Domyślne skróty klawiaturowe

Program Adobe® InCopy® zawiera skróty ułatwiające szybkie opracowywanie dokumentów. Wiele skrótów klawiaturowych pojawia się obok nazw poleceń menu. Można używać domyślnego zestawu skrótów InCopy lub zestawu skrótów Microsoft® Word, albo też utworzyć własny zestaw skrótów.

Uwaga:

Można wygenerować listę aktualnego zestawu klawiszy, wybierając polecenie Pokaż zestaw w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe. Ta opcja przydaje się zwłaszcza do drukowania kopii ustawień skrótów.

Klawisze do obsługi narzędzi

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows®

Mac OS®

Przełącz pomiędzy narzędziami Tekst i Notatka

Shift+Esc

Shift+Esc

Tymczasowo przełącz z narzędzia Tekst na narzędzie Notatka

Alt+Shift

Option+Shift

Tymczasowo przełącz na narzędzie Rączka (widok Układ)

Alt+spacja

Option+spacja

Tymczasowo przełącz na narzędzie Lupka (widok Układ)

Ctrl+spacja

Command+spacja

Tymczasowo przełącz na narzędzie Powiększ (widok Układ)

Ctrl+spacja

Command+spacja

Tymczasowo przełącz na narzędzie Zmniejsz (widok Układ)

Ctrl+Alt+spacja

Command+Option+spacja

Klawisze do przechodzenia między dokumentami

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Przejdź na pierwszą/ostatnią stronę (widok Układ)

Ctrl+Shift+Page Up/ Page Down

Command+Shift+Page Up/Page Down

Przejdź do poprzedniej lub następnej strony (widok Układ)

Shift+Page Up/Page Down

Shift+Page Up/Page Down

Przesuń o jeden znak w prawo/lewo

Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Przesuń w górę/dół o jeden wiersz

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przesuń o jeden wyraz w prawo/lewo

Ctrl+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Command+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Przejdź na początek zdania do przodu/do tyłu (widoki Korekta szpaltowa i Wątek)

Ctrl+]/[

Command+]/[

Przejdź na początek/koniec wiersza

Home/End

Home/End

Przejdź do poprzedniego lub następnego akapitu

Ctrl+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Command+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przejdź do następnego wątku (widok Korekta szpaltowa)

Ctrl+Alt+]

Command+Option+]

Przejdź do poprzedniego wątku (widok Korekta szpaltowa)

Ctrl+Alt+[

Command+Option+[

Przejdź na początek/koniec wątku

Ctrl+Home/End

Command+Home/End

Zaznacz jeden znak na prawo/lewo

Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Zaznacz jeden wyraz na prawo/lewo

Ctrl+Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Command+Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Zaznacz do początku/końca wiersza

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Zaznacz bieżący akapit (widoki Korekta szpaltowa i Wątek)

Ctrl+Shift+P

Command+Shift+P

Zaznacz zdanie do przodu/tyłu(widoki Korekta szpaltowa i Wątek)

Ctrl+Alt+Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Command+Option+Shift +Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Zaznacz jeden wiersz nad/pod

Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zaznacz jeden akapit przed/za

Ctrl+Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Command+Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zaznacz początek/koniec wątku

Ctrl+Shift+Home/End

Command+Shift+Home/End

Usuń wyraz przed punktem wstawiania (widoki Korekta szpaltowa i Wątek)

Ctrl+Backspace lub Delete

Command+Delete lub Del (klawiatura numeryczna)

Usuń bieżące zdanie (widoki Korekta szpaltowa i Wątek)

Ctrl+Shift+Backspace lub Delete

Command+Shift+Delete

Usuń bieżący akapit (widoki Korekta szpaltowa i Wątek)

Ctrl+Alt+Shift+Delete

Command+Option+Shift +Del na klawiaturze numerycznej

Ponownie ułóż wszystkie wątki

Ctrl+Alt+/

Command+Option+/

Przełącz widoki bieżący i poprzedni

Ctrl+Alt+2

Command+Option+2

Przejdź do następnego okna

Ctrl+F6

Command+F6

Przejdź do poprzedniego okna

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Przewiń w górę lub w dół o jeden ekran

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Przejdź na pierwsze/ostatnie strony widzące

Alt+Shift+Page Up/ Page Down

Option+Shift+Page Up/ Page Down

Przejdź na pierwsze poprzednie/następne strony widzące

Ctrl+Alt+Page Up/Page Down

Command+Alt+Page Up/Page Down

Zmieść zaznaczenie w oknie

Ctrl+Alt+=

Command+Option+=

Zwiększ ekran do 50%/ 200%/400%

Ctrl+5/2/4

Command+5/2/4

Przejdź do pola procentowego określania skali powiększenia

Ctrl+Alt+5

Command+Option+5

Klawisze do przenoszenia i przekształcania grafik

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Zwiększ/Zmniejsz rozmiar/skalowanie o 1%

Ctrl+. [kropka] lub [przecinek]

Command+. [kropka] lub [przecinek]

Powiększ/Zmniejsz rozmiar/skalowanie o 5%

Ctrl+Alt+. [kropka] lub [przecinek]

Command+Option+. [kropka] lub [przecinek]

Przesuń zaznaczenie*

Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuń zaznaczenie o 1/10*

Ctrl+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Command+Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Przesuń zaznaczenie x 10*

Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

Shift+Strzałka w lewo, Strzałka w prawo, Strzałka w górę, Strzałka w dół

*Wartość tę ustala się w oknie dialogowym Edycja > Preferencje > Jednostki i skoki (Windows) lub Adobe InCopy > Preferencje > Jednostki i skoki (Mac OS).

Klawisze do pracy z tekstem

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Włącza narzędzie Położenie w tekście

Esc

Esc

Zwykła skala w poziomie

Ctrl + Shift + X

Command + Shift + X

Zwykła skala w pionie

Ctrl+Alt+Shift+X

Command+Option+Shift+X

Powiększ/zmniejsz rozmiar tekstu w punktach

Ctrl+Shift+>/<

Command+Shift+>/<

Powiększ/zmniejsz rozmiar tekstu pięć razy

Ctrl+Alt+Shift+>/<

Command+Option+Shift+ >/<

Powiększ/zmniejsz interlinię (tekst poziomy)

Alt+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Option+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Powiększ/zmniejsz interlinię (tekst pionowy)

Alt+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Option+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Powiększ/zmniejsz pięciokrotnie interlinię (tekst poziomy)

Ctrl+Alt+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Command+Option+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Powiększ/zmniejsz pięciokrotnie interlinię (tekst pionowy)

Ctrl+Alt+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Command+Option+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Auto-interlinia

Ctrl+Alt+Shift+A

Command+Option+Shift+ A

Powiększ/zmniejsz kerning/światło

Alt+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Option+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Powiększ/zmniejsz pięciokrotnie kerning/światło

Ctrl+Alt+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Command+Option+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Zeruj wszystkie preferencje ręcznego kerningu (przywróć światło na 0)

Ctrl + Alt + Q

Command + Option + Q

Powiększ/zmniejsz przesunięcie linii bazowej (tekst poziomy)

Alt+Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Option+Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zwiększenie/zmniejszenie przesunięcia linii bazowej (tekst pionowy)

Alt+Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Option+Shift +Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Powiększ/zmniejsz pięciokrotnie przesunięcie linii bazowej (tekst poziomy)

Ctrl+Alt+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Command+Option+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Powiększ.zmniejsz kerning odstępów między wyrazami

Ctrl+Alt+\ lub Backspace

Command+Option+\ lub Delete

Powiększ/zmniejsz pięciokrotnie kerning odstępów między wyrazami

Ctrl+Alt+Shift+\ lub Backspace

Command+Option+Shift +\ lub Delete

Wyrównanie do lewej/środka/prawej

Ctrl+Shift+L/C/R

Command+Shift+L/C/R

Justuj z ostatnim wierszem wyrównanym do lewej

Ctrl + Shift + J

Command + Shift + J

Justuj wszystkie wiersze

Ctrl+Shift+F

Command+Shift+F

Wstaw tabulatory wcięcia z prawej

Shift+Tab

Shift+Tab

Uaktualnij listy brakujących czcionek

Ctrl+Alt+Shift+/

Command+Option+Shift+/

Przełącz preferencje cudzysłowów drukarskich

Ctrl+Alt+Shift+'

Command+Option+Shift+'

Rozwiń/zwiń wszystkie notatki z wyjątkiem bieżącej

Alt+kliknij rozwiniętą/zwiniętą zakładkę notatki

Option+kliknij rozwiniętą/zwiniętą zakładkę notatki

Klawisze do pracy z tekstem

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Otwórz okno dialogowe Justowanie

Ctrl+Alt+Shift+J

Command+Option+Shift+J

Otwórz okno dialogowe Opcje przenoszenia

Ctrl + Alt + K

Command + Option + K

Otwórz okno dialogowe Linie akapitowe

Ctrl+Alt+J

Command+Option+J

Zmień definicję stylu znakowego

Ctrl+Alt+Shift+C

Command+Option+Shift+C

Otwórz okno dialogowe Inicjały wpuszczone i Style zagnieżdżone

Ctrl+Alt+R

Command+Option+R

Zmień definicję stylu akapitowego

Ctrl+Alt+Shift+R

Command+Option+Shift+R

Wersaliki (wł./wył.)

Ctrl+Shift+K

Command+Shift+K

Kapitaliki (wł./wył.)

Ctrl+Alt+L

Command+Option+H

brak

Indeks górny

Ctrl+Shift+=

brak

Command+Shift+=

Indeks dolny

Ctrl+Alt+Shift+=

Command+Option+Shift+=

Podkreślenie

Ctrl+Shift+U

Command+Shift+U

Przekreślenie

Ctrl+Shift+/

Control+Command+Shift+/

Pogrubiony

Ctrl+B, Ctrl+Shift+B

Command+B, Command+Shift+B

Kursywa

Ctrl+Shift+I

Command+Shift+I

Zwykły

Ctrl+Shift+Y

Command+Shift+Y

Wyrównanie do siatki (wł./wył.)

Ctrl+Alt+Shift+G

Command+Option+Shift+G

Auto-dzielenie wyrazów (wł./wył.)

Ctrl+Alt+Shift+H

Command+Option+Shift+H

Klawisze do znajdowania i zastępowania tekstu

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Wstaw zaznaczony tekst do pola Znajdź

Ctrl+F1

Command+F1

Wstaw zaznaczony tekst do pola Znajdź i znajdź następne wystąpienie

Shift+F1

Shift+F1

Zastąp zaznaczenia tekstem z pola Zamień na

Ctrl+F3

Command+F3

Zastąp zaznaczenia tekstem z pola Zamień na i znajdź następne wystąpienie

Shift+F3

Shift+F3

Wstaw zaznaczony tekst do pola Zastąp

Ctrl+F2

Command+F2

Klawisze do obsługi tabel

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Wyczyść komórkę

Backspace lub Delete

Delete

Przenieś do następnej komórki

Tab, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Tab, Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Przenieś do poprzedniej komórki

Shift+Tab

Shift+Tab

Przesuń w górę/dół przez komórki tabeli

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przesuń do pierwszej/ostatniej komórki w kolumnie

Alt+Page Up/Page Down

Option+Page Up/Page Down

Przesuń do pierwszej/ostatniej komórki w wierszu

Alt+Home/End

Option+Home/End

Przesuń do pierwszego/ostatniego wiersza w ramce

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Zaznacz komórki nad/pod

Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Zaznacz komórki na prawo/lewo

Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Shift+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Rozpocznij wiersz w następnej kolumnie

Enter (na klawiaturze numerycznej)

Enter (na klawiaturze numerycznej)

Rozpocznij wiersz w następnej ramce

Shift+Enter (klawiatura numeryczna)

Shift+Enter (klawiatura numeryczna)

Klawisze paneli tekstowych i okien dialogowych

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Otwórz okno dialogowe Justowanie

Alt+Ctrl+Shift+J

Option+Command+Shift+J

Otwiera okno dialogowe Linie akapitowe

Alt+Ctrl+J

Option+Command+J

Otwiera okno dialogowe Opcje przenoszenia

Alt+Ctrl+K

Option+Command+K

Uaktywnianie panelu Typografia

Ctrl+T

Command+T

Uaktywnianie panelu Akapit

Ctrl+Alt+T

Command+Option+T

Klawisze do obsługi stylów znakowych i akapitowych

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Dopasowanie definicji stylu znakowego do formatowania tekstu

Zaznaczenie tekstu i wciśnięcie Shift+Alt+Ctrl+C

Zaznaczenie tekstu i wciśnięcie Shift+Option+Command+C

Dopasowanie definicji stylu akapitowego do formatowania tekstu

Zaznaczenie tekstu i wciśnięcie Shift+Alt+Ctrl+R

Zaznaczenie tekst i wciśnięcie Shift+Option+Command+R

Zmienianie opcji bez nadawania stylu

Shift+Alt+Ctrl-dwukrotne kliknięcie stylu

Shift+Option+Command-dwukrotne kliknięcie stylu

Usuwanie stylu i formatowania lokalnego

Alt-kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Option-kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Usuwanie przesłonięć ze stylu akapitowego

Alt+Shift-kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Option+Shift-kliknięcie nazwy stylu akapitowego

Wyświetlanie/ukrywanie paneli Style akapitowe i Style znakowe

F11, Shift+F11

Command+F11, Command+Shift+F11

Klawisze dla Słownika wyrazów bliskoznacznych

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Wczytaj wyraz

Ctrl+Shift+5

Command+Shift+5

Wyszukaj wyraz

Ctrl+Shift+6

Command+Shift+6

Zmień wyraz

Ctrl+Shift+7

Command+Shift+7

Klawisze do pracy z zawartością XML

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Rozwiń/zwiń element

Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Rozwiń/zwiń element i elementy podrzędne

Alt+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Option+Strzałka w prawo/Strzałka w lewo

Rozszerz zaznaczenia XML w górę/w dół

Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Shift+Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przesuń zaznaczenia XML w górę/w dół

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Strzałka w górę/Strzałka w dół

Przewiń panel struktury w górę lub w dół o jeden ekran

Page Up/Page Down

Page Up/Page Down

Zaznacz pierwszy/ostatni węzeł XML

Home/End

Home/End

Rozszerz zaznaczenie do pierwszego/ostatniego węzła XML

Shift+Home/End

Shift+Home/End

Przejdź do następnego/poprzedniego błędu walidacji

Ctrl+Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Command+Strzałka w lewo/Strzałka w prawo

Automatycznie nadaj znaczniki ramkom tekstowym i tabelom

Ctrl+Alt+Shift+F7

Command+Option+Shift+F7

Inne przydatne skróty klawiaturowe

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Windows

Mac OS

Zamknij bieżący dokument

Ctrl+Shift+W

Command+Shift+W

Zamknij wszystkie dokumenty

Ctrl+Alt+Shift+W

Command+Option+Shift+W

Zapisz wszystkie dokumenty

Ctrl+Alt+Shift+S

Command+Option+Shift+S

Rozwiń wszystkie wątki

Ctrl+Alt+Z

Command+Option+Z

Zwiń wszystkie wątki

Ctrl+Alt+Shift+Z

Command+Option+Shift+Z

Pokaż/Ukryj wszystkie paski narzędziowe i panele

Ctrl+Alt+Tab

Command+Tab (konflikt z Mac OS)

Nowy domyślny dokument

Ctrl+Alt+N

Command+Option+N

Wyświetl panel Łącza

Ctrl+Shift+D

Command+Shift+D

Aktywuj ostatnio używane pole w panelu

Ctrl+Alt+` [znak diakrytyczny]

Command+Option+` [znak diakrytyczny]

Uaktualnij inf. od początku do kursora

Ctrl+Alt+Shift+6

Command+Option+Shift+6

Uaktualnij inf. o postępach dopasowania układu

Ctrl+Alt+Shift+8

Command+Option+Shift+8

Uaktualnij inf. od kursora do końca

Ctrl+Alt+Shift+7

Command+Option+Shift+7

Uaktualnij inf. o zaznaczeniu

Ctrl+Alt+Shift+5

Command+Option+Shift+5

Uaktualnij inf. o całym wątku

Ctrl+Alt+Shift+4

Command+Option+Shift+4

Wymuś odświeżanie

Shift+F5

Shift+F5

Przełącz jednostki

Ctrl+Alt+Shift+U

Command+Option+Shift+U

Nowe makro tekstowe

Ctrl+Alt+F8

Command+Option+F8

Edytuj makro tekstowe

Ctrl+Alt+Shift+F8

Command+Option+Shift+F8

Wstaw tekst makro

Alt+Shift+F8

Option+Shift+F8

Klawisze do rozwiązywania konfliktów między wersjami Mac OS 10.3x i 10.4

Nie jest to pełna lista skrótów klawiaturowych. Tabela zawiera tylko te skróty, które nie są pokazywane w poleceniach menu, ani w podpowiedziach narzędzi.

Wynik

Mac OS

Otwórz okno dialogowe Preferencje

Command+K

Otwórz panel Style akapitowe

Command+F11

Otwórz panel Style znakowe

Command+Shift+F11

Otwórz panel Makra tekstowe

Control+Command+Shift+F10

Otwórz panel Próbki

F5

Pokaż/Ukryj przybornik

Control+Command+F12

Minimalizuj okno aplikacji

Command+M

Ukryj aplikację

Command+H

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?