Dodawanie tekstu

Dodawanie tekstu

Tekst może być wpisywany, wklejany lub importowany z innego pliku. Program InCopy obsługuje większość standardowych technik przetwarzania tekstu. Użytkownik musi wybrać z przybornika narzędzie Tekst , a następnie wybrać jedną z opisanych niżej metod pracy z tekstem. Niezależnie od tego, czy użytkownik pracuje w widoku Galeria, Wątek czy Układ, a także od tego, czy dane są połączone z programem Adobe InDesign®, metody te działają tak samo.

Wpisywanie

Należy kliknąć w wybranym punkcie i rozpocząć wpisywanie tekstu.

Zaznaczanie

Przeciągnij, kliknij dwukrotnie lub trzykrotnie, aby zaznaczyć odpowiednio pojedyncze znaki, pojedyncze słowa oraz całe wiersze lub akapity (zależnie od ustawionych preferencji). Można też kliknąć gdziekolwiek w dokumencie i wybrać polecenie Edycja > Zaznacz wszystko.

Wklejanie

Należy skopiować lub wyciąć odpowiedni tekst, kliknąć w wybranym miejscu i wybrać polecenie Edycja > Wklej. Aby tekst był wklejany bez uwzględniania formatu, należy wybrać polecenie Edycja > Wklej bez formatowania. Aby program zależnie od potrzeby dodawał lub usuwał odstępy, należy przejść do sekcji Tekst okna dialogowego Preferencje i zaznaczyć opcję Dopasuj automatycznie odstępy przy wycinaniu i wklejaniu słów.

Możesz też użyć opcji Edycja > Wklej bez formatowania siatki, aby wkleić tekst do siatki ramki z zachowaniem czcionki, rozmiaru czcionki i odstępów między znakami dla skopiowanego tekstu.

Usuwanie

Należy zaznaczyć tekst do usunięcia i wybrać polecenie Edycja > Wyczyść.

Istnieje też możliwość bezpośredniego importowania tekstów z innych dokumentów tekstowych.

Importowanie plików

Tekst można importować z innych wątków programu InCopy, z programu Microsoft® Word, z programu Microsoft Excel oraz z każdej innej aplikacji, która obsługuje eksportowanie danych w formacie RTF (Rich Text Format) lub formacie zwykłego tekstu. Wszystkie obsługiwane formaty importowania plików są zestawione w oknie dialogowym Umieść programu InCopy (w systemie Windows® są zestawione w menu Pliki typu, a w systemie Mac OS w okienku po prawej stronie).

Style i formatowania dokumentu

Pliki można importować, uwzględniając formatowanie lub nie. Jeśli formatowanie jest uwzględniane, program InCopy importuje z plików tekstowych większość atrybutów formatowania znaków i akapitów, ale ignoruje większość informacji o układzie strony, takich jak podziały stron oraz ustawienia marginesów i kolumn (które można skonfigurować w programie InDesign). Program InCopy importuje wszystkie informacje o formatowaniu określone w aplikacji do przetwarzania tekstu poza ustawieniami funkcji niedostępnych w InCopy.

Jeśli w programie InCopy jest dostępny filtr importu dla danej aplikacji, można wskazać importowane style oraz określić, które style mają być importowane w razie konfliktu nazw.

Uwaga:

Program InDesign zapewnia kontrolę nad stylami w połączonych wątkach programu InCopy. Jeśli wątek programu InCopy zostanie umieszczony w programie InDesign, to w razie wystąpienia konfliktu nazw stylów odpowiednie style zaimportowane z programu InCopy są zastępowane stylami z programu InDesign.

Zapisywanie plików do zaimportowania

Jeśli dana aplikacja do edycji tekstu pozwala zapisywać pliki w różnych formatach, należy używać formatu zachowującego jak najwięcej atrybutów formatowania—zwykle jest to macierzysty format aplikacji lub format pośredni, taki jak RTF.

Program pozwala importować pliki utworzone w najnowszych wersjach programu Microsoft Word. Jeżeli umieszcza się plik z innej aplikacji do przetwarzania tekstu albo z programu Word 95 dla systemu Windows lub starszej wersji, należy otworzyć plik w oryginalnej aplikacji i zapisać go w formacie zgodnym z programem Word albo w formacie RTF, który zachowuje większość formatowań.

Umieszczanie (importowanie) tekstu

W przypadku dużych ilości tekstu najlepszą metodą importowania tekstu jest użycie polecenia Umieść. Program InCopy obsługuje wiele różnych formatów edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i plików tekstowych. Ilość zachowywanych atrybutów formatujących zależy od właściwości filtra importu oraz od opcji, które zaznaczono podczas umieszczania pliku. Program InCopy umożliwia bezpośrednie otwieranie plików RTF, plików tekstowych oraz plików z programu Word.

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij miejsce, gdzie ma się znaleźć tekst.
 2. Wybierz polecenie Plik > Umieść.
 3. W oknie dialogowym Umieść zaznacz opcję Pokaż opcje importu. Dzięki temu pojawi się okno dialogowe z opcjami importu dla typu umieszczanego pliku.
 4. Zaznacz wybrany plik tekstowy, a następnie kliknij opcję Otwórz. Jeśli przycisk Otwórz klikniesz z wciśniętym klawiszem Shift, okno Opcje importu pojawi się, nawet jeśli nie zaznaczono opcji Pokaż opcje importu.
 5. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Jeśli w oknie dialogowym są wyświetlane opcje dotyczące typu umieszczanego pliku, zaznacz odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK.

  • Jeśli importowany dokument zawiera czcionki niedostępne w systemie, pojawi się okno dialogowe z czcionkami zastępczymi. Jeśli wolisz wybrać inne czcionki zastępcze, kliknij przycisk Znajdź czcionki i zaznacz czcionki alternatywne.

Uwaga:

Jeżeli tekst zaimportowany do dokumentu jest miejscami wyróżniony na różowo, zielono lub innym kolorem oznacza to, że prawdopodobnie włączone zostały opcje preferencji składu. Można to sprawdzić, otwierając sekcję Skład w oknie dialogowym Preferencje i oglądając opcje zaznaczone w sekcji Wyróżnij. Na przykład, jeżeli umieszczony tekst jest sformatowany czcionkami niedostępnymi w programie InCopy, zostanie on wyróżniony na różowo.

Opcje importowania

Jeśli importowane są pliki z programu Word, pliki z programu Excel lub oznakowane pliki tekstowe, można określić sposób ich importowania.

Opcje importowania dokumentów Microsoft Word i RTF

Jeżeli podczas umieszczania pliku Word lub pliku RTF zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, można ustawić następujące opcje:

Tekst spisu treści

Importuje spis treści jako część tekstu wątku. Pozycje te są importowane jako zwykły tekst.

Tekst indeksu

Importuje indeks jako część tekstu wątku. Pozycje te są importowane jako zwykły tekst.

Przypisy dolne

Importuje przypisy dolne programu Word. Przypisy dolne i odwołania do nich są zachowywane, ale ich numeracja zmienia się zgodnie z ustawieniami przypisów określonymi w dokumencie. Jeśli przypisy dolne programu Word nie zostaną poprawnie zaimportowane, spróbuj zapisać dokument Word w formacie RTF i zaimportować plik RTF.

Przypisy końcowe

Importuje przypisy końcowe jako część tekstu i umieszcza je na końcu wątku.

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Usuń style i formatowanie z tekstu i tabel

Usuwa z importowanego tekstu (w tym również tekstu z tabel) atrybuty formatowania, takie jak czcionka, krój i kolor. Jeżeli opcja jest włączona, style akapitowe i grafika w wierszu nie są importowane.

Zachowaj przesłonięcia lokalne

Jeśli style i formatowanie ma być usunięte z tekstu i tabel, można zaznaczyć opcję Zachowaj przesłonięcia lokalne, aby zachować formatowanie znaków (np. pogrubiony lub pochylony), nadane fragmentom akapitu. Wyłączenie tej opcji pozwoli usunąć całe formatowanie.

Konwertuj tabele na

Jeżeli wybrano opcję usuwania stylów i formatowania z tekstu i tabel, można przekonwertować tabele na podstawowe, niesformatowane tabele, albo na niesformatowany tekst rozdzielany tabulatorami.

Aby zaimportować niesformatowany tekst i sformatowane tabele, zaimportuj tekst bez formatowania, a potem wklej tabele z programu Word do programu InCopy.

Zachowuj style i formatowanie z tekstu i tabel

Zachowuje formatowanie dokumentu programu Word w dokumentach programu InDesign lub InCopy. Inne opcje z sekcji Formatowanie pozwalają określić sposób zachowania stylów i formatowania.

Ręczne końce strony

Określa zasady formatowania końca stron dokumentu programu Word w aplikacjach InDesign i InCopy. Zaznaczenie opcji Zachowaj końce strony powoduje, że używane są te same podziały na strony, co w programie Word; można także wybrać opcję Konwertuj na zakończenia kolumny lub Bez dzielenia.

Importuj grafikę w wierszu

Zachowuje grafikę w wierszu z dokumentu programu Word w programie InCopy.

Importuj nieużywane style

Importuje wszystkie style z dokumentu programu Word, nawet jeżeli nie zostały one zastosowane w tekście.

Konwertuj punktowanie i numerowanie do tekstu

Importuje symbole punktowania i numery jako rzeczywiste znaki. Dzięki temu jest zachowywany wygląd akapitu. Niemniej, w przypadku list numerowanych, zmiana zawartości listy nie powoduje automatycznej aktualizacji numerów.

Przeglądaj zmiany

Wybór tej opcji sprawia, że w dokumencie programu InCopy pojawiają się znaczniki śledzenia zmian z dokumentu programu Word. W programie InDesign zmiany można przeglądać w Edytorze wątków.

Automatycznie importuj style

Importuje style z dokumentu programu Word do dokumentu programu InDesign lub InCopy. Pojawienie się żółtego trójkąta ostrzegawczego w sekcji Konflikty nazw stylów oznacza, że przynajmniej jeden styl akapitowy lub styl znaków z dokumentu programu Word ma taką samą nazwę, jak styl istniejący w programie InCopy.

Sposób rozwiązania tych konfliktów nazw określa się, wybierając jedną z opcji z menu Konflikty stylów znakowych oraz z menu Konflikty stylów akapitowych. Wybór opcji Użyj definicji stylu programu InCopy powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem istniejącym w programie InCopy. Wybór opcji Zmień definicję stylu programu InCopy powoduje, że importowany tekst zostanie sformatowany zgodnie ze stylem programu Word, a ponadto zmianie ulegnie tekst w programie InCopy, sformatowany stylem o tej nazwie. Wybór opcji Auto-zmiana nazwy powoduje, że nazwy importowanych stylów Worda zostaną zmienione. Na przykład, jeśli w programach InCopy i Word istnieją style o nazwie Podtytuł, to po włączeniu opcji Automatyczna zmiana nazw zaimportowany styl programu Word zmieni nazwę na Podtytuł_wrd_1.

Uwaga:

Program InCopy konwertuje style akapitowe i style znakowe. Nie konwertuje natomiast stylów list wypunktowanych lub numerowanych.  

Dostosuj importowanie

Umożliwia skorzystanie z okna Odwzorowanie stylów, gdzie można wybrać styl istniejący w programie InCopy, który ma być użyty dla każdego ze stylów programu Word w importowanym dokumencie.

Zapisz ustawienia

Zapisuje bieżące opcje importowania plików Worda, aby można było wykorzystać je w przyszłości. Należy ustawić opcje importowania, kliknąć przycisk Zapisz ustawienia, wpisać nazwę i kliknąć przycisk OK. Przy importowaniu kolejnego stylu z programu Word będzie można wybrać zapisany w ten sposób zestaw ustawień z menu Ustawienie. Aby wybrany zestaw ustawień służył jako domyślne opcje przy importowaniu dokumentów z programu Worda, można kliknąć przycisk Ustaw jako domyślne.

Opcje importu plików tekstowych

Jeżeli podczas umieszczania pliku tekstowego zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, można ustawić następujące opcje:

Zestaw znaków

Określa w języku komputerowym zestaw znaków, np. ANSI, Unicode UTF8 lub Windows CE, którego użyto do utworzenia tego pliku tekstowego. Domyślnym wyborem jest zestaw znaków odpowiadający domyślnemu językowi i platformie ustawionymi w programie InDesign lub InCopy.

Określa w języku komputerowym zestaw znaków, np. ANSI, Unicode UTF8, Shift JIS lub Chinese Big 5, którego użyto do utworzenia tego pliku tekstowego. Domyślnym wyborem jest zestaw znaków odpowiadający domyślnemu językowi i platformie ustawionymi w programie InDesign lub InCopy.

Platforma

Określa, czy plik został utworzony w systemie Windows, czy Mac OS.

Ustaw słownik na

Określa słownik, jakiego będzie używał importowany tekst.

Dodatkowe końce wiersza

Określa metodę importowania dodatkowych końców akapitów. Można wybrać opcje Usuń na końcu każdego wiersza lub Usuń pomiędzy akapitami.

Zastąp

Zastępuje podaną liczbę spacji tabulatorem.

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Opcje importu plików Microsoft Excel

Podczas importowania plików z programu Microsoft Excel można ustawić następujące opcje:

Arkusz

Określa, który arkusz ma zostać zaimportowany.

Widok

Określa, czy importować zapisany widok własny lub dostosowany, czy też ignorować widoki.

Zakres komórek

Umożliwia podanie zakresu komórek. Zakres definiuje się przy użyciu dwukropka (:), na przykład A1:G15. Jeżeli w arkuszu istnieją nazwane zakresy, to ich nazwy pojawią się w menu Zakres komórek.

Importuj ukryte komórki niezapisane w widoku

Dołącza wszystkie komórki sformatowane w arkuszu Excela jako ukryte.

Tabela

Określa sposób, w jaki informacje z arkusza kalkulacyjnego prezentowane są w dokumencie.

Sformatowana tabela

Program InCopy próbuje zachować formatowanie obowiązujące w programie Excel, mimo to mogą nie zostać utrzymane formatowania tekstu w poszczególnych komórkach. Jeśli arkusz został połączony, a nie osadzony, to uaktualnienie łącza spowoduje nadpisanie przez program InCopy wszelkich dotychczasowych formatowań tabeli.

Niesformatowana tabela

Tabela jest importowana bez formatowania z arkusza. Jeśli opcja ta jest zaznaczona, do zaimportowanej tabeli można zastosować styl tabeli. Jeśli tekst sformatowany jest za pomocą stylów akapitowych i znakowych, formatowanie zostaje zachowane nawet po uaktualnieniu łącza do arkusza.

Niesformatowany tekst tabulowany

Tabela jest importowana w postaci tekstu tabulowanego, który w programach InDesign i InCopy można przekonwertować na zwykłą tabelę.

Formatowany tylko raz

Program InDesign zachowuje wstępnie formatowanie obowiązujące w programie Excel. Jeśli arkusz jest połączony, a nie osadzony, to po zaktualizowaniu łącza zmiany w formatowaniu arkusza zostaną zignorowane w połączonej tabeli. Opcja nie jest dostępna w programie InCopy.

Styl tabeli

W importowanym dokumencie jest stosowany określony styl tabeli. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono opcję Niesformatowana tabela.

Wyrównanie komórki

Określa wyrównanie komórek w importowanym dokumencie.

Dołącz grafiki w wierszu

Zachowuje grafikę w wierszu z dokumentu programu Excel w programie InCopy.

Liczba miejsc po przecinku do załączenia:

Określa liczbę miejsc po przecinku w pozycjach arkusza kalkulacyjnego.

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Opcje importu tekstu oznakowanego

Używając formatu tekstu oznakowanego, można importować (lub eksportować) plik tekstowy zdolny do wykorzystania funkcji formatowania programu InCopy. Pliki oznakowane to pliki tekstowe zawierające informacje opisujące formatowanie, jakie ma zastosować program InCopy. Odpowiednio oznakowany plik może opisywać niemal wszystkie cechy formatowania, jakie mogą się pojawić w wątku programu InCopy, łącznie z atrybutami na poziomie akapitu, atrybutami na poziomie znaku i znakami specjalnymi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat określania znaczników, zobacz plik Tekst oznaczony PDF, dostępny na stronie www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_pl (PDF).

Jeżeli podczas importowania pliku oznakowanego zaznaczono opcję Pokaż opcje importu w oknie dialogowym Umieść, dostępne są następujące opcje:

Użyj cudzysłowów typograficznych

Gwarantuje, że zaimportowany tekst będzie zawierał odpowiednie cudzysłowy otwierające i zamykające cytat („ ”) oraz zawinięte apostrofy (’) zamiast prostych cudzysłowów (" ") i apostrofów (').

Usuń formatowanie tekstu

Usuwa z importowanego tekstu atrybuty formatowania, takie jak czcionka, krój i kolor.

Rozwiąż konflikt stylów tekstowych za pomocą

Określa, który styl znakowy lub akapitowy ma zostać zastosowany w przypadku konfliktu między stylem z importowanego pliku a stylem z dokumentu programu InDesign. Opcja „Definicja publikacji” powoduje, że używana będzie definicja stylu już istniejąca w dokumencie InDesign. Wybór opcji „Definicja pliku oznakowanego” spowoduje, że używany będzie styl zdefiniowany w tekście oznakowanym.

Przed umieszczeniem wyświetl listę znaczników powodujących problemy

Wyświetla listę nierozpoznanych znaczników. Jeżeli lista ta się pojawi, można anulować lub kontynuować importowanie. Jeżeli wybierze się kontynuowanie, wygląd importowanego pliku może odbiegać od oczekiwań.

Importowanie dokumentów z usługi Buzzword

Buzzword to internetowy edytor tekstu, który pozwala użytkownikom tworzyć i przechowywać pliki tekstowe na serwerze internetowym. Używając programu InCopy CS5, można importować i eksportować tekst z dokumentów usługi Buzzword.

Podczas importowania dokumentu usługi Buzzword tworzone jest łącze URL do dokumentu Buzzword na serwerze. Po zaktualizowaniu dokumentu usługi Buzzword poza programem InCopy możesz użyć panelu Łącza, aby zaktualizować wersję zaimportowaną w programie InCopy. Wykonanie tej czynności wymazuje jednak wszelkie zmiany wprowadzone w tekście usługi Buzzword w programie InCopy.

Uwaga:

Aplikacja Acrobat.com Buzzword dostępna jest tylko w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść z usługi Buzzword.

 2. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do usługi CS Live, należy kliknąć przycisk Zaloguj, podać adres e-mail i hasło, a następnie kliknąć Zaloguj.

  Po zalogowaniu się okno dialogowe Umieść dokumenty usługi Buzzword wyświetla listę dokumentów usługi Buzzword, które możesz zaimportować.

 3. Wybierz jeden lub więcej dokumentów, które chcesz importować lub wklej adres URL dokumentu usługi Buzzword w pole Wklej adres URL.

 4. Wybierz dowolną z następujących opcji, a następnie kliknij OK.

  Pokaż opcje importu

  Jeśli wybierzesz tę opcję, przed umieszczeniem pliku pojawi się okno dialogowe Opcje importu usługi Buzzword.

  Zastąp zaznaczony element

  Wybierz tą opcję, aby zastąpić aktualnie zaznaczony w dokumencie obiekt.

  Łącze do dokumentu

  Wybierz tą opcję, aby utworzyć łącze pomiędzy dokumentem usługi Buzzword, a umieszczonym tekstem. Jeśli utworzysz łącze i zaktualizujesz dokument usługi Buzzword, panel Łącze wskaże, że plik ten został zaktualizowany. Jeśli zaktualizujesz łącze, tekst w programie InCopy zostanie zaktualizowany. Zmiany formatowania wprowadzone do tego tekstu w programie InCopy zostaną jednak utracone.

  Nadaj format siatki

  Zmień format zaimportowanego tekstu zgodnie z atrybutami siatki.

 5. W przypadku zaznaczenia opcji Pokaż opcje importu, określ ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu usługi Buzzword.

  To okno dialogowe zawiera większość opcji, które można znaleźć w oknie dialogowym Opcje importowania dokumentów RTF. Zobacz Opcje importowania dokumentów Microsoft Word i RTF. Usługa Buzzword nie posiada obecnie funkcji stylów, zatem w chwili obecnej żadna z opcji stylów nie działa.

 6. Mając wczytany kursor tekstowy, kliknij i przeciągnij, aby utworzyć ramkę tekstową.

Wpisywanie tekstu w językach azjatyckich metodą liniową

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Typografia zaawansowana (Windows) albo InCopy > Preferencje > Typografia zaawansowana (Mac OS).
 2. Wybierz opcję Użyj wsadu liniowego dla tekstu nie łacińskiego, a następnie kliknij przycisk OK.

Znaki dwu- i czterobajtowe można wpisywać za pomocą systemowej metody wprowadzania. Metoda ta jest szczególnie użyteczna do wprowadzania znaków z języków azjatyckich.

Możesz użyć specjalnego programu do wprowadzania, aby wpisywać tekst w językach azjatyckich bezpośrednio do ramek tekstowych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto