Style akapitowe i znakowe

Informacje o stylach znaków i akapitowych

Styl znakowy to zestaw atrybutów formatowania znaków, które można zastosować do zaznaczonego fragmentu tekstu. Styl akapitowy zawiera zarówno atrybuty formatowania znaków, jak i akapitów; można go zastosować do akapitu lub serii akapitów. Style akapitowe i znakowe mają swoje odrębne panele. Style akapitowe i znakowe nazywa się czasami stylami tekstowymi.

Po zmianie formatowania stylu uaktualniony zostanie cały tekst, do którego zastosowano ten styl.

Możesz utworzyć, edytować i usuwać style w samodzielnych dokumentach Adobe InCopy lub zawartości InCopy połączonych z dokumentem Adobe InDesign CS4. Podczas uaktualniania zawartości w programie InDesign, są dodawane nowe style do dokumentu InDesign, ale jakiekolwiek modyfikacje stylu dokonane w programie InCopy zostaną nadpisane przez styl InDesign. Style połączonej zawartości najlepiej ustalać w programie InDesign.

Samouczek wideo poświęcony tworzeniu stylów akapitowych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/lrvid4277_id_pl. Samouczek wideo przedstawiający korzystanie ze stylów tekstowych można obejrzeć na stronie internetowej www.adobe.com/go/vid0076_pl.

Thomas Silkjaer udostępnił przykłady stylów — Darmowe szablony stylów programu InDesign.

Style [podstawowego akapitu]

Każdy nowy dokument zawiera domyślnie styl [podstawowy akapitowy], który jest nadawany wpisywanemu tekstowi. Styl ten można edytować, ale nie można zmieniać jego nazwy ani usuwać go. Zmiana nazwy i usuwanie są możliwe w przypadku stylów utworzonych przez użytkownika. Można również wybrać inny styl domyślny, który ma być nadawany tekstowi.

Atrybuty stylu znakowego

W odróżnieniu od stylów akapitowych, style znakowe nie zawierają wszystkich formatowanych atrybutów zaznaczonego tekstu. W zamian za to, podczas tworzenia stylu znakowego, program InDesign tworzy tylko te atrybuty, które różnią się stylem formatowania od stylu zaznaczonych części tekstu. W ten sposób możesz utworzyć styl znakowy, który jeśli zastosujesz go do tekstu, zmienia tylko atrybuty takie, jak rodzina czcionek i rozmiar, pomijając wszystkie inne atrybuty znaku. Jeśli chcesz, aby inne atrybuty również były częścią stylu, dodaj je podczas edytowania stylu.

Następny styl

Style można nadawać automatycznie podczas pisania tekstu. Na przykład, jeżeli projekt dokumentu zakłada, że po stylu o nazwie „tekst podstawowy” ma występować styl „tytuł 1”, to można ustawić opcję Następny styl dla stylu „tytuł 1” na „tekst podstawowy”. Po wpisaniu akapitu w stylu „tytuł 1”, naciśnięcie klawisza Enter lub Return rozpocznie nowy akapit ze stylem „tekst podstawowy”.

Posługując się menu kontekstowym podczas nadawania stylu dla przynajmniej dwóch akapitów, można wybrać, że pierwszemu akapitowi nadany zostanie styl macierzysty, a kolejnym stylom — styl zdefiniowany w opcji Następny styl. (Zobacz Nadawanie stylów).

Aby wykorzystać funkcję Następny styl, podczas edytowania lub tworzenia stylu wybierz styl z menu Następny styl.

Jeff Witchel udostępnił samouczek wideo poświęcony użyciu funkcji Następny styl — Korzystanie z funkcji Następny styl.

Omówienie panelu Style

Użyj panelu Style znaku, aby utworzyć, nazwać i zastosować style znaku do tekstu wewnątrz paragrafu; użyj panelu Style paragrafu, aby utworzyć, nazwać i zastosować style paragrafu do wewnętrznych paragrafów. Style są zapisywane razem z dokumentem. Po każdym otwarciu tego dokumentu będą pojawiać się na panelu.

Kiedy zaznaczysz tekst lub umieścisz punktu wstawiania, każdy styl zastosowany do tego tekstu będzie podświetlony w którymkolwiek z paneli Style chyba, że styl ten jest w zwiniętej grupie stylu. Jeżeli zaznaczysz zakres tekstu zawierający wiele stylów, to w panelu Style nie jest wyróżniany żaden styl. Jeżeli zaznaczysz zakres tekstu, w którym zastosowano wiele stylów, to w panelu Style pojawi się informacja „(Mieszane)”.

Otwieranie panelu Style akapitowe

 1. Wybierz Tekst > Style akapitowe lub kliknij zakładkę Style akapitowe, która pojawia się domyślnie po prawej stronie okna aplikacji.

Otwieranie panelu Style znakowe

 1. Wybierz Tekst > Style znakowe lub kliknij zakładkę Style znakowe po prawej stronie okna aplikacji.

Dodawanie stylów akapitowych i znakowych

Jeżeli potrzebne style już istnieją w innym dokumencie InDesign, InCopy lub procesora tekstu można je zaimportować do bieżącego dokumentu. Jeśli pracujesz nad samodzielnym wątkiem możesz także definiować style znakowe i akapitowe w programie InCopy.

Definiowanie stylów akapitowych lub znakowych

 1. Aby oprzeć nowy styl na formatowaniu istniejącego tekstu, zaznacz ten tekst albo umieść w nim punkt wstawiania.

  Jeśli w panelu Style zaznaczono grupowanie, to nowy styl będzie częścią tej grupy.

 2. Wybierz polecenie Nowy styl akapitowy z menu panelu Style akapitowe albo polecenie Nowy styl znakowy z menu panelu Style znakowe.
 3. W polu Nazwa stylu wpisz nazwę dla nowego stylu.
 4. W opcji Na podstawie wybierz styl, na którym oparty będzie tworzony styl.
  Uwaga:

  Opcja Na podstawie umożliwia łączenie ze sobą stylów w taki sposób, że zmiany w jednym stylu rozprzestrzeniają się na wszystkie style, które są na nim oparte. Domyślnie, nowy styl jest oparty na ustawieniu [Brak stylu akapitowego] dla stylów akapitowych lub [Żaden] dla stylów znakowych lub na stylu bieżąco zaznaczonego tekstu.

 5. W sekcji Następny styl (tylko w panelu Style akapitowe) wybierz styl, który będzie nadawany po naciśnięciu klawisza Enter lub Return w tekście z bieżącym stylem.
 6. Aby dodać skrót klawiaturowy, umieść punkt wstawiania w polu Skrót. Włącz klawisz Num Lock. Następnie przytrzymaj dowolną kombinację klawiszy Shift, Alt i Ctrl (Windows) lub Shift, Option i Command (Mac OS) i naciśnij klawisz cyfry na klawiaturze numerycznej. Definiując skróty klawiaturowe, nie można używać liter ani cyfr z klawiatury nienumerycznej. Jeśli klawiatura nie posiada klawisza Num Lock, skrótów klawiaturowych nie można dodać do stylów.
 7. Jeśli chcesz zastosować nowy styl do zaznaczonego tekstu, wybierz Zastosuj styl do zaznaczenia.
 8. Aby określić atrybuty formatowania, kliknij kategorię (np. Podstawowe formatowanie znakowe) po lewej stronie, a następnie ustaw opcje, które mają zostać dodane do stylu.
  Uwaga:

  Podając kolor znaku w oknie dialogowym Opcje stylu można utworzyć nowy kolor, dwukrotnie klikając pole wypełnienia lub obrys.

 9. W przypadku stylów znakowych atrybuty, które nie zostały określone są pomijane; podczas zastosowania stylu tekst zachowuje formatowanie stylu akapitowego dla tego atrybutu. Aby usunąć ustawienia atrybutów ze stylu znakowego:
  • Z menu ustawień, wybierz (Pomiń).

  • W polu tekstowym usuń tekst opcji.

  • W polu wyboru kliknij, aby pojawiło się małe pole (Windows) lub dywiz (-) (Mac OS).

  • Aby kolorować znak, przytrzymaj Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij próbkę koloru.

 10. Po zakończeniu ustawiania atrybutów formatowania kliknij OK.

Utworzone style pojawią się tylko w bieżącym dokumencie. Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, wówczas style przez Ciebie utworzone pojawią się we wszystkich nowych dokumentach.

Tworzenie stylu akapitowego lub znakowego na innego stylu

Wiele projektów dokumentów wykorzystuje hierarchie stylów o podobnych atrybutach. Na przykład, tytuły i podtytuły używają tej samej czcionki. Poprzez tworzenie stylu podstawowego lub macierzystego można utworzyć zależności między podobnymi stylami. Gdy będziesz edytował styl macierzysty, zmienione zostaną również style potomne. Następnie możesz edytować style potomne, aby odróżnić je od stylu macierzystego.

Uwaga:

Aby utworzyć styl, który jest nieomal identyczny z innym stylem lecz nie pozostaje w relacji między elementem macierzystym a potomnym, użyj polecenia Powiel styl i następnie edytuj kopię.

 1. Utwórz nowy styl.
 2. W oknie dialogowym Nowy styl akapitowy albo Nowy styl znakowy wybierz styl macierzysty z menu Na podstawie. Nowy styl stanie się stylem potomnym.

  Domyślnie, nowy styl jest oparty na ustawieniu [Brak stylu akapitowego], [Żaden] lub na stylu bieżąco zaznaczonego tekstu.

 3. Określ formatowanie nowego stylu, które odróżnia go od jego stylu macierzystego. Można np. zmniejszyć nieco rozmiar czcionki w podtytule w porównaniu z czcionką używaną w tytułach (w stylu macierzystym).
Uwaga:

Aby wyczyścić zmiany wprowadzone w formatowaniu stylu potomnego i powrócić do ustawień stylu macierzystego, można nacisnąć przycisk Resetuj do podstaw. Powoduje to przywrócenie formatowania stylu potomnego na identyczne z jego stylem bazowym. Możesz wówczas wybrać nowe formatowanie. Podobnie, jeżeli zmieni się styl wybrany w opcji „Na podstawie” dla danego stylu potomnego, to definicja stylu potomnego zostanie uaktualniona zgodnie z definicją nowego stylu macierzystego.

Importowanie stylów z innych dokumentów

Style akapitowe i znaku można zaimportować do aktywnego dokumentu z innego dokumentu InDesign (w dowolnej wersji). Podczas importu możesz wybrać style do wczytania oraz zdecydować, jak program ma postąpić w przypadku, gdy wczytywany styl ma taką samą nazwę, jak styl istniejący już w dokumencie. Możesz także importować style z dokumentu InCopy.

Możesz importować style akapitowe i znakowe z dokumentu InDesign lub InCopy do samodzielnego dokumentu InCopy lub do zawartości InCopy powiązanej z programem InDesign. Użytkownik może wybrać style do wczytania oraz zdecydować, jak program ma postąpić w przypadku, gdy wczytywany styl ma taką samą nazwę, jak styl istniejący już w dokumencie.

Uwaga:

Jeśli importujesz style do dołączonej zawartości, nowe style są dodawane do dokumentu InDesign podczas uaktualniania zawartości. Styl o innej nazwie jest zastępowany przez styl InDesign tą samą nazwą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności w panelu stylów akapitowych lub znakowych:
  • Z menu panelu Style, wybierz polecenie Wczytaj style znakowe lub Wczytaj style akapitowe.

  • Aby wczytać zarówno style znakowe, jak i akapitowe wybierz polecenie Wczytaj wszystkie style tekstu z menu panelu Style.

 2. Dwukrotnie kliknij dokument InDesign zawierający style, które mają być zaimportowane.
 3. Sprawdź, w oknie dialogowym Wczytaj style widoczny jest znak wyboru obok pozycji stylów do zaimportowania. Jeżeli istniejący styl ma taką samą nazwę, jak importowany styl, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Konflikt z istniejącym stylem, a następnie kliknij OK.

  Użyj definicji stylu przychodzącego

  Zastępuje on istniejący styl stylem wczytywanym i stosuje nowe atrybuty tego stylu do całego tekstu w bieżącym dokumencie, który sformatowano starym stylem. Definicje stylów przychodzących i istniejących wyświetlane są na dole okna dialogowego Wczytaj style, można je więc porównać.

  Automatyczna zmiana nazw

  Zmienia nazwę wczytywanego stylu. Na przykład, jeżeli w obu dokumentach istnieje styl „Podtytuł”, to nazwa wczytywanego stylu zostanie w bieżącym dokumencie zmieniona na „Podtytuł kopia”.

Mapowanie stylów do znaczników eksportu | CC, CS6, CS5.5

Znaczniki eksportu — wprowadzenie

Użyj Znakowania eksportu, aby zdefiniować sposób, w jaki tekst ze stylem programu InDesign ma być znakowany w formacie HTML, EPUB lub w oznakowanym pliku wyjściowym PDF.

Możesz również określić nazwy klas CSS, aby dodać je do eksportowanej zawartości. W eksporcie EPUB/HTML klasy CSS mogą być używane do rozróżniania drobnych różnic stylów. Nie trzeba wpisywać nazwy klasy. InDesign automatycznie generuje ją na podstawie nazwy stylu.

Nie można uzyskać podglądu Znakowania eksportu w układzie programu InDesign, ponieważ ma on wpływ jedynie na plik EPUB, HTML lub PDF.

Polecenie Edytuj wszystkie znaczniki eksportu pozwala zobaczyć i modyfikować odwzorowania w pojedynczym oknie dialogowym.

Definiowanie odwzorowań znaczników stylu

 1. Aby zmapować styl, otwórz okno dialogowe Opcje stylu akapitowego, znakowego lub obiektu.
 2. Kliknij Znakowanie eksportu w lewym panelu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz Znacznik do odwzorowania w pliku wyjściowym EPUB lub HTML.

  • Określ Klasę do odwzorowania dla pliku wyjściowego EPUB lub HTML. Nazwy klas używane są do generowania definicji stylów dla znaczników domyślnych.

  • Aby dołączyć dany styl do pliku CSS, zaznacz pole wyboru Utwórz CSS. Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, program nie utworzy pliku CSS dla danego stylu. Jeśli do dwóch lub większej liczby stylów przypisano tę samą klasę, podczas próby eksportu program InDesign wyświetli komunikat z ostrzeżeniem lub komunikat o błędzie. Ta opcja dostępna jest wyłącznie w programie InDesign CC.

  • Wybierz znacznik do odwzorowania w pliku wyjściowym PDF. Opcja ta jest dostępna tylko dla stylów akapitowych.

Edycja wszystkich znaczników eksportu

Możesz zobaczyć lub zmodyfikować wszystkie znaczniki eksportu w pojedynczym oknie.

 1. W menu panelu Style akapitowe, znakowe lub obiektu wybierz polecenie Edytuj wszystkie znaczniki eksportu.
 2. Kliknij EPUB, HTML lub PDF.
 3. Kliknij znacznik odpowiadający danemu stylowi. Zostanie przekonwertowany na listę; wybierz nową wartość.

Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign

W trakcie importu dokumentu Microsoft Word do programu InDesign lub InCopy można przypisać każdy styl użyty w dokumencie programu Word do stylu InDesign lub InCopy. Pozwoli to określić, za pomocą jakich stylów sformatować zaimportowany tekst. Obok każdego z zaimportowanych stylów dokumentu Word pojawia się ikona dysku , która znika dopiero po zmodyfikowaniu tego stylu w programie InDesign lub InCopy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać dokument Word do istniejącego tekstu InDesign lub InCopy wybierz z menu Plik > Umieść. Zaznacz pole Pokaż opcje importu i dwukrotnie kliknij dokument Word.

  • Aby otworzyć dokument Word w samodzielnym dokumencie InCopy uruchom program InCopy, wybierz z menu Plik > Otwórz, a następnie dwukrotnie kliknij plik programu Word.

 2. Wybierz opcję Zachowaj style i formatowanie tekstu i tabel.
 3. Zaznacz opcję Dostosuj importowanie stylów i naciśnij przycisk Mapowanie stylów.
 4. W oknie dialogowym Mapowanie stylów zaznacz styl Word, a następnie wybierz jedną z opcji z menu w stylach InCopy. Możesz wybrać następujące opcje:
  • Jeżeli nie zachodzi konflikt nazw, wybierz opcję Nowy styl akapitowy, Nowy styl znakowy albo jeden z istniejących stylów InCopy.

  • Jeżeli zachodzi konflikt nazwy, wybierz opcję Zmień definicję stylu InCopy, aby sformatować importowany tekst za pomocą stylu programu Word. Wybierz istniejący styl InCopy, aby sformatować zaimportowany tekst za pomocą stylu programu InCopy. Wybierz opcję Automatyczna zmiana nazw, aby zmienić nazwę stylu dokumentu Word.

 5. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Mapowanie stylów, a następnie jeszcze raz kliknij OK, aby zaimportować dokument.

Nadawanie stylów

Domyślnie, nadanie stylu akapitowego nie usuwa istniejącego formatowania znaków lub akapitu, ani żadnych stylów zastosowanych do części akapitu, chociaż istnieje opcja usuwania istniejącego formatowania podczas nadawania stylu. Jeżeli zaznaczony tekst używa stylu znakowego lub akapitowego, a oprócz niego także dodatkowego formatowania, które nie wchodzi w skład tego stylu, to w panelu obok nazwy zastosowanego stylu pojawia się znak plus (+). Takie dodatkowe formatowanie nazywa się przesłanianiem lub lokalnym formatowaniem.

Style znakowe usuwają lub zerują atrybuty typograficzne istniejącego tekstu, jeżeli atrybuty te zostały zdefiniowane w stylu.

Stosowanie stylu znakowego

 1. Zaznacz znaki, do których ma zostać nadany styl.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nazwę stylu znakowego w panelu Style znakowe.

  • Wybierz nazwę stylu znakowego z rozwijanej listy w panelu Sterowanie.

  • Naciśnij skrót klawiaturowy przypisany do tego stylu. Należy pamiętać o włączeniu klawisza Num Lock.

Nadawanie stylu akapitowego

 1. Kliknij w akapicie, któremu ma zostać nadany styl. Można też zaznaczyć całość lub część takich akapitów.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nazwę stylu akapitowego w panelu Style akapitowe.

  • Wybierz nazwę stylu akapitowego z menu panelu Sterowanie.

  • Naciśnij skrót klawiaturowy przypisany do tego stylu. Należy pamiętać o włączeniu klawisza Num Lock.

 3. Jeśli w tekście pozostanie niewłaściwe formatowanie wówczas wybierz polecenie Wyczyść przesłonięcia z panelu Style akapitowe.

Nadawanie serii stylów do wielu akapitów

Opcja Następny styl określa, jaki styl zostanie automatycznie nadany po naciśnięciu klawisza Enter lub Return w tekście o określonym stylu. Pozwala również zastosować różne style jednocześnie na wielu akapitach.

Załóżmy na przykład, że przy formatowaniu łamu gazety używamy trzech stylów: Tytuł, Podtytuł i Treść. Tytuł wyznacza Podtytuł jako następny styl, natomiast Podtytuł wyznacza Treść jako następny styl. Z kolei Treść podaje [Ten sam styl] w opcji Następny styl. Jeżeli zaznaczony zostanie cały artykuł, łącznie z tytułem, podtytułem i poszczególnymi akapitami, a następnie nadany zostanie styl Tytuł za pomocą specjalnego polecenia „Następny styl” z menu kontekstowego, to pierwszy akapit artykułu zostanie sformatowany stylem Tytuł; drugi akapit zostanie sformatowany stylem Podtytuł, a wszystkie pozostałe akapity zostaną sformatowane stylem Treść.

Before and after applying a style with Next Style.

 1. Zaznacz akapity, do których mają zostać nadane style.
 2. W panelu Style znakowe kliknij styl macierzysty prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS). Następnie wybierz polecenie Nadaj [Nazwa stylu], następny styl.

Jeżeli tekst zawiera przesłonięcia formatowania lub style znakowe, to menu kontekstowe pozwoli również usunąć takie przesłonięcia, style znakowe lub obie te funkcje.

Edycja stylów znakowych i akapitowych

Jedną z zalet stosowania stylów jest to, że po zmianie definicji stylu cały tekst sformatowany tym stylem jest uaktualniany zgodnie z nowymi atrybutami.

Uwaga:

Podczas edycji stylu w zawartości InCopy, która jest dołączona do dokumentu InDesign modyfikacje zostaną przesłonięte w czasie uaktualnienia dołączonej zawartości.

Edycja stylu przy użyciu okna dialogowego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby styl nie został nadany zaznaczonemu tekstowi kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij przytrzymując klawisz Control (Mac OS) nazwę stylu w panelu Style, a następnie wybierz polecenie Edytuj [nazwa stylu].

  • Dwukrotnie kliknij nazwę stylu w panelu Style albo zaznacz styl i wybierz polecenie Opcje stylu obiektu z menu panelu Style. Należy pamiętać, że czynność ta nadaje kliknięty styl całemu zaznaczonemu tekstowi lub ramce tekstowej; jeżeli nie jest zaznaczony żaden tekst ani ramka, styl ten staje się domyślnym stylem dla nowego tekstu.

 2. Zmień ustawienia w oknie dialogowym, a następnie kliknij OK.

Zmiana definicji stylu na podstawie zaznaczonego tekstu

Po nadaniu stylu można przesłonić jego atrybuty. Jeżeli wprowadzone w ten sposób zmiany okażą się korzystne, to można zmienić definicję stylu w taki sposób, aby dopasować go do zmienionego tekstu.

Uwaga:

Podczas zmiany definicji stylu w zawartości InCopy, dołączonej do dokumentu InDesign modyfikacje zostaną przesłonięte w czasie uaktualnienia dołączonej zawartości.

 1. Używając narzędzia Tekst  zaznacz tekst sformatowany stylem, który ma zostać zmodyfikowany.
 2. Wprowadź zmiany w atrybutach znaku lub akapitu.
 3. Wybierz polecenie Redefiniuj styl z menu panelu stylów.

Usuwanie stylów znaków lub akapitowych

Podczas usuwania stylu możesz wybrać inny, zastępujący go styl, jak również zdecydować o zachowaniu formatowania. Podczas usuwania grupy stylów, usuwasz wszystkie style w obrębie grupy. Zaleca się pojedyncze zastępowanie stylów w grupie.

 1. Zaznacz nazwę stylu w panelu Style.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Usuń styl z menu panelu lub kliknij ikonę Usuń , znajdującą się na dole panelu.

  • Kliknij styl prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz z menu polecenie Usuń styl. Ta metoda jest szczególnie przydatna, gdy usuwa się styl, nie nadając go tekstowi.

 3. W oknie dialogowym Usuń styl akapitowy, wybierz styl do zastąpienia.

  Jeżeli [Brak stylu akapitowego] ma zastąpić styl akapitowy lub [Brak] ma zastąpić styl znakowy, można zaznaczyć opcję Zachowaj formatowanie, aby pozostawić formatowanie tekstu, który używał tego stylu. Tekst zachowa formatowanie, ale nie będzie już związany ze stylem.

 4. Kliknij OK.
Uwaga:

Aby usunąć wszystkie nieużywane style, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane z menu panelu Style, a następnie kliknij ikonę Usuń. Gdy usuwa się styl nieużywany, program nie prosi o wybór stylu zastępczego.

Przesłanianie stylów znakowych i akapitowych

Po nadaniu stylu akapitowego, stle znakowe i inne wcześniej nadane atrybuty formatowania pozostają nienaruszone. Po zastosowaniu stylu możesz przesłonić dowolne jego ustawienia poprzez zastosowanie formatowania, które nie jest częścią tego stylu. Formatowanie tekstu, które nie wchodzi w skład jego stylu, nazywane jest przesłanianiem lub lokalnym formatowaniem. Po zaznaczeniu tekstu z przesłonięciem, obok nazwy stylu pojawia się znak plus (+). W przypadku stylów znakowych przesłonięcie jest sygnalizowane tylko wtedy, gdy zastosowany atrybut wchodzi w skład stylu. Na przykład, jeżeli styl znakowy definiuje jedynie kolor tekstu, to zmiana rozmiaru czcionki w takim tekście nie zostanie zasygnalizowana jako przesłonięcie.

Podczas nadawania stylu można wyczyścić przesłonięcia formatowania i style znakowe. Można również usunąć przesłonięcia z akapitu, do którego już zastosowano styl.

Uwaga:

Jeżeli obok nazwy stylu pojawia się znak plus (+), można przytrzymać kursor myszy nad stylem, aby wyświetlić opis atrybutów przesłonięcia.

Zachowanie lub usunięcie przesłonięcia podczas nadawania stylów akapitowych

 • Aby nadać styl akapitowy i zachować style znakowe, ale usunąć przesłonięcia, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style akapitowe.
 • Aby nadać styl akapitowy i usunąć zarówno style znakowe, jak i przesłonięcia, przytrzymaj klawisze Alt+Shift (Windows) lub Option+Shift (Mac OS) i kliknij nazwę stylu w panelu Style akapitowe.
Uwaga:

Można także kliknąć styl w panelu Style akapitowe prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS), a następnie wybierz odpowiednie polecenie z menu kontekstowego. Menu to pozwala na wyczyszczenie przesłonięć, stylów znakowych lub obu tych funkcji podczas nadawania nowego stylu.

Znak wyróżnienia i przesłonięcie stylu akapitu

Aby zidentyfikować wszystkie przesłonięcia stylów akapitowych i znakowych zastosowane w dokumencie, należy wykonać następujące czynności.

 1. Otwórz panel stylów akapitowych lub znakowych.

 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Kliknij ikonę Wyróżnienie przesłonięcia stylu .
  • Wybierz opcję Przełącz wyróżnienie przesłonięcia stylu z menu panelu.

Funkcja Wyróżnienie przesłonięcia stylu wskazuje wszystkie akapity lub przesłonięcia stylu znakowego zastosowane w dokumencie.

Uwaga:

Można powiązać skrót klawiaturowy z opcją Przełącz wyróżnienie przesłonięcia stylu w celu ułatwienia dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Stosowanie zestawów skrótów klawiaturowych.

Czyszczenie przesłonięcia stylu akapitowego

 1. Zaznacz tekst zawierający przesłonięcia. Można nawet zaznaczyć wiele akapitów z różnymi stylami.
 2. Wykonać jedną z następujących czynności w panelu Style akapitowe:
  • Aby usunąć formatowanie akapitowe i znakowe, kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia  lub wybierz polecenie Wyczyść przesłonięcia z panelu Style akapitowe.

  • Aby usunąć przesłonięcia znakowe, ale zachować przesłonięcia formatowania akapitu, przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia.

  • Aby usunąć przesłonięcia na poziomie akapitu, ale zachować przesłonięcia na poziomie znaku, przytrzymaj klawisze Shift+Ctrl (Windows) lub Shift+Command (Mac OS) i kliknij ikonę Wyczyść przesłonięcia w panelu Style akapitowe.

  Uwaga:

  Wyczyszczenie przesłonięć powoduje usunięcie przesłonięć akapitowych z całego akapitu, nawet jeżeli zaznaczono tylko jego część. Przesłonięcia znakowe są usuwane tylko z zaznaczonego tekstu.

  Wyczyszczenie przesłonięć nie usuwa formatowania pochodzącego ze stylów znakowych. Aby usunąć formatowanie stylów znakowych, zaznacz tekst zawierający dany styl i kliknij opcję [Brak] w panelu Style znakowe.

Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem powoduje, że tekst zachowuje bieżące formatowanie. Jednak przyszłe zmiany stylu nie będą już wpływały na tekst, który został od niego odseparowany.

 1. Zaznacz tekst sformatowany stylem, który ma zostać odseparowany.
 2. Wybierz polecenie Zerwij łącze ze stylem z menu panelu Style.

Jeżeli w momencie wybrania polecenia Zerwij łącze ze stylem nie był zaznaczony żaden tekst, to nowo wpisywany tekst będzie używał takiego samego formatowania, jak zaznaczony styl, ale styl ten nie zostanie nadany do tekstu.

Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst

Gdy utworzysz styl dodający punktory lub numerowanie akapitów mogą one zostać utracone jeśli tekst zostanie skopiowany lub wyeksportowany do innego programu. W celu uniknięcia tego problemu przekonwertuj styl punktów lub numerowanie na tekst.

Uwaga:

Jeśli konwertujesz punktory stylu w wątku InCopy powiązanym z układem InDesign zmiany mogą zostać przesłonięte w trakcie uaktualnienia zawartości w programie InDesign.

 1. Otwórz panel Style akapitowe i zaznacz styl z punktorami lub numeracją.
 2. Z menu panelu Style akapitowe wybierz polecenie Konwertuj „[style]” punktory i numerację na tekst.

Jeśli konwertujesz punktory i numerację na tekst w stylu na, którym oparty jest inny styl (styl macierzysty) wówczas punktory i numeracja w stylu potomnym są również konwertowane na tekst.

Przekonwertowanie numeracji na tekst powoduje, że w razie zmodyfikowania akapitów trzeba ręcznie uaktualniać numery.

Wyszukiwanie i zastępowanie stylów znakowych i akapitowych

Okno dialogowe Znajdź/Zastąp pozwala wyszukać wystąpienia konkretnego stylu i zastąpić go innym.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Znajdź/Zastąp.
 2. W sekcji Przeszukuj wybierz opcję Dokument, aby zamienić style w całym dokumencie.
 3. Pozostaw puste pola Znajdź i Zamień na. Jeśli na dole okna dialogowego nie pokazały się pola Znajdź format i Zamień format, kliknij Więcej opcji.
 4. Kliknij pole Znajdź format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia wyszukiwania formatu. W sekcji Opcje stylu zaznacz styl znakowy lub akapitowy, którego chcesz szukać, a następnie kliknij OK.
 5. Kliknij pole Zmień format, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia zmiany formatu. W sekcji Opcje stylu zaznacz zastępujący styl znakowy lub akapitowy, a następnie kliknij OK.
 6. Kliknij Znajdź, a następnie przycisk Zmień, Zmień/Znajdź albo Zmień wszystkie, aby zastąpić styl.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?