Tworzenie przypisów dolnych

Przypis dolny składa się z dwóch połączonych części: numeru odsyłającego do przypisu, który pojawia się w tekście, oraz treści przypisu, który znajduje się na dole łamu. Przypisy dolne można tworzyć samemu lub zaimportować je z dokumentu programu Word bądź pliku RTF. Przypisy dolne są automatycznie numerowane, gdy dodaje się je do dokumentu. Numeracja ta zaczyna się od nowa w każdym wątku. Styl numeracji, wygląd i układ przypisów dolnych można modyfikować. Nie można dodawać przypisów dolnych do treści innego przypisu dolnego.

Szerokość tekstu przypisu dolnego zależy od szerokości kolumny zawierającej znacznik odniesienia do tego przypisu. Przypisy nie mogą tworzyć odstępów między kolumnami w ramce tekstowej.

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić numer odsyłający do przypisu.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw przypis dolny.
 3. Wpisz treść przypisu.
iu_22
Przypis dolny dodany do dokumentu

A. Numer odnośnika B. Treść przypisu dolnego 

Podczas pisania w widoku Układ, obszar przypisu dolnego rozszerza się, natomiast ramka tekstowa zachowuje stałą wielkość. Obszar przypisu będzie się rozszerzał w górę aż do momentu, gdy dotrze do wiersza zawierającego odwołanie do tego przypisu. Wówczas przypis zostanie rozdzielony i przeniesiony na następną stronę (jeśli możliwe). Jeżeli nie będzie można podzielić przypisu, a ilość wpisanego w nim tekstu przekroczy pojemność obszaru przypisu, to wiersz zawierający odwołanie do przypisu zostanie przeniesiony na następnej stronie lub pojawi się ikona tekstu zakrytego. W takim przypadku, zmień rozmiar ramki lub formatowanie tekstu.

Uwaga:

Gdy punkt wstawiania znajduje się w przypisie dolnym, możesz wybrać polecenie Tekst > Przejdź do odwołania do przypisu, aby powrócić do oryginalnego punktu pisania. Jeżeli często korzysta się z tej opcji, to warto utworzyć do niej skrót klawiaturowy.

Zmiana numeracji i układu przypisów dolnych

Zmiany wprowadzone w numeracji przypisów dolnych i ich układzie wpływają na istniejące i nowo tworzone przypisy.

Uwaga:

W programie InCopy zmiana numeracji przypisów dolnych i opcji układu jest możliwa tylko w dokumentach standardowych. Ustawienia przypisów dolnych dokumentu w programie InDesign przysłaniają wszelkie zmiany wprowadzane do pliku przyłączonego (zarządzanego) w aplikacji InCopy.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Opcje przypisu dolnego dokumentu.
 2. Na kartach Numeracja i Formatowanie ustaw opcje, które określą schemat numeracji i wygląd numeru odsyłającego oraz treści przypisu.
 3. Kliknij zakładkę Układ i wybierz opcje sterujące wyglądem sekcji przypisu dolnego na stronie.
 4. Kliknij OK.

Opcje numerowania i formatowania przypisów dolnych

W sekcji Numeracja i formatowanie w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dostępne są następujące opcje:

Styl numeracji

Umożliwia wybór stylu numeracji dla numerów odsyłających do przypisów dolnych.

Zacznij od

Określa numer pierwszego przypisu dolnego w wątku. Każdy wątek w dokumencie będzie zaczynał numerację przypisów od wartości podanej w polu Początek. W przypadku wielu dokumentów zorganizowanych w księgę o ciągłej numeracji stron, warto ustawić początek numeracji przypisów dolnych w każdym rozdziale na numer, przed którym skończył się poprzedni rozdział.

Opcja Zacznij od jest przydatna zwłaszcza dla dokumentów w księdze. Przypisy dolne nie są nanoszone w całym dokumencie księgi.

Wznawiaj numerację co

Jeżeli numeracja w obrębie dokumentu ma być co pewien czas wznawiana, należy zaznaczyć tę opcję i wybrać ustawienie Strona, Rozkładówka lub Sekcja, aby określić miejsce wznawiania numeracji przypisów. W przypadku niektórych stylów numeracji, np. gwiazdek (*), najlepsze efekty daje wznawianie na każdej stronie.

Pokaż przedrostek/przyrostek w

Zaznaczenie tej opcji pozwala wyświetlać przedrostki lub przyrostki w odwołaniu do przypisu dolnego, w treści przypisu lub w obu miejscach. Przedrostki pojawiają się przed numerem (np. [1), a przyrostki za numerem (np. 1]). Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy przypis dolny mają otaczać znaki, np. [1]. Wpisz znaki lub wybierz jedną z opcji dla przedrostka, przyrostka lub obu tych funkcji. Aby zaznaczyć znaki specjalne, kliknij ikonę obok kontrolek Przedrostek i Przyrostek, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.

Uwaga:

Jeżeli numer odsyłający do przypisu dolnego wydaje się być umieszczony za blisko tekstu, to można poprawić jego wygląd, dodając przedrostek zawierający jeden ze znaków spacji. Do numeru odsyłającego można również zastosować styl znakowy.

Położenie

Ta opcja określa wygląd numeru odsyłającego do przypisu dolnego, który domyślnie znajduje się w indeksie górnym. Jeżeli numer ten ma być formatowany za pomocą stylu znakowego (np. stylu, który zawiera ustawienia indeksu górnego z czcionki OpenType), należy wybrać opcję Zastosuj zwykły i określić styl znakowy.

Ta opcja określa wygląd numeru odsyłającego do przypisu dolnego, który domyślnie ustawiony jest jako Ruby. Aby sformatować pozycję numeru odsyłającego za pomocą stylu znakowego, warto wybrać polecenie Zastosuj normalny.

Styl znaku

Umożliwia wybór stylu znakowego, który sformatuje numer odsyłający do przypisu dolnego. Na przykład, zamiast korzystać z indeksu górnego, można użyć stylu znakowego o normalnym położeniu, ale podwyższonej linii bazowej. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style znakowe.

Styl akapitowy

Umożliwia wybór stylu akapitowego, który sformatuje treść wszystkich przypisów dolnych w dokumencie. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style akapitowe. Domyślnie używany jest styl [Podstawowy akapitowy]. Należy zauważyć, że styl [Podstawowy akapitowy] może wyglądać inaczej, niż domyślna czcionka wybrana dla dokumentu.

Separator

Separator definiuje odstęp między numerem przypisu dolnego a początkiem treści przypisu. Aby zmienić separator, należy najpierw zaznaczyć lub usunąć istniejący separator, a potem wybrać nowy. Separator może składać się z wielu znaków. Znaki białych odstępów można wstawiać, posługując się odpowiednim metaznakiem, np. ^m dla spacji firetowej.

Opcje układu przypisów dolnych

W sekcji Układ w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dostępne są następujące opcje:

Rozprowadź przypisy dolne między kolumnami

Ta opcja powoduje, że wszystkie przypisy dolne w dokumencie obejmują kolumny.

Minimalny odstęp przed pierwszym przypisem dolnym

Ta opcja określa minimalny odstęp między dołem łamu a pierwszym wierszem przypisu dolnego. Nie można wprowadzić wartości ujemnej. Program zignoruje parametr Odstęp przed, ustawiony dla akapitu zawierającego przypis dolny.

Odstęp między przypisami dolnymi

Ta opcja określa odstęp między ostatnim akapitem jednego przypisu dolnego, a pierwszym akapitem kolejnego przypisu w danym łamie. Nie można wprowadzić wartości ujemnej. Wartości parametrów Odstęp przed i Odstęp po, zastosowane w akapitach zawierających przypisy, będą wykorzystywane tylko w sytuacji, gdy jeden przypis dolny składa się z wielu akapitów.

Przesunięcie pierwszej linii bazowej

Ta opcja określa odległość między początkiem obszaru przypisu (gdzie domyślnie pojawia się kreska) a pierwszym wierszem jego treści.

Przypisy dolne końca wątku umieszczaj pod tekstem

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przypisy dolne w ostatnim łamie będą się pojawiać tuż pod tekstem w ostatniej ramce wątku. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, to przypis dolny w ostatniej ramce wątku jest umieszczany na dole łamu.

Dopuść podział przypisów dolnych

Zaznaczenie tej opcji pozwoli na przeniesienie części przypisu do kolejnego łamu, gdy jego treść przekroczy dostępną ilość miejsca. Jeżeli dzielenie jest niedopuszczalne, to wiersz zawierający numer przypisu dolnego zostanie przeniesiony do następnego łamu, albo tekst zostanie zakryty.

Uwaga:

Nawet jeśli opcja Dopuść podział przypisów dolnych jest włączona, można zapobiec podziałowi konkretnego przypisu. Umieść punkt wstawiania w treści przypisu, wybierz polecenie Opcje przenoszenia z menu panelu Akapit, a następnie wybierz opcje Nie dziel wierszy oraz Wszystkie wiersze razem. Jeżeli dany przypis składa się z wielu akapitów, można użyć w pierwszym akapicie opcji „Razem z następnymi X wierszami”. Aby określić miejsce podziału przypisu dolnego, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Koniec kolumny.

iu_23
Przypis dolny przeniesiony do następnego łamu.

Linia górna

Określ położenie i wygląd kreski oddzielającej przypis, która pojawia się nad treścią przypisów. Kreska oddzielająca (zwana również „kreską separatora”) pojawia się również nad tekstem przypisu dolnego, którego treść biegnie dalej w oddzielnej ramce. Ustawiane tu opcje dotyczą pierwszego przypisu dolnego w łamie albo kontynuacji przypisów, w zależności od tego, która z tych opcji jest wybrana z menu. Są to opcje podobne do tych, które określają wygląd linii akapitowych. Jeśli chcesz usunąć kreskę oddzielającą przypis, usuń zaznaczenie opcji Linia włączona.

Tekst przypisów dolnych

Edytując tekst przypisów dolnych warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeśli punkt wstawiania znajduje się w treści przypisu, polecenie Edycja > Zaznacz wszystko zaznaczy całą treść danego przypisu, ale nie zaznaczy treści innych przypisów ani tekstu.

 • Między przypisami można przechodzić, naciskając klawisze strzałek.

 • Przypisy dolne nie są nanoszone w całym dokumencie księgi. Jeśli nie chcesz, aby numeracja zaczynała się od zera w każdym dokumencie z księgą, musisz ręcznie zmienić wartość Zacznij od w każdym dokumencie po zakończeniu edycji.

 • Przypisy dolne w edytorze wątków można rozwijać lub zwijać, klikając ikonę przypisu. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie przypisy dolne, wybierz polecenie Widok > Edytor wątków > Rozwiń wszystkie przypisy dolne lub Zwiń wszystkie przypisy dolne.

 • Przypisy dolne w widoku korekty szpaltowej Wątek można rozwijać lub zwijać, klikając ikonę przypisu. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie przypisy dolne, możesz kliknąć przypis dolny prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie wybrać polecenie Rozwiń wszystkie przypisy dolne lub Zwiń wszystkie przypisy dolne.

 • W treści przypisu można zaznaczać znaki i akapity oraz formatować je. Można również zaznaczać numer odsyłający do przypisu dolnego i zmieniać jego wygląd, jednak zaleca się formatowanie tego numeru za pomocą okna dialogowego Opcje przypisów dolnych dokumentu.

 • Skopiowanie lub wycięcie tekstu zawierającego numer odsyłający do przypisu powoduje, że do schowka dodawana jest również treść tego przypisu. Jeżeli taki tekst skopiuje się do innego dokumentu, to przypisy dolne w tym tekście będą używać ustawień układu i numeracji zdefiniowanych w dokumencie docelowym.

 • Jeżeli przypadkiem usuniesz numer na początku treści przypisu dolnego, możesz go odtworzyć, umieszczając punkt wstawiania na początku treści, klikając prawym przyciskiem myszy (Windows) lub klikając przytrzymując klawisz Control (Mac OS) i wybierając polecenie Wstaw znak specjalny > Znaczniki > Numer przypisu dolnego.

 • Ustawienia oblewania tekstem nie mają żadnego wpływu na tekst w treści przypisu.

 • Jeżeli wyczyści się przesłonięcia i style znakowe w akapicie, który zawiera znacznik odsyłacza do przypisu dolnego, to numery odsyłające stracą atrybuty nadane w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dokumentu.

Rozprowadzanie przypisów dolnych między kolumnami

Aby wszystkie przypisy dolne obejmowały kolumny w dokumencie:

 1. Wybierz polecenie Tekst > Opcje przypisu dolnego dokumentu.

 2. Wybierz kartę Układ.

 3. Zaznacz opcję Rozprowadź przypisy dolne między kolumnami.

 4. Kliknij przycisk OK.

Opcje przypisu dolnego
Rozprowadzanie wszystkich przypisów dolnych między kolumnami

Usuwanie przypisów dolnych

 1. Aby usunąć przypis dolny, zaznacz numer odsyłający do przypisu w tekście i wciśnij klawisz Backspace lub Delete. Jeżeli usunie się tylko treść przypisu, to pozostanie numer odsyłający do tego przypisu dolnego i cała jego struktura.