Kerning i światło

Informacje o kerningu i świetle

Kerning to proces zwiększania lub zmniejszania odstępu między konkretnymi parami znaków. Światło to proces rozrzedzania lub zagęszczania bloku tekstu.

Uwaga:

Wartości kerningu i światła mają wpływ na tekst w języku japońskim, ale standardowo służą one dopasowaniu elementów „aki” między znakami łacińskimi.

Rodzaje kerningu

Procedurę kerningu można zautomatyzować na bazie kerningu metrycznego lub kerningu optycznego. Kerning metryczny używa par kerningu, obecnych w większości czcionek. Pary kerningowe zawierają informacje o odstępach między poszczególnymi parami znaków. Niektóre z nich to: LA, P., To, Tr, Ta, Tu, Te, Ty, Wa, WA, We, Wo, Ya i Yo.

Program InCopy domyślnie używa kerningu metrycznego, zatem podczas importowania lub wpisywania tekstu te konkretne pary są poddawane automatycznemu kerningowi. Aby wyłączyć kerning metryczny, należy wybrać opcję „0”.

Kerning optyczny polega na dostosowywaniu odstępów między sąsiednimi znakami na podstawie ich kształtów. Niektóre czcionki zawierają wyczerpujące specyfikacje par kerningu. Jeżeli jednak czcionka zawiera tylko minimalne wbudowane funkcje kerningu, albo nie zawiera ich w ogóle, albo też jeżeli stosuje się dwa różne kroje lub rozmiary czcionki w słowach w jednym wierszu, przydatne może być zastosowanie opcji kerningu optycznego.

Kerning optyczny polega na dostosowywaniu odstępów między sąsiednimi znakami na podstawie ich kształtów i jest zoptymalizowany pod kątem używania w przypadku glifów romańskich. Niektóre czcionki zawierają wyczerpujące specyfikacje par kerningu. Jeżeli jednak czcionka zawiera tylko minimalne wbudowane funkcje kerningu, albo nie zawiera ich w ogóle, albo też jeżeli stosuje się dwa różne kroje lub rozmiary czcionki w słowach w jednym wierszu, przydatne może być zastosowanie opcji kerningu optycznego w tekście łacińskim w dokumencie.

Before applying the optical kerning option to the “W” and “a” pair (top), and after (bottom)

Można także używać kerningu ręcznego, który doskonale nadaje się do regulowania odstępów między dwiema literami. Efekty światła i kerningu ręcznego kumulują się, można więc najpierw wyregulować odstępy między poszczególnymi parami liter, a następnie zagęścić lub rozszerzyć blok tekstu, nie naruszając względnych odstępów (efektów kerningu) między tymi literami.

Kerning między słowami różni się od opcji odstępów między słowami w oknie dialogowym Justowanie. Kerning między słowami zmienia tylko odległość między pierwszym znakiem danego słowa, a odstępem poprzedzającym ten znak.

Kerning and tracking

A. Original B. Kerning applied between “W” and “a” C. Tracking applied 

Sposób pomiaru kerningu i światła

Do zaznaczonego tekstu można zastosować kerning, światło albo obie te procedury. Kerning i światło mierzy się w 1/1000 fireta, jednostce miary względnej w stosunku do bieżącego rozmiaru pisma. W przypadku czcionki 6‑punktowej 1 firet ma 6 punktów. W przypadku czcionki 10‑punktowej jeden firet ma 10 punktów. Kerning i światło są ściśle powiązane z bieżącym rozmiarem czcionki.

Efekty światła i kerningu ręcznego kumulują się, można więc najpierw wyregulować odstępy między poszczególnymi parami liter, a następnie zagęścić lub rozszerzyć blok tekstu, nie naruszając względnych odstępów (efektów kerningu) między tymi literami.

Po kliknięciu i umieszczeniu punktu wstawiania między dwiema literami, program InCopy wyświetla wartości kerningu w panelu Typografia i panelu Sterowanie. Wartości kerningu metrycznego i optycznego (albo zdefiniowane pary kerningu) pojawiają się w nawiasach. Podobnie, po zaznaczeniu słowa lub fragmentu tekstu program InCopy wyświetla wartości światła w panelu Typografia i w panelu Sterowanie.

Stosowanie kerningu do tekstu

Stosowany jest jeden z dwóch rodzajów kerningu automatycznego: kerning metryczny lub optyczny, lub odręczne dopasowanie odstępów między literami.

Używanie kerningu metrycznego

 1. Umieść punkt wstawiania między parą znaków, która ma podlegać kerningowi, albo zaznacz potrzebny tekst.
 2. Wybierz opcję Metryczny z menu Kerning  w panelu Typografia lub w panelu Sterowanie.
 3. W panelu Typografia lub w panelu Sterowanie wybierz z menu Kerning  opcję Metryczny lub Metryczny — tylko łacińskie.
Uwaga:

Jeśli opcja Metryczny jest zastosowana w przypadku czcionek, które nie zawierają pary informacji o kerningu (w tym niektóre japońskie czcionki OpenType), odstępy dla każdego znaku będą ustawione na wartość „0” i nie wystąpi kompresja znaków.

Aby uniknąć stosowania wbudowanych informacji o kerningu czcionki dla zaznaczonego tekstu, wybierz opcję „0” z menu Kerning .

Uwaga:

Ustawienie domyślne to Metryczny — tylko łacińskie. Przy zastosowaniu ustawienia Metryczny — tylko łacińskie do łacińskich czcionek OpenType kerning jest taki sam jak w przypadku wybrania ustawienia Metryczny. Przy zastosowaniu ustawienia Metryczny — tylko łacińskie do azjatyckich czcionek OpenType kerningowi za pomocą par kerningu zostaną poddane tylko znaki łacińskie, jak przy zastosowaniu ustawienia Metryczny. Znaki azjatyckie nie zostaną poddane kerningowi jak przy ustawieniu na wartość „0”. Aby wyłączyć kerning par, wybierz opcję „0”.

Uwaga:

W przypadku użycia kerningu metryki czcionek w czcionce japońskiej OpenType zaleca się wybranie OpenType > Użyj metryki proporcjonalnej z menu panelu Sterowanie. W ten sposób możesz uniknąć ręcznego wprowadzania niepotrzebnych skoków kerningu.

Używanie kerningu optycznego

 1. Umieść punkt wstawiania między parą znaków, która ma podlegać kerningowi, albo zaznacz potrzebny tekst.
 2. Wybierz opcję Optyczny z menu Kerning  w panelu Typografia lub w panelu Sterowanie.
Uwaga:

Kerning optyczny jest oparty na formach znaków łacińskich. Można użyć tej funkcji w przypadku czcionek azjatyckich, jednak trzeba zawsze sprawdzić, jakie będą efekty takiej operacji.

Ręczne dostosowywanie kerningu

 1. Wybierz narzędzie Tekst  i kliknij między dwoma znakami, aby umieścić tam punkt wstawiania.
  Uwaga:

  Jeżeli zaznaczony jest fragment tekstu, nie można ręcznie dostosować kerningu (można wybrać tylko opcje Metryczny, Optyczny lub 0). Zamiast kerningu można użyć światła.

  Uwaga:

  Jeżeli zaznaczony jest fragment tekstu, nie można ręcznie dostosować kerningu (można wybrać tylko opcje Metryczny, Metryczny — tylko łacińskie, Optyczny lub 0). Zamiast kerningu można użyć światła.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wpisz lub wybierz wartość liczbową z menu Kerning w panelu Typografia lub w panelu Kerning.

  • Naciśnij klawisze Alt+strzałka w lewo/w prawo (Windows) lub Option+strzałka w lewo/w prawo (Mac OS), aby zmniejszyć lub zwiększyć kerning między dwoma znakami.

Wielkość kerningu między słowami jest taka sama, jak wartość opcji Kerning w oknie dialogowym Preferencje w panelu Jednostki i skoki. Po naciśnięciu klawiszy skrótu i przytrzymaniu klawisza Ctrl lub Command wartość kerningu z okna preferencji jest przed zastosowaniem mnożona przez 5.

Zmiana domyślnego skoku kerningu

 1. W części Jednostki i skoki, w oknie Preferencje, wpisz nową wartość dla opcji Kerning i kliknij przycisk OK.

Wyłączanie kerningu dla zaznaczonego tekstu

 1. Zaznacz tekst.
 2. Wpisz lub wybierz 0 z menu Kerning w panelu Typografia lub Sterowanie.

Aby wyzerować kerning i światło, można także nacisnąć klawisze Alt+Ctrl+Q (Windows) lub Option+Command+Q (Mac OS). Powoduje to także ustawienie kerningu na metryczny, niezależnie od tego, jaka opcja była poprzednio wybrana.

Dostosowywanie światła

 1. Zaznacz zakres znaków.
 2. Wpisz lub wybierz wartość liczbową opcji Światło w panelu Typografia lub w panelu Sterowanie  .

Wyróżnianie tekstu zawierającego niestandardowe ustawienia kerningu i światła

Niekiedy warto wyraźnie oznaczyć tekst, w którym zastosowano niestandardowe światło i kerning. Gdy w preferencjach zaznaczy się opcję Własny kerning/światło, to tekst z niestandardowym światłem lub kerningiem jest wyróżniany na zielono.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Skład (Windows) lub InCopy > Preferencje > Skład (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Własny kerning/światło, a następnie kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie kerningu między wyrazami

 1. Zaznacz fragment tekstu za pomocą narzędzia Tekst  i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zwiększyć odstęp między zaznaczonymi słowami, naciśnij klawisze Alt+Ctrl+\ (Windows) lub Option+Command+\ (Mac OS).

  • Aby zmniejszyć odstęp między zaznaczonymi słowami, naciśnij klawisze Alt+Ctrl+Backspace (Windows) lub Option+Command+Delete (Mac OS).

  • Aby pomnożyć wartość skoku kerningu przez 5, przytrzymaj klawisz Shift podczas używania tego skrótu klawiaturowego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?