykorzystać w stylu akapitowym, np. stylu tabel lub ilustracji. Można też zastosować ją za pośrednictwem panelu Sterowanie lub Akapit.

Uwaga:

Niektóre listy są definiowane automatycznie. Na przykład, program InDesign automatycznie definiuje listy numerowane importowane z programu Microsoft Word.

Edycja zdefiniowanej listy

 1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Wprowadź nową nazwę listy lub zmień ustawienia opcji z grupy Kontynuuj numerację.

Przypisane do listy style akapitowe zostaną przypisane do nowej listy.

Usuwanie zdefiniowanej listy

 1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę.
 3. Kliknij przycisk Usuń, po czym zaznacz inną listę lub listę o nazwie [Domyślna].

Tworzenie stylu akapitowego dla list

W celu utworzenia listy rozproszonej—listy przeplatanej zwykłymi akapitami albo rozciągającej się na wiele wątków lub dokumentów—należy utworzyć styl akapitowy i zastosować go do akapitów, które mają stanowić elementy listy. Na przykład, aby utworzyć rozproszoną listę wszystkich tabel w dokumencie, można utworzyć styl akapitowy o nazwie „Tabele”, uczynić jego częścią zdefiniowaną listę, a następnie zastosować styl akapitowy „Tabele” do wybranych akapitów.

InDesign Docs przedstawia serię artykułów poświęconych korzystaniu z punktorów i numeracji do tworzenia podpisów ilustracji i numerowanych kroków.

 1. Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu Style akapitowe.
 2. Wprowadź nazwę stylu.
 3. Kliknij przycisk Punktory i numeracja, który znajduje się po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl akapitowy.
 4. Z menu Typ listy wybierz opcję Punktory lub Numeracja.
 5. Jeśli tworzysz styl list numerowanych, wybierz zdefiniowaną listę z menu Lista albo wybierz opcję Nowa lista i zdefiniuj listę.
 6. Określ właściwości wypunktowania lub numeracji.
 7. W sekcji Pozycja punktora i numeru w oknie dialogowym Nowy styl akapitowy zmień wielkość wcięcia. Na przykład, aby utworzyć wysunięcie, należy wpisać wartość 2p w polu Wcięcie z lewej oraz wartość -2p w polu Wcięcie pierwszego wiersza.
 8. Ustaw inne atrybuty stylu akapitowego i kliknij przycisk OK.

Tworzenie list wielopoziomowych

Lista wielopoziomowa jest to lista opisująca relacje hierarchiczne między określonymi akapitami. Listy takie nazywa się również listami konspektowymi, ponieważ przypominają konspekty. Schemat numeracji takiej listy (jak również wcięcia) odzwierciedla rangi elementów listy, jak również wiążące je relacje nadrzędności/podrzędności. Użytkownik może określić relację każdego z akapitów do akapitu poprzedzającego go i następującego po nim. Lista wielopoziomowa może zawierać maksymalnie 9 poziomów.

Multi-level list with numbers and letters marking hierarchy levels

Aby utworzyć listę wielopoziomową, należy najpierw zdefiniować listę, a następnie utworzyć style akapitowe dla jej poszczególnych poziomów. Na przykład, lista czteropoziomowa wymaga określenia czterech stylów akapitowych (każdy przypisany do tej samej listy zdefiniowanej). Poszczególne style definiują format numeracji i akapitów.

Bob Bringhurst przedstawia serię artykułów poświęconych korzystaniu z punktorów i numeracji do tworzenia konturów, list wielopoziomowych, podpisów ilustracji i numerowanych kroków.

 1. Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu Style akapitowe.
 2. Wprowadź nazwę stylu.
 3. Jeśli styl listy wielopoziomowej już istnieje, przejdź do menu Na podstawie i wybierz styl, który chcesz przypisać do poziomów powyżej bieżącego poziomu; w przeciwnym wypadku wybierz opcję Brak stylu akapitowego lub Podstawowy akapit.
 4. Kliknij przycisk Punktory i numeracja, który znajduje się po lewej stronie okna dialogowego Nowy styl akapitowy..
 5. Z menu Typ listy wybierz opcję Numery.
 6. Z menu Lista wybierz zdefiniowaną listę. Jeśli lista nie została jeszcze zdefiniowana, możesz wybrać z menu opcję Nowa lista i zdefiniować ją.
 7. W polu Poziom wprowadź numer poziomu listy, z którym chcesz skojarzyć nowy styl.
 8. Z menu Format wybierz pożądany typ numeracji.
 9. W polu Numer wprowadź lub wybierz z menu metaznaki, które mają określać format numerów na tym poziomie listy.
  • Aby uwzględnić prefiksy numerów z wyższych poziomów, wprowadź tekst lub kliknij początek pola Numer i wybierz opcję Wstaw element zastępczy numeracji, a następnie zaznacz opcję poziomu (np. Poziom 1) lub wprowadź znak ^ i zaraz po nim numer poziomu (np. ^1). W przypadku listy o liczbowej numeracji na pierwszym poziomie (1, 2, 3 itd.) oraz cyfrowej numeracji na drugim poziomie (a, b, c, d itd.) wybór opcji uwzględniania na drugim poziomie prefiksu z pierwszego poziomu spowoduje wygenerowanie następujących numerów 1a, 1b, 1c; 2a, 2b, 2c; 3a, 3b, 3c itd.

  • Aby utworzyć wyrażenie definiujące numery, wprowadź znaki interpunkcyjne i metaznaki albo zaznacz odpowiednie opcje na liście Wstaw znak specjalny.

 10. Zaznacz opcję Wyzeruj numerację na ten poziom po, aby numeracja akapitów następujących po akapicie wyższego poziomu zaczynała się od 1; nie zaznaczaj tej opcji, jeśli chcesz, aby akapity z tego poziomu były numerowane sekwencyjnie (niezależnie od ich miejsca w hierarchii listy).

  Aby rozpocząć numerowanie po określonym poziomie lub zakresie poziomów, przejdź do pola Wyzeruj numerację na ten poziom po i wprowadź w nim numer poziomu lub zakres poziomów (np. 2-4).

 11. W obszarze Pozycja punktora i numeru wybierz opcje Wcięcie i Pozycja tabulatora, aby elementy na tym poziomie listy były wcinane głębiej niż na wyższych pozioma. Wcięcia czynią listę bardziej przejrzystą i ukazują jej hierarchię.
 12. Kliknij przycisk OK.

Niekiedy, na przykład w przypadku numerowanych kroków, dobrze jest wyzerować numerację w tym samym wątku. Aby uniknąć ręcznego zerowania listy numerowanej, stwórz oddzielny styl identyczny, poza jednym wyjątkiem, ze stylem Level 1. W przypadku Trybu wybierz Zacznij od, a następnie wybierz 1. Nazwij ten styl mniej więcej tak: „Level 1 Wyzerowanie."

Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel

Wpuszczone podpisy umożliwiają sekwencyjne numerowanie ilustracji, tabel i innych elementów. Na przykład, podpis pierwszej ilustracji może mieć postać „Ilustracja 1”, a drugiej — „Ilustracja 1”. Aby zapewnić ciągłość numeracji tabel, ilustracji i innych elementów, zdefiniuj listę elementu i utwórz styl akapitowy obejmujące tę definicję. Schemat numeracji może zawierać pewne wyrazy opisowe, np. „Ilustracja” czy „Tabela”.

Bob Bringhurst udostępnił artykuł o tworzeniu podpisów ilustracji: Numerowane listy część III – Podpisy ilustracji.

Uwaga:

Elementy listy są ponumerowane w kolejności dodawania ich na stronę. Aby zmienić kolejność tych elementów, pojedynczo wytnij i wklej je w kolejności, w jakiej chcesz, aby były ułożone.

 1. Utwórz nowy styl akapitowy, przejdź do sekcji Punktory i numeracja okna dialogowego Opcje stylu akapitowego i wybierz z menu Typ listy opcję Numery.
 2. Wybierz zdefiniowaną listę z menu Lista (lub wybierz polecenia Nowa lista, aby zdefiniować nową listę).
 3. Z menu Format w sekcji Styl numeracji wybierz pożądany rodzaj numerów.

  Na przykład, wybór opcji A, B, C, D... spowoduje utworzenie listy elementów o etykietach typu „Ilustracja A”, „Ilustracja B” itd.

 4. W polu Numer wprowadź opisowy wyraz, a także metaznaki numeracji z odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi i odstępami.

  Na przykład, aby utworzyć etykietę „Ilustracja A”, wprowadź wyraz „Ilustracja”, spację i metaznaki numeracji (np. Ilustracja ^#.^t). W ten sposób zdefiniujesz etykietę złożoną z wyrazu „Ilustracja”, numeru kolejnego (^#), kropki i tabulatora (^t).

  Uwaga:

  Aby we wpuszczonych podpisach były uwzględniane numery rozdziałów, wybierz polecenie Wstaw element zastępczy numeracji > Numer rozdziału z listy Numer lub wpisz ^H w schemacie numerów tam, gdzie ma pojawiać się numer rozdziału.

 5. Zakończ tworzenie stylu i kliknij przycisk OK.

Utworzony styl można zastosować do podpisów ilustracji lub tytułów tabel.

Uwaga:

Listę tabel lub ilustracji można wygenerować za pomocą funkcji Spis treści.

Ponowne rozpoczynanie lub kontynuacja numeracji listy

Program InDesign zawiera polecenia do ponownego rozpoczynania i kontynuacji list:

Ponowne rozpoczynanie listy numerowanej

Umieść punkt wstawiania wewnątrz akapitu i wybierz z menu kontekstowego polecenie Ponownie rozpocznij numerację albo wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Ponownie rozpocznij numerację. W przypadku zwykłych list polecenie to przypisuje do akapitu numer 1 (lub literę A) i czyni go pierwszym akapitem listy. W przypadku list wielopoziomowych polecenie to przypisuje do akapitu zagnieżdżonego pierwszy numer niższego poziomu.

Kontynuacja listy numerowanej

Wybierz z menu kontekstowego polecenie Kontynuuj numerację albo wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Kontynuuj numerację. Polecenie to wznawia numerację listy przerwanej przez komentarz, grafikę lub elementy zagnieżdżone. Program InDesign zawiera też polecenia dotyczące numerowania list zaczynających się w jednym wątku (lub księdze) i kontynuowanych w innym wątku (lub księdze).

Numeracja listy od poprzedniego lub bieżącego wątku

Zależnie od definicji listy jej numeracja może stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego wątku lub może zaczynać się od początku.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.

  Nie wybieraj listy domyślnej, ponieważ nie może ona rozciągać się na kilka wątków.

 3. Zaznacz opcję Kontynuuj numery w wątkach, aby numeracja listy stanowiła kontynuację numeracji z poprzedniego wątku. Nie zaznaczaj tej opcji, jeśli numeracja rozpoczynała się w bieżącym wątku (od cyfry 1 lub litery A).
 4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Numeracja listy od poprzedniego lub bieżącego dokumentu w księdze

Zależnie od definicji listy jej numeracja może stanowić kontynuację numeracji z poprzedniego dokumentu w księdze lub może zaczynać się od początku.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Definiuj listy.
 2. Zaznacz listę i kliknij przycisk Edytuj.
 3. Zaznacz opcję Kontynuuj numery od poprzedniego dokumentu w księdze, aby numeracja listy stanowiła kontynuację numeracji z poprzedniego dokumentu (musisz zaznaczyć też opcję Kontynuuj numery w wątkach). Nie zaznaczaj tej opcji, jeśli numeracja rozpoczynała się w bieżącym wątku (od cyfry 1 lub litery A).
 4. Dwukrotnie kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Aby upewnić się, że numeracja jest odpowiednio uaktualniona w księdze, zsynchronizuj ten dokument w księdze i wybierz Uaktualnij Numerację > Uaktualnij wszystkie numery z menu panelu ksiąg.

Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst

 1. Zaznacz akapity zawierające listę wypunktowaną lub numerowaną.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przejdź do panelu Akapit i wybierz polecenie Przekonwertuj numerowanie na tekst lub Przekonwertuj wypunktowanie na tekst.

  • Kliknij zaznaczenie prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Command (Mac OS), a następnie wybierz polecenie Przekonwertuj numerowanie na tekst lub Przekonwertuj wypunktowanie na tekst.

  Uwaga:

  Aby usunąć numery lub punktory, kliknij przycisk Lista numerowana lub przycisk Lista wypunktowana. Spowoduje to usunięcie dotychczasowego formatowania (formatu listy) z zaznaczonego tekstu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto