Dołączenie metadanych do wątku

Praca z metadanymi

Metadane to zbiór standardowych informacji o pliku, np. o jego autorze, rozdzielczości, przestrzeni kolorów, prawach autorskich i wprowadzonych dla niego słowach kluczowych. Za pomocą metadanych można zoptymalizować przepływ pracy i zorganizować pliki.

Informacje o standardzie XMP

Informacje obejmujące metadane są przetrzymywane dzięki standardowi Extensible Metadata Platform (XMP), przy pomocy którego programy Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i Adobe Photoshop są stworzone. XMP jest stworzony przy pomocy XML i w większości przypadków metadane są zapisane w pliku. Jeżeli nie można zapisać informacji bezpośrednio w pliku, to metadane zostaną zapisane w osobnym pliku, tak zwanym pliku pomocniczym Technologia XMP ułatwia wymianę metadanych między aplikacjami Adobe oraz między przepływami pracy w procesie wydawniczym. Można na przykład zapisać metadane z jednego pliku jako szablon, a następnie zaimportować je do innych plików.

Metadane zapisane w innych formatach, np. EXIF, IPTC (IIM), GPS i TIFF, są synchronizowane i opisywane zgodnie ze standardem XMP, co ułatwia ich przeglądanie i zarządzanie nimi. Również inne aplikacje i narzędzia korzystają z metadanych XMP, aby przekazywać i zapisywać informacje o pliku, takie jak komentarze do wersji, których można szukać również przy pomocy programu Adobe Bridge.

W większości przypadków, metadane pozostają związane z plikiem nawet po zmianie formatu, np. z PSD na JPG. Metadane są zachowywane również po umieszczeniu tych plików w dokumencie lub projekcie Adobe.

Uwaga:

Można korzystać z zestawu XMP Software Development Kit, który jest pomocny w tworzeniu, przetwarzaniu i wymianie metadanych. Na przykład, zestaw ten pozwala dodawać nowe pola do okna dialogowego Informacje o pliku. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat XMP i XMP SDK odwiedź serwis internetowy Adobe.

Praca za pomocą metadanych w programie Adobe Bridge i składnikach Adobe Creative Suite

Program Adobe Bridge udostępnia wiele rozbudowanych funkcji służących do organizowania, przeszukiwania oraz monitorowania plików i ich wersji. Działanie tych funkcji często opiera się na wykorzystaniu metadanych XMP z plików. Program Adobe Bridge umożliwia pracę z metadanymi na dwa sposoby: poprzez panel Metadane oraz poprzez okno dialogowe Informacje o pliku (InDesign) lub Informacje o zawartości pliku (InCopy).

W niektórych przypadkach istnieje wiele widoków z powodu tej samej własności metadanych. Właściwość może na przykład nazywać się Autor w jednym widoku i Twórca – w innym widoku, ale obydwa widoki odnoszą się do tej samej cechy. Nawet jeżeli dostosuje się te widoki do konkretnych przepływów pracy, to platforma XMP umożliwi zachowanie standardu obsługi metadanych.

Dodawanie metadanych za pomocą okna dialogowego Informacje o pliku

Okno dialogowe Informacje o pliku zawiera dane aparatu, właściwości pliku, historię edycji, informacje o prawach autorskich oraz informacje o autorze aktualnego dokumentu. Okno Informacje o pliku zawiera także niestandardowe panele metadanych. Metadane można dodawać bezpośrednio w oknie dialogowym Informacje o pliku. Informacje wprowadzone w danym polu zastępują istniejące metadane i stosują nowy argument do wszystkich zaznaczonych plików.

 1. Wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku lub Plik > Informacje o zawartości pliku (InCopy).
 2. Zaznacz dowolną z kart znajdujących się u góry okna dialogowego:
  Uwaga:

  Użyj strzałek W lewo i W prawo, aby przewijać karty lub kliknij symbol strzałki w dół, aby wybrać odpowiednią kategorię z listy.

  Opis

  Umożliwia podawanie informacji o dokumencie, np. jego tytułu, autora, opisu i słów kluczowych ułatwiających wyszukanie tego dokumentu. Aby dodać informacje o prawach autorskich, wybierz opcję Praca objęta prawami autorskimi z rozwijanego menu Stan praw autorskich. Wprowadź odnośne informacje i adres URL osoby lub firmy będącej właścicielem tych praw.

  IPTC

  Zawiera cztery obszary: Zawartość IPTC opisuje zawartość graficzną obrazu. Kontakt IPTC zawiera informacje kontaktowe fotografa. Obraz IPTC zawiera opisowe informacje dotyczące obrazu. Stan IPTC zawiera informacje o obiegu pracy i prawach autorskich.

  Dane aparatu

  Składa się z dwóch obszarów: Dane aparatu 1 wyświetla informacje tylko do odczytu, dotyczące aparatu i ustawień użytych przy robieniu zdjęcia (np. marka, model, czas naświetlania i przysłona). Sekcja Dane aparatu 2 wyświetla informacje tylko do odczytu dotyczące zdjęcia, w tym informacje o wymiarach pikseli i rozdzielczości

  Dane wideo

  Zawiera informacje o pliku wideo, łącznie z wysokością i szerokością klatki. Umożliwia też wpisywanie informacji, takich jak nazwa taśmy czy nazwa sceny.

  Dane dźwiękowe

  Umożliwia wpisanie informacji o pliku dźwiękowym, takich jak tytuł, wykonawca, szybkość przesyłania danych czy ustawienia pętli.

  Mobilny plik SWF

  Zawiera informacje dotyczące mobilnych plików multimedialnych, takich jak tytuł, autor, opis oraz rodzaj zawartości.

  Kategorie

  Umożliwia wpisanie informacji na podstawie kategorii Associated Press.

  Początek

  Umożliwia wpisanie informacji o pliku, które są użyteczne dla dystrybutorów wiadomości i dotyczą czasu i miejsca utworzenia pliku, informacji o transmisji, specjalnych instrukcji oraz informacji nagłówkowych.

  DICOM

  Umieszcza informacje dotyczące pacjentów, badań, serii oraz sprzętu dla obrazów DICOM.

  Historia

  Wyświetla informacje dziennika historii Adobe Photoshop dla obrazków zapisanych przy pomocy programu Photoshop. Zakładka Historia jest widoczna tylko wtedy, gdy zainstalowano program Adobe Photoshop.

  Illustrator

  Umożliwia zastosowanie profilu dokumentu do druku, zamieszczenia w sieci lub do urządzeń mobilnych.

  Zaawansowane

  Wyświetla pola i struktury do składowania metadanych za pomocą przestrzeni nazw i właściwości, np. właściwości formatu pliku, XMP, Exif i PDF.

  Surowe dane

  Wyświetla informacje XMP dotyczące pliku.

 3. Wpisz informacje, które chcesz dodać w wyświetlanych polach tekstowych.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować wprowadzone zmiany.

Eksportowanie metadanych jako plik XMP

Metadane można zapisywać w pliku XMP i udostępniać je innym użytkownikom. Pliki te mogą być użyte jako szablony dla dokumentów InCopy utworzonych za pomocą aplikacji obsługujących standard XMP. Eksportowane szablony są przechowywane we wspólnym folderze, z którego mogą korzystać wszystkie aplikacje obsługujące standard XMP. Widoczne są także w rozwijanym menu na dole okna dialogowego Informacje o pliku.

 1. Wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku lub Plik > Informacje o zawartości pliku (InCopy).
 2. Z rozwijanego menu na dole okna dialogowego wybierz opcję Eksportuj.
 3. Wpisz nazwę pliku, wybierz położenie i kliknij Zapisz.
  Uwaga:

  Aby przeglądać szablony metadanych w Eksploratorze (Windows) lub Finderze (Mac OS), kliknij rozwijane menu na dole okna dialogowego Informacje o pliku i wybierz opcję Pokaż folder szablonów.

Importowanie metadanych z pliku XMP

Podczas importowania metadanych z wyeksportowanego pliku XMP możesz określić, czy zastąpić wszystkie metadane dokumentu nowymi, zastąpić tylko odpowiadające metadane lub dodać odpowiadające metadane do już istniejących.

 1. Wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku lub Plik > Informacje o zawartości pliku (InCopy).
  • Z rozwijanego menu na dole okna dialogowego wybierz plik XMP, wybierz opcję importu i kliknij OK.

  • Z rozwijanego menu na dole okna dialogowego wybierz Importuj, wybierz opcję importu i kliknij OK. Następnie dwukrotnie kliknij plik XMP, który chcesz importować.

Edytowanie metadanych w plikach obrazów

Podczas generowania w programie InDesign napisów wstawionych obrazów używa się metadanych pochodzących z wstawionego obrazu. Choć można edytować metadane dokumentów programu InDesign, nie można w nim edytować metadanych wstawionych plików. Zamiast tego można zmieniać metadane wstawionych obrazów, używając do tego celu ich oryginalnych aplikacji: programu Finder lub Explorer albo Adobe Bridge lub Adobe Mini Bridge.

 1. W programie InDesign kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Control (Mac OS) obraz, a następnie wybierz polecenie Edytuj oryginał.

  Można również wybrać polecenie Edytuj z, a następnie wybrać aplikację, taką jak Adobe Illustrator lub Adobe Photoshop.

 2. W aplikacji źródłowej wybierz polecenie Plik > Informacje o pliku.

 3. Zmodyfikuj metadane, a następnie kliknij OK.

Aby zmodyfikować metadane obrazu, można również zaznaczyć obraz w programie Adobe Bridge, a następnie wybrać polecenie Plik > Informacje o pliku. Zobacz Dodaj metadane przy użyciu okna dialogowego Informacje o pliku.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto