Interlinia

Informacje o interlinii

Ten temat dotyczy sposobu implementowania interlinii w kompozycji z tekstem łacińskim. Aby uzyskać informacje dotyczące interlinii w tekstach azjatyckich, zobacz Informacje o interlinii w tekstach azjatyckich.

Pionowy odstęp między wierszami tekstu nazywany jest interlinią. Interlinię mierzy się od linii bazowej jednego wiersza tekstu do linii bazowej wiersza ponad nim. Linia bazowa jest to niewidoczna linia, na której leży większość liter — te bez wydłużenia dolnego.

Domyślna opcja automatycznej interlinii ustawia ją na 120% rozmiaru tekstu (na przykład 12-punktowa interlinia dla 10-punktowej czcionki). Gdy używana jest automatyczna interlinia, program InCopy wyświetla nawiasy wokół wartości interlinii w menu Interlinia, w panelu Typografia.

Interlinia

A. Interlinia B. Wysokość tekstu C. Większy tekst w danym słowie zwiększa interlinię tego wiersza. 

Informacje o interlinii w tekstach azjatyckich

Podstawowe położenie interlinii można ustawić za pomocą opcji Podstawowe położenie interlinii w menu panelu Akapit. Przy ustawieniu domyślnym (górny prawy róg pola znaku) interlinia jest mierzona od górnej części pola znaku do górnej części pola znaku w kolejnym wierszu. Wybierając wiersz i zwiększając wartość interlinii przy użyciu ustawienia Górny prawy róg pola znaku, spowodujemy zwiększenie odstępu między wybranym i kolejnym wierszem, ponieważ interlinia jest mierzona od bieżącego wiersza do kolejnego. W przypadku wszystkich pozostałych ustawień w sekcji Podstawowe położenie interlinii interlinia jest mierzona od bieżącego wiersza do poprzedniego, dlatego zmiana wartości interlinii przy użyciu tych ustawień spowoduje zwiększenie linii aki nad bieżącym wierszem.

Interlinia zawiera wysokość pola znaku oraz odstęp linii aki.

Ustaw interlinię w opcji Interlinia w panelu Typografia lub Sterowanie. Opcja jest domyślnie ustawiona na wartość automatyczną. Jeśli ustawiono interlinię automatyczną, wartość interlinii jest wyświetlana w nawiasach w pozycji Interlinia w panelu Typografia. Ta wartość automatyczna zależy od ramek tekstowych i tekstu w siatkach ramek. Wartość interlinii automatycznej można ustawić w pozycji Justowanie w menu w panelu Akapit. Domyślnym ustawieniem interlinii automatycznej dla tekstu w ramkach tekstowych w programie InCopy jest 175% ustawionego rozmiaru czcionki. W przypadku tekstu w siatkach ramek wartość wynosi 100%. Dzięki temu wyrównanie siatki może rozstawiać wiersze tekstu w siatce.

Jeśli wyrównanie siatki jest ustawione na Brak, należy ustawić interlinię w ramce tekstowej przy użyciu wartości Interlinia w panelu Typografia. Jeśli wyrównanie siatki jest ustawione na opcję inną niż Brak, interlinia zostanie zastosowana zgodnie z ustawieniami siatki linii bazowych.

Uwaga:

Podczas kopiowania tekstu umieszczonego na siatce ramki i wklejania go do ramki tekstowej tekst zostaje skopiowany z zachowaniem atrybutów siatki ramki, więc ustawienie Automatyczna w pozycji Interlinia przyjmuje wartość 100%. Jeśli odstępy między wierszami wydają się ściśnięte, ustaw wartość interlinii, zamiast korzystać z ustawienia automatycznego.

Aby ustawić interlinię dla tekstu w siatce ramki, użyj opcji Odstęp linii w oknie dialogowym Ustawienia siatki ramki, zamiast korzystać z ustawienia wartości interlinii. Wartość interlinii dla tekstu w siatce ramki jest sumą wartości odstępu linii oraz rozmiaru siatki (rozmiar czcionki). Innymi słowy, jeśli rozmiar siatki to 13Q, a odstęp linii to 10H, faktyczną wartością interlinii będzie „23H”.

Pamiętaj, że w przypadku tekstu umieszczonego w siatce ramki domyślnym wyjustowaniem siatki będzie wyrównanie do środka. W tym przypadku wartość między środkiem siatki i środkiem kolejnej siatki będzie wartością interlinii. Jeśli wyjustowanie siatki zostało ustawione na Brak, interlinia zostanie zastosowana od lokalizacji określonej na siatce. Jeśli wyjustowanie siatki jest ustawione na Brak, interlinia zostanie zastosowana zgodnie z wartością ustawioną w pozycji Interlinia w panelu Typografia.

Interlinia w siatce ramki jest skomplikowaną wartością. W przypadku umieszczonego tekstu faktyczna wartość interlinii zmienia się w zależności od rozmiaru czcionki, wartości interlinii i ustawienia gyoudori w panelu Akapit. Należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • Jeśli rozmiar czcionki dla siatki ramki pozostanie niezmieniony, a jednocześnie rozmiar czcionki lub wartość interlinii dla umieszczonego tekstu będą ustawione na wartość mniejszą od rozmiaru siatki w panelu Typografia, tekst zostanie wyrównany do siatki zgodnie z ustawieniami wyjustowania siatki.

 • Jeśli rozmiar czcionki (rozmiar siatki) dla siatki ramki pozostanie niezmieniony, a jednocześnie użyje się panelu Typografia do zmiany rozmiaru czcionki umieszczonego tekstu na większy od sumy rozmiaru siatki i odstępu linii, efekt gyoudori zostanie określony automatycznie. W takim przypadku możesz zastosować wyrównanie do siatki w odstępach co 0,5 linii (1,5; 2; 2,5; 3 itd.), jeśli efekt gyoudori jest ustawiony na wartość automatyczną. Jeśli efekt gyoudori jest ustawiony na wartość inną niż automatyczna, tekst zostanie wyrównany do siatki zgodnie z tym ustawieniem. W przypadku dużego rozmiaru czcionki znaki będą na siebie zachodzić.

 • Jeśli rozmiar czcionki (rozmiar siatki) dla siatki ramki pozostanie niezmieniony, a jednocześnie użyje się panelu Typografia do ustawienia gyoudori umieszczonego tekstu na wartość większą od sumy rozmiaru siatki i odstępu linii, interlinia zostanie zastosowana do kolejnego wiersza w przypadku ustawienia automatycznego. Przykładowo, jeśli rozmiar siatki ramki wynosi 13Q, a odstęp linii 10H przy interlinii ustawionej na 24H, tekst zostanie umieszczony w co drugiej linii. W przypadku ustawienia wartości 47H tekst będzie umieszczany na co trzeciej linii. W przypadku dowolnego ustawienia interlinii innego od Automatyczna wartość ustawiona w pozycji Interlinia zostanie zignorowana.

Zmiana interlinii

Domyślnie interlinia jest atrybutem znaku, co oznacza, że w jednym akapicie można zastosować różne wartość interlinii. Największa wartość interlinii w danym wierszu tekstu określa interlinię całego tego wiersza. Można jednak ustawić preferencje w taki sposób, że interlinia dotyczy całego akapitu, a nie fragmentów tekstu w akapicie. Ustawienie to nie wpływa na interlinię w istniejących ramkach.

Zmiana interlinii zaznaczonego tekstu

 1. Zaznacz obiekt lub tekst, który ma zostać zmieniony.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • W panelu Typografia lub Sterowanie zaznacz wybraną interlinię w menu Interlinia .

  • W panelu Typografia lub Sterowanie zaznacz wybraną interlinię w menu Interlinia .

  • Zaznacz istniejącą wartość interlinii i wpisz nową.

  • Podczas tworzenia stylu akapitowego zmień interlinię za pomocą panelu Podstawowe formatowanie znakowe.

Zignorowanie przez program InCopy zmiany interlinii może być spowodowane zaznaczeniem opcji Justowanie pionowe lub Wyrównaj do siatki linii bazowych. Wybierz Obiekt > Opcje ramki tekstowej i upewnij się, że opcja Justowanie pionowe ustawiona jest w pozycji Górne, oraz że opcja Nie wyrównuj do siatki linii bazowych jest zaznaczona w panelu Akapit, panelu Sterowanie lub stylu akapitowym.

Uwaga:

Odstępy w pionie można dostosowywać również przez wyrównywanie tekstu do siatki linii bazowych. Gdy ustawi się siatkę linii bazowych, to ma ona pierwszeństwo przed wartością interlinii.

Zmiana domyślnego procentowego ustawienia domyślnej interlinii

 1. Zaznacz akapity, które mają ulec zmianie.
 2. Wybierz polecenie Justowanie z menu panelu Akapit lub Sterowanie.
 3. Wybierz polecenie Justowanie łacińskie z menu panelu Akapit.
 4. W polu Automatyczna interlinia określ nowy domyślny wskaźnik procentowy. Wartość minimalna to 0%, a maksymalna to 500%.
Uwaga:

Opcja auto-interlinia w wyskakującym menu Interlinia panelu sterowania ustawia wartość auto-interlinii w oknie dialogowym Justowanie procentowo w stosunku do wielkości znaków. Wartość domyślna to 175% dla ramek tekstowych i 100% ramek siatki.

Stosowanie interlinii do całych akapitów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InCopy > Preferencje > Tekst (Mac OS).
 2. Zaznacz opcję Zastosuj interlinię do całego akapitu, a następnie naciśnij przycisk OK.
Uwaga:

Interlinia zastosowana do tekstu przy pomocy stylu znakowego odnosi się tylko do tekstu, któremu nadano ten styl, a nie do całego akapitu — niezależnie od ustawienia opcji Zastosuj interlinię do całego akapitu.

Dostosowywanie wysokości linii w oparciu o proporcje znaków

W przypadku zmiany orientacji tekstu w siatce ramki na przeciwną (zmiana z kierunku poziomego na pionowy lub pionowego na poziomy) wysokość linii zostanie domyślnie zmieniona niezależnie od rozmiaru siatki. Przykładowo w przypadku znaków 13Q umieszczonych w poziomej siatce ramki 13Q oraz ustawieniu proporcji pionowej znaku na 200% wysokość linii zostanie podwojona i uzyska wartość 26Q, niezależnie od rozmiaru siatki. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, wysokość linii pozostanie taka sama jak wysokość znaku, a zmianie ulegnie wyłącznie proporcja znaku.

 1. Zaznacz tekst, dla którego chcesz zmienić wysokość linii w oparciu o proporcje znaku.
 2. W menu panelu Typografia lub Sterowanie wybierz opcję Dostosuj wysokość linii według skali znaku.

  Wysokość linii zostanie dostosowana. Jako atrybut znaku ta funkcja jest ustawiana dla każdego znaku, a wysokość linii jest stosowana do całej linii zawierającej ustawione znaki.

Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz tekst, dla którego funkcja została włączona, a następnie ponownie wybierz opcję Dostosuj wysokość linii według skali znaku w menu panelu Typografia lub Sterowanie i wyłącz ją.

Stosowanie podstawowego położenia interlinii

Jeśli ustawisz wyrównanie siatki na Brak, interlinia będzie domyślnie stosowana od góry lub od prawej strony pola znaku bieżącej linii do góry lub prawej strony pola znaku kolejnej linii. Zwiększenie wartości interlinii spowoduje zastosowanie nowej wartości do wszystkich wybranych linii.

 1. Wybierz tekst i ustaw opcję Wyrównanie siatki na Brak w menu panelu Akapit lub Sterowanie.
 2. Określ interlinię w panelu Typografia. Określ wartość inną niż Automatyczna i ustaw opcję Interlinia o statycznej wartości.
 3. Wybierz odpowiednie ustawienie podstawowego położenia interlinii w pozycji Podstawowe położenie interlinii w menu panelu Akapit lub Sterowanie.

Aby ustawić równą interlinię niezależną od rozmiaru czcionki, możesz użyć opcji Środek pola znaku, aby skonfigurować interlinię od środka linii.

Uwaga:

W przypadku siatek ramki w celu wyrównania odstępów między liniami siatki dla linii o różnych rozmiarach czcionek należy ustawić wyrównanie siatki na wyrównanie do środka oraz efekt gyuoudori na wartość inną niż automatyczna w panelu Akapit.

Opcje podstawowego położenia interlinii

W pozycji Podstawowe położenie interlinii w menu panelu Akapit lub Sterowanie możesz wybrać następujące opcje dla podstawowego położenia interlinii.

Górny prawy róg pola znaku

Interlinia będzie oparta na górnej części pola znaku (typ poziomy) lub prawej stronie pola znaku (typ pionowy). Interlinia jest mierzona od góry lub prawej strony bieżącej linii do górnej lub prawej strony następnej linii. Są to ustawienia domyślne.

Środek pola znaku

Interlinia jest mierzona od środka bieżącej linii do środka poprzedniej linii. Jeśli w tym samym akapicie istnieją różne rozmiary czcionek, przestrzeń między krawędziami pola znaku każdej linii będzie nierówna. W przypadku wybrania opcji Środek pola znaku ustawienie stałej interlinii dla tekstu o różnych rozmiarach czcionek umożliwia wyrównanie odstępów między liniami dla okolicznych wierszy, ponieważ interlinia będzie oparta na środku bieżącego pola znaku.

Linia bazowa znaków łacińskich

Interlinia jest oparta na łacińskiej linii bazowej. Interlinia jest mierzona od linii bazowej bieżącej linii do linii bazowej poprzedniej linii. Ta metoda prowadzenia interlinii jest taka sama, jak w przypadku zastosowania układacza znaków łacińskich. Linia bazowa znaków łacińskich jest inna dla każdej czcionki. Położenie znaku może różnić się w obrębie tego samego rozmiaru czcionki, jeśli czcionki są inne.

Dolny lewy róg pola znaku

Interlinia będzie oparta od dołu pola znaku (typ poziomy) lub lewej strony pola znaku (typ pionowy). Interlinia jest mierzona od dołu lub lewej strony bieżącej linii do dołu lub lewej strony poprzedniej linii.

Uwaga:

Ten sam element jest obecny w pozycji Wyrównanie siatki w menu panelu Akapit i menu panelu Sterowanie. Elementy te są podstawami dla wyrównywania do siatki, a nie podstawami dla interlinii. Nie należy ich mylić.

Więcej materiałów tego typu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?